Saturday, September 26, 2009

ISLAM AGAMA TERUNGGUL DI DUNIA (Disiarkan pada 26.09.09)

Islam adalah agama Allah yang menciptanya untuk manusia setelah Allah mewujudkan hambah-Nya (manusia) dan segala nikmat untuk kemanfaatan hidup di alam ini. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah al-Maidah ayat (5) 3 yang bermaksud:

….”Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agama mu, dan telah Ku cukupkan kepada mu nikmat-Ku dan telah Ku redhai Islam itu jadi agama mu.”

Allah itu Zat yang maha sempurna. Segala ciptaan-Nya bersifat sempurna dan unggul tanpa cacat celanya. Allah mencipta Islam sebagai agama manusia maka itu keselamatan dunia dan akhirat wajar berlandaskan ke atas akidah Islam. Islam telah sempurna berisikan perkara-perkara yang fardhu dan sunnat. Ada batas-batas hukuman diterangkan perkara-perkara yang halal atau yang haram dan tidak ada satu hukum yang halal atau haram diturunkan lagi selepas itu. Syariatnya berkekalan hingga ke hari ini dan sampai ke hari kiamat.

Dengan sempurnanya Islam, menjadilah ia suatu nikmat dari Allah S.W.T.. Agama Islam telah diredhai oleh Allah; maka itu sesiapa yang menghendaki agama lain dari Islam, tidaklah Allah terima agamanya, dan rugilah ia di akhirat nanti.

Keunggulan agama Islam berpaksi kepada ukhuwah kemanusiaan yang dibalut dengan perasaan kasih sayang dan ditunjangi iman dan takwa kepada Allah S.W.T. Maka Allah men- yarankan kepada manusia supaya berpegang teguh kepada agama Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat.

Keunggulan Islam sebagai agama yang diredhai Allah terletak pada kewujudan manusia sebagai kahlifah. Manusia memimpin dan memakmurkan alam ini dengan kekuatan ilmu tauhid (al-Qur’an) yang diterima oleh baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibiril.

Kesempurnaan manusia sebagai kahlifah adalah atas dasar iman kepada Allah. Dimensi iman meliputi pembangunan jasmani dan pembangunan rohani. Manusia diwujudkan dalam dua unsur iaitu jasad dan roh maka itu Islam adalah asas binaan masyarakat manusia yang dimurni kan dengan kalimah tauhid: “La Ilahaillalah Muhammad Rasulullah.”

Keunggulan Islam terletak pada puncanya iaitu dokumen Illahi yang diturunkan dari langit dalam keadaan yang amat sempurna. Allah itu maha sempurna maka itu Islam sebagai agama Allah adalah dokumen tauhid yang amat unggul sekali. Tidak ada agama lain yang dapat menyaingi kesucian dokumen wahyu Illahi.

211

SAMUDERA KEHIDUPAN

Islam tidak memandang manusia sebagai satu individu, sebaliknya Islam memandang manusia sebagai satu masyarakat . Al-Qur;an tidak mendatangkan ungkapan “Wahai orang yang beriman.” Tetapi al-Qur’an mengajukan kepada manusia dalam bentuk kolektif, “Wahai orang-orang yang beriman.” Dalam perkara ini tiada bezanya antara ibadat dan muamalat.

Islam mengajar orang muslim berkata ketika bermunajat kepada Allah S.W.T. di dalam solatnya: “Hanya kepada-Mu kami sembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolo ngan.” Ia bertutur dengan peraturan sebuah masyarakat sekali pun ia solat sendirian. Bagitu juga apabila apabila ia berdoa kepada Allah, ia akan berdoa dengan ungkapan jamak ((banyak): “Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus.”

Masyarakat Islam adalah masyarakat Rabbani (berteraskan nilai illahi). Umat Islam dituntut menegakkan masyarakat ini sehingga mereka dapat mendaulatkan agama mereka serta menjiwainya dan hidup di bawah naungan kehidupan Islam yang sempurna.

Kehidupan umat Islam dipandu oleh akidah Islam; disuci oleh ibadat Islam; dipimpin oleh pemikiran Islam; dihiasi dengan adab kesopanan Islam; dikuasai oleh nilai-nilai Islam; diperintah oleh perundngan Islam; dan dibimbing segala aktiviti ekonomi, kesenian dan politik

nya menurut ajaran-ajaran Islam

Sebelum kedatangan Islam, manusia di seluruh dunia mempunyai berbagai konsep menge nai agama mereka. Mereka membentuk agamanya berpandu kepada keadaan kehidupan mereka masing-masing. Oleh yang demikian orang yang berada atau yang kaya mempunyai tuhan yang disembahnya diperbuat daripada emas; orang setengan kaya membina tuhannya daripada perak lalu disembah. Mereka yang keadaan hidupnya sederhana sahaja membuat tuhannya daripada kayu jati dan dibentuk seperti manusia lalui disembah. Konsep ketuhanan mereka hanya di alam nyata.

