Tuesday, January 17, 2017

HIDUP BAHAGIA WAWASAN DUNIA SERANTAU

 (Disirkan pada 13. 1. 2017)
Setiap makhluk Allah yang hidup memerlukan satu bentuk kebahagian atau rahmat dalam menelusuri kehidupan. Maka itu Allah bekalkan disiplin hidup yang bersesuaian dengan cara kehidupan setiap makhluk. Tidak mungkin manusia dapat memikirkan kadar rahmat Allah yang dianugerahkan kepada dirinya; di mana hidup bersama rahmat itu dalam kesamaran batasnya yang berada di luar matematis manusia untuk menggambarkannya, sebab semenjak ia belum lahir ke dunia pun, rahmat itu sudah Allah berikan.
Setiap manusia semestinya memerlukan kebahagian yang berbentuk rahmat dari Allah. Maka itu manusia perlu memikirkan kebahagian hidup sejagat yang dipusakainya bersama sebagai wawasan hidup bersama. Allah s.w.t. memberi rahmat hidup kepada semua makhluk tanpa dikecuali.  
Kemakmuran dunia akan melahirkan kebahagian hidup setiap manusia. Tanpanya dunia menjadi medan pertempuran dan kehidupan itu dipimpin oleh sistem undang-undang rimba. Siapa yang kuat dialah yang memerintah! Soal ekonominya samada kuat atau sebaliknya tidak menjadi perjuangan. Apabila dunia sudah menjadi makmur segala kekayaan alam Allah taburkan menjadi milik besama serantau.
Manusia diciptakan Allah cukup dengan fitrahnya seperti ukhuwah kemanusiaan pasti melahirkan perasaan kasih sayang. Ini wajar ada kerana fitrah tersebut amat diutamakan oleh manusia agar tidak mengkufuri kuderat kemanusiaan yang sememangnya mempunyai perasaan kasih sayang antara sesama insan.
Hidup bahagia semestinya wawasan hidup setiap insan kerana tidak ada orang yang tidak inginkan kebahagian dalam hidupnya. Bahagia hidup merupakan agenda yang dikejar dalam menelusuri pembangunan di dunia. Manusia diciptakan Allah lengkap dengan fitrah pembangunannya. Naluri dalam diri setiap insan ialah kasih sayang kerana Allah hembuskan roh ciptaan-Nya ke dalam setiap janin maka itu sifat Allah ialah Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Hidup bahagia semestinya produk terbinanya persaudaraan sejagat. Menumbuhkan kesedaran untuk memelihara  persaudaraan serta menjauhkan diri dari perpecahan, merupakan realisasi pengakuan bahawa pada hakikatnya kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah. Sama kedudukannya sebagai hamba dan khalifah Allah. Sama-sama mengemban amanat Allah dengan bidang tugas dan pekerjaan masing-masing.
Allah mengembalikan ke dasar keturunan manusia kepada dua orang nenek moyang, iaitu Adam dan Hawa, kerana Allah hendak menjadikan tempat bertemu yang kokoh dari keakraban hubungan ukhuwah atau persaudaraan seluruh anak manusia. Tidak ada pembeda di antara hamba Allah, tiadalah seseorang lebih mulia dari yang lain, kecuali ketaqwaan mereka kepada Allah.
Firman Allah dalam al-Qur’an surah Al-Hujurat, ayat 49:13 yang bermaksud: (terjemahan).
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenali.”
Pengertian yang kita peroleh dari ayat tersebut di atas, ialah bahawa segala bangsa yang tersebar di seluruh dunia adalah dari keturunan yang sama, yakni Adam dan Hawa. Perbedaan warna kulit, bahasa dan tempat berpijak bukanlah halangan untuk saling kenal mengenal menuju persaudaraan.
Menyedari makna ini, maka nyatalah bahawa pertikaian dan perpecahan hanyalah akan menjerumuskan kita ke lembah kerusakan dan kehancuran, yang dengan kata lain dapat disebut menyia-niyakan amanat Allah. Firman Allah dalam al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 2:213 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Manusia adalah ummat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan......”
               Dari ayat di atas kita memperoleh pengertian bahawa manusia di dunia ini hakikatnya adalah satu, tempat berpijak yang berbeda menyebabkan tumbuhnya adat istiadat, perangai dan cara berfikir yang berbeda sehingga tidak mustahil terjadi benturan-benturan, pertikaian dan perselisihan di antara mereka. Hal inilah yang merupakan salah satu sebab diangkatkan para Utusan Allah.
               Dengan membawa kitab Allah, para Nabi dan Rasul melaksankan tugas, mengajak dan mengingatkan kembali manusia untuk kembali kepada kesatuan dan persatuan serta mencegah dari perpecahan. Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 3:103 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan jangan kamu bercerai berai.....”
               Di ayat lain dijelaskan bahawa orang-orang yang sentiasa bersatu di dalam agama Allah serta menjauhkan diri dari perpecahan adalah benar-benar orang yang mendapat petunjuk, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 3:101 yang bermaksud: (terjemaan)
               “....barang siapa yang berpegang teguh kepada Agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”
               Dua ayat di atas jelas memberikan arah yang lurus, agar manusia sentiasa bersatu dalam langkah dan kehendaknya untuk mewujudkan kemakmuran, berdasarkan keadilan, perdamaian dan saling hormat menghormati serta persatuan yang penuh ampunan dan keredhaan Allah s.w.t.
               Dengan keterangan-keterangan di atas, semakin jelaslah manfaat pembinaan ukhuwah Islamiah; manfaat persatuan untuk mewujudkan satu kesatuan dan persatuan yang dimulai dari tingkat keluarga, kampung yang akhirnya sampai ke tingkat umat  secara keseluruhan.
               Saling kenal mengenal satu sama lain adalah dasar hubungan antara manusia sesama manusia. Juga saling mengenal dalam mengembangkan pengaruh-pengaruh kehidupan yang baik, yang  kadangkala timbul rintangan-rintangan yang mengganggu kelancaran hubungan yang serasi.
               Dalam percaturan hidup yang berhubungan dengan mu’amalah baik dalam hubungan perdagangan mahupun perburuhan yang  mengarah kepada sumber rezeki, seringkali menimbulkan persengkitaan, akan tetapi apabila kita kembali berpegang teguh kepada tali Allah (Agama Allah), maka kita mengetahui bahawa kerana inilah yang merupakan salah satu sebab diangkatnya para utusan Allah.
               Tiap-tiap hubungan yang diperkokoh perkenalan ini dengan menghilangkan rintangannya, adalah hubungan yang wajib didukung dan dimanfaatkan. Kerana Islam bukanlah merupakan ikatan yang hanya menghimpunkan jumlah manusia saja, tetapi  juga menghimpun kebenaran-kebenaran yang menetapkan berbagai hubungan yang baik antara manusia dengan  Tuhan Yang Maha Pencipta, dan antara manusia dengan sesamanya. 
               Oleh kerana itu para Rasul dan para penganut Islam wajib menyedari keagungan aqidah, yang dengan aqidah itu Allah melapangkan dada mereka dan Allah mempersatukan urusan mereka di atasnya, dan mempersatukan persahabatan dalam soal yang pantas mendapat perhatian dan dukungan.
               Persatuan yang semacam ini merupakan pancaran iman yang hidup, dan merupakan inti dari perasaan yang timbul dari seorang muslim terhadap saudara-saudaranya sesama muslim, sehingga menanamkan perasaan hidupnya untuk mereka. Kerana adanya kesepaduan rasa  dalam jiwa mereka, yang  seolah-olah mereka masing-masing merupakan cabang yang  menginduk kepada satu pohon yang menghidupkan cabang yang banyak itu.
