Sunday, July 31, 2016

TANGGUGJAWAB DALAM BERMASYARAKAT

 (Disiarkan pada 30. 7. 2016)
Tanggungjawab merupakan amanah yang dipikul oleh individu tertentu demi kelang sungan bermasyarakat. Makhluk manusia merupakan insan yang menyantuni hidup bersosial yang diikat dengan perasaan kasih sayang antara sesama. Keseronokan hidup dinikmati oleh setiap individu liwat kehadiran orang lain sebagai ahli dalam bermasyarakat.
Wujudnya masyarakat perlu membina semangat tolong menolong antara satu sama lain. Seorang itu adalah bahagian terkecil dari masyarakat. Ia harus bekerja, tolong-menolong, saling kenal mengenal dan bergaul dengan sesama anggota masyarakat, sehingga roda  kehidu pan tetap berjalan dengan tenang dan berputar di atas jalan yang benar.
Peribadi yang matang  adalah  yang mampu bergaul dengan masyarakat secara positif dan boleh beradaptasi dengan keinginan maupun pendapat mereka. Peribadi yang matang adalah yang mempunyai prinsip kuat untuk bekerja dan tidak pernah bertentangan dengan dasar, prinsip dan tujuan masyarakat setempat.
Dalam masyarakat yang baik Islam itu sudah menetapkan dasar-dasar gotong-royong, cinta kasih dan persaudaraan. Dalam sebuah Hadis Rasulullah s.a.w. telah menggambarkan sifat gotong-royong dan tanggingjawab
“Kami sekalian adalah penggembala(pemimpin) dan  setiap individu dari kalian akan diminta pertanggunjawaban dari gembalaannya itu.”
“Orang-orang mukmin dalam menjalin cinta, kasih mengasihi dan bergaul dengan sesama muslimnya itu, bagikan badan yang apabila salah satu organnya menderita sakit, maka seluruh organ yang lain akan merasakan sakit pula.”
Engkau telah meletakkan prinsip-prinsip dasar karakter manusia, wahai Rasul! Tidak ada segolongan umat pun yang bernasib baik seperti umat Islam ini, yang telah mempunyai prinsip-prinsip tersebut. Adakah seorang psikholog, yang telah berhasil memecakan berbagai masalah kejiwaan, yang mempu meletakkan satu prinsip saja mengenai prinsip dasar kejiwaan seperti yang telah digariskan oleh Rasulullah itu?
Firman Allah dalam surah Ar-Ra’ad ayat 13:11 yang bermaksud
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
Allah tidak sekali-kali akan mengubah apa yang dipunyai oleh sesuatu kaum, sama ada berupa nikmat, kesenangan dan kesejahteraan dengan meghilangkan dari sisinya atau melenyapkannya sama sekali, sehingga kaum itu sendiri yang mengubah apa yang  dimiliki nya itu dengan perbuatan-perbuatan yang  zalim, membuat permusuhan, melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang merosakkan peraturuan yang akibatnya segala nikmat dan kesena ngan itu hilang dari sisinya.
Begitu pula Allah tidak mengubah keadaan kaum yang menderita kesusahan dan kesengsaraan, sehingga kaum itu sendiri berusaha mengubah nasibnya kepada kesenangan dan kesejahteraan barulah Allah mengubahnya pula selaras dengan usaha kaum tersebut.
Firman ini ditujukan kepada ‘Amir bin at-Tufail dan Arbad bin  Robi’ah yang kisah nya telah terdahulu sebutannya. Iaitu Allah tidak  sekali-kali akan mengubah nasib kedua-duanya menjadi baik kerana tidak berusha mengubah dirinya menjadi baik tetapi  memilih pakatan jahat, maka kecelakaan yang ditimpakan oleh Allah sehingga mereka telah binasa.
Dan apabila Allah menghendaki bahaya kepada sesuatu kaum, tiada siapa dapat menghalang-halanginya.
Jika Allah menghendaki sesuatu kaum itu diuji dengan berbagai bahaya, yakni kesusahan yang menimpanya atau penyakit yang dihidapinya – berbetulan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itulah yang menjadi punca dan sebab musibahnya – maka tiada ada sesiapa yang boleh menjadi qadak dan qadar-Nya.
Dan mereka tidak  mempunyai perlindung selain Allah.
Begitulah kebinasaan yang telah ditimpakan oleh Allah kepada ‘Amir dan Arbad, tiada
siapa dapat menghalang-halangnya kerana mereka tidak mempunyai daya atau penolong yang melindungi mereka, kecuali Allah sahaja yang menjadi penolong dan pelindung.
                Iman itu bagikan jendela di mana kita dapat menyaksikan atau memahami sesuatu keadaan dalam kehidupan terutama sekali benda-benda atau kejadian-kejadian yang bersifat ghaib. Iman tidak memilih bulu atau bangsa mahupun keturunan. Semua makhluk manusia adalah sama; hanya perbezaannya ialah ketakwaan dan keimanannya kepada  yang Maha Pencipta. Allah menjelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Hujerat ayat 49:13 yang bermaksud:
               “Wahai manusia! Sesungguhnya Kami(Allah) telah menjadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui lagi Mengerti.”
               Allah memberitaukan, bahawasanya sekalian manusia itu asalnya telah dijadikan daripada  seorang lelaki, iaitu Nabi Adam (a.s.) dan seorang perempuan iaitu isterinya Siti Hawa. Kemudian dari kedua-duanya, Allah telah menjadikan pua berbagai-bagai bangsa dan suku.
