Saturday, January 11, 2014

CINTA RASUL KEPADA UMATNYA DARI DUNIA HINGGA AKHIRAT

 (Disiarkan 11. 01. 2014)
Sesungguhnya akhlak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam itu amat tinggi, sangat mulia, seperti yang digambarkan dalam beberapa ayat suci Al-Qur’an. Antaranya ialah Firman Allah  dalam surah Al-Qalam: 4 yang bermaksud (terjemahan): “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi  pekerti yang agung.”
Baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam turun ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam yang bermaksud: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.” (HR. Ahmad dan Al-Bazzar).
Kitab Suci Al-Qur’an merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Al-Qur’an merupakan pedoman dalam urusan dunia dan akhirat untuk seluruh umat manusia, agar terhindar dari kobodohan, kemiskinan dan kejahatan menuju keselamatan dan kebahagian hidup yang hakiki di dunia dan akhirat kelak.
Sabda Rasulullah Shallallhu ‘alaihi wasallam, mengenai Al-Qur’an yang ertinya:
Al-Qur’an merupakan sebuah Kitabullah Tabaraka wa Ta’ala yang di dalamnya terdapat berita manusia sebelum kamu dan sesudah kamu, dan menghukum apa yang terjadi di antara kamu; dia membentangkan mana yang benar dan mana yang salah, bukan suatu permainan. Barangsiapa meninggalkannya kerana sombong, maka Allah akan membinasakan nya; dan barangsiapa mencari pemimpin selain Al-Qur’an akan disesatkannya oleh Allah; dia adalah  tali Allah yang kukuh dan cahayaNya yang menerangi serta peringatan yang sangat bijaksana; dia adalah jalan yang lurus. Dengan berpedoman pada dia, seluruh keinginan manusia tidak akan salah, lidah tidak akan bercampur, pendapat tidak akan porak poranda. Dan dengan bersumber dari dia, para ulama’ tidak akan merasa kenyang. Dan tak akan larut kerana banyaknya yang menentang dan keindahan-keindahannya tidak akan habis. Dialah yang jin apabila mendengarnya tidak habis-habisnya mengatakan: “Sungguh kamu mendengarkan suatu bacaan yang sangat mengagumkan sekali.” Barang siapa yang mengetahui ilmunya pasti akan unggul dan barang siapa berkata dengan dia pasti benar; dan barangsiapa berhukum dengan dia pasti Adil; dan barangsiapa beramal dengan dia pasti diberi pahala, serta barangsiapa mengajak manusia kepadanya, pasti akan terpimpin ke jalan yang lurus. (HR. At-Tirmidsi dari Ali Radhiyallahu ‘anhu.) 
Kitab Suci Al-Qur’an merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berisi pedoman, petunjuk; berupa perintah, anjuran mahupun larangan bagi seluruh umat manusia di dunia ini untuk keselamatan, kesejahteraan dan kebahagian hidup mansuia itu sendiri. Baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, memimpin manusia ke jalan yang diredhai Allah dengan bermodalkan Al-Qur’an.
Cinta Rasul kepada umatnya di dunia dipatri dan diwarnai dengan kesucian Al-Qur’an yang telah diterjemahkan Baginda dalam dirinya. Dengan bersumberkan Al-Qur’an baginda dapat memanusiakan manusia atau membetulkan akhlak individu yang tergelincir di atas landasan yang di redhai Allah s.w.t..
Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah An-An’am ayat 151-153 meriwayatkan sepuluh inti perintah Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasalam, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, agar mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia mahupun di akhirat.                 
Katakanlah: “Marilah aku ((Muhammad) bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, iaitu:
1.      Jangan kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah.
2.      Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibubapa.
3.      Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada
mu dan kepada mereka.
4.      Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya mahupun yang tersembunyi.
5.      Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh  Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami.
6.      Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.
7.      Dan sempurnakanlah timbangan dengan adil. Kamu tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya.
8.      Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil meskipun dia adalah kerabat (mu)
9.      Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah  kepadamu agar kamu ingat. Bahawa (yang kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus.
10.    Maka ikutlah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), kerana jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.

