Friday, March 17, 2017

SEMPURNANYA IMAN DAN TAKWA MULIAKAN IBADAH KERANAN ALLAH

 (Disiarkan pada17. 3. 2017)
               Tauhid dalam Islam tidak mempunyai keraguan. Tauhid itu keluar dari hati dan diikuti dengan semua sifat mulia. Kalimat tauhid menanamkan kepercayaan kepada orang yang mengatakannya, bahawa tidak  ada yang disembah, tidak ada yang menghidup, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki dan tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah s.w.t..
               Orang-orang mukmin juga dapat mengambil faedah dari tauhid iaitu bersifat dengan berani dan tidak takut mati; sebab yang memiliki mati hanya Allah sahaja. Adanya sifat ini akan mengangkat diri ke darjat kemuliaan. Ia sanggup mati syahid pada jalan Allah. Firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 3:145 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melaikan dengan izin Allah. (Allah menetap kan) ketetapan yang tertentu waktunya.”
               Kematian seorang adalah mengikut qada dan qadar serta ketentuan yang telah menjadi suratan nasibnya yang telah dijanjikan oleh Allah – caranya iaitu Allah utus Malakul Maut untuk mencabut nyawa seseorang, sehingga tidak seseorang pun mati  kecuali dengan keizi-nanNya.       
               Allah telah memberikan tuntunan hidup bagi kita berupa agama Islam, sebagai pedoman yang sempurna, kerana di dalamnya terkandung hukum dan ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan urusan dunia dan akhirat. Dalam definasi  kita jumpa tentang agama, iaitu:
“Agama ialah tuntunan Illahi untuk segenap orang yang berotak waras untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.”
Memang dengan akal kita dapat membedakan baik dan buruk, perintah dan cegah, sehingga bagi manusialah Allah mengamanatkan Agama. Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 2:132 yang bermaksdu: (terjemahan)
“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub. (Ibrahim berkata): Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.”
Sebagai pertanggungan-jawab, maka hendaklah  kita menyerahkan hidup-mati, ibadat dan pekerjaan kita hanya kerana mengharapkan redha Allah semata-mata.
Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-An’am ayat 6:162 – 163 yang bermaksdu; (terjemahan)
“Katakanlah: “Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).”
Dengan demikian semua amal perbuatan yang kita lakukan adalah benar-benar merupa kan pancaran cahaya Iman; dari sanalah terbentuknya akhlaqul kalimah dan laku perbuatan terpuji/amal saleh.
Kepada merekalah Allah akan memberikan kebahagian dunia dan tempat yang baik kelak di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra’d ayat 13:29 yang bermaksud: (terjemahan)
“Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.”
Ayat ini merupakan penegasan janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh yakni perbuatan yang baik adalah meliputi tindak laku peribadi dan pergaulan bermasyarakat.Tegasnya seorang Mukmin harus bersikap dan berbuat baik terhadap diri sendiri dan masyarakat sekitar.
Terhadap diri sendiri ia harus memelihara perangai dan tata hidup sesuai tuntunan Allah; terhadap masyarakat sekitar iapun harus berbuat dan bergaul dengan sikap terpuji.
Manusia adalah sebaik-baik makhluk Allah; kepada merekalah Allah menunjukkan jalan yang benar, iaitu agama Islam.  
               Akan tetapi kerana keterbatasan sifat manusia banyak di antara mereka tersesat perjalanan hidupnya, gugur oleh pujuk rayu syaitan.
               Syaitan sentiasa berusaha agar manusia ingkar kepada Allah iaitu dengan memperlihat kan dan menjanjikan kemanisan hidup duniawi, sehingga tidak sedikit manusia terlena dan akhirnya terlepas sama sekali dari tuntunan Allah.
               Oleh sebab itulah Allah memberikan beban kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan amar ma’ruf dan nahyi mungkar. Allah berfirman dalam Al-Qu’an surah Ali Imran ayat 3:110 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.”
               Jelasnya bahawa umat  Islam adalah semulia-mulia umat bagi pandangan Allah dan ciri mereka ialah sentasa melaksanakan amar ma’ruf dan nahyi mungkar. Dari itu, sebagai Mu’min kita wajib melaksanakan amar ma’ruf dan nahyi mungkar sebagai bukti ketaatan dan keimanan kepada Allah, iaitu dengan melakukan amal saleh dan membendung diri dari tingkah tercela.
               Dengan demikian samapilah kita kepada satu kesimpulan bahawasanya dari iman yang benar akan terpancar akhlaq yang baik, dari akhlaq yang baik terwujudlah perbuatan yang saleh, termasuk di dalamnya kesediaan beramar ma’ruf dan nahyi mungkar.
               Kunci iman ialah ibadat. Benar tidaknya ibadat seseorang sangat berpengaruh terhadap benarnya iman; dengan kata lain iman yang tidak terpelihara maka ibadatnyapun tidak teratur.
Kelahiran manusia di dunia merupakan lanjutan daripada kewujudannya di alam  arwah dahulu sebagai tempat ujian kepada manusia akan sejauh manakah keimanannya kepada Allah s.w.t. dan sumpah setia sebelumnya. Allah wujudkan jin dan manusia adalah untuk beribadat dan berbakti kepadanya.
               Firman Allah s.w.t. surah Adz-Dzariat ayat 51:56-58 yang bermaksud (terjemahan)
               “Dan Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah Aku. Aku tidak sekali-kali menghendaki rezeki sedikitpun daripada mereka dan Aku tidak kehendaki mereka memberi makan kepada-Ku, sesungguhnya Allah s.w.t. Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuasaan yang sangat teguh.”
               Allah menjelaskan bahawa tujuan-Nya menjadikan makhluk dari bangsa jin dan manusia tidak ada maksud yang lain, kecuali untuk memberi tugas kepada mereka supaya menyembah Allah dengan mengabdikan diri kepada-Nya dan menegaskanNya - bukan   supaya mereka mencari kepentingan hidup di dunia dan bertungkus-lumus untuknya.
               Menyembah Allah s.w.t. bererti memusatkan penyembahan kepadanya semata-mata dengan cara menjalani dan mengatur seluruh aspek kehidupan dunia ini secara zahir dan batin adalah sesuai dengan kehendak Illahi, baik secara perseorangan dalam hubunganna  terhadap sesama manusia.