               Maka tiadalah seyogia manusia itu bermegah-megah antara  satu sama lain, dengan menyombongkan keturunannya, kebangsawanannya atau pangkatnya. Janganlah menghina kan orang lain, atau mengejek-ejek, mencela, mentertawakan dan sebagainya. Sedangkan mereka semuanya berasal dari satu keturunan, walaupun berlain-lainan bangsa, bahasa, warna kulit dan bentuk roman mukanya. Apalah yang hendak dimegah-megahkan, walhal semuanya berasal dari air dan tanah.
               Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, untuk berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Dan untuk mendekatkan pengertian, pesefahaman dan perbai kan, agar tercipta di dalam dunia ini ketenteraman dan  kerukunan.
               Sesungguhnya manusia yang hidup di dunia ini sentiasa berlumba-lumba di antara satu dengan yang lain, untuk mencari kemuliaan. Dalam hubungan ini, Ibnu Abas (r.a.) ada mengatakan: Bahawa kemuliaan di dunia ialah kekayaan, sedangkan kumuliaan di akhirat pula  ialah takwa (kebaktian kepada Allah).
 Maka bagi Allah, orang yang paling mulia di sisi-Nya ialah yang banyak kebaktian nya kepada Allah, atau yang paling berbakti kepada-Nya. Dan caranya berbakti kepada Allah itu hendaklah menjalankan segala apa yang diperintahkan-Nya, dan meninggalkan semua yang ditegah-Nya.              
Manusia itu tidak selamanya normal, suci, baik dan konsisten atau istiqamah. Jiwa manusia tidak sahaja mengandung sifat-sifat positif yang dapat mendukung kehormatan, perkembangan dan profesi manusia sebagai khalifah Allah di atas bumi bahkan juga memiliki kelemahan, yang terkadang membawa manusia kepada tingkatan di bawah binatang; iaitu ketika manusia didorong oleh kekuatan materi. Pada saat yang sama sifat kemanusiaannya akan  menurun ke tingkat yang paling rendah.
Namun ketika karakter manusia itu  berkembang dengan  baik dan  didorong oleh aspek spiritual (rohani) yang bermula dari tiupan ruh Allah, maka  sifat kemanusiaannya akan semakin mudah untuk didorong menuju kebaikan. Manusia itu mempunyai instink yang dapat mendorong menuju iman.
Jika keperibadian manusia sudah  kehilangan aspek spritual tersebut, maka bererti dia sudah kehilangan esensi kemanusiaan, dan tak lebih dari sekedar bentuk manusia yang terdiri dari susunan materi dan tulang yang jauh dari iman. Itulah penyimpangan, yang tidak akan mencapai kematangan jiwa manusia.
Dalam jiwa manusia itu ada sifat-sifat negatif yang tersembunyi, dan akan menampak kan penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang benar. Namun jika jiwa tersebut boleh dikuasai dan diarahkan berdasarkan iman, dijaga, dikembangkan dan dibina dengan baik
sesuai dengan syariat Islam; maka jiwa tadi akan matang  dan sempurna. Sifat-sifat negatif tersebut yang terpenting ialah kelemahan manusia, tergesa-gesa,  kufur, bakhil, melampaui batas, keluhan, fitnah dan dendam, kemunafikan.
               Kelemahan manusia dapat dilihat dari unsur kejadiannya yang bersifat material. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, ia termasuk makhluk yang paling lemah di alam semesta ini. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30:54 yang bermaksud:
               “Allah itulah yang menjadikan kamu berasal lemah, kemudian dijadikan kuat sesudah lemah, kemudian sesudah kuat dijadikan lemah (kembali) dan beruban.Diciptakan-Nya dan Dia Maha Mengetahui lagi berkuasa.”
               Bahawasanya manusia yang dijadikan Allah dengan keadaannya yang berubah-ubah, dari lemah  menjadi kuat, kemudian dari kuat berbalik menjadi lemah, adalah merupakan bukti tentang kekuasaan Allah sebagai pencipta alam dan melakukan apa sahaja yang dikehen daki-Nya, dan sedikit pun tiada berasa lemah atau kesukaran untuk mengadakannya baik di bumi mahupun di langit.
               Tergesa-gesa adalah salah satu sifat negatif yang menjadi ciri khas manusia. Sifat ini mendorong manusia untuk selalu mengandai-andaikan sesuatu yang bakal terjadi, agar segala apa yang bersangkutan itu senentiasa berupaya untuk menembusi dinding waktu dan memetik buah sebelum datang waktu mengetamnya.
               Sikap tergesa-gesa ini mempunyai berbagai kesan negatif, kerana menyeret manusia menuju tindakan dan perilaku yang sembrono, penyimpangan terhadap tujuan semula dan rencana yang  sudah rapi. Juga akan berkesan negatif terhadap analisa dan pemikiran manusia, sehingga pada akhirnya akan melahirkan keputusan yang keliru, baik itu dalam bentuk perilaku atau tindakan.
               Untuk mengatasi sikap tergesa-gesa itu adalah iman kepada Allah dan qadha dan qadar. Iman inilah yang bakal melahirkan ketenteraman pada jiwa. Di antara tanda-tanda orang mukmin adalah bertindak dan berperilaku tenang, tenteram dan selalu merasa aman dengan ketentuan Allah menerusi qadha’ dan qadar, tidak  pernah terputus mengingat Allah dan tidak  tergesa-gesa dalam bertindak. Kerana ia yakin bahawa semua perkara itu  berada pada tangan Allah dan tidak ada rasa sangsi terhadap kehendak-Nya.
               Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya’ ayat 21:37 yang bermaksud:
               “Manusia itu dijadikan dengan sifat yang terburu-buru, nanti Aku (Allah) akan tunjukkan keterangan-keterangan Aku supaya kamu janganlah minta disegerakan.”
               Bahawasanya manusia itu adalah dijadikan bertabiat terburu-buru, hendak cepat dan suka tergesa-gesa walaupun  sikapnya itu akan mendatangkan bahaya kepadanya. Maka tidak hairan kalau orang-orang yang menyekutukan Allah itu pula ingin dicepatkan turunnya seksaan Allah. kepada mereka.
               Sebenarnya manusia adalah ditegah terburu-buru – walaupun di diciptakan mempu nyai tabiat tersebut. Padahal dia ada dikurniakan daya atau kesanggupan, untuk meninggalkan sifat yang terburu-buru itu dan untuk mengekang kemahuan nafsunya.
               Kufur adalah termasuk salah satu sifat yang paling hina dan jahat. Maka jika manusia itu bersifat kufur terhadap Allah, Dzat yang Maha Pencipta dan Pemberi kehidupan, melalaikan atau melupakan-Nya, maka bererti ia  sudah berbuat dosa besar yang tidak  ada bandingannya. Dan jika manusia besikap kufur terhadap Allah dan disertai dengan syirik dan menyembah selain-Nya, bererti ia sudah kehilangan akal dan menciburkan dirinya ke dalam kefasikan dan kesesatan.
               Penyakit bakhil itu amatlah berbahaya kepada masyarakat. Penyakit bakhillah yang menjadikan jiwanya gawat, melumpuhkan orang yang bersangkutan. Bahkan penyakit ini akan menular di dalam masyarakat setempat, ada kalanya penyakit tersebut menjangkiti seluruh anggota masyarakat, lalu melahirkan fenomena kekikiran di antara mereka, memutus
kan jalinan cinta, silaturahim. Hati orang yang bakhil akan buta terhadap hubbullah atau rasa cinta kepada Allah dan tidak mempunyai niat sama sekali untuk berinfak di jalan-Nya.
               Melampaui batas adalah salah satu sifat yang  melanda jiwa manusia ketika dihinggapi rasa bangga, dendam dan bertindak sewenang-wenang. Jika  jiwa manusia itu mengelak dari tanggungjawab atau  dikaruniai nikmat yang banyak, maka ia akan menyimpang dan cende rung kepada perilaku yang negatif, penipuan dan kesewenang-wenangan; dengan anggapan bahawa kehidupan ini memiliki kekuatan dahsyat tanpa mempedulikan ketentuan Allah.
               Jiwa yang suka mengeluh tidak  akan sabar menghadapi berbagai kesulitan dan krisis. Namun jika mengalami jiwa semacam ini akan bersikap kikir dan tamak terhadap harta. Sifat ini akan hinggap pada orang yang menyimpang dari konsepsi iman. Tetapi jika orang mukmin itu tidak akan khawatir terhadap perubahan zaman. Ia hadapi semua kesulitan dengan kesabaran.
               Fitnah dan dendam adalah sifat yang paling bahaya pada  jiwa manusia. Apinya akan menghanguskan tubuh dan melahap semua kebaikan. Sifat tersebut adalah makanan jiwa yang jahat yang akan menjatuhkan setiap orang, dan terkadang menimbulkan perang antarabangsa. Dengan fitnah dan dendam ruh akan rusak dan kebudayaan akan berantakan.
               Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4:145 yang bermaksud:

               “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.”

Monday, July 25, 2016

KASIH SAYANG MELAHIRKAN TAMADUN

 (Disiarkan pada 23. 7. 2016)
               Antara sifat-sifat atau nama-nama Allah ialah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mewujudkan manusia dalam keadaan yang amat sempurna berbanding makhluk lainya yang ada di alam kehidupan. Nama Allah yang Pengasih dan Penyayang itu Allah mewaris kan kepada makhluk-Nya terutama sekali manusia.
               Setiap makhluk yang membiak dibekalkan dengan naluri kasih sayang terhadap zuriat nya. Pepatah Melayu mengatakan: ‘Segarang-garang harimau tidak memakan anaknya’, membawa maksud naluri kasih sayang yang ada pada seekor harimau betina melembutkan  keganasannya terhadap anaknya. Dalam kias bahasanya membawa maksud bahawa sejahat-jahat akhlak manusia semestinya ada naluri dalam dirinya untuk bertolak ansur demi menyayangi orang lain.
               Kewujudan manusia sememagnya dalam dua unsur iaitu unsur jasmani yang asanya dari tanah dan unsur roh dari ciptaan Allah s.w.t.. Sifat Allah yang Maha Pengasih dan penyayang  itu diwariskan kepada manusia sebagai khalifah-Nya. Kalaulah manusia membela kangi sifat kasih sayang kepada zuraitnya maka telah kufur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu, dan ini membawa kedosaan.
               Setiap manusia wajar mengenali cara hidup yang sebenar yang diredai Allah s.w.t. Hidup yang  berlandaskan kepada materilistik dan tidak  menumpukan kepada pembangunan rohani sebagai persediaan hidup di akhirat kelak akan mengheretnya ke lembah kehinaan sama ada di dunia dan lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat.