Semua syariat dan agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul berjiwa Islam. ‘Islam’ ertinya menyerahkan diri kepada Allah, tunduk kepada-Nya serta mengikuti syariat yang diturun kan-Nya. Orang Islam (Muslim) yang sejati ialah orang yang bersih dari kotoran syirik, tulus dalam amalannya dengan beriman kepada apapun syariat yang diturunkan oleh Allah, dan pada apa zaman pun ia berada.

Dalam Islam nadi pembangunannya ialah persaudaraan atau ukhuwah kemansiaan. Ia mempunyai hubungan yang erat, saling bantu membantu dalam semua hal ehwal pembangunan

212

SAMUDERA KEHIDUPAN

kehidupan samada jasmani mahupun rohani dalam satu bumbung yang mentauhidkan Allah S.W.T.. Allah turunkan dokumen wahyu-Nya(al-Qur’an) sebagai satu mukzizat kepada kehidu pan manusia yang diterima oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. dalam perantaraan malaikat Jibril.

Kedatangan Islam adalah semata-mata membuat pembetulan serta menyinarkan cahaya kepada sinario kehidupan yang kondusif sebagai satu dasar dan mengarah persepsi manusia untuk mengenali dirinya sebagai hambah Allah. Konsep Islam adalah perdamaian dan bukan persengkitaan. Sebenarnya tidak ada musuh dalam kewujudan manusia. Musuh manusia sebenar ialah bangsa syaitan yang dilaknat oleh Allah kerana telah menunjukkan kesombongannya di hadapan Allah S.W.T.

Islam sebagai cara hidup kerana Allah telah memilihnya sebagai agama manusia di muka bumi ini (Surah Ali Imran ayat 19.) Nama-nama Allah atau sift-sifat Allah ada 99 kesemuanya merangkumi cakerawala alam kehidupan yang menjadi tunggak kepada keperibadian makluk manusia. Allah itu berkuasa terhadap kewujudan setiap makluk sama ada di alam dunia ini atau di alam akhirat. Maka itu sifat-sifat tersebut wajar ada pada makluk manusia.

Sifat Allah yang pertama ialah Ar-Rahman, yang bermaksud yang Maha Pemurah. Sifat ini diwariskan-Nya kepada semua makluk terutama sekali manusia. Hati yang pemurah harus menginap kepada setiap individu kerana hidup ini harus membudayakan tolong menolong antara satu sama lain untuk keperluan segala kebajikan dalam hidup bertamadun.

Sifat Allah yang kedua besarnya ialah al-Rahim yang bermaksud yang Maha Penyayang. Sumber kasih sayang yang tak terbatas, yang memberikan pahala abadi kepada orang-orang yang menggunakan rahmat dan kurnia-Nya bagi kebaikan. Firman Allah dalam al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 43 yang bermaksud: “……..Dan Dia Maha Penyayang (hanya) kepada orang yang beriman.”

Islam adalah agama yang suci kerana Allah memperakuinya. Walau apa pun anggapan dan pandangan manusia tentang Islam ia tetap suci dan sempurna kerana yang mencipta ialah zat yang Maha Suci. Apabila Allah tidak membuka mata hati manusia dan memberi hidayah, maka mereka tidaklah dapat melihat Islam sebagai agama suci.

Solat adalah tiang agama. Mengerjakan solat lima kali sehari semalam akan membentuk peribadi mulia insan yang tawadhu. Ia merasa kelezatan iman kepada Allah dalam hidupnya

213

SAMUDERA KEHIDUPAN

maka itu ia sentiasa merendahkan diri, tidak angkoh dan sombong apabila ia berjaya mencapai sesuatu kejayaan dalam bertawakal kepada Allah. Ia rajin berusaha untuk mengubah statusnya sebagai pemain dalam mentamadunkan kehidupan. Solat juga membentuk manusia ikhlas. Ia merasa cukup apa yang dia ada. Solat membentuk manusia jujur dan ikhlas dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kerana ia memahaminya sebagai ibadah.

Tidak dapat dinafikan bahawa keunggulan Islam sebagai agama Allah telah memboktikan kepada kita dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuklah penyataan-penyataan yang bersan- darkan kepada dokumen wahyu Illahi iaitu al-Qur’anul Karim.

Dokumen wahyu (al-Qur’an) yang menjadi perlembagaan kehidupan makluk manusia serta berbagai fenomena kewujudan makluk lainnya, terpelihara keasliannya hingga ke hari ini. Para ulamak serta ahli-ahli kitab telah memberi berbagai tafsiran mengenai dokumen tersebut tetapi dokumen aslinya terpelihara. Keunggulan al-Qur’an adalah disebabkan tidak pernah berlaku perubahan dan hingga kepada pendokumentasiannya dalam bahasa Syurga (Arab) sekali pun masih kekal hingga ke hari ini.