               Dalam erti kata lain bahawa semua kegiatan seseorang hamba Allah sama ada yang berupa ibadat terhadap Illahi atau pun yang berupa muamalat terhadap sesama manusia, semuanya itu hendaklah dilakukan dalam rangka persembahannya kepada Allah s.w.t. dengan niat hendak mencapai keredhaan Allah semata-mata. Inilah tujuan hakiki dari hidup ini iaitu keredhaan Allah s.w.t., keredhaan Illahi yang memungkin tercapainya hidup yang sebenar-benarnya.
               Hidup yang lebih tinggi mutunya dari hidup yang duniawi, hidup yang bermaksud kebendaan sebagai kelanjutan hidup ini iaitu hidup di alam akhirat yang puncak kebahagiaa nya terletak dalam pertemuan dengan Khalik. Inilah erti  menyembah Allah s.w.t. sebagai tujuan hidup.
               Di samping itu  manusia semuanya telah bersumpah dan  berjanji kepada Allah s.w.t.
serta mengakui bahawa Allah adalah Tuhan yang perlu disembah dan Dialah yang mengatur seluruh makhluk ini.
               Perjuangan yang sebenarnya ialah perjuangan untuk menuju ke pangkuan Allah s.w.t. iaitu  ke mercu perjumpaannya dengan membawa bermacam-macam wadah perjuangan untuk dipersembahkan kepadanya. Segala hasil perjuangan mereka ini akan dapat dilihat sama ada baik atau buruk.
               Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Insyiqaq ayat 84:6 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah berkerja keras sampai menemui Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya
               Ayat ini menceritakan bahawa manusia di dunia ini baik disedari atau tidak adalah dalam rangka perjalanan menuju kepada Tuhan dan walau bagaimanapun dia pasti akan menemui Tuhan-Nya untuk menerima pembalasan dari perbuatannya sama ada baik atau buruk.
               Allah s.w.t. dengan jelas telah relah menegaskan kepada manusia bahawa hidup di dunia ini pasti menghadapi berbagai rintangan, cubaan dan dugaan yang hebat sebelum manusia dapat berjumpa dengan-Nya demi menilai perjuangan manusia tersebut. Ini selaras dengan saranan Tuhan yang menjelaskan dunia ini adalah medan perjuangan hidup manusia bagi mencari kurniaan Allah s.w.t. sebelum manusia diketemukan dengan Tuhannya.
               Dalam menempuh  gelombang perjuangan hidup ini manusia menghadapi keadaan iaitu berjaya atau gagal. Setiap kejayaan itu pula melahirkan dua suasana di mana membuatkan dia bersyukur kepada Allah s.w.t. di atas limpah kurnianya atau sebaliknya menimbulkan perasaan takbur dan lupa daratan.
               Begitu juga dengan kegagalan yang dihadapi oleh manusia akan mencetuskan dua keadaan pula iaitu sama ada dia putus asa atau frustasi terhadap perjuangannya atau sebaliknya dia lebih meningkat lagi usahanya untuk  melancarkan perjuangan baru berdasar kan pengalaman-pengalaman mereka dari perjuangan yang telah lalu.
               Tidak salah kalau diibaratkan manusia terhadap Tuhan seperti anak dengan bapa atau kuli dengan manager dan lebih dekat lagi  sebagai hamba dengan tuannya. Bahkan lebih dari itu. Allah s.w.t. merangkap sebagai tuan telah memberi kursus dan latihan- latihan untuk melengkap hambanya dengan ilmu ekonomi atau perniagaan.
               Setelah tammat kursus dan lulus dalam latihan tersebut, maka tuan yang berasa bertanggungjawab hambanya ingin menguji sejauh manakah  kemahiran, kepatuhan dan kemampuan hambanya dalam mengendalikan hidup di dalam perniagaan lalu diberikan wang sebagai modal untuk perniagaan tersebut serta diberi ingatan bahawa tempat yang akan dilalui oleh hambanya itu penuh dengan tipu daya yang menggoda dan boleh memesongkan matlamat seseorang itu, serta walau apa  terjadi, dia pasti akan bertemu dengan tuannya nanti.
               Andainya dia tidak  begitu berkeyakinan terhadap matlamat perjuangannya dan lupa akan pesanan dan perjanjian tersebut akan tersungkurlah ke jurang kehancuran dan kehinaan. Tetapi kiranya mereka betul-betul faham terhadap perjuangan hidupnya dan ingat kepada matlamat kedatangannya itu serta dia akan bertemu kembali dengan tuannya untuk melaporkan hasil-hasil perniagaan tersebut di hadapan Rabbul Alamin, maka dia akan kembali dengan penuh ketenangan dan kerelaan lantaran berjaya dalam perniagaan tersebut.
               Begitulah dengan perjuangan manusia dalam menempuhi alunan gelombang hidup ini, kiranya dia orang yang beriman nescaya dia tidak akan mengenal gagal dalam erti kata menghadapi perjuangan hidup. Masa yang diizinkan kepadanya dipenuhi dengan berbuat bakti kepada Allah s.w.t. dan berjasa kepada masyarakat. Apa yang diharapkan ialah untuk cepat-cepat bertemu dan melapor perjuangan itu kapada Tuhan.
Sekalian manusia di dunia ini dianggap oleh Allah s.w.t. sebagai orang-orang yang
rugi kecuali orang-orang yang beriman dan melakkukan amal saleh juga nasihat menasihati
antara satu sama lain di samping sabar menghadapi perjuangan hidup. Firman Allah dalam
Al-Qur’an surah Al-Ash ayat 103:1-3 yang bermakssud: (terjemahan)
                    “Demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan nasihat menasihati tentang sesuatu yang benar dan  nasihat-menasihati agar bersabar.”
                    Peringatan Allah ini  adalah sebagai penawar hati dalam menghadapi perjuangan hidup yang hebat ini serta untuk menjadi panduan kepada manusia bagi melancarkan perjuangan nya. Bahawa masalah yang akan menentukan kejayaan dan kegagalan sesuatu perjuangan itu, sebab itu Tuhan bersumpah demi masa untuk menarik perhatian manusia yang telah dilalui supaya menggunakan masa yang begitu berharga bagi membantu perjuangan hidupnya.
                    Hendaklah masa itu tidak dibiarkan berlalu dengan begitu sahaja tanpa diisi dengan sesuatu yang berguna, apa lagi kalau diisi dengan kejahatan dan perbuatan yang keji. Di samping itu dalam menghadapi perjuangan yang sengit ini seringkali manusia berputus asa  atau sesak nafas untuk meneruskan perjuangannya. Maka manusia perlu kepada ketabahan hati, keunggulan semangat, nasihat-menasihati di antara satu sama lain. Dengan adanya kerjasama yang erat ini akan mudahlah manusia mengadapi perjuangan hidupnya.