               Manusia di dunia ini tidak dapat hidup sendirian, tetapi perlu tunjang menunjang. Oleh kerana itu hidarlah rasa dan sikap hidup yang hanya mementingkan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Apabila manusia telah dihinggapi oleh rasa ingin hidup sendiri, rasa ingin untung sendiri, maka hilanglah sifat keutamaan manusia.
Apabila rasa ingin untuk sendiri telah menguwasai manusia, maka hilanglah sifat kebaikan manusia, dan tumbuhlah dengan suburnya kerakusan yang berkembang dalam hidupnya, sehingga membuat manusia terkepung dalam ruang lingkup yang sempit. Dan apabila telah berlaku demikian, maka dia tidak dapat lagi melihat orang lain, kecuali hanya dirinya sendiri.
Islam membenteras sifat-sifat yang hanya mementingkan diri sendiri. Islam membenteras egoisme yang buas. Islam menanamkan rasa ukhuwah Islamiyah dan mengajarkan manusia bahawa kehidupan itu  bukan hanya  untuk  diri sendiri saja, dan sungguh kita ulangi sekali lagi bahawa manusia itu  tidak dapat hidup sendirian, melainkan harus  tunjang menunjang. Oleh kerana itu hendaknya kita mengetahui bahawa nun jauh di sana banyak manusia semacam kita.
Apabila seorang menuntut haknya yang menjadi kewajiban mereka dan menuntut kepentingannya yang ada pula pada mereka, hendaklah dia memberikan pula hak dan kepentingan mereka  yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian sifat ingin hidup sendiri dan  sifat egoisme dapat hilang dari watak manusia dan tumbuhlah rasa kasih sayang terhadap sesama.
Rasulullah saw bersabda yang bermaksud: (terjemahan)
“ Kamu akan melihat orang-orang yang beriman dalam saling sayang menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi bagikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka tertariklah bahagian anggota yang lain ikut merasakan sakit dengan tidak dapat tidur dan badan panas.”  (H.R.Bukhari – Muslim)
Alangkah nikmat dan indahnya ajaran Islam yang menganjurkan kasih-sayang; berbahagialah kaum muslimin yang sentiasa hidup diliputi suasana kasih sayang.
Marilah kita melihat sejenak keadaan kita sendiri, sudahkah kita melaksanakan anjuran mulia itu? Sejauh manakah pengaruh iman dan taqwa kita terhadap perjalanan hidup sehari-hari?
Dengan membuka kembali lembaran-lembaran catatan kehidupan masa lalu, kita akan memperolehi perbandingan perhitungan antara negatif dan positif; selanjutnya kita berkewajiban memperbaiki yang negatif serta mempertahankan dan menambah semua kebaikan yang pernah kita lakukan.
Kita hendaklah menyedari bahawa kehidupan dunia hanyalah  sementara; kerana sementara itulah kita hendaknya mempersiapkan bekal bagi perjalanan hidup yang lebih panjang dan abadi, yakni kelak di kampung akhirat.
Sebab itulah kita hendaknya selalu berbuat, berlaku dan berperanan sebagai hamba Allah yang baik; berbuat dalam pengertian yang luas yang mencakup nilai-nilai rohaniah dan lahiriyah.
Nilai rohaniah, yakni iman dan ‘akidah serta segala bentuk perbuatan yang bersifat ‘Ubudiyah (penghambaan diri kepada Maha Pencipta.)
Nilai lahiriyah, iaitu segala perbuatan yang berhubung dengan sesama hamba Allah di dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari ruang lingkup terkecil yakni keluarga, sampai kepada masyarakat lingkungan bahkan negara.
Kita harus baik dalam mu’asyarah ma’al Khaliq. Maksudnya ialah, tidak benar seseorang yang baik ibadatnya, tetapi perbuatan merugikan masyarakat, sebaliknya tidak benar seorang yang baik di mata masyarakat tetapi ibadatnya sembarangan.
               Apabila kita merenungkan secara sedar maka kita berkesimpulan bahawa  seorang yang ibadatnya baik sudah pasti ia pun akan baik terhadap masyarakat, sebab iman dan taqwa yang benar akan membuahkan penghambaan yang ikhlas kepada Allah. Dari  penghambaan yang ikhlas akan terpancar akhlak luhur serta perangani terpuji.
               Jelasnya seorang yang selalu menjaga iman dan takwa hidupnya laksana ratna mutu menikam yang dicintai dan disayangi oleh masyarakat kerana keindahan, keelokan serta kebaikannya; sifatnya halus tutur katanya ramah, hatinya terbuka penuh dengan kasih sayang, perbuatannya banyak memberikan manfaat bagi sesama.  
               Hal ini kerana seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidaklah mengharapkan balas jasa ataupun upah, melainkan dari Allah semata-mata.  Firman Allah dalam surah Asy-Syuura ayat 42:23 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Katakanlah: “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.”                                                  
               Ayat di atas merupakan penegasan bahawa seorang yang beriman  dan bertaqwa kepada Allah sentiasa berusaha menciptakan suatu iklim yang sihat dalam kehidupan masyarakat dengan landasan kasih sayang dalam persaudaraan.   

Thursday, January 5, 2017

KEBAHAGIAN ITU LAHIR LEWAT USAHA IKHLAS KEPADA ALLAH

 (Disiarkan pada 6. 1. 2017
               Ikhlas kepada Allah, hanya semata-mata percaya kepada-Nya. Ia tidak boleh dipersekutukan dengan yang lain, pada zat sifat dan kekuasaan-Nya. Hadapkan kepada-Nya segala sifat-sifat pada kekuasaan-Nya. Hadapkan kepada-Nya segala sifat-sifat  kesempurnaan yang penuh , dihindarkan daripada  persangkaan sifat-sifat kekurangan. Taat  mengikuti perintah-Nya, jauh segala larangan-Nya dan jangan  derhaka kepada-Nya.
               Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 18:110 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Barang siapa yang mengharapkan hendak  bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia mengamalkan amalan soleh, dan  jangan menyekutukan dalam beribadat kepada Tuhan.”
               Sesiapa yang mengingini pahala daripada Allah hendaklah beribadat kepada-Nya dengan seikhlas-ikhlasnya, jangan  menyekutukan-Nya dengan yang lain seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada keterangan-keterangan Allah dan kepada pertemuan dengan-Nya.
               Amal kebajikan yang kita laksanakan semata-mata kerana Allah, yakni semata-mata kerana mengharapkan keredhaan-Nya, itulah yang disebut beramal dengan ikhlas. Ikhlas itulah ruh sesuatu amal dan amal dan amal kebajika, amal ibadah yang ditunaikan seseorang yang tidak disertai  ikhlas, maka amal yang demikian itulah, amal yang tidak mempunyai ruh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang bermaksud: (terjemahan)
               “Allah tidak menerima amalan, melainkan amalan yang  ikhlas dan yang kerana untuk mencari keredhaan Allah.” (Hadis diriyatkan Ibnu Majah)
               Ikhlas juga merupakan syarat diterimanya amal ibadat, sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Al-Bayyinah ayat 98:5 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Mereka itu tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan  tulus ikhlas beragama untuk Tuhan semata-mata yang cendrung (kepada agama yang benar), dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”
               Dalam kitab Taurat dan Injil mereka sudah tahu, bahawa mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah sahaja, dengan mengesahkan serta tulus ikhlas beragama untuk-Nya semata-mata. Hendaklah berkeadaan cendrung kepada agama yang benar iaitu agama Islam. Jujur mengikut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., Rasul yang terakhir. Mereka juga disuruh mengerjakan sembahyang dengan cukup sempurna tepat pada waktunya, mengikut segala syarat dan rukunnya serta dikerjakan dengan khusyuk dan beradab sopan.