Al-Qur’an sebagai roh bagi orang beriman. Sebagaimana manusia akan mati jika roh atau nyawanya telah keluar daripada jasadnya, bagitu juga seseorang akan mati hati dan jiwanya sekiranya tidak lagi menjadi al-Qur’an sebagai rohnya. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah As-Syura: 52 – 53 yang bermaksud: “Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu roh (al-Qur’an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab (al-Qur’an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan al-Qur’an itu cahaya yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hambah-hambah Kami. Sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, (iaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa ada di bumi. Ingatlah, bahawa kepada Allah-lah kebali semua urusan.”

Allah menjadikan al-Qur’an itu sebagai cahaya yang terang-benderang, dapat menyinari hambah-hambah-nya sehingga mereka terpimpin ke jalan agama yang benar. Kemudian Allah mengakui, bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah pemimpin manusia dan pemandu ke jalan yang lurus dengan perantaraan cahaya al-Qur’an tersebut.

Iman memandu manusia menyelami lautan kehidupan yang dihiasi dengan nikmat Allah buat sementara waktu hidup di dunia. Melihat alam ghaib dengan iman kepada Allah yang

214

SAMUDERA KEHIDUPAN

menyempurnakan segala kewujudan makluk serta disiplin mataranti kehidupan masing-masing. Nikmat hidup yang dikurniakan Allah adalah antara terpenting dalam kehidupan manusia yang menyempurnakannya sebagai makluk yang termulia seperti nikmat berbagai deria iaitu mende- ngar, melihat, merasa, menghidu dan sentuhan.

Ibadat merupakan tanggungjawab setiap mukmin untuk menjauhkan diri dari buaian hawa nafsu yang akan merosakkan kekahlifahan manusia di bumi Allah. Iman dan Takwa kepada Allah menjadi perisai dalam memurnikan kehidupan sebagai hambah Allah.

Orang yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah ia adalah kafir, zalim atau fasik atau mempunyai semua sifat tersebut. Lebih parah lagi apabila menganggap apa yang telah diturunkan oleh Allah itu adalah jumud, ketinggalan zaman atau kuno! Apa yang disyariatkan oleh Allah sebenarnya adalah perkembangan dan kemajuan dan yang amat sesuai dengan keperluan masyarakat serta mampu meninggikan taraf kehidupan.

Keunggulan Islam terletak kepada peribadatan dan perlaksanaan solat tujuh belas rakaat. Solat di dalam Islam adalah tarbiah yang sempurna bagi individu dan binaan yang kukuh bagi umat Islam. Solat di dalam Islam telah mengambil nilai-nilai positifnya serta membuang segala kekurangan dan nilai-nilai negatifnya

Keunggulan Islam memelihara persaudaraan manusia sejagat dan menentang sebarang kerosakan kepada manusia sebagai bangsa pemakmur bumi. Tidak ada jalan lain melainkan

kembali kepada fungsi sebenar bertanggungjawab pada amanah Allah. Hormat menghormati serta saling kenal mengenali antara sesama umat di dalam satu bumbung (langit) yang dicipta oleh Allah S.W.T.

Friday, September 18, 2009

ISLAM DAN DUNIA GLOBALISASI (DUNIA TANPA SEMPADAN) (Disiarkan pada 19. 09. 2009)

Dalam era kebangkitan ilmu Sains dan Teknologi, dunia menjadi satu perkampungan yang kecil. Apa yang berlaku di belahan bumi yang lain boleh kita saksikan pada saat yang sama dalam kaca televisyen di rumah di negara kita sendiri. Bagitu jugalah apabila kita berkomunikasi atau berhu- bung dengan orang dari negara luar dengan menggunakan alat telekomunikasi seperti telefon dan radio tidak ada sempadannya lagi.

Kita boleh berhubung secara on line atau secara langsung walaupun tarikh dan masa pada kedua pehak tidak sama. Sebagai contoh, jika kita bercakap kepada seorang di Amerika Syarikat dengan menggunakan kemudahan alat telefon pada hari Isnin 01. 09. 2009 pukul 9.00 pagi waktu tempatan di Malaysia maka orang yang bercakap dengan kita yang berada di Amerika Syarikat, berada pada waktu pukul 02.00 pagi tanggal 31. 08. 2009.

Teknologi demikian telah Allah kurniakan kepada hambahNya demi memudahkan urusan perhubungan sejagat. Jika kita melihatnya dengan mati hati, manusia telah sedar bahawa masalah penggunaan masa sedikit sebanyak telah menyelesaikan pembaziran sepertimana firman Allah yang berbunyi “Demi masa manusia adalah sentiasa dalam kerugian.”Surah al-Ashr, ayat (103) 1-2.

Dalam semua urusan pembangunan faktor masa sentiasa menjadi elemen yang sukar hendak diatasi. Manusia mengolah pemikiran menggunakan masa dan melaksanakan agenda pembangunan juga faktor masa memainkan peranan penting. Apa yang telah berjaya dilaksana kan pada hari ini menjadi satu produk yang ketingalan zaman pada pandangan umum apabila dilihat pada hari berikutnya. Apa yang menjadi perlumbaan dalam urusan membina tamadun kehidupan ialah mencari kejayaan yang terkini atau current achievement.

