Tuesday, March 5, 2013

KEWAJIPAN MANUSIA SEBAGAI PEMAKMUR ALAM KEHIDUPAN


 (Disiarkan pada 2. 3. 2013)
Allah telah mewujudkan manusia sebagai Khalifah-Nya di muka bumi yang ditentang oleh para malaikat kerana bagi mereka manusia mempunyai kelemahan dalam melaksanakan amanat tersebut. Tetapi kehadiran ilmu kepada manusia yang telah diajar oleh Allah yang mana tidak ada pada para Malaikat, maka mereka tunduk kepada kehendak Allah s.w.t..
Khalifah adalah gelaran ketua agama atau raja yang memerintah negara sebagai pengganti Nabi Muhammad s.a.w. selepas wafatnya.  Sebagai contoh,  Sayidina Abu Bakar menjadi khalifah  yang pertama selepas wafatnya Nabi Muhammad s.a.w..  Keistimewaan manusia diwujudkan Allah s.w.t. di muka bumi ini ialah Allah melantiknya sebagai khalifah atau penggantinya di muka bumi ini.
Firman Allah s.w.t. yang bermaksud (terjemahan): “Ingatlah ketika Tuhanmu  berfirman kepada para malaikat. ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata : ‘Apakah Engkau hendak menjadikan  (khalifah) di muka bumi itu  orang yang membuat  kerosakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau.’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya  Aku lebih  mengetahui dari apa yang kamu tidak  ketahui.’” (Al-Baqarah: 30)
Manusia dilantik sebagai penguasa (Khalifah) di bumi (Al-An’am:165). Di tangan manusia terletek kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan segala isi alam ini (Al-Baqarah: 29). Oleh itu, maju dan mundur, baik dan buruknya keadaan alam ini adalah bergantung kepada manusia. Manusialah yang layak memegang amanah ini yang tidak dapat  ditanggung oleh makhluk-makhluk lain (Al-Ahzab: 72).
Mengapakah makhluk malaikat yang sudah bersedia menanggungjawabkan amanat sebagai khalifah, Allah tidak merestuinya? Allah wujudkan makhluk malaikat hanya untuk melaksanakan satu jenis tugas sahaja iaitu sujud, bertahmit, bertasbih dan memuji Allah sebagai Zat yang maha berkuasa. Ibadatnya hanya kepada Allah s.w.t. Soal pembangunan  kehidupan tidak ada pada malaikat. Mereka tidak ada nafsu dan tugasnya hanya melaksanakan ibadat kepada Allah. Iman para malaikat kepada Allah tidak pernah turun dan sentiasa kuat.
Tanggungjawab manusia terhadap Tuhan tentang  amanat ini bukanlah suatu perkara yang ringan malah ianya haruslah  melaksanakannya  dengan baik dan jujur. Perkara utama tentang kelayakan jawatan khalifah ialah bahawa manusia itu hendaklah mengenali Tuhannya dengan sebenar-benarnya dan beribadat kepadanya dengan sebenar-benar ibadat.
Firman Allah yang bermaksud (terjemahan): “………Allah  amat berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu dan Allah ilmu-Nya telah meliputi tiap-tiap sesuatu.” (Al-Thalaq: 12)
Mengenali Allah s.w.t. itu ialah tujuan bagi segala kejadian langit dan bumi. Bilamana manusia melalaikan tugas itu, nescaya Allah s.w.t. akan turunkan kepadanya azab yang pedih. Sebaliknya apabila mereka dapat menjalankan segala tugas  dan tanggungjawabnya itu dengan sempurna, nescaya di diberikan Allah s.w.t. penganugerahan yang utama dan mulia. 
Semua kegiatan seorang hamba Allah sama ada yang berupa ibadat  terhadap Illahi atau pun yang berupa muamalat terhadapa sesama manusia, semuanya itu hendaklah dilakukan dalam rangka persembahannya kepada Allah s.w.t. dengan niat hendak mencapai keredaan Allah semata-mata. Inilah tujuan hakiki dari hidup ini iaitu keredaan Allah s.w.t., keredaan Illahi yang memungkinkan tercapainya hidup yang sebenar-benarnya.
Manusia semuanya telah bersumpah dan berjanji kepada Allah s.w.t. serta mengakui bahawa Allah adalah  Tuhan yang perlu disembah dan Dialah  yang mengatur seluruh makhluk lain yang ada di alam nyata dan di alam ghaib.
Allah s.w.t. menyatakan bahawa manusia telah mengakui keesaan-Nya dan berjanji untuk
berbakti dan beribadat kepada-Nya di alam arwah. Maka setiap perjanjian itu perlu menempuhi  neraca ujian, apakah iman itu benar atau palsu, sadurankah atau sejati (waja), ianya ibarat emas yang mesti diuji  terlebih dahulu, apakah tulin  atau tidak. Setelah diuji  barulah ianya bernilai baik atau tidak, tinggi atau rendahnya mutu emas itu.
