Friday, April 24, 2009

WARNA-WARNI KEHIDUPAN

Manusia adalah makluk besosial dan bermasyarakat. Ia hidup memerlukan kehadiran orang lain untuk memenuhi berbagai kebuntuhan hidup. Kehidupannya dicorakkan oleh satu disiplin yang unggul merangkumi pembanguan jasmani dan rohani yang dikenali sebagai Warna-Warni Kehidupan.

Pembangunan jasmani kiblatnya kepada alam duniawi semata yang berupa sementara sahaja. Walaubagaimanapun segala agenda pembangunan dunia mempunyai berbagai ragam dan karenah manusia yang kalau tidak ditangani dengan kemurniaan hidup berdisiplin akan memuderatkan pembangunan rohani yang berupa kekal dan abadi. Kehidupan manusia adalah satu perjalanan jauh menuju ke kampung akhirat yang dikenali sebagai Syurga atau Neraka yang Allah telah sediakan untuk hamba-hambaNya.

Semasa berada di alam dunia manusia akan menempuhi ranjau-ranjau perjalanan yang dikategorikan sebagai warna-warni kehidupan. Kehidupan yang mempunyai warna-warna seperti putih, cerah, bersih dan bersinar merupakan kehidupan yang seimbang dan sempurna, diredhai Allah s.w.t. dan pasti mendapat jaminan Allah sebagai kehidupan yang menempah kampung akhirat yang bernama syurga.

Walaubagaimanapun kehidupan yang warna-warnanya pudar, gelap, hitam, dan tanpa bercahaya merupakan satu bentuk kehidupan yang menjemput kemurkaan Allah s.w.t. kelak menempah kehidupan akhirat kejurang neraka jahanam jika kesempatan hidup di dunia tidak disajikan dengan disiplin bertaubat untuk menukarkan corak kehidupan tersebut kepada yang berwarna cerah. Allah itu maha Pengampun, dan Maha Pengasih maka itu manusia wajar mengambil kesempatan tersebut semasa hidup di dunia.

Kehidupan dunia merupakan teka-teka pembangunan di mana manusia menjadi pemain utama untuk mencorakkannya. Agenda dunialah yang dapat menentukan kehidupan akhirat sama ada kebahagiaan atau sebaliknya. Oleh yang demikian mencorakkan kehidupan dunia kepada bentuk yang diredhai Allah s.w.t. kelak mendapat jaminan kampung akhirat yang bernama syurga menjadi agenda dalam mentamadunkan kehidupan.

Dalam menangani kehidupan dunia wajar dihiasi dengan kemurnian beragama. Islam adalah agama Allah yang diredhaiNya. Sesiapa yang menganuti agama selain agama Islam tidak mendapat keredhaan Allah kerana mendoakan Allah, iaitu mempercayai bahawa ada lagi tuhan selain Allah adalah satu kehidupan yang mensyirikkan Allah.

Pembangunan yang menghidangkan corak yang diredhai Allah s.w.t. merupakan satu kehidupan yang bertamadun. Manusia diwujudkan Allah di alam dunia ini dan dilantik sebagai khalifah. Tugas sebagai khalifah adalah satu amanah Allah yang wajar ditangani sebaik mungkin semasa hidup di dunia. Bagaimana mencorakkan hidup di alam ini supaya menepati kehendak sebagai hambah Allah merupakan satu agenda yang wajar disempurnakan oleh setiap insan.

Hidup berdisiplin melambangkan kerukunan hidup bertamadun. Ketamadunan hidup makluk manusia meragkumi kedua-dua dimensi kehidupan iaitu keimanan kepada Allah serta sekalian Rasulnya dan kemurnian hidup berdisiplin yang akan mengikatkan perasaan kasih sayang antara sesama insan. Warna-warni kehidupan menghidangkan berbagai kerenah manusia yang akan mengeruhkan birokrasi pembangunan sebagai landasan ketamadunan hidup bersapadu.

Manusia sebagai pemain dalam mengolahkan pembangunan kehidupan mempunyai berbagai kepentingan peribadi yang menghalalkan cara. Halal dan haram dalam semua perlaksanaan agenda kehidupan tidak menjadi keutamaan kerana dipengaruhi oleh kepentingan peribadi untuk kemurnian kehidupan duniawi semata. Hidup ini harus dihiasi oleh iman dan takwa yang disajikan dengan aktiviti tujuh belas rakaat yang akan memberi kekuatan dan kesediaan individu untuk menghulurkan kebajikan demi melahirkan solidaritas

sosial.

Membantu orang lain yang memerlukan pertologan akan merapatkan suasana siraturahim kelak membina empangan mentamadunkan kehidupan yang sentiasa mendapat keredhaan Allah s.w.t. Perlaksanaan aktiviti kehidupan sedemikian rupa akan menempah pahala dari Allah kelak menjamin kehidupan setiap insan memperolehi kebahagiaan hidup di akhrat kelak. Demikianlah kehidupan yang dicorakkan oleh warna yang cerah yang wajar diperolehi semasa hidup di dunia.