Dunia tanpa sempadan atau globalisasi telah mengubah sinario pemikiran manusia kepada faktor masa yang terlalu cepat sehingga belum sempat memanfaatkan yang sudah sedia ada atau yang telah berjaya dicipta, perkara baru sudah mula muncul. Dan keadaan demikian penting dengan syarat jangan membelakangi kekuasaan Allah S.W.T. Dalam erti kata lain segala kemunculan agenda yang baru wajar dilandaskan kepada prinsip bahawa Allah redha atau tidak?

Manusia tidak dapat lari dari tanggungjawabnya sebagai khalifah Allah. Memakmurkan alam kehidupan menjadi agenda utama pada kehidupan itu. Usaha demikian semestinya keman- fatan kepada masyarakat umum dengan kefahaman bahawa pemeliharaan alam dunia dengan alam akhirat sentiasa menjadi keutamaan. Apabila terlibatnya alam akhirat wajar ditunjangi dengan iman dan takwa kepada Yang Maha Berkuasa.

Menjadi kahlifah di bumi Allah ini wajar menghiasi diri dengan ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu duniawi dan juga ilmu ukhrowi. Memurnikan kehidupan mu dengan ilmu ukhrowi lebih penting berbanding dengan mempunyai ilmu duniawi semata. Analogi pembangunan yang boleh kita gambarkan dalam sinario kehidupan dengan mempunyai ilmu kedua-dua alam adalah seperti berikut: “Jika kita tanam padi tanpa diundang rumput-rumpai turut sama tumbuh, tetapi jika kita tanam rumput jangan mimpi padi akan turut tumbuh!”

Analogi tersebut menggambarkan bahawa menanam padi bermakna mengilmukan diri dengan ilmu ukhrowi atau ilmu agama (Islam). Penampilan diri dengan berbekalkan ilmu agama akan juga turut sama mempelajari ilmu dunia sama ada secara langsung mahu pun tidak langsung. Tetapi jika kita tupukan kepada mengilmukan diri dengan pembangunan dunia semata maka sukar bagi kita perolehi ilmu yang berunsurkan ukhrowi.

Jika kita tinjau perjuangan hidup para Nabi dan Rasul sejak wujudnya manusia di bumi,

mereka mengalami masalah yang berulang dari satu generasi ke satu generasi. Sebagai contoh Nabi Nuh a.s.. Beliau berdakwa selama 900 ratus tahun menyampaikan ilmu tauhid untuk menyembah Allah dan jangan mempersekutukan Allah S.W.T. Dalam masa bagitu panjang beliau hanya berjaya mengilmukan umatnya seramai 90 orang sahaja dan kebanyakan mereka ialah bukan dari gulungan elit tetapi dari orang miskin dan susah hidupnya. Bermakna setiap 100 tahun hanya 10 orang sahaja yang mengikuti ajaran Nabi. 90 orang itulah yang mengikuti Nabi masuk ke dalam bahtera yang dibuatnya atas arahan Allah S.W.T. Mereka yang tidak sehaluan dengan Nabi Nuh termasukan anak kandungnya sendiri, Allah hapuskan dengan menenggalam mereka ke dalam air yang membanjiri dunia. Mereka yang berada dalam bahtera Nabi Nuh adalah orang-orang yang beriman kepada Allah.

Walau bagaimanapun apabila Nabi Hud a.s. menjadi nabi muncul juga orang-orang yang berfikiran dajal tidak mengikuti ajaran Nabi Hud a.s..Kaum Aad tetap tidak menghiraukan ajaran dan nasihat Nabi Hud supaya menyembah Allah. Nabi Hud dan para sahabat yang beriman telah mendapat perlindungan dari Allah apabila bencana angin taufan berlangsung selama lapan hari dan tujuh malam sehingga sempat menyapu bersih kaum Aad yang bongkak itu dan menamatkan riwayatnya dalam keadaan yang menyedihkan itu untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi umat-umt yang akan datang.

Bagitulah keadaan manusia yang di bawah pimpinan pra Nabi dan Rasul dari generasi ke genarasi hingga ke hari ini. Mengapakan keadaan demikian berlaku? Tiada lain yang boleh memberi jawapan selain dari ibubapa generasi pelapis sendiri. Ibubapa berlumba-lumba dengan segala ikhtiar sampai membahagikan pendapatan sebulan untuk menghantarkan anak ke sekolah dan ditambah dengan menghantar ke tuition centre. “Alhamdulillah saya sudah memainkan peranan sebagai ayah. Anak ku sudah menjadi pembesar negara” Begitulah hujahnya seorang ayah yang mementingkan pendidikan dunia semata.