Begitu juga iman  belum boleh dikatakan seorang itu  baik dan beriman kerana kedudu- kan iman seseorang itu berbagai rupa menurut kesangupan menguasai iman masing-masing. Iman yang tidak disertakan dengan taat dan perjanjian yang tidak disertakan dengan pengorbanan adalah dikira palsu  dan tidak boleh dipercayai. Oleh itu taat dalam menjunjung perintah Allah s.w.t. serta dibuktikan dengan pengorbanan suci untuk menegakkan kalimah Allah s.w.t. dikira  sebagai tanda  bahawa seseorang  itu telah pun benar-benar beriman dan percaya kepada keesahan Allah s.w.t..
Dunia yang kita diami sekarang ini merupakan tempat ujian, tempat percubaan, tempat persaingan, pentas drama untuk manusia berlakon dan memainkan peranan penting sekali dalam menentukan nasib hidupnya di masa akan datang iaitu di alam akhirat. Seandainya manusia dapat menghadapi segala cubaan-cubaan dan rintangan-rintangan serta ranjau-ranjau dalam perjalanan hidup, maka berjayalah mereka  di dalam hidupnya dan dapatlah dia mempertahankan keperi- badian sebagai manusia yang sebenar-benarnya.
Untuk memberi kemampuan diri menghadapi perjuangan dalam hidup maka manusia dilengkapkan dengan lima perkara antaranya: agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Barang siapa yang dapat menjaga kelima-lima perkara ini, maka bahagialah hidupnya  dan terjaminlah keperibadiannya sebagai manusia.
Dalam muamalat hidup demi menjaga lima perkara tersebut seorang manusia mesti hidup pada masa dan zamannya dari segi  pemikiran, sikap, nilai-nilai, perilaku dan pandangan hidup; dalam segi kemenangan dan kekalahannya  di medan persaingan. Ia mesti ikut berkecimpung  dan menerujunkan diri dalam aktiviti  masyarakat. Bergerak, melangkah  dan berfikir seperti mereka. Ia tidak boleh hidup di dalam keterasingan dengan kenangan, pemikiran, gambaran, adat kebiasaan, nilai-nilai, syi’ar-syi’ar, keyakinan dan kepercayaan di masa lampau yang boleh jadi sesuai untuk suatu ketika di masa  dahulu dan sudah tidak sesuai lagi di masa kini.
Adalah menjadi kewajipan manusia memahami keadaan semasa dalam menelusuri kehidupan. Unsur pertama yang terpenting bagi mencapai makna kemodenan yang sebenar adalah wajib memahami keadaan “zaman” yang sedang kita tempuh sekarang ini secara terperinci, benar dan mendalam. Kerana, jika kita tidak mengerti dan tidak mengenal “wajah zaman” kini dengan sebenar dan mendalam, maka akan mengakibatkan terjadinya perkara yang sangat buruk.
Sebagai contoh, seorang pakar perubatan  yang mencadangkan ubat yang mahal untuk seorang pesakit, namun dia tidak melakukan pemeriksaan dan ‘diagnose’ yang teliti dan benar kepada pesakitnya terlebih dahulu. Boleh jadi ubat tersebut boleh menambah buruk  keadaan si pesakit atau juga menyebabkan kematiannya.
Setiap insan mempunyai hak hidup. Allah, Tuhan sekalian alam  telah mengurniakan hidup bagi setiap insan. Maka hak ini tidak boleh dicabar kecuali dalam kebenaran. Hidup itu juga hak kemasyarakatan. Firman Allah yang bermaksud (terjemahan): “Dan sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan Kamilah  yang kekal memiliki segala-galanya. (Al-Hijr: 15:23)
Maka itu memelihara kerehatan dan kesihatan tubuh badan hendaklah dikawal dengan baik, sebab manusia berfungsi sebagai khalifah di dunia ini untuk memakmurkan bumi yang luas terbentang ini memerlukan tenaga fikiran yang sihat. Setiap kegiatan yang diniatkan untuk
pembangunan hidup bagi mencapai keredaan Allah, semuanya dikira amal salih mengikut istilah Islam.
  Dalam melaksanakan ibadat kerana Allah atau dalam urusan muamalat kekhalifahan kita di dunia ini kita memerlukan akal dalam segala urusan. Akal adalah satu tabi’at semula jadi  dalam kejadian manusia, yang merupakan salah satu gejala daripada haqiqat kemanusiaan. Tidak sesiapa pun menafikan wujudnya gejala ini dalam kehidupan manusia melainkan mereka telah dikeluarkan dari golongan manusia. Gejala ini memboktikan adanya  suatu alat anggota yang dapat melahirkan tugas berakal dan berfikir, seperti juga anggota lain  yang terdapat dalam diri manusia.