Begitu juga disuruh membayar zakat harta dan sebagainya, untuk  dibahagi-bahagikan kepada  golongan yang  berhak menerima zakat dan dibayar dengan kerelaan hati. Maka beribadat dengan ikhlas, mendirikan sembahyang dan membayar zakat itu merupakan semulia-mulia tiang agama yang lurus tidak bengkok, dialah agama Islam.
Mengelurkan derma, atau memberikan sesuatu kepada orang lain merupakan perbuatan dan amal yang baik, tetapi kadang-kadang manusia memberikan derma atau hadiah kepada seseorang bermaksud untuk menarik simpatinya atau agar  mereka menganggap bahawa ia sebagai dermawan. Perbuatan ini kedua-duanya termasuk dermawan, tetapi  dermawan  yang didorong oleh perasaan diri manusia, dan menurut Islam pemberian semacam itu tidak termasuk sedekah; kerana sedekah harus  bersih dari kotoran jiwa  dan harus  disertai ikhlas kerana Allah.
Daya intelek merupakan nikmat yang diberi oleh Allah kepada manusia sebagai amanah. Manusia disuruh menggunakan amanah itu untuk beribadat kepada Allah. Ibadah dalam pengertian yang luas merupakan mekanisme bagi mencapai kebahagian hidup di dunia dan di akhirat. Menurut ajaran Islam, manusia akan mencapai kebahagian hidup sekiranya mereka berjaya menghadapi ujian Allah.
Dalam ujian tersebut, Allah menjadi  penguji, manusia menjadi pengambil ujian, kehidupan di dunia menjadi medan ujian, umur mereka menjadi tempoh masa ujian, dan setiap tindakan atau operasi yang dijalankan oleh manusia menjadi butir atau soalan ujian (Harun Din dan rakan-rakan, 1990). Semakin tinggi keimanan dan keilmuan manusia, maka semakin hebat ujian Allah terhadap mereka.
Ujian Allah kepada manusia bukanlan bertujuan untuk merendahkan martabat mereka. Sebaliknya, ujian tersebut diadakan semata-mata untuk meningkatkan tahap penghakikian dan pembangunan potensi kekuatan semula jadi manusia. Jestru, manusia yang berjaya meng- hadapi ujian Allah ialah manusia yang pintar cerdas dalam erti kata yang sebenar. Mereka memang layak untuk memperolehi kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat; pendik kata mereka layak meperolehi kebahagian hidup di dunia dan di akhirat.
               Amal kebajikan yang kita laksanakan semata-mata kerana Allah, yakni semata-mata kerana mengharapkan keredhaan-Nya, itulah yang disebut beramal dengan ikhlas. Ikhlas itulah ruh sesuatu amal, dan amal kebajikan, amal ibadah yang ditunaikan seseorang yang tidak disertai ikhlas, maka amal yang demikian itulah, amal yang tidak mempunyai ruh.
               Bagi manusia yang menurut jalan yang telah ditetapkan oleh wahyu, mereka memperolehi kekuatan semula jadi. Golongan ini mencapai taraf mukmin, dengan memiliki akhlak mulia serta ketenangan, keharmonian dan kebahagian jiwa.
               Istilah kebahagian atau dalam  bahasa Arab, sa’ada, merujuk kesedaran atau kepastian kalbu tentang tanggungjawab terhadap Allah, manusia, alam semesta, dan diri sendiri, serta penunaian tindakan yang selaras dengan kesedaran atau kepastian tersebut.
               Manusia secara semula jadi mempunyai sifat yang mulia dan bersih (fitrah). Mereka dilahirkan dalam keadaan yang baik serta bertujuan untuk kebaikan. Bagaimanapun, kebaikan atau keadaan fitrah itu boleh berubah, bergantung pada tindakan dan operasi yang dilakukan oleh manusia. Jadi, manusia perlu berikhtiar dengan bersungguh-sungguh untuk menjaga dan mempastikan keadaan fitrah itu terus berkembang dengan baik.
Proses penjagaan dan pengembangan itu membabit dua aktiviti asas, iaitu beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Tanpa iman kepada Allah atau kekuatan akidah, diri manusia akan diselubungi sifat lupa dan lalai yang saling berkait dengan dorongan hawa nafsu. Kelalaian boleh menyebabkan manusia melakukan aktiviti yang dilarang oleh Allah.  Keadaan ini dikenali sebagai kejahatan. Manusia yang gagal menjalankan kedua-dua aktiviti asas dan terus terjebak dengan kejahatan dianggap sebagai manusia yang mempunyai martabat yang sangat rendah.
Amal ibadat yang menjadi sumber kebahagian hidup di dunia dan kebahagian hidup di akhirat berpaksi kepada
falsafah pembangunan yang ditamsilkan dalam muamalah hidup di dunia yang membawa satu kefahaman bahawa “kalau kita
tanam padi tanpa diundang rumput tumbuh sama; tetapi kalau kita tanam rumput jangan mimpi  padi akan tumbuh sama.”
Konotasi  demikian melambangkan satu ibadah yang mementingkan kemantapan iman dan takwa kepada Allah. Iman dan ketakwaan kepada Zat yang Maha pencipta merupakan satu jaminan kebahagian hidup di dunia dan seterusnya kebahagian di akhirat. InsyaAllah.
Menanam padi melambangkan satu ibadah yang mementingkan kemurnian hidup di akhirat. Dalam erti kata lain, memelihara kebajikan rohani atau mementingkan pembangunan rohani merupakan satu ibadat yang menuju kepada kemurniaan hubungan kita  dengan Allah swt. atau yang biasa dikenali sebagai “habluminaallah”. Falsafah di sebaliknya ialah  memberi penekanan kepada persoalan “Mengapa Allah ciptakan manusia di alam ini sebagai hamba-Nya?”
Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Adz-Dzariat ayat 51:56 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan tiadalah Aku (Allah) menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku.”
Allah menjelaskan, bahawa tujuan-Nya menjadikan makhluk jin dan manusia tidak ada maksud yang lain, kecuali untuk memberi tugas kepada mereka supaya menyembah Allah dengan mengabdikan diri kepada-Nya dan menegaskan-Nya – bukan supaya mereka  mencari kepentingan hidup di dunia dan bertungkus lumus untuknya. Kerana mereka tidak  memiliki manfaat atau muderat bagi diri  mereka, bahkan tunduk kepada qadak-Nya.
Mementingkan pembangunan rohani iaitu pembangunan akhirat menjadi pokok kepada amal ibadat kita dalam menelusuri kehidupan di dunia. Memelihara pembangunan akhirat dengan sendirinya pembangunan dunia akan terbela. Dalam erti kata lain apabila kita menanam padi tanpa diundang rumput tumbuh sama.
Rumput dikhiaskan sebagai dunia dan padi melambangkan sebagai akhirat. Maka itu jika kita menanam rumput padi tidak akan tumbuh sama. Sayugia, jika kepentingan serta usaha menanam padi diberi keutamaan akan membawa manfaat kerana tujuan ibadah dalam hidup adalah sebagai persediaan untuk hidup akhirat kelak.
