Thursday, February 16, 2017

IMAN DAN TAKWA MULIAKAN MANUSIA DI SISI ALLAH S.W.T.

 (Disiarkan pada 17. 02. 2017)
               Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Hujerat ayat 49:13 yang bermaksud (terjemahan)
Hai Manusia sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan (ibu dan bapa) dan jadikan kamu berbangsa (bermacam-macam umat) dan bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah  orang yang lebih bertakwa.. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha amat mengetahui.”
Sesungguhnya manusia yang hidup di dunia ini sentiasa berlumba-lumba di antara satu dengan yang lain, untuk mencari kemuliaan. Dalam hubungan ini Ibnu  Abas (r.a.) ada mengatakan: Bahawa kemuliaan di dunia ini ialah kekayaan, sedangkan di akhirat pula ialah takwa (kebaktian kepada Allah).
Allah mencela manusia yang membanga-banggakan keturunannya, atau apa saja yang dengannya dia menganggap lebih mulia. Maka bagi Allah; orang yang paling mulia di sisi-Nya ialah yang banyak kebakktiannya kepada Allah atau yang paling berbakti kepada-Nya. Dan caranya berbakti kepada Allah itu hendaklah menjalankan segala apa yang diperintahkan-Nya, dan meninggalkan semua yang ditegah-Nya.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Yakni: Allah tahu akan apa yang dilahirkan oleh seseorang dan juga tahu tentang unsur-unsur keturunannya. Lagi mengerti tentang apa yang disembunyikan atau rahsia seseorang.
               Kemuliaan manusia ialah pancara dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt zat yang Maha Ghaib. Ketahuilah bahawa pancaindera dan akal atau fikiran yang ada pada kita manusia, hanya sanggup menjangkau beberapa pengetahuan yang sedikit dan rendah sekali. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Bani Israil (Al-Isra’) ayat 17:85 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Dan tiadalah kamu diberi ilmu pengetahun hanyalah sedikit sahaja.”
               Pengetahuan manusia hanya dapat menjangkau alam benda yang terdiri dari benda padat, benda cair dan benda gas, yang terdiri dari molekul-molekul, atom-atom, atau elektron-elektron. Begitu juga bumi, planit, bintang dari alam serta isinya, kalau di bandingkan dengan alam seluruhnya yang luas sekali.
               Amat sedikitlah ilmu  pengetahuan manusia, bila manusia hanya mengetahui alam benda saja. Allah swt tambah ilmu pengetahuan yang sedikit itu dengan mengutus Nabi-nabi dan Rasul-rasul, dengan menurunkan Kitab-kitab Suci yang berisi wahyu-wahyu. Allah swt kabarkan kepada kita dengan perantaraan wahyu-wahyu-Nya, bahawa di balik alam benda yang luas ini, terbentang alam yang lebih luas lagi. Alam yang lebih moden dan menakjubkan, yang tidak dapat kita tangkap dengan pancaindera selama kita masih di alam dunia ini.
               Di sebalik alam benda yang merupakan bintang-bintang, dan planet-planet dengan segala isinya ada lagi alam yang lebih luas, yang bukan terdiri daripada benda. Ia tidak dapat dicapai dengan pancaindera yang dinamakan Allah itu alam ghaib, sebagai imbangan dari alam nyata iaitu alam benda.
               Alam ghaib jauh lebih luas dan lebih hebat dari alam benda yang nyata itu. Di antara alam ghaib ialah roh yang ada dalam diri kita masing-masing. Roh itulah yang menyebabkan kita hidup berperasaan, berpengertian dan berkesedaran. Bila roh keluar dari tubuh kita , kita akan mati dan tak lama kemudian tubuh kita akan menjadi busuk dan hancur. Kerana roh itu menyebabkan kita hidup, maka roh itu  tidak mengalami mati, roh itu kekal dan abadi. Ia tetap hidup dan berperasaan, mempunyai pengertinan dan berkesedaran seperti sekarang selama kita hidup.
               Sebab itu memang ada hidup sesudah mati iaitu hidup roh-roh manusia tanpa tubuh. Inilah yang dinamai alam roh, atau alam barzah. Alam barzah ialah batas antara hidup dunia sekarang ini dengan hidup akhirat nanti.
               Hidup di dunia ini tidaklah hidup yang berterusan. Hidup di dunia ini adalah hidup yang dipengaruhi oleh matahari, bintang-bintang dan planet-planet. Kerana pengaruh-pengaruh itu seluruh keadaan dan kehidupan di dunia ini selalu mengalami perubaban-perubahan. Nanti akan terjadi perubahan begitu rupa, sehingga tidak mungkin akan ada lagi hidup di dunia ini. Semua yang hidup di dunia ini akan mati atau musnah seluruhnya. Bukan sahaja manusia tetapi semua yang besifat hidup akan mati. Kematian total inilah yang dinamakan kiamat iaitu berakhirnya segala  hidup di dunia ini.
               Sesudah terjadinya kiamat itu, smua roh-roh manusia diberi bertubuh kembali seperti kehidupan di dunia sekarang ini. Semua manusia yang pernah hidup di dunia ini sekali pun hanya satu detik lamanya, akan dihidupkan kembali. Dan inilah yang dinamai kehidupan akhirat, iaitu satu macam kehidupan yang kekal dan abadi selama-lamanya.
               Firman Allah, Al-Qur’an surah Al-‘Angkabuut ayat 29:64 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali, mainan dan permainana saja, sedang kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, sekiranya mereka (manusia) mengetahui atau menginsyafi.”
               Dalam ayat lain dengan tegas sekali Allah menyatakan, bahawa kesempatan hidup sebentar yang diberikan Allah kepada manusia adalah untuk sekadar  mengetahui apa yang dilakukan manusia dalam hidup yang sebenar. Firman Allah surah Yunus ayat 10:14 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Kemudian Kami (Allah) jadikan kamu hidup bergiliran di permukaan bumi ini, sekadar untuk melihat apa yang kamu lakukan.”
               Bukan saja bergiliran hidup turunan demi turunan, tetapi bergilir pula menduduki dan memegang berbagai kekuasaan dan jawatan, agar Allah dapat melihat sendiri apa pula yang kamu lakukan dengan kekuasaan dan jabatan itu.
               Sedang kehidupan akhirat yang kekal dan abadi itu  gunanya ialah untuk memper- tanggung jawabkan semua amal perbuatan apa saja yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Bukan saja untuk mempertanggung jawabkan tetapi untuk merasakan akibat  dari setiap amal dan perbuatan yang kita lakukan itu. Bila perbuatan itu baik akan dibalas dengan baik, dan bila tidak baik akan di balas dengan kejahatan pula.
               Jadi di dalam kehidupan akhirat itu ada syurga, tempat bahagia bagi orang yang berlaku baik, dan ada neraka, tempat sengsara bagi orang-orang yang bertindak jahat selama hidup di dunia.
               Itulah pokok-pokok kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang  hidup di dunia ini. Itulah yang dinamakan Iman. Manusia yang memiliki iman beruntunglah dia. Manusia yang tak memiliki iman merugilah dia, iaitu satu kerugian yang jauh lebih hebat akibatnya dari kerugian dalam perdagangan di dunia ini. Kerugian yang mengakibatkan kesangsaraan besar yang akan dialami dalam kehidupan berjuta-juta abad lamanya di alam akhirat.
