Thursday, March 28, 2013

KESABARAN DAN KEIKHLASAN DALAM KEHIDUPAN SEORANG MUKMIN


 (Disiarkan pada 23. 3. 2013)
Sabar bermaksud kuat menahan penderitaan, tidak putus asa dan tidak lekas marah. Sabar menempuhi dugaan hidup. Sabar  adalasebahagian daripada iman (AthThirmidzi binBaihaqi),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 mana kala ikhlas merupakan hati yang bersih dan jujur. Kedua-dua fenomena tersebut berpang kal daripada hati norani seorang insan. Pada diri manusia itu  ada segumpal darah. Kalau ia baik maka baiklah seluruh amalan manusia  tetapi jika ia tidak baik maka rosaklah segala amalan seseorang itu. Segumpal darah yang dimaksudkan ialah “hati”. (Hadith Sahih).
Perkataan sabar banyak kali diguna dalam al-Qur’an untuk mengungkap tentang keperibadian seseorang dalam menangani cabaran hidup. Orang yang mempunyai hati yang luhur dan sabar adalah mereka yang dekat dengan Allah atau orang yang beriman kepada ketentuan Allah yang Maha pengasih dan Maha Penyayang.
Allah berfirman  yang bermaksud (terjemahan): “Hai orang-orang yang beriman! Sabar lah kamu dalam (ketaatan), bersabarlah  (menghadapi musuh), bersiap sedialah (menentang mereka) dan takutlah kamu kepada Allah, semoga kamu mendapat kemenangan.” (Ali-Imran 200)
Asal erti sabar itu ialah, menahan diri dari melakukkan tegahan syarak. Setengah Ahli Hikmat mengatakan: Sabar itu adalah tiga macam: satu, meninggalkan sungutan, dua, menerima ujian, dan tiga ialah benar-benar reda (rela)
Dalam ayat berkenaan Allah menyeru orang-orang yang mukmin itu supaya sabar  di dalam sebarang usaha yang membawa kepada mentaati Allah dan melaksanakan kewajipan agamanya. Juga diseru supaya sabar di dalam menghadapi cubaan dan menghadapi musuh dari sebarang gangguan serta  cabarannya. Seraya bersiap sedia dengan secukup-cukup kelengkapan  untuk menentang mereka dalam sebarang ketika, iaitu kelengkapan yang menjadi kewajipan setiap umat Islam mengadakannya.
Surah yang sama, Ali Imran, ayat 186, Allah berfirman yang bermaksud (terjemahan): “……Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.”
Kalau kamu sabar menghadapi berbagai-bagai ujian, tabah menghadapi bala’ dan malapetaka yang menimpa ke atas harta dan diri kamu, serta tahan tidak menghiraukan ejekan, celaan dan gangguan orang-orang Ahli Kitab dan musrikin, di samping itu tetap pula bertakwa kepada Allah – terus menjalankan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya – sesungguhnya kesabaran dan takwa kamu itu setepat-tepat tadbir, iaitu daripada perkara yang mesti dijadikan keazaman tiap-tiap seorang, kerana ternayata mengandungi keistemewaan dan kehormatan.
Dalam mengejar kebahagian hidup di akhirat nanti kita wajar mengumpul dana pahala yang akan memurnikan kehidupan di akhirat nanti. Firman Allah yang bermaksud (terjemahan): Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (Az Zumar: 10).
Orang yang teguh pendiriannya dalam menghadapai ujian yang berat ibarat menggang gam bara api jika terasa panas tidak dilepaskannya – biar sampai menjadi abu – sangatlah besar pahalanya disisi Allah tidak terkira banyaknya.
Dalam hubungan ini al-Hasan  bin Ali (r.a.) meriwayatkan bahawa beliau telah men- dengar datuknya Rasulullah (s.a.w.) bersabda: “Tunaikanlah kewajipan agama, nescaya engkau akan menjadi orang yang paling kuat beribadat. Dan handaklah engkau bersifat Qanaah (memadai dengan apa yang ada padamu), nescaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Hai anak! Sesungghnya dalam syurga terdapat sebatang pohon bernama al-Balwa. Didatangkan kepada orang-orang yang menghadapi ujian (Ahlil Bala’) mereka itu tidak akan dikenakan timbangan amalanya dan tidak dibukakan buku catatan amalannya, malahan ditumpahkan ke atas mereka pahala sebanyak-banyaknya.”
Surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman yang bermaksud (terjemahan): “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada mu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, keku- rangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita  gembira bagi orang-orang yang sabar.”
Allah akan menguji umat Islam untuk membezakan antara  mereka yang taat  dengan mereka yang derhaka, dengan berbagai rupa ujian:
1.        Ketakutan; yakni takut kepada musuh.  Erti takut di sini ialah menanti-nanti perkara yang dibenci yang menyebabkan penderitaan di dalam hati.
2.        Kelaparan; yakni kekurangan bahan-bahan makanan.
3.        Kekurangan pada harta; yakni kerugian  di dalam perniagaan dan perusahaan.
4.        Kekurangan diri manusia; yakni berlaku banyak kematian
5.        Kekurangan buah-buahan; musim kemarau yang menyebabkan  kekurangan hasil pertnian.
Maka Allah akan memberi kegembiraan dengan menyediakan  syurga kepada orang yang sabar menerima  cubaan tersebut  di samping mendapat keampunan  dan rahmat-Nya, dan mereka itu mendapat petunjuk ke jalan yang benar. 
Dalam amalan yang berbentuk ibadat kerana Allah  sifat sabar itu  sentiasa menemani hati  orang yang beribadat. Perbuatan manusia adalah semata-mata kerana Allah maka itu perlu membudayakan sifat sabar kerana Allah. Tanpa sifat sabar  yang memimpin hati manusia akan mengalami kesulitan sebab yang lebih berkuasa ialah Allah.
Ikhlas ertinya bersih, tidak ada campuran, ibarat emas murni, tidak ada bercampur perak berapa persen pun. Perkerjaan yang bersih terhadap sesuatu, bernama ikhlas. Tempat ikhlas adalah di hati. Ikhlas tidak dapat dipisakan dari siddiq (benar) tulus. Lurus dan benar niat dan sengaja, kerana Allah belaka.
Hidup ini wajar dimuliakan dengan sifat ikhlas kerana bagi Allah tidak ada yang sulit bagi-Nya. Segala amalan hamba-Nya sama ada yang nyata mahupun yang tersembuyi dalam hati Allah mengetahuinya. Ikhlas tidak dapat dipisahkan dari siddiq (benar) tulus. Bilamana seorang berniat mengerjakan sesuatu pekerjaan, Maka mulai melangkah sudah dapat ditentukan ke mana tujuan dan bagaimana dasar.
Ada orang yang berniat hendak menolong fakir dan miskin. Pekerjaan memberi pertolongan, adalah baik, tetapi belum tentu baik jika dasarnya tidak subur. Barulah akan baik  dari zat sampai kepada sifatnya jika didasarkan kepada ikhlas. Iaitu menolong fakir dan miskin kerana Allah, bukan kerana semata mengharapkan puji dan sanjung manusia. Oleh sebab itu, perkataan ikhlas itu terpakai terhadap Allah semata-mata.
Ikhlas kepada Allah, hanya semata-mata percaya kepada-Nya. Ia tidak boleh dipersekutu kan dengan yang lain, pada zat, sifat dan pada kekuasaan-Nya. Hadapkan kepada-Nya segala sifat-sifat kesempurnaan yang penuh, hindarkan daripada persangkaan sifat-sifat kekurangan. Taat mengikut perintah-Nya. Cinta segala sesuatu kerana dia, benci kepada sesuatu yang dibenci-Nya, berteman dengan orang yang taat kepada-Nya, bermusuh  dengan orang yang melawan Dia. Lawan orang yang kafir  kepada-Nya, akui nikmat dan kebesaran-Nya, syukuri segala pemberian-Nya, sedikit atau banyak, sabar di atas cubaan yang ditimpakan-Nya. Seru dan mohon  pertolongan-Nya  di waktu kesempitan dan pujilah Dia  di waktu lapang. Cinta sesama manusia, bukan lantaran mereka manusia saja, tetapi lantaran mereka  itu makhluk Allah.
Berkata Muhammad bin Al-Narqazi: “Segala kejadian itu hanyalah bersumber kepada dua: Perbuatan Allah atas diri engkau, dan perbuatan engkau yang akan dihadapkan kepada Allah. Maka hendaklah rela menerima segala perbuatan-Nya, dan ikhlas mengerjakan segala
perbuatan  engkau terhadap-Nya. Dengan demikian engkau beroleh  kebahagian dunia akhirat.