               Tamsilan bahasa ini menyedarkan manusia bahawa kewujudan insan  di alam dunia ini wajar bertawakal kerana Allah dan segala penghasilan dalam melaksanakan ibadat merupa kan ujian Allah demi menemukan kebahagian hidup sebagai bekalan di akhirat kelak. Berjayanya menemukan kebahagian hidup di dunia bermakna kita telah lulus ujian melaksana kan kekahlifahan kita sebagai pemakmur alam kehidupan.
               Menanam rumput atau mengutamakan pembangunan dunia bukan tidak mendatangkan kebahagian tetapi ianya semantara sahaja. Pada amnya memelihara pembangunan dunia tidak selalunya akhirat turut sama membangun. Maka itu kehidupan di dunia hanya semata-mata menunjukkan kesyukuran kita kepada nikmat dan rahmat  yang Allah telah redhakan kepada khidmat kita. Kesyukuran terhadap kebahagian yang telah kita perolehi sebenar akan mendekatkan kita kepada Allah swt kelak akan membawa kita ke dimensi mengenali diri kita sebelum kita mengenal Allah. 
               Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. mendapat kebahagian di dunia berpaksi kepada hubungannya yang erat kepada umatnya. Ukhuwah kemanusia merupakan satu faktor yang melahirkan kebahagian hidup Rasul di dunia. Ia mengungkapkan kasih sayangnya kepada umatnya dengan mengatakan:
“Kalau umatku kaya biarlah saya orang yang terakhir merasa kenyang; dan jika umatku miskin biarlah aku orang yang pertama merasakan kelaparan.”
Beliau mengutamakan kebajikan umatnya lebih daripada dirinya sendiri. Jika umat nya kaya biarlah ia orang yang terakhir merasa kebahagiaannya. Dan jika umatnya menjadi miskin biarlah beliau orang yang pertama menanggung penderitaan itu. Kebahagian hidupnya bersandar kepada kebajikan umatnya terutama sekali dalam memelihara akidah Islam sebagai cara hidup; maka itu perjuangannya di dunia ialah inginkan semua umatnya mencintai Islam dan ingin betul jika semua umatnya masuk syurga.
Nanti di akhirat apabila rasul tersedar dari tidurnya dia seolah-olah seperti orang yang bingung. Lalu Allah menegurnya bahawa adakah syurga-Nya tidak enak? Rasul bersabda bahawa syurga Allah amat cantik dan membahagiakan tetapi bagimana umatku di dunia? Ia meminta izin kepada Allah nak kembali ke dunia  untuk melihat umatnya. Allah mengesahkan bahawa umatnya di dunia semuanya bahagia. Maka Rasul pun berkata, kalau begitulh keadaan mereka, syukurlah kepada Allah s.w.t..
Rasul kita Nabi Muhammad saw mencintai umatnya dari dunia hingga akhirat. Walaupun Rasul sudah berada di syurga beliau masih tidak merasa bahagia jika umatnya di dunia dalam keadaan susah. Rasul inginkan semua umatnya dalam keadaan bahagia dan masuk syurga bersamanya.
Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. bersabda jika kita inginkan kebahagian hidup di dunia, perolehi ilmu, dan jika kita inginkan kebahagian hidup di akhirat perolehi ilmu. Dan jika kita inginkan kebahagian kedua-duanya, di dunia dan di akhirat perolehi ilmu penge- tahuan. Mempunyai ilmu menjadi faktor hidup bahagia samada di dunia atau pun di akhirat.
Kita semua perlu mengetahui bahawasanya tanda kebahagian itu hanyalah satu dan tidak ada alternatifnya yang lain. Tanda manusia yang bahagia ialah apabila ia dapat memperoleh taufik atau pertolongan dari Allah, sehingga baginya dirasakan muda dan  tidak ada beratnya sama sekali untuk mengerjakan amal soleh, perbuatan yang baik, baik yang keuntungannya kepada diri sendiri atau juga dapat dirasakan oleh umat dan masyarakat.
Jadi selama hidupnya di dunia ini ia merasa ringan tenaga untuk melaksanakan segala macam bentuk amal soleh tersebut. Hamba Tuhan semacam itulah yang benar-benar dapat dinamakan al’Abdus soleh, yakni hamba yang baik. Keringanan yang dimiliki olehnya itu bukan  sekali-kali dari peribadinya datang, tetapi  adalah kurnia Tuhan yang dilimpahkan oleh Allah Ta’ala kepadanya, sebab Allah  Ta’ala sengaja menciptakannya sebagai orang yang
dianggap kekasih dan kecintaan-Nya. Oleh itu pertolongan selalu dilimpahkan kepadanya.
Menerima hidayah merupakan satu rasa kebahagian dalam hati kerana Allah bersama dengan kita. Begitu juga dalama usaha hendak mencari solusi penyelesaian kepada sesuatu masalah. Pada kebiasaannya kita hendak membawa masalah itu dalam doa kita terutama sekali semasa kita sedang mengerjakan solat subuh. Dalam rakaat akhir semasa mendirikan solat Subuh, gunakan masa akhir sujud itu untuk memohon  perkenankan masalah kita kepada Allah. Allah akan memberi kita ilham atau petunjuk jalan yang mengatasi masalah berkenaan. Dengan datangnya ilham akan melahirkan rasa bahagia dalam hati kerana memperoleh taufik atau pertolongan dari Allah.
               Allah itu Maha Bijaksana, Maha Kaya dan Maha Penyayang kepada hamba-Nya yang sentiasa mencari keredhaan-
Nya. Orang yang sentiasa mencari keredhaan Allah secara ikhlas akan mendapat kemudahan dalam usahanya beribadah

kerana kesungguhannya bertawakal kerana Allah. Maka merekalah yang wajar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Insyallah!

Friday, December 30, 2016

KEBAHAGIAN HIDUP WAWASAN ISLAM

 (Disiarkan pada 31. 12. 2016)
               Apakah yang dimaksudkan dengan kebahagian hidup? Adakah kebahagiaan itu berlan- daskan  kepada kedudukan atau  kekuasaan yang telah diamanahkan kepada kita? Adakah kebahagiaan itu diperolehi bila menjadi seorang artis terkenal? Adakah kebahagian itu  diperolehi apabila kita mempunyai kekayaan harta benda di dunia? Semua persoalan ini perlu diteliti agar nikmat kebahagian itu tidak di landasan kekufuran. Kebahagian hidup wajar  diterjemahkan dalam pembangunan kehidupan dunia dan akhirat.
               Apabila manusia mempunyai kelebihan nikmat hidup yang dianugerahkan  Allah s.w.t. harus disajikan dengan perasaan kesyukuran agar  kita tidak didekati oleh kekufuran terhadap nikmat tersebut. Jika kebahagian itu disajikan dengan keangkuhan atas dasar memikirkan ianya adalah  hak mutlaknya dan tidak  ada kena mengena dengan kekuasaan Allah, maka kebahagian yang diperolehi sebenar merupakan satu perasaan yang membawa hidup itu sentiasa cemas kerana kekhuatirannya terhadap keselamatan diri terancam.
               Semua manusia dijadikan Allah dengan berbagai fitrah hidup yang membolehkannya hidup lebih menyerlah berbanding orang lain. Fitrah hidup yang dianugerahkan Allah membuatnya merasa bahagia tanpa bersyukur kepada amanah tersebut dan lupa akan Allah yang telah menghadiakan kelebihan hidup tersebut di dunia.