               Tidaklah rugi bila mati sebelum memiliki auto atau rumah, sebelum memiliki radio atau televisyen. Tetapi alangkan ruginya manusia mati sebelum memiliki iman. Mati tanpa iman bererti sengsara abadi yang tak terbatas jangka waktunya. Hindarkan diri dari keseng- saraan abadi itu.
               Semangat untuk berlumba-lumba mengerjakan kebaikan adalah di antara perkara yang perlu dicambahkan di dalam jiwa setiap muslim yang beriman kepada Allah swt kerana dengan cara demikian sahaja manusia boleh mendekatkan diri kepada Allah Tuhan rabul jalil. Selain daripada itu semangat berlumba-lumba  juga merupakan satu jalan hidup yang mulia di sisi Allah s.w.t.
Mengerjakan amal ibadat secara istiqamah kepada Allah akan membersihkan jiwa kita
kelak menghilangkan atau mengurangkan amalan-amalan hina yang membawa kepada dosa dan murka Allah s.w.t. Segala perintah Allah adalah kebaikan dan setiap larangan-Nya adalah maksiat yang perlu dihindari oleh semua manusia. Allah s.w.t. berfiman surah al-Baqarah ayat 2:148 yang berkasud: (terjemahan)
               “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlumba-lumbalah (dalam berbuat) kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”
               Perintah Allah s.w.t. ini adalah untuk semua yang beriman kepada-Nya tidak kira di mana ia berada dan apakah bidang yang diceburi, maka hendaklah ia berlumba-lumba menger jakan kebaikan mengikut keadaan masing-masing. Hendaknya janganlah kita ketinggalan di dalam perlumbaan itu. Ingatlah bahawa di akhirat kelak, Allah akan menghimpunkan segala manusia di akhirat kelak. Allah akan menghimpunkan segala manusia sehingga dapat diketahui siapa sebenarnya orang yang berjaya dan siapa pula yang akan kecewa, kerana Dia Berkuasa di atas segala sesuatu.
Islam menganjurkan kepada ummatnya agar meletakkan sikap berlumba-lumba di dalam kebajikan sebagai kiblat atau tujuan utama kerana dengan sikap demikian segala kejahatan akan terhindar dengan sendirinya. Di samping itu akan lahir berbagai-bagai kebaikan yang akan membina keselamatan dan kesejahteraan manuju ke arah perpaduan umat yang sejati yang akhirnya akan membentuk sebuah tamadun manusia yang maju dan berjaya.
Allah s.w.t. berfirman surah Al-Hajj ayat 22::77 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan berbuat baiklah kamu mudah-mudahan kamu akan memperolehi kejayaan.”
Dalam ayat yang lain yang juga diterangkan bahawa Allah s.w.t. menggalakkan manusia melakukan perkara-pekara yang baik seperti yang terkandung dalam surah Al-Anbia’ ayat 21:73 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan kami wahyukan kepada mereka supaya mengerjakan kebaikan-kebaikan, mendirikan solat, menunaikan zakat dan benar-benar beribadat kepada Kami.”
Begitu juga dengan apa yang terdapat di dalam ayat yang ke 90 dari surah yang sama, mafhumnya:
“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan dan selalu berdoa kepada  kamu dalam keadaan suka mahupun duka. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami.”
               Perbuat baik yang diperintahkan ini mencakupi semua aspek kebaikan seperti taat kepada Allah, Ikhlas beramal semata-mata kepadanya, bermuamalah dengan baik bersama manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan akal yang sihat.
               Allah s.w.t. melalui ajaran Islam mengarahkan manusia agar berlumba-lumba untuk menuntut  ilmu  untuk menambahkan pengetahuan, kerana tanpa ilmu pengetahuan yang jelas manusia  tidak akan berjaya dunia dan akhirat.
               Pengetahuan merupakan jambatan utama untuk mengetahui dan mengenali perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara buruk. Melalui pengetahuan kita memahami suruhan dan larangan Allah sama ada kita patut mengerjakannya atau meninggalkannya. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka akan dilapangkan dadanya dan dikurniakan kefahaman tentang agama.
               Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 2:269 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Allah mengurniakan hikmah (ilmu) kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang dikurniakan hikmah, sesungguhnya dia telah dikurniakan kebaikan yang banyak. Dan tiada ada yang menyedari hakikat ini melainkan mereka yang mempunyai hati (akal)
               Kata Ibnu Abbas, yang dimaksudkan hikmat di sini ialah ilmu yang ada di dalam Al-Qur’an  yang menjadi pengganti dan diganti yang jelas dan yang samar yang terdahulu dan yang terkemudian, yang halal dan yang haram.
               Inilah hikmat atau ilmu yang bermanfaat yang  diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya, yang kemudiannya dapat pula diamalkan. Barang siapa mendapat ilmu yang berguna itu, sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. Kebajikan itulah yang akan mendatangan kebahagian yang kekal abadi.
               Orang yang dapat mempertimbangkan dengan akalnya akan hukum-hukum Allah yang berupa suruhan dan yang berupa tegahan, itulah yang akan mendapat peringatan, keinsafan dan kesedaran.
               Rasulullah s.a.w. juga memberi galakan agar menuntut ilmu sebagaimana sabdanya, bermaksud:
               “Menuntut ilmu merupakan kewajipan ke atas setiap muslim.”
Sabdanya lagi, maksudnya:
               “Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik akan dikuniakan kefahaman (ilmu) mengenai agama dan diilhamkan kepada kebenaran.
               Melalui pengetahuan, manusia berjaya untuk meletakkan dirinya sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah s.w.t. jika ia beramal dengan apa yang diketahuinya. Firman Allah s.w.t. surah Fathir ayat 35:28 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Sesungguhnya mereka yang paling takut kepada Allah adalah dari kalangan mereka yang berilmu (ulama’).”
               Di antara amalan baik yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya ialah memberi penerangan kepada manusia ke arah mengerjakna perkara-pekara makruf iaitu semua bentuk perintah yang datang dari Allah s.w.t. sama ada berbentuk sunnat atau wajib. Tuhan mengajak manusia ke arah perintah-perintah tersebut adalah amat baik dan perlu dilakukan oleh semua mengikut tahap masing-masing. Sabda Rasulullah s.a.w bermaksud:
               Barangsiapa mengerjakan sesuatu sunnah yang baik baginya pahala amalan tersebut dan pahala amalan mereka yang turut mengerjakan sunnah tersebut sehingga hari Qiamat.” *