Apabila anak itu menjadi bapa ia akan mengikuti jejak langkah orang tuannya cara macamana membangunkan keluarga. Pepatah Melayu mengatakan “Kalau bapa kencing berdiri anak kencing berlari.!”Kalau orang tuanya menanam rumput jangan mimpi padi akan tumbuh sama. Kekayaan dunia adalah seperti rumput yang boleh dipijak-pijak, menerima najis haiwan, ditimpa banjir lumpur, dibakar dan berbagai-bagai lagi bencana alam, rumput setia menerima tanpa persoalan.

Dunia tanpa sempadan masa kini memerlukan filter atau saringan yang hanya agama (Islam) sahaja yang boleh membekalkan. Kemajuan sains dan teknologi telah masuk ke desa-desa menjemput manusia sejagat untuk mengikuti buayan yang dikenali sebagai keseronokan dunia. Pembangunan alah masyarakat Barat yang mendominasi budaya globalisasi yang disalurkan melalui ilmu sains dan teknologi memaksa setiap insan menerimanya tanpa segan silu. Disitulah perlunya ilmu agama yang akan memanusiakan manusia demi memartabatkan kekahlifaannya sebagai hambah Allah.

Keseronokan dunia yang dibawa oleh sains dan teknologi memukau generasi rumaja dan retua untuk berkompromi dengan hidangan tanpa undangan itu kelak melihat statusnya masyarakat mukmin sebagai ketinggalan zaman. Iman dan takwa dipersendakan dan ibadat men jadi adat dan kebudayaan masyarakat Islam. Pemimpin atau masyarakat awam memahami ibadat menutup aurat sudah menjadi adat dan budaya.

Apa yang kita saksikan di kaca televisyen yang dihidang oleh masyarakat Barat sudah menjadi budaya masyarakat Melayu. Amat para lagi ialah masyarakat Melayu (Islam) yang masih rebung sudah disibukkan apa yang dicungkil sebagai menguji bakat. Dunia masa kini tidak lagi menjadi penonton budaya Barat tetapi menjadi pemain menghiburkan masyarakat rebung bersama dengan ibubapa mereka.

Mengilmukan anak untuk mengenali dirinya sebagai hambah Allah atau mendidik anak untuk mengenali dunianya? Budaya masyarakat remaja yang dibawa oleh Barat telah memapar kan kepada orang tua mereka bahawa kewujudan mereka sebagai anak difahami bukan kerana kasih sayang terhadup kedua suami isteri tetapi adalah difahami sebagai memuaskan nafsu syahwat mereka maka wujudlah seorang anak.

Kemurnian berkeluarga tidak menjadi status kemanusiaan lagi tetapi hanya membanyak kan manusia sebagai pemain dalam bidang yang difikirkan bermanfaat kepada generasinya. Akibat dari itu pintu perkahwinan sudah dianggap ketinggalan zaman. Jika inginkan zuriatnya menjadi pelakun yang berbakat maka ia mendapatkan orang berkenaan tanpa memasuki pintu nikah.

Inilah gejala-gejala yang dibawa oleh dunia tanpa sempadan atau globalisasi, mewarnai kehidupan masyarakat remaja (rebung) dalam pembangunan dunia Islam masa kini. Jika ibadat itu difahami sebagai adat dan budaya masyarakat Islam, maka jelas kita lihat masa bulan suci Remadhan sukar dijadikan sebagai bulan yang mulia.

Apakah hidangan-hidangan televiysen yang membawa para remaja mendekati Ibadah bulan Remadhan yang mulia ini? Ibadah puasa berjalan lancar tetapi tidak diserikan dengan aktiviti ibadah yang memurnikan ibadah puasa seperti mengaji, amal-amal kebajikan, mengikuti ceramah agama dan sebagai. Berpuasa sudah dijadikan sebagai adat dan kebudayaan.

Mendidik manusia untuk memahami mengapa Allah wujudkan hambahnya wajar ada di setiap jiwa manusia mukmin. Dengan seni hidup menjadi indah buat sementara waktu hidup di dunia tetapi apakah bekalan kita untuk mempersembahkan diri kepada Allah setelah selesai agenda dunia nanti? Serikan hidup anda dengan Iman dan Takwa kerana Allah S.W.T. akan menjanjikan kebahagian hidup di syurgaNya nanti.

Allah turunkan Al-Qur’an ke bumi untuk kemanfatan manusia agar dunia kejahilan tidak mendekati tamadun kehidupan manusia. Ilmu dan amal, diserikan dengan iman dan takwa landa- san kesempurnaan beribadah. Dengan Ilmu hidup menjadi mudah tetapi jangan dipermudah-mudahkan sehingga mengelincirkan anda di landasan hidup yang diredhai Allah S.W.T. Kesopanan yang dipimpin oleh akhlak yang mulia mendidik anda tahu malu dan mengenali dunia kekufuran sebagai pemangkin iman untuk membelakanngi ibadah kelak memencilkan maruah diri sebagai hambah Allah.