 Fitrah sebagai orang yang terkaya di dunia seperti seorang bangsa Yunani bernama Onassis; Fitrah hidup dengan mempunyai kehebatan dalam dunia seni suara dan perfilman seperti  pelakon terkemuka dunia bernama Marlyn Monroe; atau seperti Micheal Jakson, seorang artis yang jutawan di dunia seni suara yang telah mengoda pemuda dan pemudi mahupun orang dewasa seluruh dunia.
Kesemua individu berkenaan merasakan kekayaannya itu satu kebahagian yang akan membawa  mereka ke dunia akhirat! Tetapi, tanpa merasa syukur kepada Allah s.w.t. kebahagian itu hanya bersama kita buat semantara waktu sahaja. Kadang-kadang kebahagian itu melahirkan satu bentuk kehidupan yang amat menduka citakan. 
Hidup dengan kekayaan dunia seperti halnya Raja Tanker Yunani bernama Onassisi, yang mempunyai  perusahaan perhotelan yang terbesar di dunia seperti di Paris, London,, New York. Dan bukan itu sahaja malah ia mempunyai kapal tangki minyak sebelas buah. Kekayaannya membolehkan ia membelih sebuah pulau yang dinamakan  pulau Skopio. Beliau mempunyai  dua orang anak, bernama Alezander Onassis dan Maria Onassis.
Anak lelakinya  Alexande Onassis mempunyai budaya jetset. Ia mempunyai hobi yang tidak ada dimiliki oleh anak-anak lain di dunia. Bapanya membekalkannya sebuat jet sebagai permainannya. Dalam kegairahan bermain jetnya, malang tidak berbau’ jet yang dipandunya hilang kawalan maka ia terjun ke bumi  mengakibatkan kematian satu-satunya  anak lelaki yang bakal mewarisi kekayaan bapanya.
Tinggallah seorang anak perempuan. Ia mempunyai amalan hidup yang merasa dirinya hebat dari segala-galanya di muka bumi ini. Ia mempunyai teman lelaki  yang sering bertukar ganti. Akhirnya tidak ada yang setia. Dalam keadaan demikian mengakibatan kemusnahan jiwanya dan mengambil keputusan mengakhiri hidupnya dengan mengambil ubat tidur  “Overdosed”. Maka tamatlah riwayat ke dua anak kesayangan dan meninggalkan bapa keseorangan dengan kekayaannya.
Dengan jiwa yang kosong tidak tahu apa nak dibuat dengan kekayaannya yang dianggapnya sebagai kebahagiaannya, maka ia menyepi  diri di pulau Skopionya. Tanpa diketahui oleh orang, telah didapati mati di kolamnya di pulau yang indah itu, maka keluarga Onassis berakhirlah di situ dan yang tinggal di dunia ialah hartanya  (kebahagiaannya).
Adakah kebahagian itu terletak kepada  kehebatan seseorang itu dalam dunia seni suara dan perfileman seperti pelakon terkenal Marlyn Manroe atau biasa dipanggil MM. Kehebatannya telah terbokti seluruh dunia dalam seni suara dan juga dalam dunia perfileman
kerana suaranya yang merdu  serta raut wajahnya yang memikat setiap manusia yang bersua dengannya. Dia mempunyai teman lelaki yang silih bertukar ganti. Beliau merasakan kehebatan hidup yang tidak terkira baginya.
Dalam perjuangan hidup beliau sentiasa memburu seorang jejaka yang boleh membawa kebahagian yang abadi. Tetapi kesemua teman lelaki bagikan kapal yang singgah di pelabuhan sahaja. Mereka datang dan pergi begitu sahaja dan berterusan sehingga artis yang amat cantik itu  menemui ajalnya dengan memakan pil tidur berlebihan.
Seorang lagi artis terkenal yang telah menggoda hati para pemuda dan pemudi mahupun orang dewasa di seluluruh dunia ialah Micheal Jakson. Beliau merupakan seorang artis yang jutawan di dunia seni suara. Tetapi hidupnya sentiasa diburu oleh perasaan takut kalau-kalau jiwanya terancam akibat kehebatannya itu.
Maka itu rumahnya dikelilingi tembuk yang tinggi dan kawalan yang rapi. Tidak cukup dengan itu disediakan lagi beberapa ekor anjing yang garang sebagai penjaga untuk mengelakkan sebarang pencerobohan. Apabila dia keluar, selain dari pengawal peribadinya, dia juga  mempunyai pakar (doktor) untuk menjaga makanannya dan yang dihidang di mana sahaja ia berada. Dia tidak ada kebebasan dalam hidup kerana sentiasa diburu oleh perasaan tidak selamat.
Pada suatu hari di rumah mansionnya, semasa sedang membuat persediaan untuk ke Landon menerima undangan membuat persembahan di sana, Micheal Jakson tiba-tiba menemui ajalnya tanpa diketahui sebab-sebabnya. Ajal seseorang akan datang bila-bila masa sahaja tidak kira apa kedudukan kita sama ada seorang yang terkenal dari segi seni suara atau penampilan kita menyerlah di peringkat antara bangsa, apabila Allah mengambil balik jiwa kita maka tidak ada yang boleh menghalangnya!
Ketiga-tiga contoh  yang dikemukakan menunjukkan bahawa kebahagian itu bukan terletak kepada kekayaan, kecantikan raut wajah mahupun kehebatan dalam seni suara tetapi kebahagian itu adalah bermuara dari hati yang suci dan sentiasa bersyukur kepada Allah s.w.t. terhadap amanah yang diberikan dan sentiasa mengingati-Nya.
Baginda Rasul Nabi Muhammad saw adalah contoh terbaik bagi umat manusia yang telah membudayakan  kebahagiaan hidup yang tidak ada tolak bandingnya di muka bumi ini. Baginda Rasulullah s.a.w. meletakkan kebahagian itu di atas dasar ketakwaan kepada Allah s.w.t. dan meminggirkan segala keutamaan kebendaan yang menjemput keseronokan hidup di muka bumi ini.
Cinta Rasul kepada  umatnya merupakan agenda utama untuk mengejar kebahagiaan, sehingga baginda mengatakan “Kalau umatku menjadi kaya biarlah aku orang yang terakhir merasa kenyang, dan jika umatku  menjadi miskin biarlah aku orang yang pertama merasa lapar.”(Hadith sahih)
               Ini bermakna, betapa bahagianya ia apabila umatnya senang. Beliau sentiasa berdoa  kepada Allah untuk keselamatan umatnya dan tidak seorang pun dikecualikannya untuk menikmati kebahagian hidup. Doa yang selalu baginda ucapkan ialah: “ Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin; matikan aku dalam keadaan miskin,; dan kumpulkanlah  aku di akhirat nanti bersama-sama orang yang miskin.”(Hadith sahih)
               Doa ini  menggambarkan kepada kita  bahawa kebahagian itu adalah pancaran dari “Hablumminannas”, iaitu hubungan kita sesama umat, tidak kira darjat dan keturunan, manusia itu semuanya hamba Allah. Hubungan kasih sayang  antara sesama umat atau yang biasa dikenali sebagai ukhuwah kemanusiaan, merupakan kunci kebahagiaan dan Allah sangat sayangkan hamba-Nya yang sentiasa memelihara kebajikan orang lain.
