Saturday, October 12, 2013

SANDARAN PRATIKAL DALAM BERIBADAH

 (Disiarkan pada 12. 10. 2013)
Islam mengakui tauhid yang mutlak, zat dan sifat Allah serta mengarah semata-mata kepada-Nya di dalam beribadat. Allah s.w.t. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang ber- maksud (terjemahan): “Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah dan lagi Maha Penyayang”.
               Tauhid ialah kaedah pertama dalam Islam di mana hati orang-orang wajib beriman. Ia adalah sandaran pratikal dalam beribadah. Kalimah Allah ialah nama yang disebutkan kepada “Pencipta”.
               Syahadat orang-orang Islam “La ilaha illah” ialah pengiktirafan dengan lidah serta hati mempercayai dengan pengetahuan dan keyakinan bahawa tidak ada yang disembah melainkan Allah. Syahadat seperti ini ialah syahadat dengan kewujudan Allah dan dengan keesaan-Nya.
               Sunnah Allah menetapkan bahawa akidah mempunyai kuasa ke atas gerakan badan. Apa jua amalan sama ada baik atau buruk adalah merujuk kepada rosak atau tidak-Nya sesuatu akidah itu.
               Tauhid dalam Islam tidak mempunyai keraguan. Tauhid itu keluar dari hati dan diikuti dengan semua sifat mulia. Kalimah tauhid menamakan kepercayaan kepada orang yang mengatakannya bahawa tidak ada yang disembah, tidak ada yang menghidup, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi reziki dan tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah s.w.t.
               Orang-orang mukmin mempunyai kebenaran dalam akidah tauhidmya. Tidak ada seorang pun yang menguasainya. Dan mendapati bahawa apa yang berlaku  ke atas alam akibat  tunduk kepada raja-raja dan pembesar-pembesar yang zalim adalah disebabkan oleh kejahilan mereka tentang Pemberi kesan tertinggi serta akidah mereka tunduk kepada kekuatan mereka yang waham, yang menunjukkan kepada mereka bahawa pemimpin mereka dari satu kumpulan adalah lebih baik dari kumpulan mereka sendiri. Dengan inilah Al-Quran menegah mereka dari meminta tolong selain daripada Allah.
               Firman Allah dalam surah Al-A’raf:194 yang bermaksud (terjemahan):
               “Sesungguhnya  berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu, kerana itu serulah berhala-berhala itu supaya diperkenankan  permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar (dalam keperca- yaan mereka)”  
               Orang-orang mukmin dapat mengambil faedah dari tauhid iaitu bersifat dengan sifat berani dan tidak takut mati; sebab yang memiliki mati hanya Allah sahaja. Adanya sifat ini akan mengangkat diri ke darjat kemuliaan. Ia sanggup mati syahid pada jalan Allah. Firman Allah s.w.t. dalam surah Ali Imran ayat 145 yang bermaksud (terjemahan):
               “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, (Allah menetapkan) ketetapan yang tertentu waktunya”.
               Islam agama yang sesuai dengan lojik dan akal. Ia tidak menyeruh penganutnya mempercayai sesuatu kecuali setelah ditunjukkan kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Ia juga tidak menentang akidah yang lain kecuali setelah dinyatakan yang akidah itu salah.
               Mempercayai berbilang-bilang Tuhan umpamanya, menjadikan  manusia sebagai hamba Tuhan-tuhan itu. Jadi dengan demikian manusia bertanggungjawab untuk mendapat kan keredaan dari Tuhan-tuhan tersebut. Bagi mencapai tujuan ini mereka hendaklah mengadakan persediaan-persediaan seperti memberi hadiah-hadiah, nazar-nazar dan korban-korban untuk Tuhan-tuhan itu. Dalam hubungan ini Allah berfirman kepada orang-orang musyrikin seperti dalam surah Yunus ayat 39 – 40 yang bermaksud (terjemahan):
               “Manakah yang lebih baik, Tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya
(menyembah)nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat itu. Allah tidak menurun kan suatu keterangan pun  tentang nama-nama itu. Keputusan itu  hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintah agar kamu tidak menyembah selain Dia”.
