Saturday, February 16, 2013

ANTARA PEMBANGUNAN DAN KEMUDARATAN


 (Disiarkan pada 16. 2. 2013)
Setiap yang baik itu semestinya ada yang buruk atau tidak baik. Allah wujudkan sedemikian keadaan hidup adalah untuk menguji kepekaan manusia memahami yang mana antara kedua-dua fenomena tersebut yang sesuai bagi pembangunan tamadun manusia samada di alam jasmani mahupun di alam rohani. Ini bermakna untuk mendapatkan sesuatu yang sempurna dalam menangani hidup, kita kena usahakan untuk memilih keadaan yang sesuai. Usaha merupakan tawakal atau ibadat demi kelangsungan hidup yang diredai Allah s.w.t.
                Agama Islam memahami manusia  adalah makhluk yang teristemawa dari kejadian Tuhan yang lain. Baik dari segi fisikal atau kejiwaan. Kedudukannya lebih tinggi dari darjat para malaikat, ianya ditugaskan ke dunia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. dengan amal bakti sebagai khalifah Allah s.w.t.. untuk memajukan dunia ini di atas tuntutan-tuntutan yang digariskan oleh Islam di samping berjasa kepada alam sejagat. Memajukan dunia ini merupakan usaha, tawakal atau ibadat kerana Allah.
                Peranan manusia bukan sebagaimana yang dianggap oleh ajaran Krestian sebagai manusia yang berdosa sejak dari awal lagi yang dipercayai sebagai dosa warisan atau original sin. Agama Islam memahami manusia yang lahir ke dunia, bersih dan suci ibarat kain putih. Ia menjamin hidup manusia di muka bumi ini untuk menikmati segala apa yang dijadikan oleh Allah s.w.t. mengikut garis panduan yang telah ditetapkan dan sesuai  dengan kejadian  manusia itu sendiri. Lantaran itu Islam sering mengarahkan  manusia supaya selalu mengkaji dan mengingati kembali segala sejarah hidupnya, asal-usulnya, matlamat kejadian dan detik-detik serta kesudahan perjuangan manusia.
                Untuk memelihara kesucian serta kebersihan insan dalam menelusuri kehidupan di alam dunia ini kita kena bekalkan dengan ilmu dunia dan ukhrowi yang akan membentuk insan yang saleh yang sentiasa beriman dan bertakwa kepada Allah s.w.t..  Ilmu, Iman dan amal merupakan teras pembangunan insan di dunia dan di akhirat. Tanpanya manusia akan mengalami kemudaratan hidup di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat.   
                Nabi Adam a.s. dipilih Allah sebagai khalifah-Nya di atas bumi ini atas sebab kehadiran ilmu dalam dadanya yang mana para malaikat dan iblis tidak mempunyai. Ilmu adalah antara nilai yang tertinggi yang dibawa oleh Islam serta dibangunkan kehidupan  maknawai atau kebendaan, kehidupan  Akhirat atau dunia, menjadikannya sebagai jalan keimanan dan peransang kepada amalan.
                Islam adalah agama Ilmu, al-Quran al-Karim adalah kitab ilmu dan ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. ialah berkenaan dengan ilmu iaitu “Bacalah dengan Nama Tuhanmu yang telah menciptakan.” Membaca  adalah pintu keilmuan sementara al-Quran merupakan: “Kitab yang diperjelaskan ayat-ayatnya, iaitu  bacaan di dalam bahasa Arab, untuk kaum yang berilmu.” (Fussilat:3)
                Al-Quran telah menjadikan ilmu sebagai asas perbezaan antara manusia. Firman Allah surah Al-Zumar: 9 yang bermaksud (terjemahan): “…..Katakanlah: Adakah  sama orang-orang yang berilmu  dan orang-orang yang tidak berilmu. Hanyasanya yang mengambil pelajaran itu ialah orang-orang yang berakal ”
Jawapannya tentulah tidak sama. Ayat ini sebagai melengkapkan kenyataan Allah yang dimulai dengan amal dan diakhiri dengan ilmu. Amal itu merupakan perjuangan  dalam pembangunan dan ilmu merupakan penyingkapan. Kalau manusia beramal dengan berilmu menunjukkan kesempurnaan dan kelebihan dirinya.