Masyarakat mukmin hidup di dunia merasakan seolah-olah seperti neraka kerana menyak sikan fenomina globlisasi yang semakin menular mempengaruhi penampilan masyarakat remaja tetapi masyarakat musyrik merasakan dunia ini sebagai syurga. Pilihan di tangan anda sama ada mendapat keseronokan yang berupa sementara sebatas umurnya di dunia dan mengalami kesek- saan buat selama-lamanya di akhirat nanti; atau keseksaan sementara sebatas umur di dunia tetapi akan mengalami keseronakan hidup buat selamanya di akhirat nanti.

Harus ingat bahawa setiap amalan anda samada berunsur kebajikan beragama atau sebaliknya akan menjadi budaya orang lain untuk mencontohinya. Ini bermakna orang yang mencontohi akhlak yang tercela, dosanya akan diwarisi oleh orang yang punya penampilan asal. Maka itu wajarlah anda memahami apakah bekalan hidup anda di akhirat nanti, sama ada pahala atau dosa. Apakah distinasi anda di akhirat kelak; Syurga atau neraka?

Monday, September 14, 2009

DUNIA MODEN HIDANGAN KEKUFURAN

Sebuah pertanyaan besar yang selalu singgah di kepala kita apabila memikirkan kewujudan sains dan teknologi dalam pembangunan manusia sejagat di mana Dunia Barat yang dahulunya pernah belajar dari kita di Universiti-universiti Islam di mana karya-karya tulisan para sarjana Muslim menjadi bahan bacaan dan rujukan utama mereka.

Pada masa kini tiba-tiba mereka muncul mendahului dan mengungguli kita dalam teknologi ketenteraan dan pertahanan; menguasai Negara-negara umat Islam secara politik; dan berada di hadapan dalam bindang kemajuan pembangunan. Persoalannya sekarang ialah bagaimana kita mengimbangi antara “Keaslian Kita” dan Kekinian Mereka”.

Bolehkah kita menjaga dan mempertahankan “Keaslian Kita”, dan mengambil unsur-unsur “Kekinian” dalam waktu yang sama? Mampukah kita mempertahankan jatidiri kita dalam kehidupan alam moden ini? Atau mesti kita memilih antara dua perkara iaitu “mempertahankan keaslian kita dan mengorbankan tuntutan kekinian, atau menjadi moden dan melemparkan keaslian jatidiri kita?

Dengan perkataan lain hubungan antara Warisan Lama dan Aliran Moden adalah hubungan yang saling bercanggah dan paradox. Persoalan ini sangat kritikal dan jawapannya pun tersangatlah penting terutamanya pada masa sekarang di mana umat sedang mencari dan membentuk jatidirinya sendiri yang telah hilang beberapa tahun yang silam.1

Masalah tersebut menjadi delima kepada dunia sejagat terutama sekali dunia Timur (Islam) kerana budaya Globalisasi telah pun menjadikan dunia ini tanpa sempadan dan menjadi satu perkampungan yang kecil. Apa yang berlaku di belahan bumi yang lain kita dapat saksikan di tempat kita serta merta disebabkan kewujudan kecangihan ilmu Sains dan Teknologi.

Jika satu keputusan dibuat di mana semestinya ada mengadakan pilihan antara keaslian dengan kemodenan maka bagaimana pula memurnikan tamadun pembangunan manusia sejagat yang diselenggarakan oleh ilmu pengetahuan sebagai syarat mendekatkan manusia kepada Tuhan yang Maha Pencipta? Jika faktor jawapannya adalah memilih antara dua fenomena kehidupan sekarang ini maka berlakulah keadaan seperti berikut:

Ada sesetengah kalangan memberi jawapan bahawa semestinya ada pemisahan yang jelas antara “Keaslian” dan “Tuntutan Alam Moden” akibatnya mereka kini harus hidup dalam keter- asingan dari lingkungan alam sekitarnya.

Klompok lain pula telah memilih gaya hidup kekinian dan mengikuti tuntutan alam moden, sehingga mereka menjalani kehidupan secara terasing dari lingkungan masyarakat dan alam lamanya. Tuntutan dunia moden menjadi agenda utama mencorakkan tamadun yang diyakini menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat tanpa berlandaskan dokumen wahyu (Al-Qur’an)

Manakala gulungan ketiga dalam kebengungan dan tidak mengerti mana yang harus mereka jadikan pilihan, bertahan dengan gaya lama atau terjun ke alam moden? Sikap yang benar dalam menghadapi delima seperti ini adalah dengan cara melakukan pengkajian secara teliti dan mendasar terhadap kedua aliran pemikiran. Bersikap terburu-buru dan gopoh dalam menentukan pilihan dalam keadaan seperti ini boleh menyebabkan seseorang terjatuh ke lembah jurang yang paling dalam dan tidak akan dapat lagi menyelematkan diri melainkan dengan pertolongan Allah Ta’ala semata.