Demikianlah “sepuluh inti perintah Allah” kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, untuk disampaikan kepada seluruh umat  manusia, agar mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagian hidup baik di dunia mahupun di akhiat.
               Jika kita mahu mengamati dengan saksama, mahu menghayati dengan tulus ikhlas dan semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta’ala, akan kita dapati bahawa kesepuluh perintah Allah tersebut, mengandungi pelajaran akhlak yang sangat tinggi, mengandungi pelajaran budi pekerti yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri dalam mencari ketenangan hidup, keselamatan hidup, kesejahteraan hidup dan kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat nanti.
               Sesungguhnyalah akhlak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam itu sangat tinggi, sangat mulia, seperti yang digambarkan dalam beberapa ayat suci Al-Qur’an. Jika  kita renungkan dengan saksama, akan kita dapati bahawa ke sepuluh perintah Allah tersebut mengandungi pelajaran akhlak, budi pekerti yang sangat tinggi, sesuai dengan tugas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam turun ke dunia ini iaitu, memperbaiki akhlak umat manusia.
               Jiwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ingin benar membetulkan akhlak umat- nya agar kesemua mereka akan mendapat masuk syurga. Cintanya kepada umat manusia tidak ada tolak bandingnya sehingga Baginda menolak perlawaan Allah menghadiakan matahari sekalipun kerana keutamaan hati Baginda ia melihat umatnya tidak ada seorang pun masuk neraka.
               Allah Ta’ala berfirman Surah Al-Qalam ayat 4 yang bermaksud (terjemahan):
“Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi perkerti yang agung.”
Allah memuji Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam . Sesungguhnya Baginda itu mempunyai akhlak keagamaan yang agung dan budi pekerti yang mulia, kerana Allah telah menghimpunkan kepada dirinya ketinggian martabat dengan mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Alangkah agungnya kurnia serta pangkat yang disandang oleh Baginda dari Tuhan yang Maha Tinggi lagi Mulia.
               Sesungguhnya di antara budi pekerti Rasul yang mulia itu ialah bersifat sebagai orang  yang alim, penyantun, sangat pemalu, kuat beribadat, pemurah, penyabar, suka bersyukur, merenda diri, zuhud dan lain-lain sifat yang mulia dan perangai yang diredhai.
               Adalah diriwayatkan dari Anas, khadam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam katanya bermaksud: Saya telah menjadi khadam kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam 10 tahun.Tidak pernah Baginda berkata: “Ah”, dan tidak pernah mengatakan sesuatu yang dikerjakan: “Mengapa engkau melakukan demikian?”, dan tidak pula pernah mengatakan sesuatu yang tidak saya kerjakan: “Mengapa engkau tidak  kerjakan?” (HR Al-Bukhari dan Muslim).
               Allah Ta’ala berfirman dalam surah Al-An’am ayat 151 mengenai larangan mempersekutukan Allah Ta’ala dengan sesuatu apapun yang bermaksud (terjemahan):
               “Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia.”
               Islam adalah agama yang mengesakan Tuhan dan memberi sifat-sifat kesempurnaan. Mengesakan Tuhan dalam Islam termasuk salah satu rukun Iman. Menduakan Tuhan dalam Islam disebut perbuatan syirik. Islam mengajak seluruh umat manusia kepada ajaran tauhid dan menegaskan keesaan Allah tanpa ada Tuhan yang lain. Firman Allah Ta’ala surah Al-Ikhlas ayat 1 – 4 yang bermaksud (terjemahan);
               “Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tiada ada seorangpun yang setara dengan Dia.”