                    Maka itu sempurnanya iman dan takwa kepada Zat yang Maha Pencipta, muliakan ibadah kerana Allah. Walaubagaimana pun dalam pembangunan muamalat setiap individu semestinya menghiasi diri dengan ilmu pengetahuan yang membimbingnya ke jalan yang diredhaan Allah s.w.t. Allah lebih suka hamba-Nya yang berilmu daripada yang tidak punya ilmu, kerana ilmulah membetulkan persepsi manusia dalam menangani kehidupan sebagai khalifah Allah s.w.t. di dunia ini. 

Wednesday, March 1, 2017

ILMU MENZAHIRKAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ALLAH

 (Disiarkan pad 3. 3. 2017)
               Kebahagian itu satu bentuk kehidupan yang setiap insan menginginkannya. Walau bagaimana pun untuk mendapatkan kebahagian hidup sama ada di dunia mahupun di akhirat semestinya dengan ilmu. Allah wujudkan manusia dengan membekalkan segala ilmu terutama sekali ilmu akidah. Pada diri setip insan Allah bekalkan  dengan berbagai fitrah sebagai kekuatan manusia untuk menangani pembangunan kehidupan.
               Manusia dibekalkan dengan akal dan fikiran; bersamanya ialah nafsu untuk naluri membangun. Hidupnya seorang insan wajar ada wawasannya demi memartabatkan agenda pembangunan tamadun. Walaubagaimana pun seorang insan menjadi pewaris tamadun semestinya dengan ilmu. Ilmu merupakan zat memanusiakan manusia agar dia dapat memertabatkan pembangunan sesuai dengan keredhaan Allah S.W.T.
               Baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W. menerima ilmu wahyu dari Allah S.W.T.  melalui Malaikat Jibril untuk memanusiakan masyarakat Jahiliah, Quraisy yang telah tergelincir dari landasan hidup manusia yang bertamadun. Perjuangan Baginda Rasul untuk memartabatkan masyarakat Quraisy ialah mendidik dan memakmurkan pembangunan tamadun manusia.
               Nabi Muhammad S.A.W. meningkatkan kudrat kewanitaan yang telah diselewingkan oleh umatnya, Quraisy bahawa wanita dikategorikan sebagai masyrakat yang tidak membawa pembangunan kepada kehidupan dan dipercayai sebagai pembawa keruntuhan kepada pembangunan tamadun manusia.
               Di ambang kewafatan Baginda pun sempat meninggalakan tiga perkara untuk umat manusia memeliharanya dalam perjuangan pembangunan kehidupan sebagai manusia yang bertamadun. Baginda bersabda: “Asolat-asolat, Itakunisa-itakunisa, umati-umati.” Yang bermaksud solat peliharalah sembahyang; wanita peliharalah kaum wanita; umatku cintailah  umat manusia.
               Amanat sebagai khalifah Allah, baginda Rasul S.A.W. memberi tiga keutamaan dalam melaksanakan ibadat kepada Allah iaitu mendirikan solat, menghormati wanita dan melahirkan kasih sayang antara sesama manusia. Dilihat dari ketiga-tiga ibadat ini kesemuanya  merupakan nadi pembangunan umat manusia sejagat.
               Dalam semua perlaksanaan amal ibadat keutamaan wajar diberi kepada perlaksanaan solat terutama sekali solat lima waktu dalam sehari semalam, iaitu Subuh, Zohor, Asar, Magrib, dan Isak. Perlaksanaan kelima-lima solat adalah wajib pada setiap mukmin. Sebenarnya solat yang diperintahkan Allah untuk umat manusia mukmin pada mulanya ialah sebanyak 50  kali.
               Baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W. semasa  Isra’ Miraj, iaitu perjumpan Baginda dengan Allah di Sidrantul Muntaha untuk menerima perintah solat, pada asalnya ialah 50 kali sehari se malam tetapi dikurangkan kepada 5 kali sehari semalam tetapi nilainya adalah serupa dengan 50 kali solat. Pengurangannya  adalah atas cadangan Nabi Adam a.s. kerana umat Baginda difikirkan sukar melaksanakannya.
               Solat itu merupakan satu amanat Allah untuk dipertanggungjawabkan kepada manusia untuk menyembah Allah dan menunjukkan kecintaannya kepada Zat yang Maha pengasih dan Maha Penyayang itu. Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Az-Zariyat ayat 51:56 yang bermaksud; (terjemahan)
               “Tidaklah Aku (Allah) menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Aku........Manusia diwujudkan oleh Allah S.W.T. dengan satu tujuan iaitu beribadat kepada-Nya.”
               Mereka kurang memahami tanggungjawab seorang mukmin maka amanat kekhlifahan di dunia ini tidak dijadikan agenda hidup. Tanggugjawab memanusiakan agama dianggap sebagai pinggiran dan agama itu tidak digunakan sebagai cara hidup. Agama itu tidak lebih
daripada hiasan dan jenama diri manusia semata. Apabila mendengar azan memanggil untuk mendirikan solat kerana Allah, dikumandangkan di angkasa hatinya tidak berdebar dan tergerak untuk menunaikan tanggungjawabnya sebagai khalifah Allah.
               Kesedaran manusia tentang kewujudannya sebagai  makhluk dengan segala hidayah serta fitrah yang dibekalkan oleh Allah S.W.T. kepadanya masih belum timbul kerana dibuai oleh berbagai aktiviti dunia yang pada pandangannya lebih bermanfaat daripada membuang masa untuk mendirikan solat kerana Allah.
               Manusia harus sedar bahawa Allah berikan kita hidup 24 jam sehari semalam. Segala nikmat  dalam hidup Allah bekalkan tanpa henti. Tetapi mengapakan manusia mengabaikan tanggungjawab mendirikan solat.
               Perlaksanaan solat setiap Fardhu, kita ambillah yang paling minimal memakan masa lima minit saja. Dalam lima waktu fardhu sembahyang hanya kita memerlukan masa hanya 25 minit saja dalam sehari suntuk. Tetapi Allah beri kita hidup dengan segala nikmat fasiliti kehidupan selama 24 jam sehari suntuk, maka patutkah tanggungjawab mendirikan solat itu diabikan?  
               Fahamilah bahawa nikmat Allah yang amat berharga kepada manusia ialah nikmat diberi hidup. Manusia hidup di dunia dengan segala nikmat-nikmat yang lain. Antara nikmat-nikmat yang membolehkan manusia menelusuri hidup dengan mudah dan sempurna ialah mempunyai deria. Lima deria yang Allah bekalkan kepada manusia yang membolehkannya mewujudkan pembangunan ialah melihat, mendengar, merasa, menghidu dan sentuhan.
               Dengan penglihatan  manusia dapat menyelenggara segala aktiviti kehidupan. Dapat memahami segala bentuk pembangunan sama ada yang baik atau buruk, bermanfaat kepada kehidupan atau tidak; dapat mengenali berbagai bentuk benda seperti persegi atau bulat; panjang atau lebar nipis atau tebal dan sebagainya. Dengan mata kita dapat melihat berbagai jenis warna yang ada dalam kehidupan. Dengan warna dapat memahami sesuatu fenomena kehidupan sama ada cerah, pudar, gerlap, merah,, putih dan sebagainya.
               Deria pendengaran juga antara yang terpenting dalam kehidupan manusia. Bayi yang baru lahir  amat memerlukan deria pendengaran kerana tanpa deria tersebut anak itu akan hidup menjadi bisu. Ia tidak mendengar kata-kata atau bahasa yang diucapkan oleh ibunya maka tidak dapat melatih diri untuk bercakap.
