Friday, January 22, 2016

SOLATKU, IBADAHKU, HIDUPKU, MATIKU SEMATA-MATA KERANA ALLAH.

 (Disiarkan pada 23. 1. 2016)
Qul inna sholaatii wanusukii wa-mahyaaya wa-mamaatii lillaahil robbil al aalamiin. Katakan
lah (Muhammad) sesungguhnya shalatku dan semua ibadahku dan hidupku dan matiku untuk Allah, Tuhan pemelihara semesta alam.
               Ayat ini dapat difahami sebagai perjalanan tentang agama Nabi Ibrahim alaihis-salam yang disinggung di atas sekaligus merupakan gambaran tentang sikap Nabi Muhammad saw mengajak kaumnya untuk beriman.
Ayat ini memerintahkan: Ketakanlah Wahai Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasal lam bahawa, “Sesungguhnya shalatku, dan semua ibadahku termasuk korban dan penyem belihan binatang yang ku lakukan dan, hidupku bersama segala yang terkait dengannya, baik tempat, waktu, mahupun aktiviti dan matiku, yakni iman dan amal shaleh yang akan ku bawa mati, kesemuanya ku lakukan secara ikhlas dan murni hanyalah semata-mata untuk Allah, Tuhan Pemelihara semesta Alam.
Tiada sekutu bagiNya; dalam zat, sifat dan perbuatanNya, antara lain dalam pencip- taan alam raya dan kewajaran untuk disembah. Demikian itulah tuntunan yang sangat tinggi kedudukannya lagi luhur yang diperintahkan kepadaku oleh Allah swt dan aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang-orang Muslim, yakni orang-orang Muslim yang paling sempurna  kepatuhannya dan penyerahan dirinya kepada Allah swt. 
Kata mamaati (matiku) mempunyai makna dalam doa-doa yang dilakukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam setelah kematian beliau. Seperti  diketahui, pada beberapa ayat al-Qur’an Allah Subhanahu Wa Talla telah berfirman yang maksudnya: Janganlah kalian katakan syuhada itu mati, salah satu ayat yang semisal dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 2:154 yang bermaksud:
“Janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur dijalan Allah, bahawa mereka itu mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyedarinya”
Ayat ini diturunkan, kerana orang yang terkorban di dalam peperangan Badar dari kaum Muslimin telah dikatakan orang: “Mereka itu mati meninggalkan segala kenikmatan di dunia.”
Ada pula orang-orang kafir dan Munafik mengatakan: “Mereka telah membunuh diri mereka sendiri secara aniaya, semata-mata memenuhi kemahuan Nabi (saw) sahaja dengan tidak  ada faedahnya.” Maka Allah menurunkan ayat ini, yang  ditujukan kepada orang-orang yang berkata demikian.
Adapun orang-orang Mukmin yang telah terkorban di dalam peperangan Badar itu sebanyak 14 orang. 6 orang di antara mereka dari kaum Muhajirin dan 8 orang yang lain dari kaum Ansar. Allah menyatakan bahawa mereka yang terbunuh itu hidup, untuk menerima pahala mereka  dari-Nya. Al-Hasan meriwayatkan, orang-orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah. Roh mereka akan dapat merasakan rezeki-rezeki, bau-bauan syurga dan kegem- biraan. Sebaliknya roh  keluarga Firaun akan merasakan pedihnya neraka – pagi dan petang – menderita dan kesakitan.
Ini adalah bukti bahawa orang-orang yang taat kepada Allah akan menerima pahala mereka di dalam kubur atau alam barzakh. Begitu pula halnya dengan orang-orang ahli maksiat (derhaka kepada Allah), sebaik sahaja mereka itu dikuburkan, akan langsung menerima seksaannya.
Apa lagi para Waliyullah, para  Rasul, bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hidup di alam yang tidak kita ketahui hakikatnya. Di sana, beliau melihat dan mendoakan umatnya, bahkan dalam beberapa hadits dinyatakan bahawa siapa yang mengucapkan salam kepada Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau akan menjawab salam itu.
 “Allah akan mengembalikan ruhku supaya aku menjawab salamnya”. Demikian sabda beliau. Nah apa yang beliau lakukan itu juga merupakan Lillaahi Ta’ala, tidak mengharapkan imbalan dari manusia.