               Al-Quran menyatakan perbezaan besar antara menyembah Tuhan yang satu yang semua perkara  tunduk kepada hukumnya; di samping menyatakan ringannya pengorbanan manusia mengikut ajaran tauhid. Tauhid juga menyatupadukan manusia, di samping mengha- puskan perbezaan yang berlaku akibat perbezaan akidah. Kemudian Al-Quran berpindah kepada berhujah dengan orang-orang musyrikin dengan katanya yang bermaksud: bagaimana kamu boleh menyembah tuhan-tuhan yang kamu sendiri buat dan kamu atau bapa-bapa kamu  yang memberi tuhan-tuhan itu?
               Sesiapa yang meneliti rahsia alam, mengetahui peraturan, ciptaan yang halus dan kesatuan maksud bagi semua juzuk alam, maka tidak dapat tidak ia akan beriman dengan keEsaan Allah dan akan jelas baginya  ketinggian ayat Al-Quran yang mengakui hakikat ini.
               Firman Allah dalam surah Al-Anbiya’ ayat 21 – 22 yang bermaksud (terjemahan): “Apakah mereka mengambil Tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan (orang-orang mati?). Sekiranya ada di langit dan di bumi  Tuhan selain Allah, tentulah kedua-duanya itu telah rosak binasa”.
               Allah mencela perbuatan orang-orang musyrik yang mengambil beberapa banyak Tuhan di muka bumi ini, untuk dijadikan Tuhan yang disembah, iaitu dengan mengambil bermacam-macam berhala dan patung daripada batu, emas, perak dan lain-lain benda lagi untuk dipujanya. Apakah berhala dan patung  yang mereka jadikan Tuhan itu dapat meng- hidupkan orang yang sudah mati? Jawapannya, berhala yang begitu hina keadaannya masakan dapat menghidupkan orang yang mati dan membangkitkan mereka dari kubur masing-masing. Sifat ketuhanan mestilah dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau tidak dapat menghidupkan  orang yang sudah mati, maka tidak layak untuk menjadi Tuhan.
               Allah telah membuat dalil yang bersandarkan hukum akal mengenai Tuhan, dan menolak  tentang  adanya Tuhan selain Allah. Iaitu, sekiranya  di langit dan di bumi ini ada Tuhan yang lain lagi yang memerintah selain Allah, nescaya kedua-duanya akan binasa berserta dengan penduduk langit dan bumi tersebut. Kerana sekiranya ada dua Tuhan yang memerintah di langit dan di bumi, pastilah akan berlaku dua kemungkinan.
1.       Mungkin kedua-duanya  berselisih
2.       Mungkin pula kedua-duanya sepakat.
Kalau  ada dua Tuhan  yang memerintah di langit dan  di bumi  sedangkan  kedua-dua
nya pula berselisih pendapat dan masing-masing hendak melakukan tindakan yang belainan, bererti kedua-duanya saling bertentangan dan akan berlawan. Sebab, kalau yang satu hendak mengadakan sesuatu benda sedangkan yang lain tidak mahu mengadakannya lalu kedua-duanya berselisih, maka benda yang hendak diadakan itu tidak akan wujud. Akibatnya kedua-dua Tuhan itu akan merosakkan perjalanan alam. Hal ini tidak dapat diterima oleh akal yang sihat. Kerana alam sudah pun wujud dan berjalan dengan teratur serta dalam keadaan yang baik.
               Dan kalau kedua-dua Tuhan itu pula sependapat dan sepakat, hal ini juga tidak di terima oleh akal; kerana kalau kedua-duanya hendaka mengadakan sesuatu benda, bererti makluk yang dijadikan itu lahir daripada hasil kerjasama mereka. Adapun hasil kerjasama dari dua orang yang sepakat dan bersatu, adalah dianggap sebagai suatu kelemahan andainya mereka nanti berpisah. Sebab kalau mereka berpisah, masing-masing tidak dapat berdiri di atas kakinya sendiri, malahan masing-masing saling berhajat kepada yang lain. Bukanlah layaknya Tuhan itu bersifat lemah dan berhajat pula kepada yang lain.