Adalah menjadi kemestian kepada setiap individu menghormati hak-hak orang lain kerana keberadaan merekalah maka suasana kerukunan hidup bermasyarakat dapat dibina dalam satu budaya sehaluan dan satu halauan. Merapatkan hubungan kekeluargaan akan melahirkan ukhuwah kemanusiaan yang akan mengekalkan persaudaraan sejagat yang telah terbina sejak Nabi Adam a.s. sebagai asal usul keturunan manusia yang satu.

Hak-hak Muslim ke atas Muslim sesungguhnya Allah s.w.t. telah mensyariatkan kasih sayang di antara orang-orang Mukmin kerana ia menjadikan sebagai jambatan yang kuat menjalani hak sesama mereka. Dengan sebab itu hubungan mereka menjadi lebih erat, kuat, dan hati mereka menjadi tertarik, bersatu dan mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka.

Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. telah menunjukkan hal tersebut di dalam sabdanya yang bermaksud: “Hak Muslim terhadap muslim ada lima, pertama menjawab salam; kedua menjenguk orang sakit; ketiga mengiringi jeneza; keempat memenuhi undangan dan kelima mendoakan orang yang bersih.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Pada riwayat yang lain dari Muslim, Baginda berkata Hak muslim terhadap muslim ada enam; pertama apabila bertemu muka mengucapkan salam; kedua bila mengundang maka penuhilah; ketiga bila meminta nasihat maka nasihatilah; keempat bila bersin dan mengucap al-hamdullilah maka doakanlah; kelima apabila sakit maka tenguklan dan keenam apabila mati iringilah jenezahnya.

Memberi salam adalah mengucap keselamatan, rasa aman atau doa untuk keselama- tan. “Semoga Allah s.w.t. bersamamu dan menamanimu dan sebahagian berpendapat bahawa ertinya adalah keselamatan.” Firman Allah yang bermaksud, “Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.” (An-Nisa’: 86)

Menjawab salam adalah wajib, kerana mengandungi makna amanat, maka apabila seorang muslim memberi salam kepada saudaranya, lantas tidak dijawab, maka sungguh saudaranya tersebut bersifat buruk dan untuk menolak hal tersebut wajib baginya menjawab salam” Mengikut Dr Sholeh Fauzan, dalam bukunya - Adab Seorang Muslim Dengan Masyarakat, “tidak menjawab salam adalah bersifat keangkuhan atas sifat sombong, merasa tinggi, bongkak serta memalingkan muka dan meninggalkan dengan sesuatu yang tidak baik.”

Salam mempunyai pengaruhnya dalam memperkuatkan Rasa Cinta di antara Muslim. Salam adalah symbol kasih sayang dan keselamatan, salam adalah risalah yang mengindikasi kan seorang muslim tentang rasa cintanya kepada orang yang diberi salam dan bersikap lemah lembut dan doa untuk keselematannya, maka itu dapat mententeramkan yang lain, menimbulkan persahabatan dan penghormatan terhadap dirinya.

Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan untuk selalu menebarkan salam dan menjelaskan bahawa menebarkan salam itu sangat penting dalam mententeramkan hati dan mampu menghasilkan kasih sayang untuk sesama muslim. Rasulullah s.a.w. bersabda, “Demi Dzat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk syurga hingga kalian beriman dan belum sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai atau aku akan menunjukkan kepada kalian akan sesuatu yang apabila kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian.”

Antara warna-warna kehidupan yang kurang menyerlah atau bercahaya seperti tabiat kezaliman manusia terhadap sesama. Zalim adalah perbuatan yang tercela, dosa yang besar, dan penderitaan yang besar, sifat yang buruk, merosak agama, menghilangkan kebaikan, menghasilkan kecelakaan dan musibah. Kezaliman m engakibatkan permusuhan dan pertikaian, membuahkan rasa iri dan dengki menyebabkan putusnya hubungan dan berdosa, serta merubah hidup manusia menuju penderitaan, kegelapan dan bencana.

Zalim adalah tabiat manusia dan watak yang terkandung dalam dirinya, Allah s.w.t. berfirman, “Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (Al-Ahzab:72) Kezaliman dan kebodohan sudah terkandung dalam diri manusia kecuali yang Allah berikan keimanan dan ketakwaan, ilmu dan petunjuk,serta keadilan.

