Saturday, September 13, 2014

AMANAH ATAU WASIAT DALAM PEMBANGUNAN INSAN

 (Disiarkan pada 13. 9. 2014)
Sesuatu pekerjaan yang dipercayakan kepada orang tertentu untuk menjaga atau menyampai kannya kepada orang lain dengan selamat. Ia juga berbentuk satu wasiat atau pesanan orang tertentu yang perlu disampaikan kepada orang yang berhak menerima wasiat atau pesanan tersebut.
               Pada kebiasaannya perkara yang diamanahkan merupakan satu bentuk pembangunan kehidupan kepada orang yang menerima amanah. Amanah yang biasa kita ketahui ada dua jenis. Amanah yang disampai secara langsung dan keduanya ialah amanah yang disampai secara tidak langung.
               Amanah yang disampaikan secara langsung biasanya kedua-dua pihak, iaitu orang yang mempunyai amanah dan penerima amanah masih hidup atau masih boleh bersemuka secara langsung seperti hubungan seorang anak dengan ayahnya sendiri. Amanah jenis kedua ialah yang disampaikan  dengan menggunakan khidmat orang tengah.
               Kedua-dua jenis amanah mempunyai kekuatan yang serupa dari segi maknanya. Dalam pembangunan manusia amanah atau wasiat Allah Subhanahu wa Ta’ala telah disalurkan kepada wahyu-Nya yang diterima oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad shallalahu alai wasallam dalam perantaran Malaikat Jibril sebagai penyampainya.
               Wasiat-wasiat atau amanah Allah yang dimuatkan dalam al-Quran dipertanggung jawabkan kepada baginda rasul nabi Muhammad shallahu alai wasallam untuk ditarbiahkan kepada semua manusia di alam dunia ini. Walaubagaimana pun wasiat atau amanah tersebut diturunkan tanggungjawabnya kepada umat nabi Muhammad setelah wafatnya baginda rasul, untuk disampaikan kepada manusia hingga ke hari  kiamat.
               Antara amanah atau wasiat Allah dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Isra’ ayat 36 yang bermaksud:
“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan jiwa (hati); semua itu akan diminta pertanggungjawabnya.
               Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini berlagak sombong, kerana sesungguh nya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan mencapai setinggi gunung.”
               Ayat di atas adalah salah satu di antara ayat-ayat yang mengandung wasiat dan hikmah yang besar. Ayat tersebut juga merupakan anjuran dari Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya agar selalu memelihara segala sesuatu yang dianugerahkan, baik berupa akal fikiran, telinga, jiwa, dan lain-lain untuk menggunakan dan mengembangkannya di segala bidang  dengan sebaik-baiknya. Bila karunia yang dimilikinya tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, maka ia harus mempertanggungjawabkannya.
               Sebagaimana diketahui, bahawa akal itu mempunai dua sifat, iaitu pertama: Akal yang sifatnya positif, menerima apa sahaja dan percaya pada hal-hal yang tidak benar, misalnya khurafat dan khayalan, tanpa adanya dasar yang mengikuti suatu paham dan sebagainya. Sifat demikian itu, yang tidak bernilai, ditolak oleh Islam.
               Kedua: Akal yang dikehendaki oleh Islam ialah akal aktif yang mengikuti dan patuh pada dalil dan hal-hal yang ada dasarnya. Akal yang sihat dan sempurna, dan itu akan tercermin pada pengalaman, ilmu pengetahuan, dan cara memakai  segala sesuatu yang diberikan  Allah swt. kepadanya, misalnya telinga, penglihatan serta jiwa sebagai sarana makrifat.
               Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 yang bermaksud:
               “Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam  keadaan tidak mengetahui apa-apa lalu Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan jiwa agar kamu bersyukur.”
               Maka, wajib bagi manusia menggunakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Penglihatan untuk memandang  sesuatu yang dapat menimbulkan pengalaman-pengala- man berharga. Maka atas dasar inilah berkembang ilmu-ilmu pengetahuan di alam semesta ini. Pikiran atau akal dipakai untuk menimbang (membedakan) sesuatu, baik atau buruk, dan juga dapat menarik kesimpulan dari suatu analisis.
               Sarana atau alat tersebut dapat mengungkapkan dan melihat dari jauh alam penghidu-
pan makhluk serta syriat Allah yang telah diperintahkan atau yang dilarangnya. Alat tersebut  tidak boleh  digunakan untuk hal-hal yang dilarang dan mengikuti hal-hal yang tidak benar atau kebatilan.