               Nadi pembangunan dunia dan akhirat berlandaskan kepada unsur-unsur kasih sayang terhadap Allah, Zat Pencipta kepada umat manusia sebagai hamba Allah  dan kepada segala makhluk yang ada di alam kehidupan. Mendekati Allah, kita perlu terlebih dahulu melafazkan dua kalimah syahadah yang akan membuka pintu kasih sayang yang diredai Allah s.w.t. yang sentiasa membudayakan cara hidup yang bersifat pengasih dan penyayang.
               Allah itu Maha Pengasih kepada segala hambanya tidak kira samada mukmin atau musrikin; tetapi Ia penyayang hanya kepada hambanya yang telah mengucap dua kalimah syahadah dengan hati yang ikhlas sahaja. Dengan terbukanya pintu kasih sayang maka kefahaman diri di sisi Allah menjadi pedoman untuk menangani hidup bermasyarakat.
               Di antara faktor-faktor hidup yang wajar difahami ialah setiap individu yang sayang kan dirinya, keutamaan haruslah  ditumpukan kepada  amalan hidup yang membawa kepada keselamatan dirinya samada di dunia lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Mempunyai kasih atau cinta kepada diri sendiri tentu sekali membawa kita melihat dalam dua dimensi kehidupan iaitu jasmani dan juga rohaninya. Seterusnya  kita mengenali kehidupan dunia  dan juga kehidupan akhirat.
               Kasih sayang kepada diri memfokoskan kepada keselamatan hidup samada dari segi jasmani mahupun kerohaniannya. Memelihara kedua-dua alam ini jelas akan mendekatkan kita kepada keEshan Tuhan dan kelak membawa kita mensyukuri segala nikmat hidup yang dihamparkan Allah s.w.t. kepada hambanya samada di alam kehidupan mahupun dalam peribadi setiap mukmin.
Nikmat Allah yang ada di alam kehidupan ini adalah seperti udara seperti gas oksijen yang diperlukan dalam pernafasan serta membawa gas ini ke seluruh anggota badan kita membantu dalam memecakan makanan lewat sistem metabolisamnya. Selain dari itu nikmat Allah yang amat tinggi nilainya dalam kelangsungan hidup ialah naluri kasih sayang terhadap sesama umat kelak melahirkan ukhuwah kemanusiaan, satu faktor yang amat diperlukan dalam melahirkan masyarakat penyayang.
Nikmat merasa sedap yang menjemput selerah untuk makan merupakan satu nikmat yang tidak ada tolak banding dalam kehidupan. Selain itu satu lagi nikmat Allah yang selalu manusia tidak sedar ketinggian nilainya ialah merasa cinta terhadap sesama makhluk khususnya antara lelaki dan wanita . Kelahiran rasa cinta ini dalam kehidupan manusia akan wujud pembiakan manusia lewat sistem pernikahan.
Mengapakah ada rasa cinta antara lelaki dan wanita? Falsafah ini kita kena balik kepada asal usul kejadian manusia. Adam adalah manusia pertama Allah wujudkan di syurga-Nya. Adam kelihatan kesunyian tanpa teman hidup. Maka semasa Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya dan dijadikan seorang wanita yang dinamakan Siti Hawa. Maka mulai dar itu Adam tidak lagi kesunyian. Naluri manusia sememangnya suka berteman atau bermasyarakat.
Jika dilihat dari kejadian seorang wanita, ia berasal dari badan Nabi Adam maka itu secara semula jadinya manusia mengasihi dirinya sendiri. Oleh sebab wanita itu asalnya dari sebahagian daripada diri Adam sendiri maka Adam sewajarnya ingin kembalikan kepadanya. Tetapi Allah telah pisahkan dan hanya naluri  yang ada pada Adam ialah ingin atau cinta kepada bahagian badannya yang telah terpisah.
Demikian juga halnya kepada Siti Hawa, wanita yang diwujudkan Allah dari tulang rusuk Adam. Ia ingin betul kembali kepada asalnya. Tetapi Allah telah pisahkan dari asalnya dan hanya dibekalkan perasaan cinta terhadap asal kejadiannya. Maka perasaan ingin betul mengambil balik sebahagian badannya pada Adam dan ingin betul balik kepada asalnya pada Siti Hawa sebenar adalah falsafah wujudnya cinta kasih sayang antara lelaki dan wanita.
               Keselamatan jasmani wajar menumpukan ibadah kepada penjagaan kesihatan khusus nya di bidang kebersihan kerana kebersihan merupakan ciri-ciri penting dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t.. Segala makanan yang dimasukkan ke dalam jasmani kita wajar bersifat bersih kerana kebersihan merupakan ibadah kerana Allah. Bersih bersifat halal dalam kontek Islam merupakan zat kepada kedua-dua unsur, jasmani dan rohani.       Kebersihan penting dalam kehidupan kerana ia adalah sebahagian daripada keimanan kepada Allah s.w.t..
               Selain dari makanan yang bersih keselamatan rohani juga berkait rapat dengan akhlak manusia. Hidup bermasyarakat seperti tolong menolong, hormat menghormati sesama insan, memelihara ukhuwah kemanusiaan dan sentiasa menanamkan rasa  syukur terhadap segala nikmat Allah yang kita perolehi menjadi agenda pembangunan rohani.