Kezaliman boleh kita golongkan ke dalam tiga hal. Pertama zalim terhadap diri manusia sendiri dengan menyekutukan Allah (zalim yang tidak akan diampun sama sekali); kedua, zalim seorang manusia kepada dirinya dengan berbuat maksiat kepada Allah. (Zalim yang sama sekali tidak menjadi beban bagi Allah); dan ketiga zalim seorang manusia kepada orang lain sesama manusia. (Zalim yang tidak Allah biarkan darinya sedikitpun)

Kezaliman pertama adalah yang paling buruk. Allah s.w.t. berfirman, “Dan sesung- guhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (Luqman:13) Baginda Rasul Nabi Muhammad pernah ditanya, “Dosa apa yang paling besar?” Baginda menjawab, “Menjadikan Allah memiliki sekutu padahal Dia adalah Dzat yang paling besar. Oleh itu balasannya adalah berada dalam api neraka pada hari kiamat selama-lamanya.

Firman Allah yang bermaksud, “Sesungguhnya orang yang mempersekutu (sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.” (Al-Maidah: 72)

Seluruh dosa yang ada dapat diampuni Allah s.w.t. kecuali syirik atau menyekutukan Allah, sesungguhnya Dia tidak mengampuni orang demikian. FirmanNya yang bermaksud, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syarik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (An-Nisa’:48)

Kezaliman kedua ialah zalimnya seorang hamba kepada dirinya dengan berbuat maksiat kepada Allah dan tidak mentaati-Nya, kerana hak Allah ke atas hambah-Nya adalah agar mereka menyembah-Nya, bertauhid kepada-Nya, mentaati dan tidak berbuat maksiat kepada-Nya. Jika mereka melanggarnya, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim.

Allah berfirman yang bermaksud, “Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Al-Baqarah:229)

“Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Ath-Thalaq: 1)

Bermaksud, berbuat buruk terhadap dirinya, iaitu dengan menjeremuskannya kedalam kebencian dan kemurkaan Allah dan juga seksaan-Nya.

Hal yang ketiga ialah kezaliman kepada orang lain sesama manusia yang tidak membebani Allah s.w.t. sedikitpun. Kezaliman ini adalah yang paling ringan dan paling cepat hilang dengan cara meminta keikhlasan dan dihalalkan dari orang yang dizalimi. Allah s.w.t. telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman agar menjadi saudara dan saling mencintai, saling mengasihi, satu sama lain, saling berhubungan dan menyebarkan kasih sayang.

Rasulullah s.a.w. bersabda, “Belumlah beriman salah satu daripada kalian sampai mencintai saudaranya sebagai mencintai dirinya sendiri.”

Jika seorang Mukmin tidak akan sempurna keimanannya dan tidak akan terlepas tanggungjawabnya sampai dia mencintai saudara-saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dan membenci sesuatu bagi mereka sebagaimana di membencinya bagi dirinya sendiri dan bergaul sesama mereka sesuai dengan dia inginkan dari mereka.

Warna-warni kehidupan sebenar adalah perwatakan manusia sebagai pemain dalam merealisasikan pembangunan kehidupan yang bertamadun. Manusia dibekalkan Allah lima deria serta hati yang wajar dijadikan sebagai alat pengesan kepada kesesuaian tindakan yang memurnikan kehidupan dalam menggunakan ilmu yang Allah wajibkan kepada setiap manusia sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan alam kehidupan

Saturday, April 18, 2009

KERENAH BIROKRASI WAJAR DIKETEPIKAN DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA

Kerenah adalah ragam atau tingkalaku manakala birokrasi adalah cara pentadbiran berpandu kepada kuasa yang diberikan oleh kerajaan atau majikan. Satu cara pentadbiran yang mengikut peraturan dan proses pengurusan melalui saluran yang dibenarkan oleh undang-undang atau kerajaan. Karenah birokrasi bermakna penyalahgunaan kuasa yang diambil sebagai kesempatan oleh majikan atau individu ke atas tanggungjawab atau amanah yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan atau Allah s.w.t.. Ia boleh diertikan sebagai birokrasi yang rapuh atau fragmented birokrasi.

Dalam semua pengurusan pembangunan, individu yang diamanahkan untuk melak- sanakan tanggungjawab memurnikan pembangunan, secara semulajadi mempunyai naluri untuk melayani kehendak peribadi yang diluar garis-garis system birokrasi. Kerenah tersebut difahami sebagai kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang di luar undang-undang yang termaktub dalam perlaksanaan system tersebut.

Perkara demikian wujud disebabkan kurang atau tidak mahu memahami apakah yang dimaksudkan sebagai amanah. Kelemahan dalam memegang amanah disebabkan iman yang goyah atau iman yang longgar tidak menentu maka itu pemahamannya terhadap kehidupan akhirat tidak diseimbangkan dengan amalan di alam dunia yang berupa sementara.

Manusia diwujudkan Allah s.w.t. sebagai pemain yang ikhlas dan bukan penonton yang mementingkan diri dalam pembangunan kehidupan. Menjadi pemain dalam urusan mentamadunkan kehidupan wajar mengikuti ciri-ciri disiplin yang mengawal perlaksanaan tanggungjawab sebagai pengerak pembangunan yang saksama. Budaya berkerja harus dilihat sebagai tanggugjawab atau amal jariah yang sentiasa dalam pemerhatian oleh Allah s.w.t.