Seluruh gerakan salat mula dari berdiri, ruku’ dan sujud merupakan simbol dari perjalanan hidup dunia, pada suatu saat kita mampu berdiri tegak, di saat lain kita tertunduk dalam ruku’ dan pada yang lain lagi kita tersungkur dalam sujud. Itulah dinamika hidup manusia yang selalu berputar menangani keadaan hidup antara baik-buruk, bahagia –sengsara, sukses-gagal dan lain-lain.
Maha Suci Allah yang telah memerintahkan kita untuk mendirikan salat, penuh dengan makna dengan hikmah yang besar bagi siapa yang mampu mendidikan dan mengistiqamahkan solat. Marilah kita berusaha terus untuk mengeksplore perintah mendidikan salat. Semoga Allah memberi pengetahuan dan hikmah kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang sukses dunia akhirat.
Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata kerana Allah. Kalimah ini merupakan satu jaringan kehidupan yang setiap manusia mukmin wajar terjemahkan dalam hidupnya agar dapat mendekati diri kepada Allah dan melaksanakan ibadah sebagai hamba Allah. Perjalanan hidup itu harus dilihat dalam jaringan kehidupan yang mengeratkan hubungan yang amat kuat kepada Zat Yang Maha Pencipta, Pengasih, Penyayang, dan yang amat Bijaksana itu.
Adapun hidup dan mati, keadaannya lebih jelas lagi kerana memang sejak semula kita telah menyedari – bahawa keduanya adalah milik Allah dan berada dalam genggangman-Nya. Ini adalah penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan segenap detak di hati dan segenap gerak dalam kehidupan. Dengan melaksanakan salat dan i’tikaf. Ketika hidup dan  mati. Dengan menjalankan ritus-ritus ibadah, dengan kehidupan yang  realitas, dan dengan kematian setelahnya.
Ini adalah tasbih “tauhid” mutlak dan penghambaan yang sempurna yang  menyatukan salat, ibadat, kehidupan dan kematian, untuk  kemudian memberikannya semata kepada Allah
Manusia hidup dengan satu tujuan iaitu beribadah kepada Allah. Firman Allah dalam al-Qur’an surah Az-Zaariyat ayat 51:56 yang bermaksud:
“Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepadaKu.”
Menyembah Allah merupakan tanggungjawab setiap manusia mukmin. Manusia diper tanggungjawabkan untuk memelihara  amanah Allah iaitu  melaksanakan kekhalifahannya sebagai pemakmur alam kehidupan di atas bumi ini agar ianya conducive atau membantu kepada kehidupan berbagai makhluk Allah  sesuai bagi berbagai makhluk tersebut hidup di atas muka bumi ini.
Penyebutan kata salat sebelum penyebutan kata ibadah meskipun salat adalah satu bahagian ibadah, dimaksudkan 
untuk menunjukkan penting rukun Islam yang kedua ini. Salat adalah satu-satunya kewajipan yang tidak dapat ditinggalkan
sebanyak lima kali sehari semalam. Apapun alasannya berbeza dengan kewajiban-kewajiban lain.
Islam agama yang sesuai dengan logik dan akal. Ia tidak menyuruh penganutnya mempercayai sesuatu kecuali setelah ditunjukkan kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Ia juga tidak menentang akidah yang lain kecuali setelah dinayatkan yang akidah itu salah.
Mempunyai berbilang-bilang  Tuhan umpamanya, menjadikan manusia sebagai hamba kepada Tuhan-tuhan itu. Jadi dengan demikian manusia bertanggungjawab untuk mendapat keredhaan dari Tuhan-tuahan tersebut. Bagi mencapai tujuan ini mereka hendaklah mengadakan persedian-persediaan seperti memberi handiah-hadiah, nazar-nazar dan korban-korban untuk Tuhan-tuhan itu. Dalam hubungan itu Al-Qur’an mengatakan kepada orang-orang musrikin seperti itu dengan firman Allah dalam surah Yunus ayat 10:39-40 yang bermaksud:
“Manakan yang lebih baik, Tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa? Kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek muyang kamu membuat itu. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah
kepunyan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia.”