                Orang-orang yang mahu mengambil teladan mengenai bukti-bukti yang diberikan Allah 
dan mengambil pelajaran daripadanya  itulah  dikatakan  berakal – bukan orang yang jahil dan cuai – kerana orang yang berakal dapat membezakan antara yang baik  dengan yang buruk.
Sedang orang yang tidak berakal tidak pula dapat membezakan.
                Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah serta bertakwa kepada-Nya. Firman Allah yang bermaksud(terjemahan): “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba-Nya hanyalah orang-orang berilmu.” (Fathir: 28).
                Tidak ada orang yang takut kepada Allah kecuali orang yang mengenali Allah s.w.t.. Allah s.w.t. hanya dapat dikenali berdasarkan kepada kesan-kesan kekuasaan dan rahmat-Nya terhadap makhluk. Lantaran itu, kenyataan  bahawa manusia berilmu sahajalah yang takut kepada Allah  telah disebutkan di dalam konteks ayat yang dibicarakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap alam semesta.
                Melaksanakan pembangunan semestinya berilmu tetapi ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buah. Ilmu juga merupakan hasil dari keimanan yang benar kerana tidak dapat digambarkan wujudnya keimanan tanpa amal. Tamadun yang ingin dibangunkan  oleh Islam ialah perlaksananya mempunyai ciri-ciri ilmu, amal dan iman. Ketiga-tiga fenomena ini saling berkaitan antara satu sama lain untuk mewujudkan pembangunan yang mendapat keredaan Allah s.w.t..
                Jika satu daripada nilai-nilai kemanusiaan itu hilang pasti agenda pembangunan akan mengalami kemudaratan. Sebagai contoh, jika pelaksananya tidak punya ilmu mengenai agenda yang hendak dibangunkan maka tidak ada kesudahannya; dan jika amal yang hilang dalam perlaksanaan agenda berkenaan maka ilmu yang dipunyainya tidak ada kemanfaatan. Dalam semua ibadat iman menjadi teras pembangunan kerana tanpanya perlaksanaan hanya diwarnai oleh kepentingan diri yang berbentuk rasuah.    
                 Allah s.w.t. berfirman surah al-Baqarah: 29, yang bermaksud (terjemahan): “Dialah Tuhan yang menjadikan segala apa yang di bumi ini untuk kepentingan manusia.”
                Oleh itu maju dan mundur, baik dan buruknya keadaan pembangunan alam kehidupan adalah bergantung kepada manusia. Manusialah yang layak memegang  amanah ini yang tidak dapat ditanggung oleh makhluk-makhluk lain. Perkara ini ditegaskan oleh Allah s.w.t. di dalam firman-Nya yang bermaksud (terjemahan):
“Kami telah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung, maka semuanya tidak sanggup memikulnya, mereka takut akan mengkhianatinya dan manusialah yang layak memikul amanah ini, tetapi manusia ini amat zalim dan bodoh”. (Al-Ahzab: 72)
Tanggungjawab manusia terhadap  Tuhan  tentang  amanat itu bukanlah suatu perkara yang ringan malah ianya haruslah melaksanakannya  dengan baik dan jujur. Amanah yang disebutkan di sini ialah segala sesuatu yang dipertaruhkan kepada seorang menjadi kepecayaan, berupa perintah dan tegahan mengenai urusan agama dan dunia.
Dan yang dimaksudkan dengan amanat pula ialah: Bebanan dalam segi keagamaan seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, bercakap benar, menjelaskan hutang, menyukat dan menimbang dengan cukup, bahkan anggota badan dan kehormatannya  hendaklah diguna sesuai dengan maksud ia dijadikan dan lain-lain perkara lagi.
Dia dinamakan amanat kerana dia merupakan kewajipan-kewajipan yang ditetapkan oleh Allah kepada orang-orang mukallaf sebagai suatu amanat yang mesti dipikul dengan patuh  dan taat. Namun  demikian, amanat yang diterimanya oleh setengah manusia  telah diabaikannya, sehingga ia berlaku aniaya terhadap dirinya, dan bertindak secara jahil terhadap perintah
Tuhannya.