Berpatisipasi dalam pembangunan wajar difahami sebagai ibadah kerana Allah. Dengan suasana demikian maka tingkah laku dalam perlaksanaan tanggungjawab adalah mematuhi garis-garis birokrasi yang terpimpin. Setiap usaha yang kita sumbangkan akan meraih keuntungan pahala yang bermanfaat kepada kebajikan keluarga mahupun kepada rohani kita.

Menangani kehidupan wajar dimurnikan dengan budaya kebersihan dari segala segi kerana ia merupakan ibadah. Bersih dari sebarang karenah birokrasi serta kesempatan-kesempatan atau peluang yang akan mengerohkan ganjaran dari majikan yang difahami sebagai upah atau gaji. Amanah yang ditauliahkan oleh majikan atau kerajaan sebenar adalah amanah dari Allah s.w.t. Setiap individu yang memegang amanah Allah wajar menghiasi diri dengan keikhlasan dan kejujuran dalam melaksanakan tanggungjawab. Dengan budaya sedemikian akan mendidik orang lain untuk mencontohi kelak akan membina satu mahligai pembangunan yang diwarnai oleh birokrasi yang kuat.

Menjadi pemimpin dalam satu-satu institiusi bukannya mudah untuk melahirkan kerjasama dalam semua peringkat tenaga perlaksana. Manusia mempunyai bermacam karenah yang kalau tidak ditangani akan menjadi agen yang memuderatkan suasana keselesaan berkerja. Setiap permasalahan itu harus disandarkan kepada kemurnian beribadah kerana dengan cara demikian akan sentiasa diberi hidayah untuk menemukan penyelesaian nya.

Pemimpin harus faham bahawa kakitangan dalam jagaannya adalah the prime mover atau penggerak utama dalam satu-satu pengurusan. Kepekaan pemimpin ialah menjaga lines or duties atau persempadan tanggungjawab kakitangan sokongan. Merekalah yang amat arif mengenai tanggungjawab masing-masing. Pemimpin hanya mempunyai kepimpinan dan menjadi Jack of all trades master of none atau mengetahui segala perihal perlaksanaan pembangunan tetapi tidak ada satu daripadanya yang dikategorikan sebagai kepakarannya.

Oleh yang demikian, sebagai pemimpin wajar merendahkan diri sebagai satu kehormatan serta perasaan kasih sayang terhadap kakitangan sokongan. Dengan cara demikian kita akan mewujudkan budaya kesetiakawanan sosial dan ini wajar ada kerana ia menjadi tulang belakang kepada pengurusan satu-satu institusi pembanguan.

Budaya bermegah-megahkan atau membesar-besarkan diri sebagai ketua dalam satu institusi atau jabatan akan hanya mengundang ketidakjujuran di kalangan staf sokongan. Seorang pemimpin tidak wajar menggunakan perkataan “Siap yang besar dalam institusi ini?” atau tidak menerima teguran dari staf sokongan apabila pemimpin itu tidak memahami tentang perlaksanaan satu-satu prosedur kerja.
Tanpa staf sokongan siaplah kita? Apa sekalipun peringkat kepangkatan yang disandang oleh seorang pemimpin tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk menggerakkan jentera kepimpinannya tanpa kepakaran staf sokongan. Walau sekalipun seorang pembersih pejabat ia mempunyai hak untuk diharmati dan disantuni kerana tanpa kehadirannya pejabat sukar dijaga kebersihannya.

Setiap permasalahan itu wajar ditangani dengan melihat punca bagaimana kewujudan karenah tersebut. Bertindak atas alasan kerana mabuk dengan kuasa tidak akan menemukan peyelesaian. Seorang pemimpin dalam satu-satu institusi seperti Guru Besar, Pengetua, Pengurus, Pemerintah dan sebagainya wajar memelihara suasana perhubungan yang sehat atau built a good rapport dengan kakitangan bawahan atau staf sokongan. Semua mereka mempunyai amanah masing-masing untuk dijaga dan dipelihara.

Mendengar atau menerima pandangan orang lain terutamanya dari staf sokongan merupakan obat yang mujarap dalam pengurusan. Sebagai contoh, pengurusan kebersihan bandar harus bertanya kepada orang yang melaksanakkan tugas tersebut. Sebarang pandangan yang diajukan oleh pekerja Majlis Bandaran mengenai bagaimana menyelesaikan pembuangan sampah wajar diberi perhatian kerana mereka adalah kakitangan yang mengendalikan pembersihan Bandar maka merekalah yang arif tentang kemudahan-kemudahan atau teknik-teknik yang sesuai untuk meningkatkan kebersihan.