Jadi Al-Qur’an menyatakan perbezaan besar antara menyembah Tuhan yang satu yang  semua perkara tunduk kepada hukumnya; di samping menyatakan ringannya pengorbanan manusia, di samping menghapuskan yang berlaku akibat perbezaan akidah. Kemudian Al-Qur’an berpindah kepada hujah dengan orang-orang yang musrikin dengan katanya (yang bermaksud) bagaimana kamu boleh menyembah tuhan-tuhan yang kamu sendiri buat dan kamu atau bapa-bapa kamu yang memberi tuhan-tuhan itu?
(Yakni Allah tidak  menjadikan berhala-berhala itu hujah dan dalil yang dapat menyakini penyembahan-penyembahan berhala itu).
Sesiapa yang meneliti rahsia alam, mengetahui peraturan, ciptaan yang halus dan kesatuan peraturan, ciptaan yang halus dan kesatuan maksud bagi semua alam, maka tidak dapat  tidak ia akan beriman dengan  keEsahan Allah dan akan jelas baginya ketinggian ayat Al-Qur’an yang mengakui hakikat ini:
Firman Allah surah Al-Anbiya ayat 21:21-22 yang bermaksud:
“Apakah mereka mengambil Tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)? Sekiranya ada di langit dan  di bumi Tuhan selain Allah,  tentulah kedua-duanya itu telah rosak binasa.”
Allah mencela perbuatan orang-orang musrik yang mengambil beberapa banyak Tuhan di muka bumi ini, untuk  dijadikan Tuhan yang disembah, itu dengan mengambil bermacam-macam berhala dan patung daripada batu, emas , perak dan lain-lain benda lagi untuk  dipujahnya. Apakah berhala dan patung yang mereka jadikan Tuhan itu dapat meng hidupkan orang yang sudah mati?
Jawabnya, berhala yang begitu hina keadaannya masakan dapat menghidupkan orang yang sudah mati dan membangkitkan mereka dari kubur masing-masing. Sifat ketuhanan mestilah dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau tidak dapat menghidupkan orang
yang sudah mati, maka tidak  layak untuk menjadi Tuhan.
               Dalam ayat 22  surah yang sama, Allah telah membuat dalil yang bersandarkan dengan hukum akal mengenai keesahan Tuhan, dan  menolak tetang adanya Tuhan  selain Allah. Iaitu, sekiranya dilangit dan di bumi itu ada Tuhan  yang lain lagi  yang memerintah selain Allah, nescaya kedua-duanya akan binasa berserta dengan  penduduk  langit  dan bumi tersebut. Kerana sekiranya ada dua Tuhan yang memerintah di langit dan di bumi, pasti akan berlaku dua kemungkinan:
               1 Mungkin ke dua-duanya berselisih
               2 Mungkin pula kedua-duanya sepakat.
Kalau ada dua Tuhan yang memerintah  di langit  dan di bumi sedangkan kedua-duanya  pula berselisih pendapat dan masing-masing hendak melakukan yang berlain-lainan, bererti kedua-duanya saling bertentengan dan akan berlawan.
               Sebab, kalau yang satu hendak mengadakan sesuatu benda sedangkan yang lain tidak mahu mengadakannya lalu  kedua-duanya berselisih, maka  benda  yang hendak diadakan itu tidak  akan wujud. Akibatnya kedua-dua Tuhan itu akan merosakkan perjalanan alam. Hal ini tidak dapat diterima oleh akal yang sihat. Kerana alam  sudah pun wujud dan berjalan dengan teratur serta dalam  keadaan yang baik.
               Dan kalau kedua-dua Tuhan itu pula sependapat dan sepakat, hal ini juga tidak diterima oleh akal. Kerana kalau kedua-duanya hendak mengadakan sesuatu benda, bererti makhluk yang dijadikan itu lahir daripada kerjasama mereka. Adapun hasil kerjasama dari dua orang yang sepakat dan bersatu, adalah dianggap sebagai suatu kelemahan andainya mereka nanti berpisah. Sebab kalau mereka berpisah, masing-masing saling berhajat kepada yang lain. Bukanlah layaknya Tuhan  itu bersifat lemah dan berhajat pula yang lain.
                    Oleh kerana bukti tentang pengatur langit  dan bumi itu  tak dapat tidak mestilah  satu, maka nyatalah yang bersifat esa dan satu itu hanyalah Allah. Maka Suci Allah, Tuhan yang kekuasaanNya meliputi seluruh alam, termasuklah Arasy pusat tempat mentadbirkan  perjalanan alam ini, dan Maha Suci Allah daripada disifatkan  oleh orang-orang musyrik bahawa Dia mempunyai anak  atau isteri, iaitu sifat yang sama sekali tidak layak bagiNya.