               Iman dan takwa merupakan dua elemen wajar adalah pada manusia mukmin demi pembangunan rohani. Beriman serta bertakwa kepada Allah serta rasul-Nya merupakan tiang agama. Falsafah di belakangnya ialah melaksanakan amal ibadah yang mengerjakan segala  arahan Allah s.w.t. dan meninggalkan segala yang ditegah-Nya.    
               Mencintai Allah s.w.t. bermakna kita wajib mengerjakan ibadah memuji Allah serta menunaikan semua rukun Islam dan rukun iman. Dengan segala ibadah tersebut yang dilaksanakan membawa rasa kasih sayang kepada diri sendiri.
Manusia sentiasa  dibuai oleh desakan biologi yang memaksanya menuruti haluan dan tingkah laku tertentu bagi memenuhi naluri yang lapar, takut, seks dan lain-lain. Dengan begitu desakan dalam diri manusia untuk mendapatkan kepuasan keinginan naluri, adalah tinggi dan jika dibiarkan tunduk dengan nalurinya, dia akan kalah sehingga menjadi seperti seekor lembu di kedai Cina.
Keakhlakan yang dianggap sesuai dengan permulaan kesedaran manusia itu sendiri., menawarkan suatu perhentian terhadap desakan kehendak biologi yang membabi buta. Ini dengan memberi amaran bahawa  semua kehendak individu yang berlebihan untuk memenuhi kepuasan desakan  ini akan hanya membawa bencana kepada diri dan masyarakat setempat. 
Suasana  hidup yang tinduk kepada kehendak biologi ialah  mengkufurkan nikmat memasuki pintu kasih sayang kepada diri sendiri. Jika merintih, menangis mencuba memena ngi kuasa nafsu dengan sedaya upaya memulihkan keagungan tamadun manusia yang dihidangkan  oleh Allah  untuk santapan masyarakat seutuhnya.
Penerimaan masyarakat berlandaskan akhlak yang memaksa  manusia membentuk dirinya dengan amalan dibalut dengan  kesucian Allah s.w.t.. Jestru itu  ia akan melayaninya dengan menyiram kasih sayang yang membentuk individu balik ke pangkal jalan dalam mengenali diri.
Dari pandangan Islam, kehidupan terbaik adalah bagi mereka yang menumpukan perhatian untuk memperolehi ilmu pengetahuan sehinggalah  ilmu pengetahuan  boleh  diang gap sebagai suatu tanggungjawab agama yang suci, yang dikenakan ke atas setiap orang Islam baik lelaki mahu pun perempuan.
Ilmu pengetahuan mestilah bersifat benar dan hakikat seperti apa yang dikatakan oleh Al-Qur’an sebagai haq dan mestilah diperolehi untuk tujuan kegunaan dalam kehidupan seharian. Supaya hidup yang dijalani oleh manusia menurut tujuan dan matlamat dijadikan-Nya, dan perintah yang diberikan mestilah dipenuhi.
Rasulullah  s.a.w. telah memberi contoh doa yang menyebut: “Oh Tuhan berilah aku penglihatan supaya  dapat aku melihat yang sepatutnya  aku lihat.” Doa ini perlu untuk membezakan hakiki benda daripada rupanya. Secara kebetulan apa yang dilihat oleh  manusia hanyalah sumber illusi. Ini kecuali kepada perkara yang diuji pada landasan pengamatan takulan yang jelas.
Satu ilmu yang dipanggil sebagai kriteria pembukaan rahsia  ilmu pengetahuan yang
diberi pada hari ini di gedung-gedung institusi keilmuan merupakan hasil sumbangan daripada pelbagai pemikir seperti ahli Sains, ahli Falsafah dan Artis. Sumbangan ini untuk memberi kesedaran manusia tentang siapakan dia, apakah pertaliannya dengan sifat, dengan kehidupan nya sendiri dan dengan perhimpunan sejarah manusia.
               Himpunan pemikiran ilmuan untuk mengenali manusia timbul atas dorongan mencin tai diri sebagai hamba Allah yang diutus menjadi khalifah selagi ada hayatny di muka bumi ini.
               Perasaan kasih sayang terhadap alam tumbuh-tumbuhan di mana sahaja manusia bermastautin merupakan tanggungjawab bersama. Allah tidak wujudkan sesuatu itu tanpa kemanfaatan kepada manusia. Pokok-pokok yang bersar dan rendang daunnya terutama sekali yang tumbuh di kawasan yang berhampiran dengan sebatang sungai wajar dipelihara bagikan memelihara anak sendiri.
               Perasaan kasih sayang terhadap anak amatlah penting agar anak itu membesar dengan cukup fitrah kehidupannya. Jasmaninya sihat membesar dan begitu juga rohaninya akan sentiasa mengenali Allah s.w.t. dan menangani hidup ini sebagai ibadah. Kasih sayang terhadap orang tuanya menjadi keutamaan sebelum  menumpukan kasih sayang kepada fenomena alam kehidupan yang lain. Agenda utama dalam menunjukkan kasih sayang terhadap anak ialah supaya anak itu menjadi ahli masyarakat yang berguna serta bermanfaat kepada pembangunan.
               Begitu jugalah halnya kasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan terutama sekali yang menjadi tadaan air di mana sahaja sungai mengalir. Pokok yang tumbuh melangit tingginya sentiasa memberi manfaat kepada kehidupan dengan membekalkan titisan air di perut bumi dan mengalirkannya ke lembah yang rendah. Titisan air dari akar pokok-pokok tersebut akan bertemu dengan titisan air dari ribuan pokok-pokok yang lain. Kalaulah pokok-pokok tersebut tidak ditebang  oleh manusia maka  wujudlah  sebuah sungai untuk pembangunan manusia serta haiwan yang hidup di merata tempat di bumi ini.