Bertanya kepada staf sokongan tidak merendahkan atau menjatuhkan maruah diri sebagai ketua atau pemimpin dalam satu-satu institusi. Pangkat yang kita sandang tidak ada nilainya kepada kita jika ia disalah gunakan. Manusia dapat dikawal dengan kelembutan bahasa dan penampilan urat wajah yang sentiasa dihiasi dengan senyuman. Ulama mengata kan bahawa senyuman itu adalah sedekah. Oleh itu pastikan muka anda sentiasa mudah senyum kerana ganjaran pahala akan mudah diperolehi dari Allah s.w.t.

Dalam satu pepatah Melayu mengatakan “Harapkan pagar, pagar makan padi; Harapkan sokong, sokong membawa rebah,” membawa maksud orang yang ditauliahkan untuk memimpin atau menjadi ketua dalam satu-satu perusahaan atau institusi dia pula yang membawa keruntuhan kepada pembangunan tersebut.

Tanggungjawab yang dipikul oleh seseorang pemimpin itu merangkumi empat aspek. Pertama, ialah urusannya dengan Allah s.w.t. yang berkuasa terhadap segala-galanya yang ada dalam alam kehidupan ini. Kedua ialah urusannya dengan masyarakat di bawah pimpinannya atau jentera perlaksananya. Ketiga mengenai urusannya dengan pehak pemerintah atau kerajaan yang mentauliahkan jawatan tersebut dan yang kempat dan yang amat penting sekali dalam pembangunan diri dan keluarga ialah dari ganjaran pahala yang Allah s.w.t. telah beri terhadap perlaksanaa tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini.

Harus kita faham bahawa segala yang wujud sama ada dalam keadaan jelas atau yang berbentuk ghaib dalam alam kehidupan, Allahlah yang berkuasa segala-galanya. Manusia adalah sebagai pemain semata untuk memakmurkan alam kehidupan. Allah berfirman yang bermaksud: “ Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepadaku” Az-Zaariyat: 56. Berkerja dengan jujur merupakan ibadah kerana Allah.

Hidup manusia mempunyai tanggungjawab yang berat untuk menangani kehidupan kerana ia mesti memelihara ke dua-dua alam, iaitu alam jasmani atau alam dunia dan alam rohani atau alam akhirat. Hidup seseorang itu harus memberi keutamaan kepada mengilmu kan dirinya kerana ilmu pengetahuan ibarat cahaya mata hari yang menerangi dunia. Segalanya menjadi mudah apabila kita melihat dan memahami permasalahan itu dengan kehadiran ilmu.( Farid, 2007).

Urusan kita dengan masyarakat di bawah pimpinan kita atau jentera perlaksana amat penting untuk memurnikan agenda yang telah disediakan dalam takwim pembangunan. Pemimpin hanya dapat mengatur lines of duties atau persempadang tanggungjawab jentera perlaksana mengikut kepakaran masing-masing dan dari masa ke semasa membuat pemantau- an melalui mesyuarat.

Manusia adalah makluk bermasyarakat maka itu hubungannya antara sesama menggamit kasih sayang yang akan membentuk solidaritas sosial yang menjadi teras pem- bangunan satu-satu pengurusan institusi atau sekolah. Tolong menolong untuk kebuntahan hidup masing-masing menjadi budaya sosial kerana manusia diwujudkan dalam keadaan lemah. Tidak ada manusia yang boleh menguasai segala ilmu yang Allah taburkan di alam dunia ini. Kita memerlukan kepakaran orang lain dalam menangani kehidupan.

Agenda dalam kehidupan manusia memerlukan kepakaran dalam berbagai didang ilmu pengetahuan maka itu kehadiran orang lain adalah wajar kerana Allah bekalkan berbagai ilmu kepada setiap individu sebagai pemain. Ilmu yang Allah sediakan di alam ini tidak dapat dikuasai oleh seorang. Maka itu kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kelangsungan hidup bertamadun.

Segala pengurusan agenda pembangunan memerlukan kerjasama yang padu dari semua pehak dalam satu-satu organisasi. Dalam melaksanakan agenda tersebut haruslah dipelihara tatasusila pengurusan kerana ia menjadi tanggungjawab setiap ahli dalam organisasi itu. Jika berlakunya kepincangan dalam pengurusan, ganjaran yang dipeolehi dari majikan yang berupa gaji menjadi kurang bersih.

Penghasilan yang tidak menepati piawaian pengurusan yang bersih dan diredhai oleh Allah s.w.t. akan membentuk jenerasi pelapis yang tidak seimbang. Jika keadaan demikian berlaku maka kita sebagai pembentuk akhlak anak-anak, bertanggungjawab dunia dan akirat. Bagaimanapun kita membentuk akhlak generasi pelapis dari bahan yang kurang bersih maka anak itu apabila menjadi pemain dalam pembangunan kelak ia sukar berkompromi dengan acuan hidup berdisiplin.

Perkara yang ketiga ialah mengenai urusan pemimpin dengan pehak majikannya yang memberi habuan berupa gaji sebagai pelaksana tanggungjawab yang diamanahkan. Seorang pemimpin tertakluk kepada garis-garis birokrasi yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebarang perubahan atau penyelewingan dari garis-garis tersebut yang dilakukan oleh pihak pemimpin akan memperolehi ganjaran atau gaji yang kurang bersih.

