Sunday, July 31, 2016

TANGGUGJAWAB DALAM BERMASYARAKAT

 (Disiarkan pada 30. 7. 2016)
Tanggungjawab merupakan amanah yang dipikul oleh individu tertentu demi kelang sungan bermasyarakat. Makhluk manusia merupakan insan yang menyantuni hidup bersosial yang diikat dengan perasaan kasih sayang antara sesama. Keseronokan hidup dinikmati oleh setiap individu liwat kehadiran orang lain sebagai ahli dalam bermasyarakat.
Wujudnya masyarakat perlu membina semangat tolong menolong antara satu sama lain. Seorang itu adalah bahagian terkecil dari masyarakat. Ia harus bekerja, tolong-menolong, saling kenal mengenal dan bergaul dengan sesama anggota masyarakat, sehingga roda  kehidu pan tetap berjalan dengan tenang dan berputar di atas jalan yang benar.
Peribadi yang matang  adalah  yang mampu bergaul dengan masyarakat secara positif dan boleh beradaptasi dengan keinginan maupun pendapat mereka. Peribadi yang matang adalah yang mempunyai prinsip kuat untuk bekerja dan tidak pernah bertentangan dengan dasar, prinsip dan tujuan masyarakat setempat.
Dalam masyarakat yang baik Islam itu sudah menetapkan dasar-dasar gotong-royong, cinta kasih dan persaudaraan. Dalam sebuah Hadis Rasulullah s.a.w. telah menggambarkan sifat gotong-royong dan tanggingjawab
“Kami sekalian adalah penggembala(pemimpin) dan  setiap individu dari kalian akan diminta pertanggunjawaban dari gembalaannya itu.”
“Orang-orang mukmin dalam menjalin cinta, kasih mengasihi dan bergaul dengan sesama muslimnya itu, bagikan badan yang apabila salah satu organnya menderita sakit, maka seluruh organ yang lain akan merasakan sakit pula.”
Engkau telah meletakkan prinsip-prinsip dasar karakter manusia, wahai Rasul! Tidak ada segolongan umat pun yang bernasib baik seperti umat Islam ini, yang telah mempunyai prinsip-prinsip tersebut. Adakah seorang psikholog, yang telah berhasil memecakan berbagai masalah kejiwaan, yang mempu meletakkan satu prinsip saja mengenai prinsip dasar kejiwaan seperti yang telah digariskan oleh Rasulullah itu?
Firman Allah dalam surah Ar-Ra’ad ayat 13:11 yang bermaksud
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
Allah tidak sekali-kali akan mengubah apa yang dipunyai oleh sesuatu kaum, sama ada berupa nikmat, kesenangan dan kesejahteraan dengan meghilangkan dari sisinya atau melenyapkannya sama sekali, sehingga kaum itu sendiri yang mengubah apa yang  dimiliki nya itu dengan perbuatan-perbuatan yang  zalim, membuat permusuhan, melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang merosakkan peraturuan yang akibatnya segala nikmat dan kesena ngan itu hilang dari sisinya.
Begitu pula Allah tidak mengubah keadaan kaum yang menderita kesusahan dan kesengsaraan, sehingga kaum itu sendiri berusaha mengubah nasibnya kepada kesenangan dan kesejahteraan barulah Allah mengubahnya pula selaras dengan usaha kaum tersebut.
Firman ini ditujukan kepada ‘Amir bin at-Tufail dan Arbad bin  Robi’ah yang kisah nya telah terdahulu sebutannya. Iaitu Allah tidak  sekali-kali akan mengubah nasib kedua-duanya menjadi baik kerana tidak berusha mengubah dirinya menjadi baik tetapi  memilih pakatan jahat, maka kecelakaan yang ditimpakan oleh Allah sehingga mereka telah binasa.
Dan apabila Allah menghendaki bahaya kepada sesuatu kaum, tiada siapa dapat menghalang-halanginya.
Jika Allah menghendaki sesuatu kaum itu diuji dengan berbagai bahaya, yakni kesusahan yang menimpanya atau penyakit yang dihidapinya – berbetulan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itulah yang menjadi punca dan sebab musibahnya – maka tiada ada sesiapa yang boleh menjadi qadak dan qadar-Nya.
Dan mereka tidak  mempunyai perlindung selain Allah.
Begitulah kebinasaan yang telah ditimpakan oleh Allah kepada ‘Amir dan Arbad, tiada
siapa dapat menghalang-halangnya kerana mereka tidak mempunyai daya atau penolong yang melindungi mereka, kecuali Allah sahaja yang menjadi penolong dan pelindung.
                Iman itu bagikan jendela di mana kita dapat menyaksikan atau memahami sesuatu keadaan dalam kehidupan terutama sekali benda-benda atau kejadian-kejadian yang bersifat ghaib. Iman tidak memilih bulu atau bangsa mahupun keturunan. Semua makhluk manusia adalah sama; hanya perbezaannya ialah ketakwaan dan keimanannya kepada  yang Maha Pencipta. Allah menjelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Hujerat ayat 49:13 yang bermaksud:
               “Wahai manusia! Sesungguhnya Kami(Allah) telah menjadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui lagi Mengerti.”
               Allah memberitaukan, bahawasanya sekalian manusia itu asalnya telah dijadikan daripada  seorang lelaki, iaitu Nabi Adam (a.s.) dan seorang perempuan iaitu isterinya Siti Hawa. Kemudian dari kedua-duanya, Allah telah menjadikan pua berbagai-bagai bangsa dan suku.
               Maka tiadalah seyogia manusia itu bermegah-megah antara  satu sama lain, dengan menyombongkan keturunannya, kebangsawanannya atau pangkatnya. Janganlah menghina kan orang lain, atau mengejek-ejek, mencela, mentertawakan dan sebagainya. Sedangkan mereka semuanya berasal dari satu keturunan, walaupun berlain-lainan bangsa, bahasa, warna kulit dan bentuk roman mukanya. Apalah yang hendak dimegah-megahkan, walhal semuanya berasal dari air dan tanah.
               Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, untuk berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Dan untuk mendekatkan pengertian, pesefahaman dan perbai kan, agar tercipta di dalam dunia ini ketenteraman dan  kerukunan.
               Sesungguhnya manusia yang hidup di dunia ini sentiasa berlumba-lumba di antara satu dengan yang lain, untuk mencari kemuliaan. Dalam hubungan ini, Ibnu Abas (r.a.) ada mengatakan: Bahawa kemuliaan di dunia ialah kekayaan, sedangkan kumuliaan di akhirat pula  ialah takwa (kebaktian kepada Allah).
 Maka bagi Allah, orang yang paling mulia di sisi-Nya ialah yang banyak kebaktian nya kepada Allah, atau yang paling berbakti kepada-Nya. Dan caranya berbakti kepada Allah itu hendaklah menjalankan segala apa yang diperintahkan-Nya, dan meninggalkan semua yang ditegah-Nya.              
Manusia itu tidak selamanya normal, suci, baik dan konsisten atau istiqamah. Jiwa manusia tidak sahaja mengandung sifat-sifat positif yang dapat mendukung kehormatan, perkembangan dan profesi manusia sebagai khalifah Allah di atas bumi bahkan juga memiliki kelemahan, yang terkadang membawa manusia kepada tingkatan di bawah binatang; iaitu ketika manusia didorong oleh kekuatan materi. Pada saat yang sama sifat kemanusiaannya akan  menurun ke tingkat yang paling rendah.
Namun ketika karakter manusia itu  berkembang dengan  baik dan  didorong oleh aspek spiritual (rohani) yang bermula dari tiupan ruh Allah, maka  sifat kemanusiaannya akan semakin mudah untuk didorong menuju kebaikan. Manusia itu mempunyai instink yang dapat mendorong menuju iman.
Jika keperibadian manusia sudah  kehilangan aspek spritual tersebut, maka bererti dia sudah kehilangan esensi kemanusiaan, dan tak lebih dari sekedar bentuk manusia yang terdiri dari susunan materi dan tulang yang jauh dari iman. Itulah penyimpangan, yang tidak akan mencapai kematangan jiwa manusia.
Dalam jiwa manusia itu ada sifat-sifat negatif yang tersembunyi, dan akan menampak kan penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang benar. Namun jika jiwa tersebut boleh dikuasai dan diarahkan berdasarkan iman, dijaga, dikembangkan dan dibina dengan baik
sesuai dengan syariat Islam; maka jiwa tadi akan matang  dan sempurna. Sifat-sifat negatif tersebut yang terpenting ialah kelemahan manusia, tergesa-gesa,  kufur, bakhil, melampaui batas, keluhan, fitnah dan dendam, kemunafikan.
               Kelemahan manusia dapat dilihat dari unsur kejadiannya yang bersifat material. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, ia termasuk makhluk yang paling lemah di alam semesta ini. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30:54 yang bermaksud:
               “Allah itulah yang menjadikan kamu berasal lemah, kemudian dijadikan kuat sesudah lemah, kemudian sesudah kuat dijadikan lemah (kembali) dan beruban.Diciptakan-Nya dan Dia Maha Mengetahui lagi berkuasa.”
               Bahawasanya manusia yang dijadikan Allah dengan keadaannya yang berubah-ubah, dari lemah  menjadi kuat, kemudian dari kuat berbalik menjadi lemah, adalah merupakan bukti tentang kekuasaan Allah sebagai pencipta alam dan melakukan apa sahaja yang dikehen daki-Nya, dan sedikit pun tiada berasa lemah atau kesukaran untuk mengadakannya baik di bumi mahupun di langit.