               Kita berkemunikasi dengan menggunakan telinga untuk mendengar kod bahasa yang diucapkan daripada orang tertentu. Maka timbullah persefahaman antara satu dengan orang lain. Melalu pendengaran kia bole memahami logat bahasa orang lain sama ada ia marah atau sebaliknya.
               Deria merasa juga antara yang terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan deria merasa kita boleh menangani berbagai rasa makanan sama ada manis, pahit, masam, kelat dan sebagainya. Deria rasa amat berguna dalam urusan pemakanan. Melalui deria ini kita mema- hami bahawa tumbuh-tumbuhan juga boleh memproses makanannya dan dapat mengelurkan rasa manis seperti gula dalam buahnya terutama sekali apabila buahnya masak.
               Deria rasa dapat kita gunakan dalam keadaan nyata iaitu yang bersentuhan dengan jasad kita seperti lidah. Tetapi deria rasa juga hadir kepada perasaan hati yang walaupun ia dalam keadaan ghaib tetapi hati yang merasakannya seperti rasa cinta kepada seorang wanita yang cantik dan molek. Inilah deria yang menzahirkan kesempurna hidup manusia sebagai khalifah Allah S.W.T.
               Rasa enaknya dalam hati dibuai dengan kegembiraan yang lahir dari keadaan hidup yang sentiasa ditemani oleh orang lain. Adanya perasaan ukhuwah dan kasih sayang dalam bermasyarakat akan melahirkan tamadun, kelak mendekatkan kita kepada kecintaan Allah S.W.T.
               Deria menghidu juga tidak kurang pentingnya kepada kehidupan. Dengan adanya fitrah tersebut kita boleh mengesan kehadiran sesuatu benda yang kurang sihat seperti busuk dan sebagainya. Fitrah ini Allah bekalkan kepada manusia agar dapat membersikan kawasan tempat tinggal supaya sebarang pencemaran udara tidak berlaku
               Makhluk haiwan seperti anjing mempunyai kekuatan deria  menghidu sehingga dapat mengenali mangsanya seperti binatang buas terutama sekali di hutan belantara. Di negara-negara di dunia menggunakan makhluk anjing untuk mengesan benda-benda haram yang dilarang oleh kerajaan seperti dadah iaitu ubat-ubatan yang merosakakn atau membinasakan orang yang menggunkannya.
               Deria yang kelima ialah sentuhan. Fitrah ini amat berguna kepada semua makhluk yang hidup. Dengan deria sentuhan dapat kita mengelakkan sebarang benda yang akan mengakibatkan kecederaan pada badan kita. Benda-benda yang panas adalah antara fenomena yang akan mengakibatkan kecederaan jika kita tidak mengelakkan apabila tersentuh badan kita.
               Dengan berbagai nikmat hidup termasuklah lima deria dalam badan manusia, maka wajib kita bersyukur kepada Allah S.W.T..? Setiap detik masa  segala fitrah dalam hidup kita sentiasa berfungsi membantu manusia untuk kelangsungan hidup. Jantung yang sentiasa bergerak mengepum darah ke seluruh badan untuk membawa oxigen dan juga mengeluarkan  makanan yang tidak berguna lagi. Begitu juga bahagian usus sentiasa bergerak menghadam kan makanan agar ia menjadi  zat makanan untuk membangun.
               Mengikut pandangan Dr. Aliffudin yang berniaga sebuah kelinik kesihatan di Keningau, beliau mengatakan bahawa satu mulikul darah dalam badang manusia itu hanya menjadi aktif menjalankan aktivitinya selama 15 hari sahaja dan selepas itu menjadi tidak aktif dan mesti ditukar ganti dengan darah yang baru. Siapa yang menukargantikannya? Yang bertanggugjawab tentang proses menukar darah dalam badan manusia ialah yang mencipta kan manusia.
               Alangkah  rumitnya ibadah ini, ilmu Sains dan Teknologi pun belum sampai ke peringkat bagaimana  berlakunya dalam sistem badan manusia. Ilmunya Allah amat luar biasa sekali. Tuhan Maha mengetahui apa yang akan berlaku. Antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu amat jauh perbezaannya. Allah suka orang berilmu kerana mereka mengenali apa yang wajib diamanahkan dan apa ang dilarang Allah.
               Allah S.W.T. menjadikan manusia sebagai makhluk yang teristimewa dan mulia berbanding dengan makhluk yang lain. Firman Allah  surah Al-Isra’ ayat 17:70 yang bermak- sud: (terjemahan)
               “Sesungguhnya Kami (Allah) telah memulikan anak-anak Adam. Dan Kami angkat mereka di daratan dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki daripada jenis yang baik-baik, serta Kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk yang telah  Kami ciptakan sebanyak-banyak  kelebian.”
               Manusia itu dimulia dengan sebab dibekalkan: Akal, dipandaikan bertutur kata, tahu memilih di antara yang baik dengan yang buruk, tahu menulis dan melukis, seterusnya dikur- niakan dengan kefahaman.
                Atau kemuliaan itu dengan mempunyai urat wajahnya yang cantik dan bentuk badannya molek. Atau kerana dapat menguasai apa yang ada di bumi dan menggunakannya untuk masalahat hidup manusia itu sendiri atau dengan memberikan kepandaian untuk mentadbirkan urusan mereka dengan baik.
               Allah kurniakan kepada mereka bermacam-macam kenderaan yang boleh mengangkut mereka di darat dan di laut dan di udara seperti: Unta, kuda, keldai dan lain-lain daripada jenis binatang. Juga daripada berjenis-jenis kendraan yang berjentra seperti kereta, kapal laut dnn kapal terbang.
               Makanan dan minuman yang sedap lagi lazat sama ada daripada tumbuh-tumbuhan mahupun haiwan. Di antara yang baik lagi sedap rasanya, ialah yang sudah dimasak dan dirempahi pula, atau yang masak di pokoknya boleh dimakan begitu sahaja.
               Manusia itu Allah jadikan melebihi daripada makhluk yang lain tentang kemuliaannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka menyembah Allah – jangan menyekutukan-Nya dengan menyembah yang lain.
               Penganugerahan akal kepada manusia adalah suatu hadiah yang paling berharga sekali dan tidak dapat dinilai, tanpa akal manusia tidak dapat menjalankan tugas sebagai khalifah Allah S.W.T. dan manusia sama dengan binatang.
               Dengan ilmu dan akal manusia dapat berfikir dan bertindak sesuai dengan tugasnya sebagai hamba Allah S.W.T. Akal juga merupakan rasul dalam diri setiap individu mukmin. Manusia dapat menilai sesuatu itu dan menggunakannya untuk manfaat umum.
               Orang yang berilmu dan mengunakan ilmu untuk kepentingan pembangunan manusia adalah orang yang dikategorikan sebagai orang yang hidup. Cintanya kepada ilmu mem- bentuk dirinya sebagai manusia yang bertanggungjawab untuk membuat perubahan kepada masyarakat agar lebih peka untuk memahami peranannya sebagai  khalifah Allah.