Perbuatan demikian akan menghasilkan dua kerugian dalam kelangsungan hidup dunia dan akhirat. Pertama ialah perbuatan demikian menempah kemurkaan Allah yang membawa kedosaan. Kedua ialah bahan yang tidak bersih akan dipusakai oleh generasi pelapis kelak membina insan yang tidak seimbang dari segi JERInya – jasmani, emosi, rohani dan intelek. Penampilan genarasi pelapis yang sukar berkompromi dengan peraturan awam atau kerajaan akan mewujudkan masyarakat perosak kepada pembangunan.

Aspek keempat ialah mengenai hubungan pemimpin dengan Allah s.w.t. sebagai penguasa terhadap segala kewujudan berbagai makluk di alam kehidupan ini. Manusia diwujudkan Allah sebagai khalifah untuk memurnikan kehidupan di alam dunia. Allah bekalkan manusia berbagai fitrah berupa nikmat dalam menangani kehidupan seperti akal fikiran, jiwa, kasih sayang, naluri untuk merasa bahagia, sehat, sakit, serta mempunyai deria-deria untuk kemudahan dalam melaksanakan berbagai agenda kehidupan.

Mengkufuri nikmat tersebut akan mengundang berbagai musibah yang akan melanda kepada diri dan pembangunan keluarga tersayang. Hidup ini merupakan satu perjalanan jauh maka itu waspadalah diri memurnikan peranan sebagai musafir yang sentiasa dipelihara kebajikan dan keselamatannya di sisi Allah s.w.t.agar selamat ke distinasi mutlak iaitu syurga
Firdaus. Kerenah birokrasi hanya bermanfaat kepada kehidupan dunia semata yang berupa sementara sahaja. Apa yang penting ialah meraih kebahagiaan hidup di akhirat yang kekal dan abadi itu.

Tuesday, April 14, 2009

Rukun Hidup Bersepadu

Rukun hidup bersepadu membawa maksud memelihara keseimbangan antara kebajikan hidup di alam dunia dan pada masa yang sama juga memelihara kebajikan hidup di akhirat nanti. Disiplin hidup di alam nyata memerlukan banyak kebuntuhan fisikal manakala kehidupan di alam akhirat bersandarkan kepada sejauh mana kemurnian hidup di dunia telah berlaku. Pepatah mengatakan jika kita menanam padi tanpa diundang rumput turut tubuh subur; tetapi jika kita tanam rumput jangan mimpi padi akan tubuh. Konotasi tersebut menghimbau disiplin hidup yang tidak ada keseimbangan antara hidup di dunia dan kebajikan untuk hidup nanti di alam akhirat.


Menanam padi dianalogikan sebagai memelihara kebajikan untuk dunia akhirat seperti mengerjakan ibadah sembahyang kerana Allah, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Bersiratulrahmi, tolong menolong, tegur-menegur dan memurnikan hubungan kasih sayang antara sesama


Manakala menanam rumput dianalogikan sebagai memelihara kebajikan hidup di dunia semata tanpa menseimbangkan aktiviti-aktiviti kehidupan untuk kemanfaatan rohani yang akan diperlukannya di dunia akhirat setelah selesai agenda di dunia ini. Mementingkan diri tanpa memikirkan kebajikan orang lain akan melahirkan suasana kehidupan yang individualis yang ingin hidup sendirian. Tidak ada kepekaan bersosial serta hubungan antara sesama atau ukhuwah kemanusiaan bukan menjadi budaya kehidupannya.


Jika kita hidup berprinsipkan keredhaan Allah s.w.t. iaitu menjauhi kerenah-kerenah yang mengundang kemurkaan Allah maka jaminan kebahagiaan hidup di akhirat kelak pasti dapat diperolehi. Tetapi jika kita berpegang prinsip hidup yang kiblat kebahagiaannya hanya semata-mata kebuntuhan duniawi sahaja, maka tidak ada jaminan kebahagiaan yang sama dapat kita raikan apabila hidup ini beralih ke alam akhirat nanti.


Apakah makna hidup manusia? Mengapakah Allah wujudkan makluk manusia di alam dunia? Apakah peranannya sebagai makluk Tuhan di alam ini? Persoalan-persoalan seperti ini wajar menjadikan agenda utama dalam hidup setiap insan untuk mendapatklan jawapannya. Tuhan tidak mewujudkan sesuatu tanpa ada tujuan dan tujuan itulah yang wajar manusia memelihara sebagai hambah Allah hidup di alam dunia.