               Tergesa-gesa adalah salah satu sifat negatif yang menjadi ciri khas manusia. Sifat ini mendorong manusia untuk selalu mengandai-andaikan sesuatu yang bakal terjadi, agar segala apa yang bersangkutan itu senentiasa berupaya untuk menembusi dinding waktu dan memetik buah sebelum datang waktu mengetamnya.
               Sikap tergesa-gesa ini mempunyai berbagai kesan negatif, kerana menyeret manusia menuju tindakan dan perilaku yang sembrono, penyimpangan terhadap tujuan semula dan rencana yang  sudah rapi. Juga akan berkesan negatif terhadap analisa dan pemikiran manusia, sehingga pada akhirnya akan melahirkan keputusan yang keliru, baik itu dalam bentuk perilaku atau tindakan.
               Untuk mengatasi sikap tergesa-gesa itu adalah iman kepada Allah dan qadha dan qadar. Iman inilah yang bakal melahirkan ketenteraman pada jiwa. Di antara tanda-tanda orang mukmin adalah bertindak dan berperilaku tenang, tenteram dan selalu merasa aman dengan ketentuan Allah menerusi qadha’ dan qadar, tidak  pernah terputus mengingat Allah dan tidak  tergesa-gesa dalam bertindak. Kerana ia yakin bahawa semua perkara itu  berada pada tangan Allah dan tidak ada rasa sangsi terhadap kehendak-Nya.
               Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya’ ayat 21:37 yang bermaksud:
               “Manusia itu dijadikan dengan sifat yang terburu-buru, nanti Aku (Allah) akan tunjukkan keterangan-keterangan Aku supaya kamu janganlah minta disegerakan.”
               Bahawasanya manusia itu adalah dijadikan bertabiat terburu-buru, hendak cepat dan suka tergesa-gesa walaupun  sikapnya itu akan mendatangkan bahaya kepadanya. Maka tidak hairan kalau orang-orang yang menyekutukan Allah itu pula ingin dicepatkan turunnya seksaan Allah. kepada mereka.
               Sebenarnya manusia adalah ditegah terburu-buru – walaupun di diciptakan mempu nyai tabiat tersebut. Padahal dia ada dikurniakan daya atau kesanggupan, untuk meninggalkan sifat yang terburu-buru itu dan untuk mengekang kemahuan nafsunya.
               Kufur adalah termasuk salah satu sifat yang paling hina dan jahat. Maka jika manusia itu bersifat kufur terhadap Allah, Dzat yang Maha Pencipta dan Pemberi kehidupan, melalaikan atau melupakan-Nya, maka bererti ia  sudah berbuat dosa besar yang tidak  ada bandingannya. Dan jika manusia besikap kufur terhadap Allah dan disertai dengan syirik dan menyembah selain-Nya, bererti ia sudah kehilangan akal dan menciburkan dirinya ke dalam kefasikan dan kesesatan.
               Penyakit bakhil itu amatlah berbahaya kepada masyarakat. Penyakit bakhillah yang menjadikan jiwanya gawat, melumpuhkan orang yang bersangkutan. Bahkan penyakit ini akan menular di dalam masyarakat setempat, ada kalanya penyakit tersebut menjangkiti seluruh anggota masyarakat, lalu melahirkan fenomena kekikiran di antara mereka, memutus
kan jalinan cinta, silaturahim. Hati orang yang bakhil akan buta terhadap hubbullah atau rasa cinta kepada Allah dan tidak mempunyai niat sama sekali untuk berinfak di jalan-Nya.
               Melampaui batas adalah salah satu sifat yang  melanda jiwa manusia ketika dihinggapi rasa bangga, dendam dan bertindak sewenang-wenang. Jika  jiwa manusia itu mengelak dari tanggungjawab atau  dikaruniai nikmat yang banyak, maka ia akan menyimpang dan cende rung kepada perilaku yang negatif, penipuan dan kesewenang-wenangan; dengan anggapan bahawa kehidupan ini memiliki kekuatan dahsyat tanpa mempedulikan ketentuan Allah.
               Jiwa yang suka mengeluh tidak  akan sabar menghadapi berbagai kesulitan dan krisis. Namun jika mengalami jiwa semacam ini akan bersikap kikir dan tamak terhadap harta. Sifat ini akan hinggap pada orang yang menyimpang dari konsepsi iman. Tetapi jika orang mukmin itu tidak akan khawatir terhadap perubahan zaman. Ia hadapi semua kesulitan dengan kesabaran.
               Fitnah dan dendam adalah sifat yang paling bahaya pada  jiwa manusia. Apinya akan menghanguskan tubuh dan melahap semua kebaikan. Sifat tersebut adalah makanan jiwa yang jahat yang akan menjatuhkan setiap orang, dan terkadang menimbulkan perang antarabangsa. Dengan fitnah dan dendam ruh akan rusak dan kebudayaan akan berantakan.
               Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4:145 yang bermaksud:

               “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.”

No comments:

Post a Comment