                    Perjalanan hidup manusia bersama makhluk-makhluk Allah yang ada di alam kehidupan, Allah yang mengatur dan menentunya yang dikenali sebagai ibadat. Beriman kepada kitab Allah merupakan satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Kitab-kitab tersebut mengandungi apa yang disampaikan oleh para nabi kepada umatnya iaitu, seruhan-seruhan Allah kepada mereka. Dengan sebab itu  setiap orang Islam wajib beriman dengan al-Qur’an dan juga kitab-kitab lain yang diturunkan ke atas nabi-nabi terdahulu.
                    Terdapat beberapa ayat yang menyatakan wajib beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan ke atas nabi-nabi terdahulu: Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 2:285 yang bermaksud:
                    “Rasul itu telah beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Tuhannya, begitu pula orang-orang mukmin. Semuanya beriman dengan Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kita-Nya dan  Rasul-Rasul-Nya. (Seraya mereka berkata): “Tiadalah kami beza-bezakan antara seseorang jua pun daripada Rasul-Rasul-Nya.” Dan mereka itu berkata: “Kami dengar dan kami taati, keampunan Engkau (kami pohonkan) Ya Tuhan Kami, dan kepada Engkau tempat kembali.”
                    Allah memulakan surah Al-Baqarah ini dengan menyebutkan, bahawa Qur’an itu jangan diragukan, kerana ada mengandungi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Lalu Allah menjelaskan sifat-sifat mereka dengan pokok keimanan yang mereka pegangi. Allah mengakhiri surah al-Baqarah ini dengan menyebutkan, bahawa pesuruh-Nya, iaitu Nabi Kita Muhammad (saw), telah beriman dengan apa yang yang telah diturunkan-Nya, begitu pula orang-orang Mukmin.

Saturday, January 16, 2016

KESEPADUAN ILMU DAN AGAMA DALAM MELAHIRKAN TAMADUN ISLAM

 (Disiarkah pada 16.01.2016)
               Istilah Tamadun menurut kamus Dewan Edisi Baru (1989) mengatakan bahawa tamadun itu adalah suatu keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, sosial, budaya, politik, dan yang tinggi peradabannya.
               Pengajaran dalam al-Qur’an adalah merupakan perlembagaan bagi seluruh ummah dan Islam sebagai ad-din yang memainkan peranan besar dalam kecemerlangan Tamadun Islam. Ianya jelas dibentuk oleh ajaran Al-Qur’an itu  sendiri melalui akidah, syariah dan akhlak. Semua ajaran di dalamnya sebagai panduan yang lengkap dan sempurna, tidak dapat dibantah walau pun satu ayat.
               Ia juga merupakan petunjuk yang konkrit sepanjang zaman serta sesuai dengan sesiapa sahaja kerana Al-Qur’an itu sebagai manusia kepada makhluk manusia. Di mana pendidikan Islam amat memainkan peranan terpenting sebagai panduan untuk mencapai kecemerlangan tamadun Islam
               Semua aspek dalam tamadun Islam adalah penting dalam ajaran Islam itu sendiri. Di antara satu aspek dengan aspek lain saling berhubung kait dan saling bantu membantu kerana ia merupakan satu keseluruhan untuk mempertingkatkan kecemerlangan hidup ummah di dunia dan di akhirat.
               Aspek spiritual perlu kepada aspek material dan begitu juga sebaliknya. Yang mana kedua-dua aspek tersebut bertujuan sama-sama untuk melahirkan ummah yang berkeperi- badian tinggi dan berwibawa.
               Aspek individu perlu kepada aspek masyarakat dan sebaliknya kerana tiap-tiap manusia  tidak boleh menyelesaikan sesuatu perkara tanpa bantuan masyarakat lain, begitu juga ianya disebut sebuah masyarakat kerana adanya individu. Sebagai contoh  untuk mendapat sebiji beras sahaja memerlukan penglibatan masyarakat, seperti orang yang mena- nam, dan seumpamanya.