               Kita hidup harus berpegang kepada satu ideologi bahawa dengan kehadiran ilmu dalam diri seorang insan memberikan satu tanggungjawab untuk membudayakan pemikiran yang proaktif. Dengan amalan demikian kehadiran ilmu dalam diri insan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan manusia.

Thursday, February 23, 2017

IMAN DAN TAKWA KESEMPURNAAN HIDUP DUNIA DAN AKHIRAT

 (Disiarkan pada 24. 2. 2017)
               Beriman dan bertakwa kepada Allah s.w.t. mempunyai satu ciri kehidupan manusia yang sentiasa berpegang teguh kepada falsafah bahawa tiada wujudnya sesuatu makhluk di alam dunia mahu pun di alam akhirat tanpa kekuasaan Allah sebagai Zat yang Maha pencipta serta maha penyayang dan Maha pengasih itu.
Manusia diamanatkan sebagai khalifah Allah mempunyai tanggungjawab yang berat serta mulia untuk memakmurkan alam kehidupan dengan kefahaman bahawa iman yang ada padanya membentuk akhlaknya yang sempurna kerana Allah. Kekuasaan Allah dalam mewujukan kenikmatan hidup di dunia tidak ada tolak bandingnya. Kehidupan dunia dipenga ruhi oleh adanya matahari, bulan dan bintang serta planet lainnya.
Manusia serta makhluk-makhluk lainnya yang bersifat hidup merasa selesa  hidup di dunia atas kehadiran segala isi bumi yang diselimuti oleh gas seperti udara yang bersih dengan gas oksijen untuk penafasan, karbon dioxida untuk kegunaan tumbuhan dalam memprose makanannya. Satu keadaan yang amat selesa ialah dengan adanya tarikan bumi atau gravitional force maka segala makhluk terutama sekali manusia dapat mengimbangi badannya kelak dapat berjalan dan melaksanakan ibadat denang sempurna.
Dengan kehadiran semua makhluk tersebut kita diamanatkan untuk memimpin dan memakmurkan alam kehidupan itu dengan sesempurnanya yang wajar. Perlaksanaan  ibadat dengan iringan perasaan kasih sayang kerana Allah akan Allah hadiahkan kita kesempurnaan hidup di syurga.
Kehidupan di dunia semestinya bersifat sempurna jika khidmat sebagai khalifah Allah disifatkan sebagai amanat. Untuk kehidupan di akhirat juga berpadu kepada bagaimana kehidupan di dunia yang telah kita laksanakan sebagai pemain. Untuk mendapatkan kehidu pan yang sempurna di akhirat wajar berbekalkan dengan segala dana pahala dari Allah  semasa menangani pembangunan kehidupan di dunia. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Al-Taubah ayat 9:71 yang bermaksud:(terjemahan )
“Dan orang-orang mukmin lelaki atau perempuan, sebahagian mereka menjadi pemimpin kepada sebahagian yang lain. Mereka menyuruh memperbuat kebaikan dan melarang daripada kejahatan. Mereka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan mentaati Allah dan rasul-Nya. Itulah orang-orang yang akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Perlasa lagi Bijaksana.” 
               Begitulah gambaran sifat  dan sikap Mukmin yang disukai Allah. Kepada mereka Allah menjanjikan rahmat yang akan dikurniakan di dunia dan akhirat sepanjang masa. Hidup di dunia sebenar adalah berupa jihad kerana segala keseronokan dan kemewahan yang ada di dunia tidak sewenangnya dapat diperolehi tetapi kita mesti berusaha dan berkorban mengeluar kan peluh dan tenaga demi mengharapkan kurniaan Allah s.w.t..
               Amanat ialah segala hak yang dipertanggung jawabkan kepada kita, yakni amanat harus kita pelihara, kita laksanakan serta kita layani, baik berupa harta, kehormatan, mahupun sesuatu hak yang lain. Bahkan amanat melengkapi undang-undang yang Tuhan telah pertaruh kan dalam tangan kita dengan maksud supaya kita menjaganya dan menyampaikannya kepada manusia umumnya.
Amanat dalam pandangan Islam cukup luas pengertiannya, melambangkan erti yang bermacam-macam. Tetapi semuanya bergantung kepada perasaan manusia yang dipercayakan amanat kepadanya. Maka itu Islam mengajarkan kepada para mukminin dan mukminat agar memiliki hati kecil yang mampu melihat, mampu menjaga dan memelihara hak-hak Allah dan amal manusia dari yang berlebihan. Maka Islam mewajibkan kaum muslimin dan muslimat agar berlaku jujur dan dapat dipercaya. Mengerti kewajibannya dengan jelas dan bertanggung jawab kepada Tuhannya.
Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: (terjemahan)
“Kamu sekalian pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggung jawabnya tentang apa yang kamu pimpinnya, imam (pejabat apa saja) adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungan jawabnya tentang apa yang dipimpinnya, orang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam lingkungan keluarganya, dan ia akan ditanya tentang apa yang ia pimpinnya. Orang perempuan (isteri) juga pemimpin, dalam mengedalikan rumah tangga suaminya, dan pembantu rumah tangga juga pemimpin dalam mengawasi harta benda majikannya, dan dia jua akan ditanya tentang apa yang pimpinnya. (H.R. Bukhari)
Dengan demikian terpenuhlah tanggugjawab, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang bermaksud: “Laki-laki adalah penanggung jawab harta benda ayahnya, dan ia akan diminta pertangung jawabnya.” (Muttafaq ‘alih.)
Dari hadis ini lebih nyata lagi bahawa tiap-tiap orang tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab, tiap orang tak dapat melepaskan tugasnya terhadap masyarakat. Kita semua adalah penanggung jawab yang kelak di hari akhirat akan ditanyai oleh Allah apakah tang- gungjawab kita itu dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tugas yang diberikan Tuhan itu dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya, maka tergolonglah kita sebagai hamba-Nya yang terpuji, sebaliknya jika tugas kita tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan celakalah kita di dunia maupun di akhirat.
Lalu timbullah pertanyaan amanat apakah yang dibebankan kepada seorang pemimpin rumah tangga? Jawapan yang cukup jelas ialah bahawa amanat yang diberikan Allah kepada
nya ialah isteri, anak keturunan dan hartanya.
               Isteri adalah amanat yang harus kita pelihara, yakni dengan membimbingnya menjadi seorang isteri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga taat kepada suami serta ikut bertanggungjawab terhadap kewajiban-kewajiban rumah tangga. Tegasnya kita harus dapat menjadikan isteri sebagai lambang kebaikan dan kehormatan rumah tangga.
               Anak keturunan juga merupakan amanat Allah yang harus  kita perhatikan, baik keperluan jasmani maupun rohaninya; keperluan jasmani iaitu keperluan hidup sehari-hari dari makanan, pakaian dan lain-lainnya, keperluan rohani ialah agama dan pendidikan.