*Ibnu Idris Al-Qari: “The Secret of Sufi” Rahsia alam sufi. JASMI ENTERPRISE. 2006

Thursday, February 9, 2017

IMAN DAN TAKWA MEMIMPIN MANUSIA KE JALAN YANG LURUS

  (Disiar pada 10 . 2. 2017)
Keunggulan manusia di sisi Allah s.w.t. berpaksi lepada keimanan dan ketakwaannya kepada zat yang Maha berkuasa itu. Iman merupakan keyakinan terhadap wujudnya Allah dengan hati, yang dilafazkan dengan kata-kata, dan dilaksanakan dengan amalan. Iman itu ketetapan hati, kekuatan batin bahawa segala kewujudan alam kehidupan adalah atas kekua- saan Allah menciptanya.
Apabila iman bersarang dalam hati individu mukmin ia sentiasa melihat fenomena alam dalam keadaan muda, ceria dan bercahaya. Amal ibadahnya berkiblat kepada persoalan “Allah redha atau tidak? Soalan ini menuju kepada ketakwaan kita kepada Allah yang pokok perjuangannya ialah merasa takut kepada Allah s.w.t.
Ringkasnya, Islam dengan segala keunggulan ajarannya mampu membekalkan panda- ngan yang mantap, memberi manfaat, dan mempunyai  pendekatan bersepadu tentang kecer- asan. Antara lain, pandangan tersebut menganjurkan prinsip takwa bagi menggambarkan kecerdasan. Secara kasar, takwa merujuk kesedaran mengenai kehadiran dan kekuasaan Allah di sepanjang masa. 
Prinsip takwa merujuk satu gagasan meritokrasi yang menyeluruh, yang merangkumi aspek keimanan, keilmuan, kerohanian, kebendaan, akhlak, dan amalan yang salih. Di dalam pendidikan pintar cerdas, satu nilai yang penting ialah takwa dan nilai ini mengandungi unsur-unsur iman, ilmu, dan amal salih.
Bagaimanapun, ilmu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam kontek keperluan hidup daripada amal. Misalnya, amal tanpa ilmu dianggap tidak bermakna, kerana  ilmu itu sendiri dianggap sebagai sejenis amal, iaitu amalan mental.
Semua amal perbuatan yang kita lakukan adalah benar-benar merupakan pancaran cahaya Iman; dari sanalah terbentuknya akhlaqul kalimah, dan laku perbuatan terpuji atau amal salih. Kepada merekalah Allah akan memberikan kebahagian dunia dan tempat yang baik kelak di akhirat, sebagaimana firman Allah surah Ar-Ra’ad, ayat 13:29 yang bermaksud: (terjemahan)
“Orang-orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.”
Ayat di atas merupakan penegasan janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih. Amal salih yakni perbuatan yang baik adalah meliputi tindak laku pribadi dan pergaulan bermasyarakat. Tegasnya seorang mukmin harus bersikap dan berbuat baik terhadap diri sendiri dan masyarakat sekitar.
Terhadap diri sendiri ia harus memelihara perangai dan tata hidup sesuai tuntunan Allah; terhadap masyarakat  sekitar iapun harus berbuat dan bergaul dengan sikap terpuji. Manusia adalah sebaik-baik makhluk Allah; kepada merekalah Allah menunjukkan jalan yang benar, iaitu agama Islam.
Akan tetapi kerana keterbatasan sifat manusia banyak di antara mereka tersesat perjalanan hidupnya, gugur oleh bujuk rayu syaitan. Syaitan sentiasa berusaha agar manusia ingkar kepada Allah, iaitu  dengan memperlihatkan dan menjanjikan kemanisan hidup duniawi, sehingga tidak sedikit manusia terlena dan akhirnya terlepas sama sekali dari tuntunan Allah. Oleh sebab itulah Allah memberikan beban kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan amar ma’ruf dan nahyi mungkar.
Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 3:110 yang bermaksud: (terjemahan)
“Adalah kamu sebaik-baik umat yang dibangkitkan bagi manusia supaya kamu menyuruh mengerjakan kebajikan dan kamu melarang berbuat kejahatan serta percaya kepada Allah. Kalau berimanlah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) nescaya lebih baik bagi mereka.(Tetapi) setegah mereka itu mukmin dan kebanyakan mereka fasik.”
Jelasnya bahawa umat Islam adalah semulia-mulia umat bagi pandangan Allah dan ciri
mereka ialah sentiasa melaksanakan amar ma’ruf dan nahyi mungkar. Dari itu, sebagai mukmin kita wajib melaksanakan amar ma’ruf dan nahyi mungkar sebagai bukti ketaatan dan kecintaan kepada Allah, iaitu dengan melakukan amal salih dan membendung diri dari tingkah laku yang tercela.
               Dengan demikian sampailah kita kepada satu kesimpulan bahawasanya dari Iman yang benar akan terpancar akhlaq yang baik, dari akhlaq yang baik terwujudlah perbuatan- perbuatan yang salih, termasuk di dalamnya kesediaan beramar ma’ruf dan nahyi mungkar.
               Kunci iman ialah ibadat. Benar atau tidak ibadat seseorang sangat berpengaruh terhadap benar atau tidaknya iman; dengan kata lain iman yang tidak  terpelihara maka ibadatnya pun tidak teratur.
               Kita telah menyatakan dan mengakui iman kepada Allah, maka ibadat kitapun hendak lah kerana Allah dan menurut ketentuan-ketentuan Allah. Jadi petanda seorang mukmin ialah ibadat dan segala perbuatannya. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah  At-Taubah ayat 9:71 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Dan orang-orang yang mukmin lelaki atau perempuan, sebahagian mereka menjadi pemimpin kepada sebahagian yang lain. Mereka menyuruh memperbuat kebaikan dan mela- rang daripada kejahatan. Mereka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan mentaati Allah dan rasul-Nya. Itulah orang-orang yang akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Bijaksana.”
               Demikianlah gambaran sifat dan sikap Mukmin yang disukai Allah. Kepada mereka lah Allah menjanjikan rahmat yang akan dikurniakan di dunia dan akhirat berkepanjangan – disebabkan ketaatan mereka terhadap Allah dan rasul-Nya.
               Rasa persaudaraan, tolong-menolong, bantu membantu dan sayang-menyayangi antara seorang Mukmin dengan yang lain telah diumpamaka oleh Nabi saw seperti suatu kumpulan yang menjadi tubuh yang satu menguatkan yang lain. Mereka bersatu untuk mempertahankan kebenaran, keadilan dan meninggikan kalimat Allah.
               Dalam kelanjutan ayat di atas, Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah yang sama ayat 9:72 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan beberapa buah  syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka berkekalan di sana serta mendapat tempat tinggal yang bagus di dalam syurga ‘Adn dan keredaan daripada Allah adalah paling besar (nikmat-Nya), itulah dia kejayaan yang besar.”
               Setelah Allah menerangkan sifat-Nya ysng perkasa lagi bijaksana dan menerangkan tentang rahmat yang dikurniakan-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin secara ijmal (ringkas), maka di sini diterangkan pula balasan yang