                Firman Allah surah An-Anisa: 146 yang bermaksud (terjemahan) : “Melainkan orang yang taubat  dan memperbaiki dirinya berpegang dengan Allah saja dan ikhlas agamanya kerana Allah.”
                Allah telah menerangkan besarnya seksaan yang akan dikenakan kepada orang-orang munafik itu, maka pada ayat ini Allah memberi pengecualian bagi mereka dari seksaan tersebut. Jalannya iaitu, mestilah mengikuti syarat-syarat  seperti berikut:
1         Hendaklah orang-orang munafik itu taubat meminta ampun kepada Allah, segera membuang  perkerti-pekerti yang munafik, menyesal yang amat sangat atas perbuatan-perbuatannya yang telah lalu, dan berazam sungguh-sungguh yang ia tidak akan mengulangi lagi.
2         Hendaklah memperbaiki amalannya, dengan mengerjakan amal yang salih, iaitu kerja kebajikan yang dapat membersihkan dirinya dari kekotoran noda-noda munafik. Hendaklah selalu jujur (benar) dalam tutur katanya dan perbuatan, tulus dan amanah di dalam sebarang kerjanya, setia dan menepati terhadap janji-janjinya, tetap mengerjakan sembahyang dengan perasaan khusyuk dan tawaduk, takut kepada Allah dalam masa sembunyi dan dalam masa terang.
3         Berpegang teguh kepada Allah. Iaitu menjunjung peintah-Nya, berpandukan kitab-Nya, dan mengamalkan ajaran-Nya.
4         Tulus ikhlas mengamalkan agamanya semata-mata kerana Allah. Iaitu beramal dengan amalan yang tidak ada disertakan dengan perasaan riyak atau menunjuk-nunjukkan kepada orang.
Orang-orang yang telah melaksanakan syarat-syarat tersebut, termasuklah dalam golongan orang-orang yang beriman (mukmin), kerana mereka telah beriman sebagaimana orang-orang mukmin dan juga telah beramal sebagaimana orang-orang mukmin. Dan Allah berjanji bakal memberikan kepada orang-orang mukmin (yang telah beriman) itu, upah dan pahala yang sangat besar di akhirat, iaitu syurga.
Ikhlas kepada Kitabullah, ialah percaya dengan sungguh-sungguh bahawa kitab itu ialah Kalamullah, yang tidak serupa dengan kalam makhluk. Allah turunkan kepada Rasul-Nya  untuk menjadi tuntunan kita sekalain. Kita baca dan kita fahami isinya, kita junjung dan kita sucikan, kita perhatikan dengan hati yang khusyuk.
Ikhlas kepada Rasulullah s.a.w., mengakui dengan sungguh risalahnya, percaya pada segala yang dibawanya, taat mengikuti yang diperntahkannya, menjauhi segala yang dilarang nya, Membelanya di waktu hidupnya dan terus sampai wafatnya. Memusuhi orang yang memusuhinya, membela orang yang membelanya, membesarkan haknya, dan memuliakan dia. Hidupkan tarikat dan sunnahnya. Siarkan pengajarannya dan sampaikan serta luaskan syariatnya ke suluruh bumi.
Nafikan segala tuhmat (tuduhan) yang dihadapakan orang kepadanya dengan alasan yang cukup. Pegang teguh-teguh ilmu yang ditinggalkannya. Kerana dia diutus ke dunia untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Tuhan sendiri yang mengajarnya beradab, sabda beginda yang bermaksud: “Tidaklah beriman seorang kamu hingga Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada yang lain”. (HR: Bukhari dan Muslim)
Ikhlas kepada imam atau raja-raja dan pemerintah Muslimin, ialah taat kepada mereka di dalam agama, ikut perintahnya, hentikan larangannya. Jangan dilanggar undang-undangnya, jangan dikacau keamanan dalam negeri. Peringati mereka jika mereka salah dengan cara sopan-santun. Beri tahu kelalaian mereka dan hanya yang mengancam negeri lantaran kesalahan mereka. Ajak seluruh muslimin supaya taat kepada pemerintahan itu.
                Berkata Imam Ghazali: “Kerosakan negeri kerana kerosakan raja, kerosakan raja kerana kerosakan ulama, iaitu
ulamaussu” (Ulama Jahat). Kita tidak boleh taat jika pemerintah itu mengajak mengerjakan mungkar, dan tidak boleh diikuti kalau ulama menunjukkan fatwa yang sesat.    

No comments:

Post a Comment