Hidup ini adalah satu perjalanan jauh menuju akhirat sebagai distinasi mutlak setiap insan. Kita bermula hidup ini dari alam roh di mana Allah telah menciptakannya. Dunia kedua ialah alam rahim di mana roh itu ditiupkan Allah ke dalam janin setelah genap 120 hari dalam rahim ibu. Kita berada dalam alam rahim pada umumnya selama sembilan bulan sepuluh hari, kemudian kita lahir ke alam dunia di mana setiap insan dipertanggungjawab menjaga amanah Allah untuk memakmurkan alam ini serta memurnikan disiplin kehidupan masing-masing.


Berapa lamakah kita berada di alam dunia adalah ketentuan Allah s.w.t.. Kehidupan di alam dunia dianalogikan seperti buah kelapa. Ada yang jatuh ke tanah semasa buah itu masih kecil belum mempunyai air. Ada juga buah yang jatuh ke tanah apabila sudah ada air tetapi belum sempat berisi; manakala yang lain pasti jatuh ke tanah apabila sudah tua dan mempunyai air serta isinya.


Jika kewujuan manusia difahami sebagai satu mataratai kehidupan seekor kera seperti felosofi pemahaman satu teori Darwin maka persoalan tersebut tidak memerlukan jawapan kerana kehidupan seekor haiwan hanya tahu mencari makanan apabila ia merasa perutnya lapar. Dan makanan itu pun haiwan tidak megetahui siapakah yang menyediakannya.


Kewujudan sesuatu fenomena kehidupan tidak berlaku dengan sendirinya tanpa ada sesuatu yang mewujudkannya. Setiap yang bergerak itu mesti ada puncanya yang mengerakkannya. Punca yang mengakibatkan pergarakan itulah yang perlu difahami untuk mencapai matlamat kehidupan itu hinggalah dapat memahami siapakah yang mewujud- kannya.


Sebagai contoh, sepohon buah rambutan yang rendang kelihatan daun-daunnya bergerak tanpa di gerakkan pokoknya. Daun-duannya bergerak disebabkan ada udara yang bergerak mengakibatkan daun itu bergerak. Mengapakan udara itu bergerak? Ia bergerak disebabkan keadaan suhu alam sekelilingnya tidak sama atau berbeza. Apakah sebab suhu alam itu berbeza antara satu tempat dengan tempat yang lain? Keadaan suhu alam berbeza disebabkan kehadiran tumbuh-tumbuhan yang memerlukan oksijen untuk bernafas dan menggunakan karbon dioxida dengan bantuan cahaya mata hari untuk memproses makanannya yang dikenali sebagai fotosintesis.


Dalam proses tersebut, semasa bernafas ia mengeluarkan karbondioksida dan semasa memproses makanan atau fotosintesis ia mengeluarkan gas oksijen dan menambah gas tersebut yang sudah sedia ada di alam ini. Siapakah yang mewujudkan teknologi demikian? Yang berkuasa atas segalanya itu ialah Allah s.w.t.


Permasalahan utama dalam hidup ini ialah memahami antara dua fenomena alam iaitu alam jasmani dan alam rohani. Alam jasmani mudah difahami kerana ia benda yang maujud dan jelas dapat dikesan oleh deria-deria manusia tetapi alam rohani memerlukan iman untuk memahami kewujudannya. Alam rohani adalah perkara yang dalam keadaan ghaib tidak dapat dicernakan oleh pancaindera manusia. Maka disitulah titik tolak bermulanya kesepaduan hidup di alam dunia. Kita wajar beriman kepada alam ghaib(Allah) untuk memelihara kebajikan rohani di samping memelihara kebajikan jasmani kita.


Bagi membolehkan manusia dapat memahami kehadiran alam rohani, Allah s.w.t. telah turunkan dokumen wahyuNya yang diterima oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. sebagai panduan untuk memelihara rukun hidup bersepadu. Memahami disiplin felosofi kewujudan alam ghaib dengan sendirinya akan memakmurkan kebajikan jasmani. Walaubagaimanapun memelihara kebajikan jasmani semata tidak akan mendatangkan kemakmuran kepada rohani sepertimana keadaan penanaman rumput tadi.


Dalam perlaksanaan kehidupan seorang insan wajar dalam keadaan pemikiran untuk memahami hidupnya adalah wujud kerana akibat kehadiran roh Allah dalam jasmaninya. Maka itu adalah wajar bagi setiap individu melaksanakan aktiviti kehidupan yang bermanfaat kepada kebajikan kedua-dua unsur rohani dan jasmani yang dikenali sebagai rukun hidup bersepadu.


Walaubagaimanapun kehidupan di alam dunia sangat menentukan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Kehidupan di dunia yang bersapadu menggamit adab-adab seorang muslim dengan masyarakat di mana anda bermastatautin. Mengikut pendapat Dr. Sholeh Fauzan dalam bukunya bertajuk Adab Seorang Muslim Dengan Masyarakat, mempunyai pandangan bahawa Mukmin yang paling sempurna imannya, paling bahagia hidupnya di dunia mahupun di akhirat dan paling baik balasannya adalah orang yang berpegang teguh pada agamanya dan selalu istiqamah terhadapnya dan orang-orang yang dapat menunaikan hak pehak lain baik hak Allah mahupun hak sesama manusia.