               Aspek dunia perlu kepada aspek akhirat dan sebaliknya. Jika manusia berjuang untuk kesenangan hidup di dunia semata-mata adalah tidak logis kerana setiap orang akan mati dan bermula hidup di akhirat pula. Sebaliknya manusia berjuang hanya untuk  kesenangan hidup di akhirat semata-mata, dan ini juga tidak mungkin kerana sekarang kita berada di alam dunia. Oleh itu mengimbangi hidup kehidupan di dunia dan di akhirat adalah suruhan Illahi SWT. sebagaimana firmanNya dalam surah Al-Baqarah ayat 2:201 yang bermaksud:
“...Ya Tuhan kami! berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka.”
 Kita sudah maklum bahawa Al-Qur’an adalah merupakan Perlembagaan bagi seluruh ummah dan Islam sebagai ad-din yang memainkan peranan besar dalam kecemerlangan Tamadun Islam. Ianya jelas dibentuk oleh ajaran Al-Qur’an itu sendiri melalui akidah, syariah dan akhlak. Semua ajaran di dalamnya sebagai panduan yang lengkap dan sempurna, tidak dapat dibantah walau pun satu ayat. Ia juga merupakan petunjuk yang konkrit sepanjang zaman serta sesuai dengan sesiapa sahaja kerana Al-Qur’an itu sebagai manual kepada makhluk manusia. Di mana pendidikan Islam amat memainkan peranan sebagai panduan untuk mencapai kecemerangan tamadun Islam.
Islam amat menggalakkan umatnya menimba ilmu pengetahuan sebanyak mungkin sepanjang hayat, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. sebagai berikut:
“Tuntutilah ilmu sejak dari buaian sehingga ke liang lahad.”
Tujuan menuntut ilmu pengetahuan ialah untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan beriman kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, di samping memakmurkan alam dalam semua aspek. Hal ini adalah sesuai dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. Negara yang bertamadun adalah mempunyai kaitan rapat dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Sebagai contoh, kebangkitan kecemerlangan tamadun Islam negara Sepanyol pada abad yang ke 8 kerana pemimpin Islam pada ketika itu  cinta kepada ilmu pengetahuan, walau
pun keseluruhan negara Barat lain masih dalam “dark ages” atau zaman kegelapan.
Mempunyai senibina tersendiri.  
Senibina dalam tamadun Islam mempunyai kaitan rapat dengan perkembangan bandar-bandar. Menurut Prof. Dr. J.A. Toynbee mengatakan bahawa tamadun Islam adalah tamadun bandar. Ianya sebagai senibina yang terbaik dan sempurna kerana lahirnya di bandar-bandar yang dibina oleh Islam. Walaupun demikian, seni bina Islam ini tidak pula mengabaikan aspek-aspek keTuhanan. Dalam kategori ini termasuk juga kesenian halus seperti khat dan seni awan larat. Kedua-dua jenis ini digunakan untuk menghiasi kulit-kulit kitab. Bangunan-bangunan, dewan-dewan dan seumpamanya.
               Kemunculan bandar-bandar baru
Pada peringkat permulaan Islam hanya bandar Mekah dan Medinah sahaja yang ditadbir dan dibangunkan. Berkat keredhaan Allah SWT yang dikurniaNya kepada pentadbir-pentadbir pada ketika  itu, hanya selang beberapa tahun kemudian, Islam telah mengembang kan sayapnya secara meluas ke  negara-negara lain, seperti di Afrika Utara,  Afrika Tengah, di Barat iaitu sepanyol, dan Pulau Sicily.
               Sebahagian besar penduduk-penduduk di negara tersebut telah memeluk Islam dan saling berkerjasama dalam pembangunan tamadun Islam. Akhirnya muncullah bandar-bandar baru yang membangun di sana-sini yang amat mengkagumkan dunia., tanpa mengabaikan ciri-ciri ke Islaman seperti bangunan Masjid, Perpustakaan, Istana dan seumpamanya.
               Kesepaduan Ummah.
Walaupun masyarakat alam pelbagai negara yang berada di bawah naungan Islam merupakan masyarakat majmuk yang berlainan bangsa, bahasa dan budaya, tetapi mereka saling membantu dan bertamadun ke peringkat yang lebih dinamik dalam semua aspek, baik dari segi rohani mahu pun jasmanai. Kesepaduan demikian, akhirnya membawa kecemerla- ngan tamadun Islam secara keseluruhannya. Sebagaimana pepatah Melayu berkata: “Bersatu teguh-berpecah roboh”. *
               Tamadun Islam mempunyai keunikan dan keistemewaan yang tersendiri kerana ciri-ciri dan sumber tamadun Islam adalah berbeza daripada tamadun-tamadun lain yang wujud sepanjang sejarah ketamadunan manusia.