               Hujan turun dari langit membasahi bumi memberi kemanfaatan kepada pokok-pokok demi mengekalkan isi padu  air sungai yang mengalir. Selain dari menjadi tadaan air, pokok-pokok juga menseimbangkan ekologi alam dengan membekalkan dengan gas oksijen yang dikelurkannya semasa proses fotosintesis.

               Kasih sayang kepada pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan di alam ini mendidik manusia mencintai alam kelak membawa pemikiran terhadap kecintaan kepada Allah s.w.t. yang bertanggungjawab terhadap kewujudan tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk-Nya. Maka lahirlah iman yang memahami  bahawa Allah tidak wujudkan sesuatu tanpa manfaatnya kepada kehidupan.

Monday, July 4, 2016

ALLAH ITU MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG

 (Disiarkan pada 2 July 2016)
Pengasih dan penyayang merupakan antara sifat-sifat Allah sebagai Zat yang ghaib dari segala yang ghaib. Ianya ghaib dari fikiran manusia. Ghaib dari pandangan dan pengli hatan manusia, ghaib dari pendengaran manusia, ghaib dari pancaindera manusia. Dzat Allah tidak dapat difikirkan oleh manusia bagaimana keadaanNya. Manusia tidak mempunyai daya sedikitpun untuk membayangkan tentang Dzat Allah.
Manusia buntu dan fikirannya kosong dari gambaran Dzat Allah. Maka wajarlah manusia mengeluh dan mengaku tidak tahu bagaimana Dzat Allah. Walaupun begitu manusia diwajibkan mengenal Allah. Dan Allah memperkenalkan diriNya kepada manusia menerusi rasul-rasulNya.
Pernah di zaman Nabi Musa a.s. apabila beliau ingin betul melihat Dzat Allah. Allah berfirman kepada Nabi Musa bahawa manusia tidak kuat melihat Dzat Allah. Oleh sebab Nabi Musa ingin betul diberi peluang untuk melihat Dzat Allah maka Allah perkenankan Nabi Musa keluar dari goa dimana Nabi Musa bermunajat kepada Allah.
Apabila Nabi Musa  berdiri di hadapan pintu goa itu lalu kelihatan gunung terseram pak berdiri tegak di hadapannya. Dengan sekelip mata gunung itu menjadi cair lalu Nabi Musa terjatuh pingsan. Setelah sedarkan diri dia segera meminta maaf dan ampun kepada Allah atas perbuatan yang lemah itu.
Bagi umat di zaman ini, termasuklah kita semua, Allah mengutus Rasul akhir zaman iaitu Nabi Muhammad Shallalla ‘alaihi wasallam dan menerangkan dengan sejelas-jelasnya sifat Allah sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Qur’an dan hadith Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.
Di zaman terakhir ini terdapat berbagai ajaran dan fahaman mengenai Dzat Allah. Di kalangan orang-orang Islam sendiri terdapat fahaman-fahaman yang salah lagi sesat (minta dilindungi Allah jua  darinya.)
Fahaman yang salah lagi sesat tersebut tidak sahaja dianuti oleh orang awam atau orang yang kurang ‘ilmu pengetahuan, bahkan dianuti juga oleh orang-orang yang berpenge tahuan tinggi tetapi kurang ‘ilmu agama.
Tidak kurang juga  terdapat fahaman yang salah dan sesat dari kalangan pengikut thariqat-thariqat yang tertentu. Lebih lagi di kalangan peng’amal ‘ilmu kebatinan. Ramai sekali tersalah faham tentang Dzat Allah
Untuk mengelak dari terjebak kepada fahaman yang salah dan sesat, maka setiap orang perlu kepada pengetahuan asas mengenal Dzat Allah. Saudara pembaca yang dikasihi, cubalah buka mind saudara sekejap. Ranung dan fikirlah sedalam-dalamnya akan satu ketika di mana seluruh alam belum wujud lagi. Di mana manusia belum wujud lagi, bahkan masa dan zaman belum wujud lagi. Ingatlah ketika itu hanya Allah sahaja yang wujud. Dzat Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal sahaja yang wujud ketika itu.
Di mankah Allah ketika itu. Di bumi, di langit, di syurga atau di mana. Langit, bumi, syurga, neraka belum wujud, belum ada tetapi Allah telah ada. Ia wujud sejak azali lagi. Di manakah tempatNya? Allah sahaja mengetahui. Tetapi Allah tetap wujud di tempat yang selayaknya denganNya. Selepas Allah menciptakan ‘alam seluruhnya termasuk segala makhluk  yang di langit dan di bumi, Allah tetap di tempat asal, tidak berubah, tidak berpindah walau sedikitpun. Allah tetap juga di tempat asalNya.
Renung dan fikirkanlah juga di kala seluruh ‘alam belum lagi diciptakan oleh Allah sebagaimana di atas. Dzat Allah wujud sendiriNya. Bagaimanakah hendak dikatakan yang Dzat Allah sesuatu walhal ketika itu tidak ada sesuatu apa pun.  Fikirkanlah! Setelah Allah menciptakan seluruh ‘alam termasuklan manusia dan sebagainya, Dzat Allah tidak sedikitpun berubah. Tidak berubah dari segi besar, kecil, tidak berubah dari segi sifat-sifatNya, tidak  berubah, tidak berubah segala-galanya. Begitulah Allah dan dzat sifatNya dari dahulu hingga
selamanya, tidak disentuh perubahan, Dzat dan sifat Allah kekal abadi tanpa sebarang perubahan sejak azali lagi hingga bila-bila pun.