Mengapakah manusia yang ada mempunyai persediaan untuk menerima bebanan itu
setengahnya telah mengabaikannya. Hal ini tidak  lain kerana pada diri manusia itu terdapat  naluri atau pembawaan suka marah yang mengakibatkan ia berlaku aniaya dan  zalim. Begitu juga ingin menurut kemahuan nafsu  syahwatnya yang mengakibatkan ia jahil untuk mengambil tahu dan memperhatikan terhadap kesudahan sesuatu perkara. Oleh itu Allah  bebankan kewajipan-kewajipan agama kepadanya, maka bebanan-bebanan itulah yang menjadi pengekang dari mengikuti berterus-terusan kehendak nalurinya yang tidak terbatas, agar tidak celaka.(Al-Ustaz Ahmad Sonhadji Mohamad Milatu. 1989)
                 Keamanan hidup  adalah di antara  kelebihan  manusia dari makhluk-makhluk lain, ianya lahir dari keluhuran budi, keutamaan pekerti  dan perangai yang baik yang menghasilkan rasa cita  dan kasih di antara mereka  serta rasa suka dan menghormati terhadap hak  milik orang lain.
                Jika suatu ketika keamanan itu terganggu maka kesetiakawanan sosial menjadi mangsa mudarat. Ini disebabkan segulungan manusia hilang  sifat peri kemanusiaan. Mereka melakukan kerosakan dan menggangu  serta  mencabul kehormatan orang lain. Terjaminnya keamanan di kalangan manusia adalah hasil daripada didikan agama, di mana manusia disuruh bermaaf-maafan di antara satu sama lain, andainya terdapat kesalahan dan kesilapan  dalam pergaulan harian.    
                Adalah wajar menghargai jasa dan kebolehan orang lain, dianjurkan supaya mengorban kan sebahagian  hak miliknya untuk kepentingan umum, digesa supaya sentiasa mengamalkan sikap bantu membantu, tolong menolong, pesan memesan ke arah bersifat  sabar dan berlaku adil terhadap dirinya sendiri dan kepada orang lain.
                Tegasnya manusia disuruh berperangai baik terhadap semua makhluk  sama ada kawannya sendiri mahupun orang lain atau pun makhluk-makhluk binatang dan sebagainya, di samping itu manusia seharusnya bersikap sabar dalam menghadapi perjuangan hidup ini baik berupa senang atau pun susah serta sentiasa menghiasakan diri dengan akhlak yang mulia yang tidak terdapat di kalangan binatang, (Mohd Ali bin Abu Bakar, 2007).
                Banyak ayat-ayat suci al-Quranul-karim menganjurkan supaya menusia  berperangai baik dan kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. adalah membuktikan  ajaran-ajaran ini, seperti sabdanya: “Diutus aku ini adalah untuk  menyempurnakan akhlak yang mulia.”
                Memang tujuan  utama kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. ialah untuk mengembalikan manusia  supaya tetap berada di atas keperibadiannya yang asal iaitu  tetap di dalam keutamaan budi  pekertinya.
                Maka kerana itulah, al-Quran sering kali menyerankan kepada manusia  tentang ketinggian akhlak ini, antaranya: “Hendaklah kamu memberi kemaafan dan hapuskan kesalahan.” (Al-Baqarah: 109)
                “Bahawa pemaafan kamu itu lebih dekat  kepada takwa.” (Al-Baqarah: 237)
                “Mereka berpesan tentang kesabaran dan pesan-memesan tentang kasi sayang.” (Al-Balad: 17)
                Mengenai keamanan, Allah s.w.t. menerangkan yang bermaksud (terjemahan): “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam (keselamatan) keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.” (Al-Baqarah: 208)
                Manusia sentiasa mengalami proses pembaharuan dalam hidupnya. Ini disebabkan manusia mempunyai kecerdasan, daya fikir dan ilmu pengetahuan  serta  keinginan dan suka menerima sesuatu perubahan demi kepentingan dirinya. Walaubagaimanapun dalam menerima perubahan kadang kala mengalami kemudaratan, ini harus diterima atas dasar memahaminya sebagai ujian Allah dalam hidup.
Kemuderatan itu datang tanpa disedari. Pada lazimnya ia menjelma pada masa yang tidak diduga maka itu harus waspada dan berhati-hati agar ia tidak mempengaruhi daya juang dalam menerima pembaharuan demi pembanguna tamadun kehidupan.

No comments:

Post a Comment