akan diberikan-Nya kepada  orang-orang Mukmin secara tafsil (perinci) mengenai rahmat tersebut.
               Kita menyedar bahawa  hakikat hidup manusia adalah untuk beribadat kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surah Al-Dhariyat ayat 51:56 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Tiadalah Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk memberi pengabdian yang luas.”
               Mengingat terbatasnya umur yang diberikan Allah kepada makhluk-Nya, maka marilah kita isi sepanjang hidup dengan akhlaq dan amal yang baik serta ibadat yang benar, sebagai pembuktian pernyataan iman terhadap Allah s.w.t.
               Kita laksanakan segala perintah-Nya, kita jauhi larangan-larangan-Nya. Marilah berusaha melaksanakan amar ma’ruf dan nahyi mungkar meskipun terhadap diri sendiri. Maka itu marilah saudara-saudara  meningkatkan amal dan ibadat. Kita tanamkan Iman yang benar kepada anak-cucu, kita bina akhlaq dan amaliyah mereka serta kita betulkan tata cara ibadat mereka.
               Semoga dengan cara demikian kita semua berserta anak-cucu akan mendapatkan
kebahagian dunia dan akhirat; memperoleh janji-janji Allah yang menjadi harapan hamba-hamba yang salih. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala tipu daya dan bujuk rayu syaitan yang menyesatkan.
               Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Kahfi ayat 18:110 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Katakanlah:“Hanyasanya aku adalah manusia seperti kamu juga. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Maka barang siapa mengharap-harapkan menemui Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amalan yang baik, dan janganlah menyekutukan dalam menyembah Tuhannya dengan sesiapa pun.”
               Allah menyuruh rasulnya (Nabi Muhammad saw) mengatakan kepada umatnya bahawa dia ((Rasul) adalah manusia biasa seperti kamu juga. Aku tidak mengaku bahawa pengetahuanku meliputi perkataan-perkataan Tuhanku, Bahkan tak ada langsung pengetahuan ku kecuali apa yang diajarkan-Nya kepadaku. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada ku supaya kamu menyembah Allah sebagai Tuhan yang satu.
               Siapa yang menginginkan pahala daripada Allah hendaklah beribadat kepada-Nya dengan seikhlas-ikhlasnya, jangan menyekutukan-Nya dengan yang lain seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada keterangan-keterangan Allah dan kepada pertemuan dengan-Nya.
               Islam untuk keselamatan dunia dan akhirat. Allah adalah Pencipta jaya raya. Dia mencipta makhluk-Nya iaitu alam dan manusia. Dia bersifat “al-Rahman” dan “al-Rahim” yakni yang Maha Pemurah  lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya. Kepada hamba-hamba-Nya diturunkan wahyu dengan perantaraan Rasul-rasul-Nya untuk memberita kan, menjelaskan, memperincikan, mentafsirkan dan memberi teladan itu dalam kehidupan yang nyata.
               Wahyu dan penerapannya  dalam kehidupan yang nyata mewujudkan salam yakni kebahagiaan. Kesejahteraan dan keselamatan bagi hamba-hamba-Nya yang berakal. Wahyu-Nya kepada alam semesta atau jagat raya berbentuk Sunnah Allah yang diterjemahkan oleh istilah alam “hukum alam” untuk melaksanakan salam dalam kehidupan alam. Wahyu dan cara penerapannya yang ditrunkan kepada manusia pun adalah juga dinamakan “sunnah Allah”. Allah mewajibkan salam kepada manusia untuk kepentingan manusia sendiri, supaya manusia benar-benar dapat menikmati keamanan, kesejahteraan dan keselamatan. Allah tidak mempercayai kepentingan kerana Dia terkaya dari alam semesta dan Dia Maha Kaya lagi Maha sempurna. Allah menurunkan agama Islam kerana semata-mata kasih sayang-Nya kepada hamba.
               Dalam Islam iman mesti bertimban dengan amal salih, iman sahaja tidak bererti kalau ‘tidak menjadi amalan atau kenyataan. Iman tanpa amal laksana pokok tanpa buah atau ada mahkamah tanpa hakim, atau ada raga tanpa isi. Amal sahaja tidak bermakna tanpa berpangkal dari iman. Amalan kita akan keliru, akan salah, laksana pokok yang berbuah busuk. Iman itu berbentuk teori, amalan pula berbentuk praktik. Iman ialah awalan ajaran Islam manakala amal salih menjadi hujung ajaran Islam. Maka perimbangan antara kedua itu dinamakan oleh al-Qur’an dengan:
               Terjemahan: Mereka yang beriman dan beramal salih
               Rukun Iman dalam Islam diimbangi oleh rukun Islam, sebagaimana pengajaran diimbangi oleh pendidikan. Iman itu terletak di dalam hati nubari. Apakah seseorang itu beriman atau tidak, kita dapat ketahui, tetapi rukun Islam itu bersifat aktif dalam perbuatan, rukun Islam merupakan pernyataan dan rukun iman.
               Matlamat agama ialah membentuk manusia supaya bertaqwa: sifat taqwa juga menjadi pangkal kehidupan untuk merealisasikan kehidupan yang baik, taqwa sebagai sikap hidup yang dibentuk oleh agama untuk menjadi kenyataan yang diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
               Di antara semua makhluk yang dicipta Allah, manusialah yang termulai. Kemuliaan nya itu antara lain kerana ia dianugerahkan Allah akal. Tanpa akal, darjat manusia jatuh ke tingkat binatang. Darjah manusia bukanlah terletak pada badannya, kerana dari segi jasmaniah tidak banyak beza manusia daripada haiwan. Darjah itu terletak pada akal. Oleh itu ada orang mendifinisikan manusia dengan binatang yang berakal. Jadi kemuliaan manusia tidak melekat pada badannya, tetapi pada akal yang dimilikinya.
               Tidak dijadikan oleh Allah suatu makhluk yang terlebih mulia disisi-Nya daripada akal.    (Riwayat sebahagian Ahli Sunan)
               Secara kesimpulan bahawa akal itu penting bagi manusia, dengan sendirinya ia juga penting bagi Islam. Islam diturunkan untuk menunjuk-ajar manusia dan menuntun dia kepada kesempurnaan. Maka akallah jadi alat dalam menuju kepada kesempurnaan itu. Demikian dibaratkan peranan akal oleh Islam, sehingga akal dan Islam merupakan “dua yang satu”.
“Sesungguhnya Din itu akal. Tidak ada Din bagi dia, yang tidak mempergunakan
   akal”.
Yang dimaksudkan dengan Din ialah Islam. Tidaklah seseorang itu menganut Islam yang tidak mempergunakan akal. Dengan demikian peningkatan Islam bergantung pada peningkatan akalnya. Untuk itu:
               1. Pemikirannya perlu diperkaya dengan ilmu pengetahuan.
               2. Kalbunya perlu diisi dengan agama.
Dengan agama Islam akan lahir keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang akan

memimpin manusia ke jalan yang lurus yang diredai-Nya.