               Fahamlah saudara pembaca sekalian, bahawa Dzat Allah Maha suci. Jangan sekali-kali dikaitkan Dzat Allah dengan sesuatu jua pun. Tiada sekutu bagi Allah, baik dari sifat dan DzatNya. Begitulah Dzat Allah. Ianya ghaib dan dari segala yang ghaib. Oleh itu tiada siapa pun berupaya untuk membuat  tanggapan tentang Dzat Allah.
               Maha suci Allah dari segala sesuatu. Allah mencipta seluruh ‘alam semesta dengan kekuasaanNya, bukan dengan DzatNya. Dzat Allah menjadikan sesuatu, bukan sesuatu terjadi dari Dzat Allah. Maka amat salah fahaman yang menganggap setiap sesuatu berdiri dengan Dzat Allah. Allah mencipta sesuatu dengan kekuasaanNya bukan  dengan DzatNya.*    
               Menerusi nama dan gelaran Allah, kita boleh mengenali akan sesuatu. Semoga dengan memperhatikan maksud nama-nama Allah kita dapat mengenali sebahagian daripada sifat-sifat Allah dan seterusnya dapat mengenali Allah itu sendiri. Allah mempunyai 99 nama. Antara nama-nama atau sifat-sufat Allah yang kita akan bicangkan ialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
               Ar-Rahman yang bermaksud Yang Maha Pemurah. Dialah yang mewariskan kasih sayang dan kebaikan bagi seluruh makhuk. Di segala zaman, tanpa membezakan antara yang  baik dengan yang buruk, yang beriman dan yang kafir, yang dicintai dan yang dibenci. DicurahkanNya kurnia tak terbatas kepada seluruh makhlukNya. Buktinya terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 9:156 yang bermaksud:
               “......,.Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu, sebab itu  Aku akan tuliskan rahmat itu untuk mereka yang takwa dan yang mengeluarkan zakat, dan mereka yang mempercayi tanda-tanda keterangan Kami.”  
               Rahmat Allah kurniakan secara umum meliputi seluruh makhluk di merata alam. Seandainya rahmat Allah yang secara umum itu tidak ada tidak Allah  kurniakan kepada setiap makhluk, nescahaya musnahlah sudah setiap orang yang kafir dan yang derhaka sebaik-baik mereka itu melakukan dosa.
               Hal ini adalah seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Fatir ayat 15:45 yang bermaksud:
               “Dan kalau sekiranya Allah menyeksa manusia mengikut (kesalahan) yang mereka lakukan, nescaya tiada tinggal lagi di permukaan bumi binatang melata pun yang hidup.”
               Ayat 45 ini Allah menerangkan, Dia tidak akan menyegerakan turunnya seksa lantaran kesejahatan yang telah  mereka lakukan, bahkan ditangguhkan-Nya lebih dahulu semoga mereka lakukan, mahu bertaubat kepada Allah dan kembali kepada kebenaran. Kalaulah Allah tetap juga menghukum manusia dengan sebab kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan dengan hukuman secara kontan, nescaya tiada dibiarkan-Nya hidup di muka bumi ini dan tidak ada yang tinggal,
sama ada manusia mahupun binatang-binatang yang melata di muka bumi, bahkan semuanya dibinasakan-Nya.
               Tetapi  diundurkan-Nya, yakni ditangguhkan-Nya seksaan itu daripada ditimpakan ke atas mereka, sehingga sampai ke tempoh yang ditentukan, iaitu dengan kedatangan hari kiamat barulah mereka diseksa.
               Allah itu Maha Penyayang atau  Ar-Rahim. Dialah sumber kasih sayang yang ta’ terbatas, yang memberikan pahala abadi kepada orang-orang yang menggunakan rahmat dan kurnia-Nya bagi kebaikan. Hal ini disebut dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 33:43 yang bermaksud:
               “.......dan Dia Maha penyayang (hanya) kepada  orang-orang yang beriman.”
Orang-orang yang beriman diarahkan supaya berzikir dan bertasbih, kerana Allah yang mereka ingati di dalam zikir sebanyak-banyaknya dan mensucikan-Nya pagi dan petang itu, adalah Tuhan yang menurunkan rahmat ke atas mereka, di samping para malaikat-Nya pula
memohonkan keampunan bagi mereka.
               Adapun lafaz “yusollih” jika dari Allah ertinya “memberi rahmat”, dan jika dari malaikat ertinya “memohonkan keampunnan”. Dengan sebab rahmat Allah dan doa malaikat, maka orang-orang Mukmin itu akan dikeluarkan dari suasana kegelapan berupa  kufur, kesesatan dan kejahilan – kepada cahaya penerangan berupa iman, keselamatan ilmu pengetahuan.
               Dan adalah Allah  itu penyayang kepada orang-orang yang beriman sama ada di dunia mahupun akhirat. Di dunia mereka diberi pertunjuk, untuk melalui jalan yang hak lagi benar, sebab sebelumnya mereka adalah dalam kejahilan dan kesesatan. Kemudian di akhirat pula mereka didatangi rasa aman dan tenteram dalam masa orang ramai merasakan takut yang amat sangat dan kegemparan kiamat yang besar. Dewasa itulah para malaikat menggem birakan mereka dengan surga untuk menjadi tempat mereka dan terselamat dari azab neraka.  