               Manusia adalah makhluk bersosial; dan dia hidup bermasyarakat. Hidup seorangan tanpa teman tidak menjemput kebahagiaan, seperti halnya manusia pertama Adam merasa dirinya kesunyian hidup di syurga Allah walaupun segala keperluan hidup tersedia tanpa memerlukan tenaga untuk menyediakannya. Maka itu, oleh Allah di wujudkan Hawa dari
tulang rusuk sebelah kiri Adam maka bersinarlah perasaan Adam melihat mempunyai teman 
hidup di Syurga.
               Dari pengiktirafan masyarakat umum terhadap perolehan-perolehan atau kejayaan-kejayaan dalam menangani hidup akan terpancarlah kebahagian yang menerangi jiwa membina empangan membentingi manusia dari budaya mementingkan diri. Susunan disiplin pemikiran yang mendukung kebahagian akan menuju kepada hubungan manusia dengan Allah atau yang biasa dikenali  sebagai “Hablumminallah”. Maka itu kebahagian dunia dan kebahagian akhirat dapat diperolehi dengan menempuh khidupan yang sentiasa mendapat keredhaan Allah s.w.t. Insyallah!
               Kebahagian hidup yang diperolehi dalam menangani ukhuwah  kemanusiaan kelak melahirkan hubungan kita dengan Allah atau Hablumminallah akan bersama kita dari dunia hingga akhirat. Berbanding dengan kebahagian yang diperolehi melalui fitrah seperti seni suara, kekayaan dunia, kebolehan-kebolehan tertentu yang dianugerahkan Allah tanpa kesyukuran kepada-Nya merupakan kebahagian yang sementara di dunia sahaja.
               Daya intelek merupakan nikmat yang diberi oleh Allah kepada manusia sebagai amanah. Manusia disuruh menggunakan amanah itu untuk beribadat kepada Allah. Ibadah dalam pengertian yang luas merupakan mekanisme bagi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Menurut ajaran Islam, manusia akan mencapai kebahagaian hidup sekiranya mereka berjaya menghadapi ujian Allah.
               Ujian tersebut  diadakan semata-mata untuk meningkatkan tahap penghakikian dan  pengembangan potensi kekuatan semula jadi manusia. Jestru, manusia yang berjaya meng- hadapi ujian Allah ialah manusia yang pintar cerdas dalam erti kata sebenar. Mereka memang layak untuk  memperoleh kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan, pendik kata kebahagian hidup di dunia dan di akhirat.
               Daya intelek bukanlah milik manusia secara mutlak, tetapi daya itu diberi kepada  manusia sebagai suatu amanah. Oleh itu, setiap manusia perlu menggunakan daya intelek dengan sewajarnya. Malah, daya intelek boleh dianggap sebagai satu bentuk ujian yang diadakan oleh Allah untuk menentukan tahap keimanan dan ketakwaan manusia.
               Misalnya, Allah menguji orang yang pintar cerdas dengan daya kepintarannya, supaya terbit rasa syukur dan berterima kasih daripada orang tersebut terhadap pemberian Allah. Begitu juga, Allah menguji orang yang kurang pintar dalam sesuatu bidang kehidupan dengan kekurangan daya kepintarannya, supaya terbit rasa sabar dan tabah untuk terus menuntut ilmu.
Jesteru, pemberian daya intelek dalam suatu bidang kehidupan bukanlah semestinya menandakan bahawa Allah menyayangi diri dan amalan seseorang. Begitu juga, kekurangan daya intelek dalam sesuatu bindang kehidupan bukanlah Allah membenci diri dan  amalan  seseorang. Semuanya merupakan ujian Allah. Dalam konteks ini, pengembangan dan penggunaan daya intelek menurut prinsip yang telah ditetapkan oleh Syariah Islam  merupa kan suatu tanda manusia telah lulus dalam ujian tersebut.
Individu pintar cerdas merupakan individu yang menyepadukan keperluam roh dengan keperluan jasad, unsur mutlak dengan unsur relatif, dan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bagi mereka, setiap aktiviti hidup perlu berorientasikan nilai murni, dengan matlamat asas untuk memaximumkan nilai dan etika Islam.
Dalam melaksanakan  aktiviti hidup, aspek kerohanian yang merupakan juru mudi kepada perkembangan  akhlak diutamakan, manakala aspek lain seperti pembangunan ekonomi, kemajuan kebendaan, dan penguasaan teknologi moden adalah penting untuk melegkapkan akhlak tersebut. Dengan lain perkataan, pembangunan ekonomi, kemajuan kebendaan dan penguasaan teknologi moden adalah untuk kepentingan manusia, dan bukan sebaliknya.
Untuk mngukuhkan lagi pengkonsepan tentang individu pintar cedas, Allah berfiman dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 7:179 yang bermaksud (terjemahan)
“Sesungguhnya Kami telah sediakan untuk isi neraka sebahgian besar jin dan manusia, sebab mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu mengerti dengannya, mempunyai mata tetapi tidak mahu  melihat dengannya, dan mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternakan, malahan lebih sesat lagi. Mereka merupakan orang-orang yang lalai.”
Pendengaran, penglihatan, dan akal merupakan alat bagi mengembangkan potensi kekuatan semula jadi manusia. Kekuatan yang sebenar anya diperolehi apabila alat-alat tersebut  digunakan secara konstruktif mengikut prinsip yang telah diteta oleh ilmu wahyu. (Al-Quran dan Sunnah) Dalam konteks ini , Ilmu ahyu berfungsi mensucikan akan dengan cahaya petunjuk Allah untuk membolehkan akal tersebut menjadi sumber ilmu yang boleh dipercayai.
               Kebahagiaan itu harus dijadikan sebagai alat dalam menangani hidup dan agama sebagai matlamat. Walaubagaimana pun apa yang berlaku di pentas pembagunan manusia ialah mengejar kebahagian ialah  kekayaan dan kejayaan itu dijadikan sebagai malamat hidup dan akidah sebagai alat, maka itu kelezatan kebahagiaan sukar dirasai.
                    Dalam erti kata lain jika kebahagiaan itu dijadikan sebagai matlamat hidup maka manusia telah mengkufuri nikmat kebahagian itu sendiri. Mereka memikirkan bahawa kebahagian itu  adalah hak mutlak mereka dan bukan amanah dari Allah s.w.t..

                    Kufur kepada nikmat yang diberi oleh Allah s.w.t. telah membelakangi kekuasaan Tuhan yang telah mengatur alam ini untuk manusia memanfaatkan segala fitrahnya. Maka itu tahap-tahap pencapaian tidak akan memberi kepuasan diri dan sentiasa tamak untuk memperolehi segala sesuatu tanpa memikirkan kebahagian orang lain. 

Friday, November 25, 2016

HIDUP MULIA DAN SEMPURNA DI ATAS LANDASAN ISTIQAMAH

 (Disirkan pada 25. 11. 2016)
               Disiplin pembangunan kehidupan manusia jauh lebih komplek berbanding makhluk-makhluk lain  di alam ini. Manusia hidup dengan kehadiran jiwa atau nyawa atau yang selalu dipanggil  roh. Allah ciptakan manusia daripada tanah kemudian ditiupNya roh ciptaanNya ke dalam jasad yang terbentuk daripada tanah maka jadilah makhluk bernama manusia.