Prinsip Islam yang paling pokok iaitu prinsip akal menjadi asas agama. Agama mempunyai dua sudut iaitu  sudut permulaan sebagai sumber dan punca, kedua  sudut akhiran sebagai daya atau kuasa penerima. Sudut pertama tadi  ialah wahyu, kerana agama yang sebenar ialah agama yang datang dari Allah melalui wahyu yang disampaikan kepada para Rasul dan Utusan, sebagai penghubung antara Allah dan manusia. Adapun sudut kedua ialah “akal”, kerana manusia memang dituntut  oleh agama agar membentangkan prinsip pegangan kepada akal supaya dapat membezakan antara agama yang benar dan agama yang sesat.
Dengan akal manusia dapat membezakan antara agama yang haq dari agama yang sesat, dapat membandingkan antara kebenaran dan kesesatan yang pada hakikatnya tidak boleh  dikom- promikan. Bahkan dengan penggunaan akal dapat meyakinkan  keadilan Allah, kerana menurut Islam atas asas keadilan inilah  diletakkan “Taklif – atau tanggungjawab agama” kepada manusia.
Berdasarkan kepada hakikat ini  maka sekiranya akal dapat mengetahui kebenaran Da’wah Islam yang disampaikan kepadanya tetapi ia tidak mahu menerima dan mengikutinya tanpa ada sesuatu halangan pun maka ia adalah bertanggungjawab di atas keingkarannya. Sewajarnyalah ia menerima balasan ‘azab dan seksaan melalui keadilan, tetapi jika masih terasa jelas  dan masih samar-samar sekalipun telah habis tenaga dan usahanya  bagi mendapatkan kebenaran maka beliau dianggap dalam keringanan. (Md Sulaiman Haji Yasin 1982).
Akal biasanya diertikan dengan fikir atau fikiran. Manusia berakal boleh berfikir dan memahami sesuatu fenomena. Menurut etimology  Arab, akal bermakna mengikat atau menahan dan membezakan. Dalam kontek ini manusia menghubungkan bahawa akal merupakan tenaga dan menahan diri makhluk yang memilikinya daripada melakukan perbuatan buruk atau jahat.
Umumnya akal diertikan  sebagai alat untuk berfikir, menimbang buruk baiknya atau merasakan segala perubahan, keadaan, sehingga dapat mengambil iktibar daripadanya. Setengah orang mentafsirkan akal sebagai nur (cahaya) yang dibebaskan Allah pada hati manusia dan aliran tenaga nur ini bersambung hingga ke otak. (HAMFAL 1998)
Zaman kita sekarang ini mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeza dari masa –masa terdahulu dan kita  wajib mengenal dan memahaminya dengan mendalam, baik unsur positif dan negatifnya. Abad ini adalah abad Sains dan Teknologi; Kebebasan, Pemeliharaan Hak-hak Manusia sejagat dan masa Kemerdekaan Bangsa-bangsa di dunia; Zaman serba cepat, canggih dan perkembangan yang luar biasa. Masa Perpaduan  dan Penyatuan Kekuatan; Period Perancangan Taktik dan strategik bukan zaman ‘asal jadi’ atau pun menyerah diri dengan keadaan. Inilah zaman yang dipersiapkan sepenuhnya untuk menyongsong cabaran masa hadapan  dan tidak hanya puas dengan kejayaan yang diraih pada masa kini ataupun keberhasilan yang telah lampu.
Perkara-perkara tersebut adalah merupakan segi-segi positif. Namun, abad kita ini bukanlah sunyi daripada kekurangan dan segi-segi negatif, sebagai salah satu Sunnah Allah ke
atas alam  raya ini, iaitu adanya kebaikan dan keburukan, manfaat dan muderat, kegembiraan dan kesedihan, kepedihan dan kenikmatan.
Pada zaman ini kebendaan duniawi dan  manfaat karier menguasai hidup manusia. Orang-orang yang hidup di zaman moden ini cendrung sentiasa mengikuti ajakan dan dorongan hawa nafsu, pencemaran berlaku di setiap sudut kehidupan insan. (Yusuf Al-Qardhawi 1996). Potensi ilmu dapat menempatkan manusia di istana kemuliaan jika ia digunakan berlandaskan kepada kesyukuran terhadap yang Maha Pencipta.
Jika manusia menggunakan akan fikirannya dengan baik, dia akan selamat dan memperolehi kemenangan tetapi sebaliknya jika akan fikiran tadi digunakan berdasarkan kehendak hawa nafsunya maka akan celaka dan merugikannya.   

No comments:

Post a Comment