Ciri-ciri Tamadun Islam
Pada asasnya tamadun Islam mempunyai ciri-ciri universal yang dimiliki oleh tamadun lain di dunia. Namun begitu tamadun
Islam turut memiliki ciri-ciri khusus yang memberikan warnanya yang tersendiri dan membezakannya daripada tamadun-tamadun lain.
1 Ciri-ciri universal tamadun Islam
Tamadun Islam juga turut berkongsi beberapa aspek persamaan dengan tamadun lain. Antara ciri-ciri universal tamadun Islam adalah seperti berikut:
(a) Pebandaran                                                                        (d) Perkembangan Perdagangan
(b) Revolusi Pertanian                                                           (e) Sistem Tulisan
(c) Sistem pemerintahan dan Pentadbiran                         
Ciri-ciri yang dinyatakan di atas adalah universal yang ada pada semua tamadun di dunia. Walaupun tamadun Islam telah mencapai kemajuan yang amat pesat dalam pelbagai bidang termasuk sains dan teknologi, bahasa, seni, geografi, sejarah, politik, ekonomi, pendidikan, sastera dan lain-lain lagi, namun kemajuan ini adalah hasil tamadun Islam menerima pakai pencapain tamadun lain-lain serta turut berkongsi pencapainnya dengan tamadun lain. Sungguhpun begitu, tamadun Islam juga ada ciri-ciri khusus yang membezakan daripada tamadun lain.
2. Ciri-ciri khusus tamadun Islam
Ciri-ciri khusus tamadun Islam adalah seperti berikut:
                    a. TamadunIslam bersifat kewahyuan.
                    b. Al-Qur’an dan Al-Sunnah menjadi  rujukan utama tamadun Islam.
c. Tamadun Islam mengimbangi antara kehidupan  di dunia dan di akhirat.
                    d. Tamadun Islam mempunyai kesepaduan antara jasmani dan rohani
Dengan memiliki ciri-ciri khusus ini, tamadun Islam boleh dianggap sebagai tamadun yang tersendiri. Ia begitu berbeza dari satu sifat, sumber, scop dan scala masa dengan tamadun lain walaupun terdapat persamaan dari segi ciri-ciri universalnya.
Sumber tamadun Islam 
Setiap tamadun ada sumber rujukannya yang dijadikan panduan dalam usaha membina tamadun itu. Begitu juga dengan tamadun Islam yang dibina dan dicorakkan berdasarkan sumber rujukan yang tertentu. Terdapat dua sumber yang penting dalam pembinaan tamadun Islam iaitu al-Qur’an dan Sunnah.
Al-Qur’an dan Al-Sunnah
                    Tamadun Islam bersifat kewahyuan. Sumber tamadun Islam berpaksikan wahyu yang terdapat dalam Qur’an dan al-Sunnah. Kedua-dua sumber naqli ini sangat penting kerana berfungsi sebagai pencetus asas-asas binaan tamadun Islam iaitu akidah, syariah dan akhlak.
                    Tamadun Islam adalah unik dan istimewa kerana ia bukan lahir serta berkembang mekar daripada cetusan idea, budaya dan dorongan hawa nafsu manusia tetapi tamadun Islam dinaungi dan disuluhi  bahawa petunjuk dan pedoman al-Qur’an dan al-Sunnah yang merupa kan wahyu Allah SWT.
                    Al-Qur’an dan al-Sunnah juga  tidak dapat dipisahkan daripada tamadun Islam kerana kedua-dua sumber ini sering menekankan hubungan antara tiga dimensi iaitu Allah, manusia dan alam. Namun begitu tamadun Islam tidak menolak sumber yang berpandukan akal dan inisiatif manusia yang dikenali sebagai sumber aqli.
Dalam konteks ini, tamadun Islam sangat unik dan istemewa kerana ia adalah satu-satunya tamadun di muka bumi yang berjaya mengharmonikan sumber meterial dan spiritual secara seimbang dan bersepadu sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kehidupan material dan spiritual, dunia dan akhirat. Pendek kata, sumber tamadun Islam yang asasi iaitu  al-Qur’an dan al-Sunnah menjadikan tamadun Islam mempunyai makna, ciri-ciri serta keis- timewaan yang tersendiri.  