Dunia tanpa sempadan masa kini, sains dan teknologi mendominasikan peranan mentad- biran dunia dalam pembangunan manusia sejagat. Umat Islam sudah di ambang kehancuran jika ciri-ciri kemodenan menjadi pilihan dan mengetepikan jati diri yang diwarnai oleh dokumen tauhid. Dunia Timur (Islam) memerlukan filter untuk mendapatkan kesesuaian faktor pembangu- nan yang berlandaskan kepada akidah Islam. Ini bermaksud Tuntutan Alam Moden wajar juga dengan syarat mempunyai filternya untuk kesesuaian kepada fitrah manusia sebagai hambah Allah.

Salah seorang pemikir Arab Dr. Zaki Najib Mahmud di dalam bukunya bertajuk “Pembaharuan Pemikiran Arab” menggambarkan bahawa sikap gopoh dan tergesa-gesa tanpa pengetahuan yang cukup dalam mencari jawapan terhadap persoalan ini menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalam kesalahan yang teruk.

Mengikut Dr. Zaki apabila aliran itu memang benar-benar berasal dari Arab, ianya mesti ikut menyelam dalam warisan intelektual Arab lama. Namun jika memang benar-benar mengi- kuti aliran moden, maka ia mesti menenggalamkan dirinya dalam lautan dan arus kekinian untuk meminum semua bentuk kemodenan termasuk ilmu, tingkah laku, seni dan cara hidupnya, sehingga tidak ada lagi ruang baginya untuk menempatkan sisa-sisa aliran lama Arab dalam hidupnya.

Walau bagaimanapun pandangan tersebut termasuk dalam pemikiran yang tergesa-gesa

mendapatkan jawapan. Beliau mengakui bahawa tidak mungkin bagi kita untuk menjadikan pemikiran moden sebagai cara hidup, kecuali jika kita singkirkan dan lupakan warisan pemikiran lama dan hidup sepenuhnya mengikut cara dan gaya moden dari segi wawasan dan kebudayaan, perspektif kita terhadap hakikat kehidupan dan alam.

Prasyarat utama untuk menuju kepada “Keaslian” ialah melalui pengetahuan dan pemaha man. Mengetahui dan memahami hakikat, karakteristik dan komposisi dasar Wawasan Pemikiran Islam secara benar dari sumber-sumber aslinya, bukan dari sumber-sumber pingiran, tiruan dan pemalsuan.

Pemikiran kita wajar bermuara dari asal bagaimana Dunia Barat dapat menampilkan teknologinya sehingga mendominasikan ketenteraan Dunia Islam? Jelasnya ialah mereka belajar dari pemikiran ahli falsafah Islam yang diambil dari dokumen wahyu sebelum mencul yang dikenali masa kini sebagai gergasi teknologi pertahanan.

Apakah dia itu falsafah Islam? Falsafah adalah sebagai jiwa tamadun.2 Setiap tamadun mempunyai teras dan asas pemikiran atau idologinya yang asli dan tersendiri. Itulah falsafahnya, itulah jiwa dan itulah roh tamadunnya.

Falsafah Islam bukan hanya untuk mendapatkan maklumat dan mengisi pengetahuan tetapi lebih dari itu khususnya untuk menyeledik dan mengkaji, menganalisa dan menilai secara kritis tentang fungsi dan peranannya dalam perkembangan umat Islam dan perkembangan tamadunya. Mempelajari sejauhmana kesilapan dan kesalahan, penyelewingan dan pengeliruan yang telah berlaku kepada falsafah Islam dan kesannya kepada perkembangan umat dan tamadunnya.

Apabila kita mengatakan Islam atau suatu yang berhubung dengan sumber Islam yang sudah semestinya menjadi rujukan asasinya ialah Kitab Al-Qur’an. Kitab Al-Qur’an seperti yang ditegaskan oleh Al-Qur’an sendiri ialah Kitab Al-Hidayah. Kesimpulan dari itu Al-Qur’an itu Kitab Ar-Rahman kepada seluruh alam sebagaimana Muhammad saw yang menjadi penyam- pai Hidayat itu adalah Rahmat kepada seluruh alam.

Kedatangan ajaran Islam di dunia ini yang dipertanggungjawabkan kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. adalah semata-mata membentuk manusia takwa dan menjadi pemakmur alam kehidupan. Amanah utamanya ialah membasmi kejahilan manusia yang tidak kenal kehidu- pan sama ada menyunsangkan fitrah manusia atau sebaliknya.

Dunia tanpa sempadan sebenar mempunyai misi yang tersendiri jika dilihat dari perspek- tif Islam. Membina ukhuwah kemanusiaan menjadi lambang perjuangannya. Walau bagaimana pun wajar ada filternya untuk mengenali faktor-faktor yang mengkufurkan pemikiran manusia sejagat kelak membelakangi kemuliaan pebangunan tamadun.

Sistem berkomunikasi memudahkan urusan antarbangsa. Apa yang berlaku di Amerika Syarikat kita boleh saksikan di kaca televisyen di rumah pada masa yang sama. Apa keadaan di negara Eropah dapat ditonton pada saat yang sama di kaca televisyen di tempat masing-masing. Semuanya ini adalah satu pencapain sains dan teknologi atas hidayah Allah s.w.t. tetapi manusia wajar jangan disalagunakan ilmu. Untuk mengungguli hidup bertamadun harus ada penyaringnya agar tidak disalahgunakan kemanfaatannya kepada pembangunan manusia.