               Oleh kerana bukti tentang pengatur langit  dan bumi itu tak dapat tidak mestilah satu, maka nyatalah yang bersifat esa dan satu itu hanyalah Allah. Maha Suci Allah, Tuhan yang
kekuasaan-Nya meliputi seluruh, termasuklah Arasy pusat tempat mentadbirkan perjalanan alam ini, dan Maha Suci Allah daripada disifatkan oleh orang-orang musyrik bahawa Dia mempunyai anak atau isteri, iaitu sifat yang sama sekali tidak layak bagi-Nya.
               Al-Quran bukan sahaja setakat menyatakan akan berlaku kerosakan sekiranya ada Tuhan yang berbilang-bilang, malah ia juga menggambar setengah-setengah tanda kerosakan dengan menggunakan gambaran tinggi yang meyakinkan. Firman Allah dalam surah Al-Mu’minum ayat 91 yang bermaksud (terjemahan):
               “ Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan (yang lain) berserta-Nya. Kalau ada Tuhan berserta-Nya, tentulah masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang dicipta-Nya dan tentulah sebahagian dari Tuhan-tuhan itu akan menyalahkan sebahagian yang lain. Maha Suci Allah dan apa yang mereka sifatkan itu”.
               Menyekutukan Allah kerap juga disebut mensyirikkan Allah. Syirik ialah melakukan ibadat  kepada selain dari Allah, sama ada kepada berhala, pokok, binatang, kubur, planet, kekuatan alam semulajadi, menyembah manusia ataupun mempecayai bahawa Allah mempunyai pembantu atau anak.
               Islam telah menjelaskan kebatilan syirik. Firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 116 yang bermaksud (terjemahan):
“ Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mensyikirikkan-Nya, dan Allah mengampun dosa selain dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan sesiapa yang mensyirikkan Allah sesungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang jauh”.
Oleh kerana syirik merupakan hasil dari kejahilan dan waham, ia membawa banyak keburukan kepada masyarakat manusia yang mana keburukan-keburukan seperti itu  tidak dibawa oleh akidah-akidah lain. Kita dapati di samping ia bercanggah dengan akal dan lojik maka ia menjadikan akal bersedia menerima setiap benda waham, khurafat dan dongeng yang melemahkan orang itu sendiri serta menghalang kemajuannya.
Kerapkali syirik mencampurkan ajaran-ajaran ketuhanan yang tinggi yang berbeza-beza dan menyelewingkannya dari hakikat yang sebenar, sebab ianya sengaja diputarbelitkan oleh pendukung syirik.
Islam memerangi syirik dengan tujuan membebaskan diri manusia dari menjadi hamba kepada mana-mana makhluk di bumi. Serangan Islam ke atas syirik bukan setakat membawa dalil akli untuk menunjukkan keEsahan Allah; tetapi juga menghapuskan kesamar-samaran serta membanyakkan hujah-hujah akliyah dan saintifik; dengan berbagai ibarat serta men- datangkan misal-misal.
Allah berfirman dalam al-Quran surah Al-ikhlas ayat 1 – 4 yang bermaksud (terjemahan):
“Katakanlah: Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”.
Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma’idah ayat 72 – 75 yang bermaksud (terjemahan):
“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: Sesungguhnya Allah ialah al-Masih putra Mariam. Pada al-Masih (sendiri) berkata: Hai Bani Israil: Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu “Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga dan tempat-nya ialah Neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan  bahawasanya Allah salah seorang dari yang  tiga pada hal sekali-kali tidak ada tuhan selain dari Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan  itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan disentuh
seksaan pedih. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya. Pada hal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Masih Putra Mariam itu hanyalah seorang Rasul(utusan), sungguhnya beberapa rasul telah terdahulu daripadanya. Ibunya seorang perempuan yang sangat lurus. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah  bagaimana Kami menjalankan  kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan Kami (Allah) menjelaskan keterangan-keterangan kepada mereka kemudian perhatikanlah ke mana mereka berputar  (dari kebenaran)”.  

No comments:

Post a Comment