               Keperluan jasmani merupakan usaha mempertahankan hidup hubungan dengan sesamanya, sedangkan keperluan rohani adalah usaha membentuk manusia-manusia berperibadi, luhur budi pekerti, berguna bagi masa dan bangsa. Di sinilah nampak kepentingan manusia terhadap Agama dan pendidikan.
               Sungguh besar peranan akhlak dalam menentukan kejayaan suatu bangsa. Hal in pernah digambarkan oleh seorang Pejuang Islam yang kenamaan Syauki Bey yang mengata kan: “Sesungguhnya bangsa itu tergantung moralnya; bila rusak moral maka rosaklah bangsa itu.”
               Jelaslah bahawa kehidupan anak-cucu kita sebagai generasi penerus sejerah sangat memerlukan pembinaan budi pekerti,
               Kisah Saidina Umar r.a.
               Abdullah Ibnu Dinar menerangkan: “Pada suatu hari, saya berjalan bersama Khalifah Umar r.a. di dekat Kota Mekah, Waktu itu saya bertemu dengan seorang budak pengembala kambing yang sedang mengiring kambing. Kemudian Sayidina Umar berkata kepada budak pengembala kambing itu: “Juallah kambing itu kepadaku.” Budak itu menjawab: “Kambing ini bukan kambingku, tetapi kepunyaan majikan.” Kemudian Sayidina Umar sekali lagi mencoba  menawarkannya. “Bukankah engkau dapat berkata kepada majikanmu, bahawa satu di antaranya dimakan serigala, dan pasti majikan tidak akan mengetahuinya.” “Tidak, saya tidak mau.” Kata budak itu dan bahawa Allah berbuat menurut kehendak-Nya. Kemudian setelah mendengar itu menangislah Sayidina Umar r.a. dan berkata kepada pengiring itu agar supaya memanggil majikan si budak itu, kemudian dibelinya budak itu dan dibebaskan oleh beliau, berkatalah beliau: “Sejak hari ini engkau bebas merdeka di dunia dan engkau pun akan lapang di hari akhirat.”
               Kita sebagai manusia yang dinyatakan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, banyak sekali mengemban amanat Allah dalam hubungannya dengan apa yang disebut hablun minallah dan hablun minannaas.” Firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisaa ayat 4:56 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”
               Dalam ayat ini bahawa memelihara dan memenuhi serta melaksanakan amanat Allah adalah suatu kewajiban.
               Kebanyakan orang awam suka menyempitkan pengertian amanat hanya kepada urusan menjaga titipan saja, pada hal sebenarnya pengertian amanat di dalam Islam cukup luas dan berat pertanggungan jawabnya. Kerana amanat merupakan kewajiban kaum muslim agar suka saling berpesan dalam soal saling berpesan dalam soal pemeliharaannya dan mereka meminta pertolongan Allah untuk boleh memeliharanya, sehingga apabila salah seorang di antara mereka bersiap-siap hendak berperigian, maka oleh saudaranya suka dikatakan: “Saya titipkan agamamu, amanatmu dan penutup amalmu kepada Allah.”
               Iman dan  takwa diibaratkan sebagai garam dan gulainya. Garam sendiri tidak banyak kemanfaatan kepada kehidupan. Begitu juga gulai sendirian tidak menjadi makanan yang menyelerahkan. Tetapi apabila garam dan gulai itu disatukan dengan mengikut nisba yang sesuai maka kita mendapat satu lauk yang amat menyelerakan serta mengundang nafsu demi mengekalkan kesihatan badan untuk menimbulkan semangat melaksanakan ibadat kepada Allah s.w.t.
               Begitu juga halnya iman dan takwa. Orang yang beriman semestinya ia amat takut kepada Allah. maka itu ibadatnya kepada Allah sentiasa menjadi agenda utama dalam pembangunan kehidupan. Allah berfirman surah Al-Hujurat ayat 49:13 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhan ialah orang yang paling bertakwa.”   
Bertakwa bererti pecaya sepenuhnya, beribadat sepnuhnya, cinta, harap dan takut bulat kepada Tuhn semata-mata. Dia tidak takut kepada apa-apa pun dan tidak mengharapkan kepada sesiapa pun kecuali hanya  kerana Allah s.w.t semata-mata.
Bertakwa kepada Allah mempunyai tiga ciri-ciri yang membentuk manusia untuk merendah diri sebagai hamba Allah.
               Perasaan tawadhuk adalah  sesuatu yang membentuk manusia untuk merendahkan diri sebagai hamba Allah. Tidak ada ciptaan Allah di bumi ini yang berhak untuk merasa sombong melainkan Allah sendiri kerana Dialah mewujudkan segala-galanya untuk kemanfaatan segala bentuk kehidupan dalam alam ini.
Manusia dalam  mendisiplinkan diri mengerjakan ibadah sembahyang. Dalam sembah yang, bahagian badan kita yang amat bermutu dan berguna kepada diri manusia ialah bahagian kepala. Tetapi apabila kita sujud kepada Allah kepala kita diletakkan sama rendah dengan telapak kaki dengan mengucap “Allahuakbar” menunjukkan bahawa manusia sujud merendahkan diri di hadapan Allah s.w.t..
Dalam mengolah aktiviti kehidupan, umat Islam wajib memimpin dirinya supaya sentiasa menjaga diri jangan sampai hilang pedoman dan membelakangi kekuasaan Tuhan. Harus kita sentiasa berfikiran waras bahawa tiada kewujudan sesuatu dalam kehidupan tanpa kekuasaan Allah s.w.t.
Ciri kedua dalam ketakwaan kepada Allah ialah merasakan cukup dengan apa yang ada. Kanaah memberi satu kefahaman bahawa umat Islam tidak  tamak dan haloba. Apa yang ada seharusnya bersyukur terhadap pemberian Allah. Walaubagaimana pun Islam juga menggalakkan mencari harta seberapa banyak yang boleh  dengan syarat ia mesti membayar
zakat harta.
Setiap tahap pencapaiannya dalam hidup, umat Islam harus mengucapkan syukur ke atas kejayaannya kerana segala-galanya itu merupakan pemberian dari Allah s.w.t. Manusia
bertawakal dan berikhtiar, tetapi haruslah dijadikan kejayaan itu sebagai pemangkin untuk membantu orang lain berbuat demikian sebagai satu perubahan pada dirinya sendiri. Segala kemampuan manusia untuk memperbaiki taraf kehidupannya bukan manusia yang menentukan. Maka itu tidaklah wajar bagi  seseorang itu mengatakan bahawa apa yang ada pada dirinya adalah hak mutlaknya dan tidak mensyukuri pemberian Tuhan yang Maha Esa lagi  Maha Pnayayang.
               Tidak lengkap dan kukuh ketakwaan seseorang itu jika ia tidak menjauhi diri dari pekerjaan yang subahat yang membawa manusia ke lembah hina. Amalan-amalan hidup yang sentiasa memelihara kesucian Islam itu akan membawa manusia bertemankan iman. Iman merupakan benteng segala kekufuran dan kebatilan. Iman itu adalah jaminan Allah untuk memasuki Syurga-Nya.