Friday, February 3, 2017

HIDUP BAHAGIA SEMESTINYA DENGAN KEHADIRAN ORANG LAIN

 (Disiarkan pada 3. 1. 2017)
Manusia diwujudkan Allah sebagai makhluk yang bersosial. Pembangunan kehidupan nya bersandarkan kehadiran orang lain kerana hidup sedirian tidak banyak kemampuannya untuk melahirkan perubahan pada kehidupan itu. Pepatah mengatakan two heads are better than one, atau dua kepala lebih baik berbanding dengan satu. Dalam erti kata lain pembangu- nan manusia wujud kerana mendapat ilham dari usaha yang telah dilaksanakan oleh orang lain.
Semua ilmu di dalam alam kehidupan ini tidak dapat dikuasai oleh seorang diri. Maka itu melaksanakan pembangunan semestinya memerlukan kehadiran orang lain. Ilmu itu ada yang dipelajari dan ada yang dipunyai oleh seseorang yang diajar oleh Allah s.w.t. Kemahiran berfikir boleh dilakukan oleh setiap individu tetapi ufuk pemikirannya agak berbeza antara satu sama lain, maka itu kita memerlulah kerjasama dalam semua faktor pembangunan. 
Nabi Musa a.s. telah ditegur oleh Allah apabila Nabi berpendapat bahawa kehebatan ilmunya melebihi orang lain kerana Firaun sahaja yang menganggap dirinya lebih berkuasa daripada Tuhan, dapat dijatuhkan pemerintahannya oleh Nabi Musa. Nabi Musa Berfikiran demikian setelah ditanya oleh umatnya , “Siapakah yang lebih berilmu di dunia?”
Allah menasihati Nabi Musa untuk belajar dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir mempunyai ilmu yang jauh lebih luas berbanding manusia biasa. Satu ilmu yang ada pada Nabi Khidir ialah dapat melihat dengan mata hatinya keadaan pembangunan masa depan. Firman Allah surah Al-Kahfi ayat 18:65  yang bermaksud: (terjemahan)
“......Kami kurniakan rahmat dari sisi Kami dan Kami ajarkan pengetahuan yang ada pada Kami kepadanya.”
Nabi Musa berusaha berjumpa dengan Nabi Khidir kemudian belajar ilmu dengannya. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 18: 66 yang bermaksud: (terjemahan)
“ Berkata Musa kepadanya (Khidir): “Bolehkah aku mengikutimu, supaya engkau ajarkan kepadaku ilmu yang menjadi petujuk yang telah diajarkan oleh Allah kepada mu?”
Nabi Khidir memberi peluang kepada Nabi Musa dengan syarat “Jangan bertanya jika ia menyaksikan sesuatu amal yang pelik, yang akan dilakukan oleh Nabi Khidir”. Apabila Nabi Musa menyaksikan sesuatu amal yang amat tidak berpatutan, mengikut kefahaman oleh Nabi Musa, maka Nabi Musa melanggar syarat yang dikenakan kepadanya. Kegagalan Nabi Musa memelihara syarat yang tersebut, maka Nabi Khidir tidak membenarkan Nabi Musa mengikutinya lagi. Oleh itu Nabi Musa terpaksa berpisah dengan Nabi Khidir untuk menuntut ilmu darinya. Maka itu Nabi Musa  sedar bahawa tidak semua ilmu di alam dunia ini boleh dikuasai oleh seorang diri.
Hidup dengan budaya bekerjasama akan melahirkan solidariti sosial yang
menjadi  tulang belakang hidup bermasyarakat, sebagai kunci mewujudkan kemurnian hidup. Memeli- hara kemurnian hidup harus membudayakan suasana kasih sayang sesama insan mahupun makhluk-makhluk lain termasuklah tumbuh-tumbuhan serta haiwan yang ada di alam ini.
Semua yang hidup dalam alam ini mempunyai kemanfaatan kepada manusia. Allah tidak wujudkan semua makhluk tersebut tanpa tujuan. Allah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 96:1 yang bemaksud: (terjemahan)
“Bacalah olehmu (Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menjadikan (alam).”
Perintah ini menyuruh (Muhammad)manusia supaya membaca demi memperolehi ilmu pengetahuan. Apa yang dibaca ialah dua dokumen yang Allah wujudkan di alam kehidu- pan iaitu dokumen yang terucap oleh Allah (Al-Quran) dan dokumen yang tercipta oleh Allah iaitu alam ini serta segala makhluk di dalamnya. Allah menciptakan alam ini dengan segala makhluknya sama ada yang hidup atau tidak, semestinya ada manfaatnya kepada pembangu- nan manusia; kerana Allah tidak mencipta sesuatu itu tanpa tujuan.
Segala kerja amal manusia untuk menghasilkan sesuatu bagi keperluan manusia dalam
menangani kehidupan merupakan rangkaian kebudayaan yang memerlukan penyertaan berbagai peringkat kemahiran manusia untuk melaksanakannya.
Sebagai contoh, untuk mendapatkan sehelai kain baju saja, menutup aurat kita memerlukan rangkaian kerja amal berbagai manusia dengan kemahiran mereka masing-masing. Pertama kita perlukan pekebun menanam kepas untuk dipintal menjadi benang. Apabila benang sudah dipintal, kita perlukan manusia yang mahir dalam bidang menenun kain. Setelah benang menjadi kain memerlukan orang yang mahir dalam membuat kain baju. Baju yang telah siap perlu seorang membuat pemasaranya sebelum ia dapat sampai ke tangan kita sebagai pengguna. Maka itu untuk mendapatkan sehelai kain baju menutup aurat kita memerlukan empat rangkain manusia melaksanakan ibadat dengan kemahiran masing untuk membuat kain baju.
Dalam satu-satu kemahirna individu itu akan melahirkan satu kebudayaan yang menyinarkan identiti manusia bersosial. Jika kita melihat dengan mata hati mengenai satu-satu kebudayaan itu, ia merupakan amal ibadah kerana Allah s.w.t.
Manusia diciptakan Allah s.w.t. berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 49:13 yang bermaksud: (terjemahan)
“ Hai sekalian manusia! Sesungguhnya Kami (Allah) telah menjadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah orang  yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui lagi Mengerti.
Tiadalah  seyogia manusia itu  bermegah-megah antara satu sama lain,
dengan men- yombongkan keturunannya, kebangsawanannya atau pangkatnya. Janganlah menghinakan orang lain, atau mengejek-ejek, mencela, mentertawakan dan sebagainya. Sedangkan mereka semuanya berasal dari satu keturunan, walaupun berlain-lainan bangsa, bahasa, warna kulit dan bentuk roman mukanya. Apalah yang hendak dimegah-megahkan, walhal semuanya berasal dari air dan tanah.
Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik  dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Dalam hubungan ketetanggaan bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus  dipelihara hak-haknya.
Dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga,
maupun jama’ah(warga) dan jami’iyah (organisasi haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung-tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan.)
Mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Memupuk jiwa toleransi, menghormai kebebasan orang lain, menegakkan budi baik, menegak kan amanat dan keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat yang salih dan utama.
Bertanggungjawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar. Berusaha untuk menyatu dan berguna/bermanfaat bagi masyarakat, memakmurkan masjid, dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk kepada sesama, peduli kepada orang miskin dan yatim. Tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat ishlah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Peranan ilmu di dalam Islam sangat penting sekali. Kerana tanpa ilmu, maka seorang yang mengaku mukmin, tidak akan sempurna bahkan tidak benar dalam keimanannya. Seorang muslim wajib mempunyai ilmu untuk mengenal berbagai pengetahuan tentang Islam baik itu menyangkut akidah, adab, ibadah,, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Dengan
memiliki pengetahuan dan pemahaman ilmu yang benar maka diharapkan pengamalannya
akan sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw.
Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 58: 11 yang bermaksud: (terjemahan)
“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”’ maka berdirilah, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha  Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Allah menyeru orang-orang Mukmin, iaitu yang percaya kepada Allah dan rasul-Nya, apabila mereka itu diminta melapangkan tempat duduk dalam majlis persidangan atau persiapan perang, yang  dihadiri oleh Rasulullah saw lalu melapangkannya, nescahaya Allah nanti akan melapangkan pula kedudukan mereka di dalam syurga.
Allah menjamin kepada tiap-tiap orang Mukmin yang berusaha memberi kan kelapangan kepada hamba-Nya dalam perkara kebaikan dan kemudahan, nescahaya dilapang kan pula  oleh Allah akan urusan dunianya dan juga akhiratnya. Jelasnya Dia akan  dilimpahi dengan rahmat-Nya dan  diluaskan rezekinya. Ayat ini merupakan galakan, agar setiap Muslim saling memberikan kelapangan dan kemudahan dalam segala bidang kebaikan, walau yang dapat hanya dengan memasukkan rasa gembira ke dalam hati saudaranya.
Kebudayaan merupakan aset negara. Ia membantu pertumbuhan ekonomi dalam bidang industri pelancungan. Selain daripada aset negara kebudayaan juga memurnikan ukhuwah kemanusiaan berbagai ethnk, keturunan dan keyakinan di seluruh dunia.
Menumbuhkan kesedaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhkan diri dari perpecahan merupakan realisasi pengakuan bahawa pada hakikatnya kedudukan manusia ada sama di hadapan Allah. Sama kedudukannya sebagai hamba dan khalifah Allah.  Sama-sama mengemban amanat Allah sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaan masing-masing.
Allah mengembalikan ke dasar keturunan manusia kepada dua orang nenek moyang, iaitu Adam dan Hawa, kerana Allah hendak menjadikan tempat bertemu yang kokoh dari keakraban hubungan ukhuwah atau persaudaraan seluruh anak manusia. Tidak ada pembeda di antara hamba Allah. Tiadalah seseorang lebih mulia dari yang lain, kecuali ketaqwaan mereka kepada Allah.
Surah Al-Hujurat ayat 49:13 Allah menerangkan bahawa segala bangsa yang tersebar di seluruh dunia adalah dari keturunan yang sama, yakni Adam dan Hawa. Perbedaan warna kulit, bahasa dan tempat berpijak bukanlah halangan untuk saling kenal mengenal menuju persaudaraan.
Pengertian ayat tersebut nyatalah bahawa pertikaian dan perpecahan hanyalah akan menjerumuskan kita ke lembah kerosakan dan kehancuran. Dengan kata lain dapat disebut menyia-nyiakan amanat Allah.
Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 2:213 yang bermaksud: (terjemahan)
“Manusia adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.”
Manusia di dunia ini hakikatnya adalah satu; tempat berpijak yang berbeda menyebab kan tumbuhnya adat istiadat, perangai dan cara berfikir yang berbeda sehingga tidak mustahil terjadi  benturan-benturan, pertikaian dan perselisihan di antara mereka. Hal inilah yang
merupakan salah satu sebab diangkatnya para Utusan Allah.
Dengan membawa Kitab Allah, para Nabi dan Rasul melaksanakan tugas, mengajak
dan mengingatkan kembali manusa untuk kembali kepada kesatuan dan persatuan serta
mencegah dari perpecahan.
Ajakan persatuan jelas terukir dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 3:103 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali(agama) Allah dan janganlah bercerai berai.”
Di ayat lain dijelaskan bahawa orang-orang yang sentiasa bersatu di dalam agama Allah serta menjauhkan diri dari perpecahan adalah benar-benar orang yang mendapat petujuk, sebagaimana Firman Allah swt dalam surah Ali Imran ayat 3:101 yang bermaksud: (terjemahan)
“....barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”
Dua ayat di atas memberikan arah yang lurus, agar manusia sentiasa bersatu dalam langkah dan kehendaknya untuk mewujudkan kemakmuran, berdasarkan keadilan, perda- maian dan saling hormat menghormati serta persatuan yang penuh ampunan dan keredhaan Allah swt.
Dari keteraangan-keteangan di atas, semakin jelaslah manfaat pembinaan ukhuwah Islamiyah; manfaat persatuan untuk mewujudkan satu kesatuan dan persatuan yang dimulai dari tingkat keluarga, kampung yang akhirnya sampai ke  tingkat umat secara