Cinta dan kasih sayang adalah ciri-ciri hidup yang menampilkan manusia sebagai makluk yang bersosial dan bermasyarakat. Segala makluk serta keadaan hidup yang kita miliki seharusnya mempunyai rasa kecintaannya. Mumpunyai rumah yang besar dan cantik; kereta yang berjenama tinggi; mempunyai isteri yang cantik dan solehin; mempunyai anak yang comel dan sebagainya manusia wajar mempunyai kecintaan dalam memperolehi- nya tetapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah s.w.t.


Mempunyai kecintaan kepada sesuatu wajar, tetapi tidak melibihi kecintaan kita kepada zat yang Maha pencipta kepada makluk yang kita cintai. Kalau kasih sayang dan cinta seorang ibu terhadap anaknya yang comel tidak ada tolak bandingnya tetapi tahukah anda bahawa kasih sayang dan cinta Allah kepada kita adalah tujuh puluh kali ganda cintanya seorang ibu terhadap anaknya.


Jika demikian keadaannya Allah mencintai kita maka mengapakah manusia tidak membudayakan hidup yang sentiasa mengingati Allah. Mengingati Allah akan memandu kita untuk melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Tetapi dalam keadaan biasa manusia sentiasa leka dan lalai sehingga melupai Allah dan hanya mengingati-Nya apabila ia dalam keadaan sempit atau dalam kesusahan.


Mengingati Allah dan mensyukuri segala pemberinya adalah rukun hidup bersepadu. Kita menangani hidup di dunia dan pada masa yang sama sentiasa keblatkan pemikian itu kepada Allah s.w.t. yang berkuasa meredhai agenda yang kita laksanakan dalam memurnikan kehidupan. Tidak ada sedetik masa pun dalam hidup ini terlintas untuk tidak mengingati Allah kerana dalam pemikiran yang kiblatnya hanya mengingati Allah, Allah akan mengingati kita selama mana kita mengati-Nya.


Setiap yang kita lihat, pemikiran kita wajar kiblatkan kepada Allah kerana kewujudan sesuatu itu semestinya Allah yang berkuasa kerana tidak ada yang wujud dengan sendirinya. Dalam keadaan sedar atau dalam keadaan tidur pun seharusnya kita mengingati Allah apabila kita bermimpi. Setiap kali selesainya sesuatu agenda wajar disudahi dengan kalimah alhamdulillah syukur kerana telah selamat melaksanakannya.


Kehidupan manusia di dunia berkisar antara hubungan-hubungan dengan Allah s.w.t. dan dengan makluk, baik dengan manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda mati dan lainnya. Sesuai dengan hubungannya dengan hal tersebut, maka timbullah balasan bagi manusia di dunia dan di akhirat.


Hubungan dengan Allah ialah seperti mencintai dan memuliakannya, mensyukuri nikmat-Nya, mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Berhubung dengan sesama manusia adalah seperti memberi nasihat kepada mereka, berbuat baik serta bersikap adil dalam segala hal terhadap mereka dan tidak menzalimi maka dia akan memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan akan diangkat darjatnya di sisi Allah s.w.t.

Allah berfirman yang bermaksud: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibubapa kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, “wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik akau waktu kecil.” Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” (al-Isra’: 23 – 26)


Allah memerintakan kepada manusia agar beribadah hanya kepada-Nya, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, berbuat baik kepada ibubapa yang merupakan orang yang paling dekat pertalianya, paling terasa kasih sayangnya, berhak diberi kebaikan dan ditemani. Allah s.w.t. juga memerintahkan manusia untuk memberikan hak-hak kepada kerabat dan orang-orang yang memerlukan.

Firman-Nya yang bermaksud: “Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutkan –Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibubapa, sanak saudara, anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin, jiran yang dekat dan jiran yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.” (An-Nisa’: 36)


Berbuat baik kepada makluk-Nya, baik ibubapa, saudara, jiran, teman, orang-orang yang lemah dan miskin. Ayat ini juga bersifat umum untuk orang-orang yang telah disebut kan pada ayat tersebut, baik orang muslim mahupun orang kafir, baik orang fasik mahupun yang salih, kerbat dekat mahupun yang jauh, semuanya harus diberikan keadilan dalam hubungan dan pergaulan dengan mereka. Berbuat baik kepada mereka meskipun hak orang muslim lebih besar daripada hak orang kafir.


Melaksanakan hubungan kemanusiaan akan menampilkan budaya rukun hidup bersepadu kerana Allah sentiasa meredhai amalan tersebut. Pahala yang menjadi ganjaran Allah kepada kita untuk membudayakan disiplin memelihara perikemanusiaan akan memurnikan kehidupan kita di akhirat kelak. InsyaAllah!