Allah berfirman dalam al-Qur’an yang bermaksud “Aku tidak mengubah nasib sesuatu kaum jika ia sendiri tidak mengubahnya.” Al-Ra’ad ayat 11. Ini bermaksud jika manusia tidak mengubah tingkah lakunya Allah tidak akan mengubahnya dan terpulanglah kepada si pulan untuk memilih yang mana dia rasa sesuai dalam hidupnya.

Apa yang ditayangkan dari dunia Barat, sama ada bermanfaat kepada pembangunan tama dun manusia atau sebaliknya, dunia Timur (Islam) semuanya dapat mempelajari. Oleh yang demi kian seharusnya kita mempunyai filter demi mengelakkan pergisiran nilai berlaku yang akan merosakkan pembanguna rohani untuk memurnikan tamadun kehidupan manusia.

Kemudahan internet merupakan satu alat yang sering menayangkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya ditonton oleh generasi remaja. Di negara Malaysia sebagai Negara Islam wajar ada kawalan kepada internet agar remaja atau retua tidak terperangkap untuk mengkufuri akidahnya. Budaya baru yang kian menular dalam masyarakat remaja di Malaysia ialah wujud nya kumpulan kaum “gay” yang menyunsangkan fitrah kehidupan manusia. Perkara ini telah wujud masa zamanNabi Luth dan kini hidup kembali melayani nafsu syaitan yang bertopengkan manusia.

Kaum lelaki dengan kaum lelaki memuaskan nafsu syawatnya dengan hubungan sex! Masyarakat serupa ini telah direstui oleh kerajaan Amerika Syarikat dan Great Britain, malah gerejanya pun telah mewujudkan undang-undang untuk melindungi aktiviti kaum tersebut. Ramai mereka yang telah berumah tangga dengan cara demikian. Adakan ini yang kita inginkan dalam masyarakat remaja kita di Negara Malaysia yang tercinta ini?

Lakunan-lakunan dalam televisyen juga turut sama terpalit dengan memaparkan budaya yang tidak menunjukkan budaya malu menayangkan bentuk badannya yang tidak menutup aurat. Di samping itu diperhebatkan lagi dengan pergerakan dalam berbagai tarian moden yang menyema- rakkan mata memandang mengusik nafsu syhawat tergiur untuk mendekati budaya sex.

Selain dari lakunan bermacam kategori, industri pengiklanan juga menambah kehebatan nya dalam menayangkan pergerakan badan demi melariskan pasaran komodetinya. Tidak kesah sesuai atau tidak ditonton oleh semua masyarakat tidak menjadi masalah asalkan mengaut keuntu ngan pasaran dunia.

Mengambil contoh yang amat rengan sahaja mengenai pengikalan tuala wanita wajar dilakukan sesederhana yang boleh mengikut bahasa yang sopan dengan pergerakan yang sesuai. Pemakaian untuk menutup aurat mereka yang terlibat dalam pengikalanan sahajapun sudah memadahi menggiurkan remaja untuk menonton dan melihat dengan mata hatinya apa yang dimaksudkan dalam iklan tersebut. Yang amat menggerunkan ialah wanita yang memakai tudung pun melibatkan diri dalam aktiviti serupa. Dunia sekarang tudung sudah menjadi perhiasan semata dan bukan satu alat kesopanan.

Kalau dahulunya mengiklan pewangi bahagia ketiak wanita, hanya ditunjukkan sahaja alatnya seperti ‘deodrono’ dan tidak ditunjukkan cara pengunaannya tetapi masa kini sudah melampaui batas sifat malunya. Adalah lebih bersesuaian jika hanya dilaksanakan iklan tersebut oleh pehak lelaki sahaja. Semua pehak akan terdidik olehnya. Pehak-pehak yang berwajar yang diberi tauliah melihat agenda tersebut meneliti dengan hati yang ikhlas sebelum ia ditayangkan di halayak ramai.

Gejala remaja masa kini sudah mencapai tahap yang membimbangkan. Setiap insan harus terdidik dengan budaya sifat malu. Jangan memikirkan kehebatan diri yang hanya mendatangkan keseronokan dunia semata dan mengkufuri akidah yang diperintahkan oleh Allah melalui dokumen wahyuNya iaitu Al-Qur’an nul Karim. Inilah bahayanya mengikuti arus “kemodenan” dan menjadikan “keaslian” sebagai sempadan sahaja.

1 Prof. Dr. Yusof Al-Qardhawi: Wawasan Islam antara Keaslian dan kemodenan. Thinker’s Library 1996, h 43

2 Prof. Madya Mohd. Sulaiman bin Haji Yasin: “Penghantar Falsafah Islam.”Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1884. h2