                    Orang yang beriman melihat segala amalannya itu dengan mata hatinya dan berkeyakinan bahawa Allah sentiasa melihat apa yang dilakukan. Iman dan amal merupakan landasan hidup yang membawa kemurnian dunia dan akhirat. Kehidupan seseorang yang mempunyai iman tertanam dalam dadanya, tidak mudah digoda oleh iblis dan syaitan. Kekuatan iman menjamin kehidupan manusia itu lebih sempurna dan terbela. Kenikmatan mempunyai keimanan kepada Allah s.w.t. akan mendorong kita lebih bertawakal dan mensyukuri segala apa yang ada pada diri kita.

Thursday, February 16, 2017

IMAN DAN TAKWA MULIAKAN MANUSIA DI SISI ALLAH S.W.T.

 (Disiarkan pada 17. 02. 2017)
               Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Hujerat ayat 49:13 yang bermaksud (terjemahan)
Hai Manusia sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan (ibu dan bapa) dan jadikan kamu berbangsa (bermacam-macam umat) dan bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah  orang yang lebih bertakwa.. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha amat mengetahui.”
Sesungguhnya manusia yang hidup di dunia ini sentiasa berlumba-lumba di antara satu dengan yang lain, untuk mencari kemuliaan. Dalam hubungan ini Ibnu  Abas (r.a.) ada mengatakan: Bahawa kemuliaan di dunia ini ialah kekayaan, sedangkan di akhirat pula ialah takwa (kebaktian kepada Allah).
Allah mencela manusia yang membanga-banggakan keturunannya, atau apa saja yang dengannya dia menganggap lebih mulia. Maka bagi Allah; orang yang paling mulia di sisi-Nya ialah yang banyak kebakktiannya kepada Allah atau yang paling berbakti kepada-Nya. Dan caranya berbakti kepada Allah itu hendaklah menjalankan segala apa yang diperintahkan-Nya, dan meninggalkan semua yang ditegah-Nya.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Yakni: Allah tahu akan apa yang dilahirkan oleh seseorang dan juga tahu tentang unsur-unsur keturunannya. Lagi mengerti tentang apa yang disembunyikan atau rahsia seseorang.
               Kemuliaan manusia ialah pancara dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt zat yang Maha Ghaib. Ketahuilah bahawa pancaindera dan akal atau fikiran yang ada pada kita manusia, hanya sanggup menjangkau beberapa pengetahuan yang sedikit dan rendah sekali. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Bani Israil (Al-Isra’) ayat 17:85 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Dan tiadalah kamu diberi ilmu pengetahun hanyalah sedikit sahaja.”
               Pengetahuan manusia hanya dapat menjangkau alam benda yang terdiri dari benda padat, benda cair dan benda gas, yang terdiri dari molekul-molekul, atom-atom, atau elektron-elektron. Begitu juga bumi, planit, bintang dari alam serta isinya, kalau di bandingkan dengan alam seluruhnya yang luas sekali.
               Amat sedikitlah ilmu  pengetahuan manusia, bila manusia hanya mengetahui alam benda saja. Allah swt tambah ilmu pengetahuan yang sedikit itu dengan mengutus Nabi-nabi dan Rasul-rasul, dengan menurunkan Kitab-kitab Suci yang berisi wahyu-wahyu. Allah swt kabarkan kepada kita dengan perantaraan wahyu-wahyu-Nya, bahawa di balik alam benda yang luas ini, terbentang alam yang lebih luas lagi. Alam yang lebih moden dan menakjubkan, yang tidak dapat kita tangkap dengan pancaindera selama kita masih di alam dunia ini.
               Di sebalik alam benda yang merupakan bintang-bintang, dan planet-planet dengan segala isinya ada lagi alam yang lebih luas, yang bukan terdiri daripada benda. Ia tidak dapat dicapai dengan pancaindera yang dinamakan Allah itu alam ghaib, sebagai imbangan dari alam nyata iaitu alam benda.
               Alam ghaib jauh lebih luas dan lebih hebat dari alam benda yang nyata itu. Di antara alam ghaib ialah roh yang ada dalam diri kita masing-masing. Roh itulah yang menyebabkan kita hidup berperasaan, berpengertian dan berkesedaran. Bila roh keluar dari tubuh kita , kita akan mati dan tak lama kemudian tubuh kita akan menjadi busuk dan hancur. Kerana roh itu menyebabkan kita hidup, maka roh itu  tidak mengalami mati, roh itu kekal dan abadi. Ia tetap hidup dan berperasaan, mempunyai pengertinan dan berkesedaran seperti sekarang selama kita hidup.
               Sebab itu memang ada hidup sesudah mati iaitu hidup roh-roh manusia tanpa tubuh. Inilah yang dinamai alam roh, atau alam barzah. Alam barzah ialah batas antara hidup dunia sekarang ini dengan hidup akhirat nanti.
               Hidup di dunia ini tidaklah hidup yang berterusan. Hidup di dunia ini adalah hidup yang dipengaruhi oleh matahari, bintang-bintang dan planet-planet. Kerana pengaruh-pengaruh itu seluruh keadaan dan kehidupan di dunia ini selalu mengalami perubaban-perubahan. Nanti akan terjadi perubahan begitu rupa, sehingga tidak mungkin akan ada lagi hidup di dunia ini. Semua yang hidup di dunia ini akan mati atau musnah seluruhnya. Bukan sahaja manusia tetapi semua yang besifat hidup akan mati. Kematian total inilah yang dinamakan kiamat iaitu berakhirnya segala  hidup di dunia ini.
               Sesudah terjadinya kiamat itu, smua roh-roh manusia diberi bertubuh kembali seperti kehidupan di dunia sekarang ini. Semua manusia yang pernah hidup di dunia ini sekali pun hanya satu detik lamanya, akan dihidupkan kembali. Dan inilah yang dinamai kehidupan akhirat, iaitu satu macam kehidupan yang kekal dan abadi selama-lamanya.
               Firman Allah, Al-Qur’an surah Al-‘Angkabuut ayat 29:64 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali, mainan dan permainana saja, sedang kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, sekiranya mereka (manusia) mengetahui atau menginsyafi.”
               Dalam ayat lain dengan tegas sekali Allah menyatakan, bahawa kesempatan hidup sebentar yang diberikan Allah kepada manusia adalah untuk sekadar  mengetahui apa yang dilakukan manusia dalam hidup yang sebenar. Firman Allah surah Yunus ayat 10:14 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Kemudian Kami (Allah) jadikan kamu hidup bergiliran di permukaan bumi ini, sekadar untuk melihat apa yang kamu lakukan.”
               Bukan saja bergiliran hidup turunan demi turunan, tetapi bergilir pula menduduki dan memegang berbagai kekuasaan dan jawatan, agar Allah dapat melihat sendiri apa pula yang kamu lakukan dengan kekuasaan dan jabatan itu.
               Sedang kehidupan akhirat yang kekal dan abadi itu  gunanya ialah untuk memper- tanggung jawabkan semua amal perbuatan apa saja yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Bukan saja untuk mempertanggung jawabkan tetapi untuk merasakan akibat  dari setiap amal dan perbuatan yang kita lakukan itu. Bila perbuatan itu baik akan dibalas dengan baik, dan bila tidak baik akan di balas dengan kejahatan pula.
               Jadi di dalam kehidupan akhirat itu ada syurga, tempat bahagia bagi orang yang berlaku baik, dan ada neraka, tempat sengsara bagi orang-orang yang bertindak jahat selama hidup di dunia.