               Perbuatan syirik merupakan sumber dari segala bentuk kejahatan umat manusia sepanjang zaman. Perbuatan syirik akan membelenggu akal manusia dengan segala macam bentuk khayalan yang menyesatkan, menimbulkan kurafat dan mitos, yang menimbulkan pertentangan antara manusia, menyebabkan timbulnya pembunuhan dan kejahatan lain yang berbentuk pemerasan, perkosaan, perampasan hak-hak asasi manusia seperti, penjajahan pada sekompok manusia oleh kelompok manusia lain yang merasa lebih kuat.
               Baginda Rasul Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasalam antara sifat-sifatnya yang mulia ialah penyantun, pemalu, suka bersyukur dan sentiasa rendah diri. Sifat demikian menandakan bahawa Baginda tidak riya’ terhadap apa yang Allah subhanahu watallah berikan kepada Baginda.
Manusia riya’ dapat melakukan perbuatan syirik dengan berbagai alat seperti; hati, lidah, anggota badan, perhiasan, harta kekayaan, ilmu dan lai-lain. Manusia yang bermegah-megah termasuklan jawatan, anak, pengikut dan hal-hal lain yang membuat kebanggaan bagi diri manusia, akan menimbulkan sifat lupa pada Allah Subhanahu wa Ta’ala sehinggalah manusia itu masuk ke dalam kuburnya.
Kecintaan Baginda Rasul Nabu Muhammad shallallahu ‘alaihi  wasalam kepada umat nya di dunia terbukti dengan berbagai pandoman hidup atau hadis Baginda yang ditinggalkan kepada manusia untuk dipelihara dan diamal untuk mendapatkan pahala Allah subhanahu watallah demi keselamatan hidup di akhirat kelak.
Cita-cita Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalam adalah mewujudkan masyarakat Islam yang mempunyai kecerasan akal dan kebersihan hati. Di samping itu, umat Islam perlu tangkas dalam bertindak, berdedikasi tinggi serta mengamalkan disiplin ilmu yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah seperti yang tercermin dalam keperi- badian Baginda yang semprna itu.
Perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam dalam membangunkan kelurga muslim ialah pendidikan dasar yang harus  diberikan kedua orang ibu dan bapa kepada anak-anaknya ialah akhlak. Jika akhlak seorang anak sudah dapat dipertanggungjawab kan, maka pendidikan lain yang akan diberikan kedua orang tua kepada anak-anaknya akan dengan mudah diterima oleh anak-anaknya.
Kerana bagaimanapun akhlak dalam diri seorang manusia merupakan kunci dari segenap tindakan manusia itu ke arah kebaikan yang diharapkan. Tahap kedua dari pendidikan anak dalam keluarga muslim ialah, mengenal Allah, lalu mengesakan Allah. Barulah kemudian diberikan ajaran-ajaan agama Islam sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.
Seorang anak dalam keluarga muslim, pada saat berusia tujuh tahun, harus sudah diajarkan solat, dan jika anak sudah brusia sepuluh tahun bekum juga timbul kesedaran untuk mengerjakan soalt, ama kedua ibu bapa wajib memukulnya, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam.  Yang bermaksud:
Suruhlah anak-anak kamu itu mengerjakan solat, apabila ia telah berumur tujuh tahun? Dan apabila telah berumur sepuluh tahu, tidk mahu mengerjakan solat maka
kerasilah dia (pukulh anak itu). (HR. At – Timidzi)
               Perbuatan dosa manusia menurut Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasalam akan menimbulkan kesulitan dalam mencari reziki bagi Si pelakunya. Sabda Rasullah Shallallahu’ alaihi wasalam yang bermaksud:
               Umur tidak akan bertambah, kecuali dengan perbuatan baik; tak ada yang boleh menolak takdir kecuali doa, dan seorang akan terhalang rezeki kerana melakukan perbuatan dosa. (HR. Ibnu Majjah).*

                   *Muhammad Nashiruddin: 10 PERINTAH Allah pada Nabi Muhammad SAW.

No comments:

Post a Comment