               Manusia hidup mempunyai dua unsur iaitu jasmani dan rohani. Jasmani bersifat wujud atau nyata, manakala rohani pula tidak nyata tetapi kehadiriannya dalam kehidupan manusia sangat menentukan pembangunan kehidupan. Kedua-dua unsur tersebut memerlukan kebaji kan yang bersesuaian dengan unsur berkenaan. Dan Kedua-dua kebajikan tersebut wajar dipelihara untuk kelangsungan hidup seorang insan di dunia.
               Untuk mewujudkan kehidupan manusia, Allah bekalkan dengan akal dan kemahiran berfikir. Akal yang berfungsi sebagai rasul dalam diri individu akan menyalami fenomena alam kehidupan berpandu kepada akidah Islam yang diturunkan (diwahyukan) Allah kepada manusia (Muhammad) sebagai agama yang benar. Islam adalah Ad-din atau cara hidup manusia berlandaskan keredaan Allah s.w.t. sebagai penciptanya.
               Maka itu agama Islam adalah falsafah pembangunan umat pada kedua-dua unsur jasmani dan rohani. Pembangunan jasmani atau biasa dikenali sebagai pembangunan dunia menitik beratkan kepada pengolahan kehidupan di dunia demi mendapatkan ganjaran pahala dari Allah s.w.t. sebagai bekalan hidup di akhirat kelak, satu kehidupan yang abadi dan bahagia.
               Pembangunan rohani berlandaskan disiplin perlaksanaan ibadat kerana Allah. Rukun hidup yang menzahirkan pembangunan rohani ialah iman dan ketakwaan kepada Allah s.w.t. sebagai tiket untuk masuk ke syurga Allah sebagai matlamat hidup manusia sebenar. Untuk mendapat keredaan Allah s.w.t. masuk ke syurga-Nya semestinya kita melaksanakan kehidu- pan yang mulia dan sempurna di atas landasan yang istiqamah semasa hidup di dunia. 
               Landasan hidup yang mulia dan sempurna ialah Islam sebagai agama Allah. Akidah Islam menitik beratkan hubungan erat antara manusia dengan Allah atau yang dikenali sebagai hublumminallah. Walaubagaimana pun untuk mengeratkan hubungan tersebut kita wajar bermuara  dengan hubungan sesama manusia atau yang biasa dikenali sebagai hublum minnas semasa hidup di dunia.
               Para ulamak khusus zaman Acheh, seperti Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Al-Sengkel dan lain-lain mengenali Tuhan, setelah terlebih dahulu mengenali diri sendiri. Berfikir dan mengkaji mengenai kemanusiaan dan kerohanian merupakan satu strategi untuk mengenali diri kelak akan membawa kita ke dimensi mengenali Tuhan yang Maha Pencipta..
               Agama adalah bersifat spritual. Amalan yang dilakukan dinilai dengan pahala dan nilai amalan itu dapat disimpan dalam bentuk pahala, dan pahala yang menyimpan nilai itu dapat ditukar dengan keperluan rohaniah.
Rohaniah itu adalah ghaib dan menyatakan diri dengan sepenuhnya di akhirat nanti. Oleh kerana itu pahala laku di alam ghaib (ghaib bagi manusia di dunia kini) iaitu di akhirat.  Dengan mempergunakan istilah wang dengan dayanya, dapat pula kita katakan, pahala “membelih” senang dan selamat di alam ghaib.                                                                                                                                     
               Pahala dan dosa  merupakan dua fenomena kehidupan yang mempunyi makna yang bertentangan antara satu sama lain. Persamaanya hanya terletak kepada pangkal kewujudan nya. Pahala dan dosa merupakan penghasilan ibadat seseorang dalam menangani pembangunan kehidupan samada jasmani mahupun rohani.
               Kemuliaan dan kesempurnaan hidup menyuburkan pahala atau dalam erti kata lain kebajikan kepada rohani kelak akan mendekatkan hidup kita kepada Allah s.w.t. Tetapi oleh kerana kelemahan manusia sebagai insan maka penghasilan ibadatnya akan jatuh dan menghasilkan dosa yang menjanjikan hidup di akhirat kelak sebagai ahli neraka jahanam.
               Amalan hidup yang akan mengheretkan kita ke lembah kehinaan merupakan agenda
yang menjadi perjuangan dalam hidup untuk melawan kelemahan dan kefasikan makhluk Iblis dan Syaitan menjalankan ibadatnya untuk menyesatkan manusia demi memenuhi janjinya kepada Allah s.w.t. setelah Iblis dan Syaitan disingkirkan Allah dari syurga akibat kesombongan nakhluk tersebut.
               Sifat angkuh terhadap manusia adalah sifat Tuhan Allah yang menciptakan manusia dengan sempurna, dan telah mentakdirkannya kemudian memberi petunjuk hidayahNya, dan Dzat yang apabila berkehendak, lalu Ia memaksa, dan apabila cahayaNya bersinar, maka tunduklah seluruh hati manusia.
               Allah berfirman dalam surah Al-Jatsiyah ayat 45:36-37 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Segala puji-pujian bagi Allah pemilik langit dan pemilik bumi iaitu Tuhan semesta alam. Segala kesombongan di langit dan di bumi adalah kepuyaannya, Dan Dia Maha Perkasa dan Bijaksana.”     
Sikap merendahkan diri manusia terhadap Allah Tuhan yang menciptanya, adalah sikap yang semestinya dan bukanlah sikap yang salah. Sebab semua makhluk, semua peraturan, kekayaan dan kekuasaan adalah milik Allah sendiri. Demikian juga nasib manusia merupakan pemberian dan bila-bila saja diambil oleh yang memilikNya, tidak ada sesuatu yang dapat menghalang-halangNya.  
               Allah menyebutkan apa yang terkandung di dalam surah Jatsiyah ini berupa nikmat dan ihsan-Nya terhadap hamba-hambaNya serta memberikan dalil-dalil yang berupa kejadian alam dan kejadian diri manusia – untuk membenarkan bahawa di samping adanya kehidupan di dunia ini ada pula kehidupan di akhirat – maka dipuji-Nyalah diri-Nya: Bahawa segala puji-pujian itu adalah khusus bagi Allah, iaitu Tuhan yang menjadi pemilik tujuh petala langit, pencipta tujuh lapis bumi dan mentadbirkan segala isi alam semesta.
Maka kepada Allah sahajalah hendaknya kamu menyembah, mengabdikan dan beribadat dan daripada-Nya sahajalah sumber segala nikmat dan rahmat dan kamu peroleh – bukan daripada benda-benda yang kamu sekutukan seperti patung dan berhala. Maka tiada siap yang layak dan berhak dipuji melainkan Allah.
Bagi Allah segala kesombongan, keagungan dan kekuasaan di alam atas dan di alam bawah. Maka yang selain dari Allah akan tunduk dan berhajat kepada-Nya.
Apabila hamba-hamba Allah dalam keadaan paling suci, mereka tunduk kepada Tuhan Yang Maha Mulia dengan menyedari kerendahan dirinya, tetapi  juga memahami dan menge- tahui batas-batas kemuliaannya, sehingga mereka tidak  ragu dan tidak bimbang menyerahkan haq kepada Penciptanya Yang Maha Agung, yang semua ketentuan-Nya tidak diragukan lagi sedikitpun.
Tetapi seorang hamba yang menghinakan dirinya kepada sesama manusia tidak dibenarkan dan sikap yang demikian adalah salah/bathil. Kerana hal itu termasuk orang yang tidak mengerti harga dirinya, yang menyebabkan ia memikul dosa yang berat.