keseluruhan

Saturday, January 28, 2017

SUKA DAN DUKA RARAM HIDUP MANUSIA

 (Disiarkan pada 27. 1. 2017)
               Makhluk manusia diwujudkan Allah dengan segala fitrah-Nya guna untuk kesempur- naan hidup sebagai hamba Allah swt. Antara fitrah yang terpenting untuk membentuk  kehidu pan manusia ialah hati. Hati memimpin manusia sama ada di landasan  yang diredhaan Allah atau sebaliknya mengikut  fenomena pembangunan yang didasarkan kepada tanggung jawab sebagai khalifah Allah atau pemakmur alam kehidupan yang diredhai Allah s.w.t..
               Ibadat hati yang bertentangan dengan keredhaan Allah hukumnya berdosa dan  ganja- rannya api neraka. Ibadat hati yang di atas landasan yang diredhai Allah hukumnya mendapat  pahala dan ganjarannya ialah Syurga. Hati merupakan rasul dalam diri  manusia. Ia memim- pin manusia ke jalan yang lurus dan diredhai Allah s.w.t.
               Hati akan menjadi lemah dan tidak dapat melaksanakan ibadat yang mendapat keredhaan Allah s.w.t. jika ia bertemankan dengan nafsu serta iman yang lemah dan ilmu pengetahuan yang cetik kepada pembangunan kehidupan.
               Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia, dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh manusia. Ketahuilah  bahawa segumpal daging itu adalah hati manusia. (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).
               Suka dan duka garam hidup manusia membawa maksud bahawa segala pentadbiran kehidupan manusia berpangkal daripada hati. Hati yang baik itu akan mengalami hidup yang suka dan bahagia kerana pentadbiran kehidupannya berpaksi kepada keredhaan Allah s.w.t.. Ia memelihara semangat ukhuwah kemanusiaan yang dimurnikan dengan suasana kasih sayang antara sesama.
               Hubungan kemanusiaan merupakan faktor utama dalam memurnikan pembangunan tamadun. Dalam hubungan kemanusiaan, kita memerlukan media untuk berkomunikasi. Media yang amat sempurna dan mudah dilaksanakan ialah dengan menggunakan kod bahasa untuk menghantar mesej atau maklumat kepada orang lain. Maka itu untuk berkomunikasi serta berinteraksi dalam melaksanakan pembangunan kita memerlukan ilmu pengetahuan.
               Merapatkan siraturrahim antara sesama manusia adalah antara faktor yang digalakkan oleh agama Islam demi kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dengan adanya hubungan kemanusiaan maka dapat melahirkan perasaan kasih sayang antara satu  sama lain. Kasih sayang itu adalah satu ukhuwah Islamiyah yang mengekalkan tali persaudaraan manusia sejagat. Ia merupakan tali yang paling kuat, benar, kekal dan lebih sempurna dari semua ikatan dan hubugan lainnya termasukalah ikatan kekeluargaan sekalipun.
               Imannya kepada Allah memimpin manusia ke jalan yang menggamit kebahagiaan hidup. Iman dan ketakwaannya kepada Allah menjadikan hidupnya sentiasa dipimpin Allah kelak dimudahkan segala urusan dalam pembangunan kehidupan. Hidupnya sentiasa dilandasan kebahagian sama ada di dunia lebih-
lebih lagi di akhirat kelak.
               Hati manusia  terbahagi kepada tiga macam iaitu; Hati yang hidup sihat, hati yang mati dan hati yang sakit. Pembahagian ini berdasarkan fungsi dan kepekaan hati tersebut terhadap peranan dan kaitannya dengan kehidupan seharian. Pembahagian itu berdasarkan
firman Allah dalam surah Al-Haj ayat 22: 52 – 54 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Tiadalah Kami utus sebelum engkau seorang Rasul dan tidak pula Nabi, melainkan apabila bercita-cita (dalam hatinya), maka syaitan menghalangi cita-citanya itu, lalu Allah menghapuskan halangan syaitan itu, kemudian Allah menetapkan ayat-ayat-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Supaya Dia menjadikan halangan syaitan itu, sebagai cubaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang kasar hatinya. Sesunguhnya orang yang aniaya itu dalam perselisihan yang jauh dan supaya mengatahui orang-orang yang diberi pengetahuan, bahawa al-Qur’an sebenarnya daripada Tuhanmu, lalu mereka  beriman kepadanya dan tenteram hatinya, sesungguhnya Allah menun
juki orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus.”
               Hati yang sihat adalah hati yang akan berjaya menemukan pemiliknya dengan Allah s.w.t. di hari kiamat nanti
dengan penuh kebahagian dan kegembirangan. Sebagaimana yang di khabarkan Allah s.w.t. dalam firman-Nya dalam surah
As-Syu’ara ayat 26:88 – 89 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Pada hari yang tidak bermanfaat semua harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat (sihat).
               Hati yang selamat bermaksud hati yang sihat. Hati yang selamat daripada segala bentuk nafsu dan syahwat yang sentiasa menentang perintah Allah, ia juga hati yang selamat daripada berbagai bahaya  syubhat, selamat dari pada penyembahan dan pengabdian kepada selain Allah, selamat daripada mencipta dan membuat undang-undang yang bukan ditetapkan
oleh Rasul-Nya.
               Hati yang sihat itu hanya sentiasa berada dalam kecintaan dan pengabdian kepada Allah. Ia takut kepada-Nya, mengharapkan (rahmat-Nya), hanya bertawakal kepada-Nya mengembalikan semua perkara kepada kekuasaanNya, hanya mengamalkan hukum-hukum sesuai dengan ketetapan-Nya, dan selalu merendahkan diri dan tidak bersikap sombong tehadap-Nya.
               Hati yang sihat juga mesti terlepas daripada segala jenis dan bentuk syirik yakni menduakan Allah s.w.t. Hal ini merangkumi semua kehidupan sama ada yang berhubung terus dengan Allah s.w.t. atau  yang ada interaksinya  dengan manusia dan alam sekitar. Konsep ikhlas menjadi teras dan dasar daripada semua amal perbuatan bagi individu yang  memiliki hati yang sihat.
               Maka itu jika ia suka atau cinta, maka hanya kerana Allah s.w.t.  Kalau ia benci dan marah kerana atas dasar Allah. Ia memberi dan mengambil (sesuatu hak) semata-mata demi Allah. Semua itu tidak akan terlaksana sehingga ia hanya tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya.
               Hati yang sihat adalah hati yang boleh dan mampu mengendalikan  semua umgkapan ini berdasarkan hukum dan ketetapan yang telah  diputuskan oleh Allah s.w.t. dan RasulNya. Hati yang sihat tidak akan mengungkapkan suatu perkara sama ada yang berbentuk akidah (pemikiran), ucapan dan perbuatan sehinggalah  datang perintah Allah s.w.t. tentang hal-hal
tersebut. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 49:1 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendahului (untuk menetapkan sesuatu hukum dengan perkataan dan perbuatan) sebelum (datang keputusan) Allah dan RasulNya akan hal-hal tersebut.”