Faktor-faktor kejayaan tamadun Islam
                    Tamadun Islam mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelbagai bidang kerana banyak faktor pendorong yang terdapat dalam ajaran Islam dan sumber-sumber asasnya. Antara faktor-faktor tersebut ialah seperti berikut:
1. Dorongan daripada semangat Iqra’ (membaca)
                    Wahyu pertama daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw adalah titik tolak kepada kelahiran tamadun Islam. Tamadun Islam tidak bertitiktolak dari kawasan yang berde- katan dengan sungai sebagai asas kehidupn material seperti tamadun-tamadun lain. Sebalik nya, pencetus kemunculan tamadun Islam adalah atas kewajiban agama dalam menuntut ilmu.
                    Firman Allah SWT surah al-‘Alaq ayat 96:1-5 yang bermaksud:
                    “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang mencipta manusia daripada segumpal darah yang beku. Bacalah dengan nama Tuhan yang memiliki segala kekuasaan. Yang mengajar (manusia) menggunakan kalam (pena). Yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui.”
                    Menurut Harun (1992) dalam bukunya, “Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam”, kesan aktiviti ilmiah yang berlaku sepanjang kegemilangan tamadun intelektual Islam adalah cetusan dan dorongan yang bersumberkan perintah al-Iqara dalam al-Qur’an.
                    Surah al-Alaq menjadi pendorong dan pembakar semangat umat Islam dalam mencari
Ilmu. Disinilah kemungkinan terletaknya rahsia sumbangan umat Islam kepada perkembang-
an ilmu amanya dan perkembangan sains. Surah al-Alaq itu adalah pencetus dan dorongan
yang jitu kepada kepentingan menuntut ilmu.
2. Ilmu berasaskan tauhid
Ilmu tauhid adalah membahaskan tentang Allah SWT., sifat-sifat yang wajib pada-Nya,
sifat-sifat yang boleh disifatkan kepada-nya, dan sifat-sifat yang  sama sekali  harus ditiada kan daripada-Nya. Ilmu tauhid iaitu ilmu yang menegaskan hakikat keesaan Allah SWT. Tauhid berasas daripada bahasa Arab yang bererti mengesakan dan meyakini bahawa Allah SWT itu Esa dan tidak ada sekutunya.
Ilmu tauhid bertujuan memantapkan keyakinan dan kepercayaan agama melalui akal fikiran dan kemantapan hati yang dilandaskan wahyu. Ilmu tauhid juga bermatalamatkan untuk menjaga kepercayaan dan mengukuhkan keimanan supaya tidak wujud sebarang keraguan dalam jiwa manusia.
3. Panduan al-Qur’an dan al-Sunnah
                    Al-Qur’an dan al-Sunnah banyak memberi dorongan ke arah melahirkan insan yang bertamadun. Kedua-dua sumber tersebut sentiasa menyeru umat Islam untuk mencapai  kece- merlangan hidup di dunia dan di akhirat dengan menimba ilmu, berusaha gigih dan mengha- yati nilai-nilai positif. Firman Allah surah al-Qashash ayat 28:77 yang bermaksud:
“Dan Pergunakanlah kesempatan dan kurniaan yang dianugerahkan Allah kepadamu itu untuk keselematan di   akhirat, namun janganlah kamu abaikan bahagian kamu dari kehidupan dunia.Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepadamu. Lagi pula, janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi kerana Allah tidak menyenangi orang yang berbuat kerosakan.”
Pendek kata Al-Qur’an dan Al-Sunnah adalah pencetus dan pendorong yang sangat berkesan dalam membina tamadun Islam yang unggul. Hakikat ini terbukti dalam sejarah tamadun manusia khususnya pada abad ke 6 kerana seluruh tamadun manusia mendapat satu inspirasi yang baru dengan kemunculan tamadun Islam yang bersumberkan al-Qur’an danal-Sunnah.**

   *Ustaz Abdul Aziz bin Harjin. Pensyarah UiTM Perlis, Malaysia

** http//pengajianislam. Presbooks.com/chapter/keunikan-dan- keistemewaan-tamadun-Islam/