Seperti juga orang-orang yang sombong, yang mengira dirinya orang kuat, adahal sebenarnya mereka tidak mempunyai daya apa-apa. Oleh kerana itu Islam mengharamkan manusia bersikap sombong dan menghinakan diri kepada sesama manusia. Dan telah mewajibkan kepada setiap muslim agar berusaha dengan jalan-jalan yang dibenarkan syar’ menjadi orang yang mulia kerana taqwanya kepada Allah.
Manusia bersikap sombong hanya terbatas pada hal-hal yang dibenarkan oleh syra’. Sombong terhadap orang-orang yang tidak boleh orang Islam merasa dirinya rendah dibandingkan dengan orang-orang kafir, merasa dirinya rendah kerana silau terhadap kegelapan dunia yang dimiliki oleh orang kafir.
Rasulullah s.a.w. bersabda yang diriwayatkan oleh Thabrani yang bermaksud:
“Barang siapa yang sedih kerana dunia, bererti ia membenci Tuhannya. Barang siapa yang mengadu kerana mendapat musibah, maka sesungguhnya tempat yang berhak untuk ia mengadu itu, hanya Allah. Barang siapa yang tunduk kepada orang kaya (kerana kekayaan
nya) untuk mendapatkan sebahagian dari hartanya, bererti ia membuat Allah benci. Barang
siapa memberikan Al-Qur’an dan ia masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari api
Neraka.”
Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:
“”Barang siapa yang bergaul dengan orang kaya, lalu ia tunduk kepadanya kerana mendapat harta daripadanya, maka hilang dua pertiga agamanya, dan ia masuk neraka.”
(Al-Hadits)
Setiap muslim hendaknya merasa bangga dengan jiwa, agama dan Allah Tuhannya, dan inilah merupakan tanda kebesaran imannya. Kebanggaan iman adalah kebanggaan seorang mu’min, di mana setiap muslim tidak boleh merasa hina apabila menghadapi siapa saja, dengan manusia berdosa, atau dalam keadaan apapun.
Kebanggaan iman mempunyai daya memberontak terhadap kehinaan, tetapi di dalam nya ada unsur angkuh untuk mengimbangi kerendahan diri, dan ada juga unsur merendahkan diri sebagai  pernyataan pengabdian kepada Allah Tuhan Yang Maha Pencipta.
Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al Fathir, ayat 35:10 yang bermaksud: (terjemahan)
“Barang siapa hendak mencari kemuliaan (keteguhan), maka kemuliaan itu seluruh nya kepunyaan Allah. Kepada-Nyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, sedang amal yang salih pula dimuliakan (diterima)oleh Allah. Dan orang-orang yang membuat tipudaya (merancangkan) kejahatan bagi mereka seksa yang keras, dan tipudaya mereka akan binasa.”
Allah menyatakan, bahawasanya siapa juga  yang ingin hidup di dunia ini dalam keadaan mulia, yakni teguh kehidupannya, dapat berkuasa dan memperoleh kemenangan dalam perjuangan hidupnya, begitu pula siapa yang ingin  menjadi mulia di akhirat  kelak kerana keredaan Allah dan bersenang-senang dalam syurga, hendaklah dia mentaati Allah Taala patuh kepada perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya serta menunaikan segala kewajipan yang dibebankan ke atasnya. Hanya dengan cara demikian tadi akan memperoleh kemuliaan tersebut. Kerana keteguhan, kekuasaan, kemenangan dan kemuliaan sama ada di dunia mahupun di akhirat, semuanya itu adalah kepunyaan Allah.
“Kepada-Nyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik.”
Allah swt akan menerima kata-kata yang  yang dilafazkan oleh hamba-Nya, lalu naik kerana diangkat-Nya untuk diterima. Kata-kata yang baik itu ialah yang merupakan:Kalimat Tauhid, iaitu Tidak ada Tuhan melainkan Allah) dan zikir seperti bacaan (Maha Suci Allah,, dan puji-pujian bagi Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allah itu maha besar) dan membaca Quran. Sedang amal salih pula dimuliakan (diterima) oleh Allah.
Amal salih itu  mestilah berjiwakan niat yang ikhlas. Amal sedemikianlah yang akan diterima oleh Allah, sedang amal  yang tidak ikhlas pasti tidak akan diberi pahala, malahan yang melakukannya akan berdosa. Maka pekerjaan seperti sembahyang, mengelurkan zakat dan berbuat kebajikan itu apabila dilakukan secara bermuka-muka (riyak) atau supaya dipuji orang, maka Allah tidak  akan menerimanya. Dan apa jua amalan yang dilakukan secara riyak Allah tidak akan menerimanya, bahkan orang yang melakukannya diancam akan dimasukan dalam neraka.
“Dan orang-orang yang membuat tipudaya (merancangkan) kejahatan-kejahatan bagi mereka seksa yang keras.”
Setelah menyebutkan bahawa amal salih itu dimuliakan Tuhan untuk diterima-Nya, maka disebutkan-Nya pula di sini keadaan orang-orang yang membuat tipudaya itu akan mendapat seksa yang pedih pada hari kiamat. Mereka itu ialah orang-orang yang membuat tipudaya kepada kaum Muslimin dengan mengadakan pakatan jahat, untuk melemahkan perpaduan umat Islam dan menjatuhkan kehormatan mereka di mata dunia, tujuannya agar mereka hapus dari alam wujud. Hal yang serupa ini telah pun dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy di Makkah.
Mereka telah berbuat tipudaya yang jahat kepada Rasulullah saw dan pengikut-pengikutnya.  Mereka pernah memboikot Rasulullah saw bersama keluarganya dari suku Bani Hasyim dan Banil Muttalib dengan memulaukan mereka selama tiga tahun, dengan melarang orang ramai mengadakan hubungan seperti kahwin, berjual beli dan sebagainya, kecuali sesudah menyerahkan Muhammad kepada mereka untuk mereka bunuh barulah mereka tidak dipulaukan.
Dan untuk itu mereka tulis surat perjanjian yang digantungkan di Kaabah, menyebab kan Rasulullah saw. bersama kaum keluarganya yang Islam dan juga yang kafir menyisih ke Syi’ib (kampung) Abi Talib berkeadaan hidup yang  perit dan kelaparan, hingga terpaksa memakan daun-daun kayu yang tidak dimakan orang.
Untunglah tulisan dalam surat perjanjian itu terhapus dimakan semut anai-anai hanya yang  tinggal nama Allah, menyebab kan perjanjian itu terbatal dan bebaslah Rasulullah saw bersama kaum keluargnya dari dipulaukan.
Begitu pula kaum Quraisy telah megadakan pakatan jahat di “Darun Nadwah”. Mula-mula mereka bercadang menjarakan rasul tetapi tak jadi, kemudian becadang hendak membuang negeri uga tak jadi, akhirnya memutuska untuk memilih tiap-tiap suku kaum Quraisy seorang pemuda yang akan membunuh rasul beramai-ramai dengan seentak. Kesuda- hannya tipu daya mereka dikecewakan Allah, dan balasannya mereka akan menerima seksa yang besar.

Rancangan jahat yang merupakan tipudaya mereka walau bagaimana pandainya hendak menyembunyikan lambat laun Allah dedahkan juga sehingga rosak binas. Barang siapa merahsiakan sesuatu pakatan, pasti Allah akan memberi balasan, jika pakatan itu baik balasannya pun baik, tetapi jia jahat balasannya tentulah buruk yang akan mendatangkan kehinaan.