               Dalam huraian terhadap ayat tersebut, segolongan daripada ahli salaf ada berkata: “Tiada satu  perbuatan yang patut sekalipun remeh dan kecil melainkan ianya tidak  terlepas  daripada  dua soalan iaitu: “Kerana apa dan mengapa perbuatau itu dilakukan? Soalan yang pertama mempunyai natijah adakah anda melakukan sesuatu perkara itu semata-mata kerana Tuhan anda atau hanya sekadar mempunyai harapan lain dan kerana nafsu belaka? Soalan yang ke dua juga mempunyai natijah: “ Adakah amal yang anda lakukan berdasarkan perintah (syarak) yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya atau sebaliknya? Dua soalan tersebut
berkesimpulan: “ Yang pertama tentang penting ikhlas dan yang kedua perlunya ittiba’
(mengikut apa yang dicontohkan Rasulullah s.a.w.).” Hendaklah diketahui bahawa Allah s.w.t. tidak menerima sebarang amal kecuali dengan dua syarat tersebut, iaitu Ikhlas dan ittiba’ (terhadap syarak).   
               Maka itu dua soalan tersebut hanya boleh diselesaikan dengan cara menenamkan keikhlasan yang sebenar dan hanya beramal atas dasar ittiba’ (berdaarkan hukum yang telah diputuskan oleh Allah). Di sinilah pentingnya peranan hati yang ikhlas, iaitu hati yang mampu mengatasi cabaran yang menghalang daripada keikhlasan dan unsur-unsur yang menjadi punca melakunya amal perbuatan tanpa ittiba’. Demikianlah  hakikat sebenar hati yang sihat,
yakni di dalamnya terkandung kejayaan dan keselamatan.
               Hati yang mati adalah sama sekali tidak mempunyai jiwa dan roh. Ia tidak mengetahui siapa Tuhannya apa lagi menyembahnya, bahawa sekiranya ia mengetahui nescaya tidak menyukai-Nya dan tidak redha terhadap Allah sebagai Tuhan. Sebaliknya hati yang mati hanya tenggelam bersama syahatnya di dalam satu kemaksiatan dan keseronokan.
Sekalipun ia mengetahui yang sebenarnya bahawa Allah s.w.t. murkah dan marah kepadanya.
Bagaimanapun ia tetap tidak  kisah dan berdegil sama ada Allah s.w.t. meredhai atau memurkai, baginya apa yang penting adalah berseronok menurut hawa nafsunya dan  sudah  merasa cukup puas hati dengan segala perintah yang
diarahkan oleh nafsu.       
               Kategori hati yang mati juga adalah hati para penyembah dan pemuja selain Allah s.w.t. Ia mengabdikan diri kepada  sesuatu termasuk kepada nafsunya dalam keadaan sungguh cinta kerana rasa keseronokan, sangat takut jika berpisah dengannya, penuh pengharapan agar sentiasa berdampingan dengannya, serta selalu redha dan mengangungkannya.  
Dengan demikian seseorang yang mati hatinya kalau ia cinta atau suka terhadap sesuatu hanya atas dasar kerana nafsu, ia membencinya kerana didorong oleh nafsu semata-mat, jika memberi sesuatu juga belandaskan nafsu, pendik kata yang dilakukan hanya kerana menuruti hawa nafsunya.
Orang yang dijangkiti penyakit hati selalu cenderung menjadikan nafsu sebagai imam nya, syahwat sebagai pemandunya, kejahilan sebagai pengarahnya, sehingga akibatnya kelalaian dan kealpaan merupakan hasil daripada semua aktiviti kehidupannya. Ia hanya berfikir tentang cara memperolehi kenikmatan dunia, mencintai dunia di atas segala-galanya sehingga seakan-akan ia telah mabuk, lupa daratan kerana terpedaya oleh gemerlapan dunia.
Ia terlalu jauh daripada Allah s.w.t. dan hari akhirat sehingga tidak mendengar seruan-seruan dakwah, sebaliknya hanya mengikut dan tunduk tehadap arahan syaitan yang terkutuk. Baginya apa yang terpenting ada dunia dan segala kenikmatannya telah memihak  dan meredhainya. Ini semua kerana nafsu  telah membuat ia menjadi buta dan tuli terhadap kebai kan dan erti kehidupan.
Hendaklah dimaklumkan bahawa bercampur gaul dengan orang yang mati hatinya akan boleh menjangkiti dan mempengaruhi kehidupan seseorang itu menjadi buta dan duduk berdampingan dengannya akan membawa kerosakan dan kebinasaan.
Hati yang sakit, didalamnya terkandung jiwa dan roh, namun padanya  terdapat penyakit. Di dalamnya memiliki dua potensi yang saling bertelingkah bagi mendapatkan tempat dalam mendominasi hati berkenaan.
Pada masa iman, ikhlas, tawakkal dan rasa mahabba (cinta) kepada Allah mampu memainkan peranan serta menguasainya, maka waktu itulah hati tersebut menjadi sihat, hidup dan mempunyai roh. Sebaliknya ia akan menderita sakit bahkan menjadi mati sebaik sahaja sifat mahabbah pada syawat dan nafsu serta sifat-sifat mazmumah (tercela) seperti hasad, sombong, ujub (bangga diri) dan lain-lain perbuatan jahat mengatasi perkara-perkara baik dan seterusnya lebih berperanan ke atas hati tersebut. Dan pada masa itu ia telah berada diambang kerosakan dan kebinasaan.
Hati yang sakit sentiasa menghadapi dua ujian dan cabaran. Pertama tarikan-tarikan
Mahabba yang membawa kepada sifat cinta terhadap Allah s.w.t. dan Rasul-Nya, dan yang kedua; unsur-unsur yang memperdayakan ke arah kehidupan dunia belaka sehingga bertuhan kan nafsu dan mengabdikan diri kepada karta benda. Firman Allah dalam surah Al—Jasiyah ayat 45:23 yang bermaksud: (terjemahan)
                    “Tiadakah engkau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan-nya? Dan Allah membiarkannya sesat dalam keadaan berpengetahuan. Dan telah dicap (ditutup) telinga dan hatinya. Dan menjadikan matanya tertutup. Maka siapa lagi selepas Allah yang dapat memimpinnya? Tiadakah kamu beringat?”
                    Syaitan dengan berbagai cara melalui sayuan-rayuan yang dinyatakan dengan perka-
taan, pendengaran dan pancaindera yang lain sentiasa berusaha menyesatkan manusia sehingga ia mematuhi arahan dan tunduk terhadap perintahnya. Ia juga menanamkan perasaan syak wasangka terhadap kebaikan di dalam hati manusia sebagai mana firman Allah s.w.t. dalam surah An-Naas ayat  114:5 yang bermaksdu: (terjemahan)
                    “ (Syaitan) yang membisikan (kejahatan) ke dalam dada manusia.”
                    Bagaimanapun syaitan hanya boleh mempengaruhi hati yang mati dan sakit. Hati yang hidup sihat tidak akan mampu disesatkannya. Ini berdasarkan pengakuannya sendiri di hadapan Allah s.w.t. sebaik sahaja memohon agar Allah mengembalikan permintaannya untuk menyesatkan sekalaian manusia.
                    Firman Allah salam surah  Al-Hijr ayat 15:39-40 yang bermaksud: (terjemahan)
                    “Iblis berkata. “Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan daku sesat,
(maka) demi sesungguhnya akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini dan akau menyesatkan mereka semuanya, kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hamba-Mu yang diberisihkan daripada

sebarang syirik.”