               Itulah pokok-pokok kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang  hidup di dunia ini. Itulah yang dinamakan Iman. Manusia yang memiliki iman beruntunglah dia. Manusia yang tak memiliki iman merugilah dia, iaitu satu kerugian yang jauh lebih hebat akibatnya dari kerugian dalam perdagangan di dunia ini. Kerugian yang mengakibatkan kesangsaraan besar yang akan dialami dalam kehidupan berjuta-juta abad lamanya di alam akhirat.
               Tidaklah rugi bila mati sebelum memiliki auto atau rumah, sebelum memiliki radio atau televisyen. Tetapi alangkan ruginya manusia mati sebelum memiliki iman. Mati tanpa iman bererti sengsara abadi yang tak terbatas jangka waktunya. Hindarkan diri dari keseng- saraan abadi itu.
               Semangat untuk berlumba-lumba mengerjakan kebaikan adalah di antara perkara yang perlu dicambahkan di dalam jiwa setiap muslim yang beriman kepada Allah swt kerana dengan cara demikian sahaja manusia boleh mendekatkan diri kepada Allah Tuhan rabul jalil. Selain daripada itu semangat berlumba-lumba  juga merupakan satu jalan hidup yang mulia di sisi Allah s.w.t.
Mengerjakan amal ibadat secara istiqamah kepada Allah akan membersihkan jiwa kita
kelak menghilangkan atau mengurangkan amalan-amalan hina yang membawa kepada dosa dan murka Allah s.w.t. Segala perintah Allah adalah kebaikan dan setiap larangan-Nya adalah maksiat yang perlu dihindari oleh semua manusia. Allah s.w.t. berfiman surah al-Baqarah ayat 2:148 yang berkasud: (terjemahan)
               “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlumba-lumbalah (dalam berbuat) kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”
               Perintah Allah s.w.t. ini adalah untuk semua yang beriman kepada-Nya tidak kira di mana ia berada dan apakah bidang yang diceburi, maka hendaklah ia berlumba-lumba menger jakan kebaikan mengikut keadaan masing-masing. Hendaknya janganlah kita ketinggalan di dalam perlumbaan itu. Ingatlah bahawa di akhirat kelak, Allah akan menghimpunkan segala manusia di akhirat kelak. Allah akan menghimpunkan segala manusia sehingga dapat diketahui siapa sebenarnya orang yang berjaya dan siapa pula yang akan kecewa, kerana Dia Berkuasa di atas segala sesuatu.
Islam menganjurkan kepada ummatnya agar meletakkan sikap berlumba-lumba di dalam kebajikan sebagai kiblat atau tujuan utama kerana dengan sikap demikian segala kejahatan akan terhindar dengan sendirinya. Di samping itu akan lahir berbagai-bagai kebaikan yang akan membina keselamatan dan kesejahteraan manuju ke arah perpaduan umat yang sejati yang akhirnya akan membentuk sebuah tamadun manusia yang maju dan berjaya.
Allah s.w.t. berfirman surah Al-Hajj ayat 22::77 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan berbuat baiklah kamu mudah-mudahan kamu akan memperolehi kejayaan.”
Dalam ayat yang lain yang juga diterangkan bahawa Allah s.w.t. menggalakkan manusia melakukan perkara-pekara yang baik seperti yang terkandung dalam surah Al-Anbia’ ayat 21:73 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan kami wahyukan kepada mereka supaya mengerjakan kebaikan-kebaikan, mendirikan solat, menunaikan zakat dan benar-benar beribadat kepada Kami.”
Begitu juga dengan apa yang terdapat di dalam ayat yang ke 90 dari surah yang sama, mafhumnya:
“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan dan selalu berdoa kepada  kamu dalam keadaan suka mahupun duka. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami.”
               Perbuat baik yang diperintahkan ini mencakupi semua aspek kebaikan seperti taat kepada Allah, Ikhlas beramal semata-mata kepadanya, bermuamalah dengan baik bersama manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan akal yang sihat.
               Allah s.w.t. melalui ajaran Islam mengarahkan manusia agar berlumba-lumba untuk menuntut  ilmu  untuk menambahkan pengetahuan, kerana tanpa ilmu pengetahuan yang jelas manusia  tidak akan berjaya dunia dan akhirat.
               Pengetahuan merupakan jambatan utama untuk mengetahui dan mengenali perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara buruk. Melalui pengetahuan kita memahami suruhan dan larangan Allah sama ada kita patut mengerjakannya atau meninggalkannya. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka akan dilapangkan dadanya dan dikurniakan kefahaman tentang agama.
               Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 2:269 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Allah mengurniakan hikmah (ilmu) kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang dikurniakan hikmah, sesungguhnya dia telah dikurniakan kebaikan yang banyak. Dan tiada ada yang menyedari hakikat ini melainkan mereka yang mempunyai hati (akal)
               Kata Ibnu Abbas, yang dimaksudkan hikmat di sini ialah ilmu yang ada di dalam Al-Qur’an  yang menjadi pengganti dan diganti yang jelas dan yang samar yang terdahulu dan yang terkemudian, yang halal dan yang haram.
               Inilah hikmat atau ilmu yang bermanfaat yang  diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya, yang kemudiannya dapat pula diamalkan. Barang siapa mendapat ilmu yang berguna itu, sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. Kebajikan itulah yang akan mendatangan kebahagian yang kekal abadi.
               Orang yang dapat mempertimbangkan dengan akalnya akan hukum-hukum Allah yang berupa suruhan dan yang berupa tegahan, itulah yang akan mendapat peringatan, keinsafan dan kesedaran.
               Rasulullah s.a.w. juga memberi galakan agar menuntut ilmu sebagaimana sabdanya, bermaksud:
               “Menuntut ilmu merupakan kewajipan ke atas setiap muslim.”
Sabdanya lagi, maksudnya:
               “Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik akan dikuniakan kefahaman (ilmu) mengenai agama dan diilhamkan kepada kebenaran.
               Melalui pengetahuan, manusia berjaya untuk meletakkan dirinya sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah s.w.t. jika ia beramal dengan apa yang diketahuinya. Firman Allah s.w.t. surah Fathir ayat 35:28 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Sesungguhnya mereka yang paling takut kepada Allah adalah dari kalangan mereka yang berilmu (ulama’).”
               Di antara amalan baik yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya ialah memberi penerangan kepada manusia ke arah mengerjakna perkara-pekara makruf iaitu semua bentuk perintah yang datang dari Allah s.w.t. sama ada berbentuk sunnat atau wajib. Tuhan mengajak manusia ke arah perintah-perintah tersebut adalah amat baik dan perlu dilakukan oleh semua mengikut tahap masing-masing. Sabda Rasulullah s.a.w bermaksud:
               Barangsiapa mengerjakan sesuatu sunnah yang baik baginya pahala amalan tersebut dan pahala amalan mereka yang turut mengerjakan sunnah tersebut sehingga hari Qiamat.” *

*Ibnu Idris Al-Qari: “The Secret of Sufi” Rahsia alam sufi. JASMI ENTERPRISE. 2006