               Para malaikat itu pula – sebagai mewakili Allah Tuhan mereka – apabila bersua dengan mereka di dalam syurga, sentiasa memberi ucap selama sejahtera. Hal yang serupa ini, ada juga dinyatakan oleh Allah pada ayat 23 dan 24 surah al-Mujadilah yang berbunyi:
               Sedang malaikat-malaikat pula masuk menemui mereka dari segenap pintu (mengucapkan) selamat sejahtera atas kamu disebabkan kesabaran kamu.
               Dan Tuhan menyediakan bagi kamu pahala yang mulia. Yakni ada sahaja yang berkenaan di hati dan diingini oleh selera semuanya ada disediakan Allah di akhirat tanpa diminta, baik  dari jenis makanan, minuman, pakaian mahupun tempat tinggal, iaitu suatu kurnia yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terlintas di hati manusia.
               Bismillah Hirrahman Nirrahim yang membawa maksud: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksud dari ayat pertama ini adalah: saya memulai membaca al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah. Setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, mulai dari  pekerjaan ringan seperti makan, minum, bepergian, belajar, dan sebagainya. Allah adalah nama Zat yang Maha Suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membuntuhkan makhluk-Nya, tapi  makhluk yang membuntuhkan-Nya.
               Ar-Rahman (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahawa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang ar-Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahawa Allah sentiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.
               Arrahmaanirraahim ertinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Untuk ayat ke tiga dalam surah Al-Fatihah ini maksudnya hampir sama dengan ayat  pertama, Ar-Rahmaan (Maha Pemurah) salah satu nama Allah yang membuat pengertian bahawa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang ar-Rahim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahawa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.
               Kita tidak dapat melihat suatu agama yang menggambarkan kedudukan ketuhanan dan sifat-sifat ketuhanan sepertimana yang digambarkan oleh Islam. Pembaca Al-Qur’an semasa membaca ayat-ayatnya akan merasa khusyuk kepada zat ke Tuhanan ini.
               Kepercayaan kepada adanya perantaraan yang menjadi orang antara manusia dengan Tuhan adalah merupakan faktor-faktor syirik. Dengan sebab itu kita dapati Islam menjadikan ikatan antara manusia dengan Tuhan sebagai ikatan yang tidak memerlukan manusia meminta  pertolongan kepada yang lain.
               Sifat Ar-Rahman (Maha Pegasih) sifat yang begitu unggul sekali sehingga menjadi surah dalam Al-Quran. Surah ar-Rahman ertinya “Maha Pengasih” iaitu surah ke 55 daripada jenis Makkiyah, mengandungi 78 ayat, diturunkan semuanya di Mekkah, sesudah turunnya surah “ar-Ra’d.
Surah ini juga dinamakan A’rusul Quran (“Gadis pengantin al-Quran”) kerana ada
diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu katanya: Bersabda Rasulullah
s.a.w. yang bermaksud Segala sesuatu ada mempunyai pengantin dan gadis pengantin al-Quran itu  ialah surah ar-Rahman.
                    Ini, dipandang daripada segi susunan ayatnya berbanding dengan lain-lain surah memanglah cantik laksana pengantin perempuan. Ayat 1 hingga ayat 4 sebagai contoh, begitu tersusun indah.
“1 Tuhan yang Maha Pengasih. 2 Yang telah mengajarkan al-Quran.  3 Dia menciptakan manusia. 4 Mengajarkannya pandai berbicara.”
                    Ayat 1 dan 2 ayat ini merupakan jawapan kepada penduduk Makkah, yang menunduh dengan mengatakan “Hanyasanya yang mengajar Muhammad itu manusia juga.” Dakwaan mereka itu  ditolak dengan jawapan Allah itulah  Tuhan yang bersifat ar-Rahman (Maha pengasih dengan memberikan berbagai macam nikmat yang besar-besar kepada hamba-hamba-Nya.) Dialah yang mengajarkan kitab suci al-Quran kepada Muhammad (s.a.w.) dan siapa yang dikehendaki-Nya  - dengan memudahkan – untuk memaham dan menghafaznya kemudian mengajarkannya pula kepada umatnya.
                    Ayat 3 dan 4. Allah menciptakan bangsa manusia dengan mengajarkannya bagaimana hendak mentadbir (menggambarkan) kata-kata hati dan bayangan perasaannya sehingga pandai  berbicara. Seandainya tidak demikian, maka Muhammad (s.a.w.) tidak akan mengajar kan al-Quran kepada umatnya. Oleh kerana manusia hidupnya bertamadun yang tidak dapat tidak mesti bermasyarakat dan bergaul sesama manusia, maka tidak dapat tidak pula mempunyai pertuturan bahasa dan persuratannya, yang dapat difahami oleh masing-masing bangsa.
                    Mereka mengadakan hubungan dengan pertuturan kepada yang dekat dan sezaman dan dengan persuratan kepada yang jauh dan berlainan zaman. Inilah nikmat kerohanian yang paling besar yang tidak dapat ditandingi oleh lain-lain nikmat dalam kehidupan.

*Sumber:Ibnu Abdullah Al-Naqsyababdi: MENCAPAI MA’RIFAT(SATU PENDEKATAN). Al-Hidayah Kuala Lumpur 2005..