               Firman Allah swt. surah Al-qashash ayat 71 yang bermaksud:
               “....apakah kamu tidak mendengar?”
Untuk memikirkan betapa dahsyatnya jika memang misalnya terjadi demikian, iaitu hari malam terus menerus, gelap terus menerus yang sebaik-baiknya ialah pada malam hari, terutama malam gelap gulita. Cahaya bulan tidak ada, cahaya bintang tidak ada, dan segala sesuatu hening bening di kanan kiri kita. Ke mana saja mata memandang tidak ada yang kelihatan. Maka yang tajam  waktu itu  ialah daya pendengaran kita. Maka itu penutup ayat ialah: “Apakah tidak kamu mendengar?”
               Firman Allah  swt. surah Al-Qashash ayat 72:
               “....apa kamu tidak memperhatikan ?”
               Manusia disuruh berfikir, disuruh menuntut ilmu untuk menyelidiki bahawa tidak mungkin peraturan yang telah ada ini iaitu peredaran bumi mengelilingi matahari, yang menyebabkan terjadi siang dan malam, mewujudkan perputaran cakerawala alam akan dapat diubah lagi. Tidak ada  kekuasaan lain yang mengaturnya kecuali kekuasaan Tuhan. Dan Allah sendiri misalnya dengan kudrat iradatNya hendak mengubah perjalanan itu tidak pula ada tuhan lain yang dapat mengalangnya.
               Penutup ayat pertanyaan pula: “apakah kamu memperhatikan’. Sebab di siang hari yang terang benderang, jauh dan dekat, warna dan warni, panjang dan lebar jelas nampak oleh mata, maka itu pulalah pertanyaan yang sesuai buat penutup ayat, sebagai penutup ayat tentang malam ialah apakah kamu tidak mendengar?
               Firman Allah swt. surah Al-Baqarah ayat 76 yang bermaksud:
               “....tidakkah kamu mengerti?”
               Sungguh berbeza sekali antara orang-orang Islam yang taat, yang mahu menerapkan ayat-ayat tersebut di atas, dengan orang-orang  kafir yang tersesat, yang membekukan ayat-ayat tersebut untuk dimanfaatkan ke arah yang tidak benar. Mereka memilikinya, tetapi tidak menggunakannya ke arah yang benar.
               Allah swt. berfirman dalam al-Quran surah Al-A’raaf ayat 179
               “...mereka mempunyai hati (akal), tetapi tidak digunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah). Mereka mempunyai mata, (tetapi) tidak digunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah). Mereka mempunyai telinga, (tetapi) mereka tidak menggunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu bagikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai.”
               Mereka ada mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami keterangan-keterangan Allah dan memikirkan kebaikan serta petunjuk yang ada di dalamnya seperti terutusnya rasul dan kebenaran  agama Islam yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia, bahkan mereka bepaling dari kebenaran itu dan enggan untuk menerimanya. Mereka hanya memahami apa yang menjadi kepentingan hidup mereka di dunia sahaja.
               Mereka ada mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat kejadian dan keajaiban alam yang menandakan tentang keesaan Allah dan kekuasaan-Nya  di dalam mencipta dan mengatur alam sehingga semuanya berjalan dengan sempurna dengan tidak ada cacatnya . Tetapi  semuanya itu telah menjadi perhatian, bahkan yang mereka lihat ialah
perkara-perkara yang keji, kotor dan maksiat untuk memuaskan nafsu mereka.
               Mereka ada mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar keterangan-keterangan yang berharga dari kandungan ayat-ayat Quran dan hadis, tidak untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik daripada ulama dan cerdik pandai, dan tidak untuk mendengar pengajarean-pengajaran yang berguna bagi kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.
               Kemudian Allah membuat perumpamaan dengan firman-Nya yang berbunyi: “Mereka itu adalah seperti binatang ternakan.”
               Sedangkan binatang ternak masih juga faham tentang setengah-setengah perkara yang mungkin membahayakan dirinya lalu ia menjauhinya, begitu pula setengah-setengah perkara  yang mendatangkan faedah kepadanya lalu dihampirinya. Tetapi bagi orang yang kufur dan ingkar, mereka itu  tetap tidak mahu memahaminya. Sikap mereka itu menunjukkan bahawa mereka lebih  sesat lagi dari binatang. Itulah perumpamaan orang-orang yang dibebani kewajipan syarak – sebagai sifatnya makhluk yang mesti tunduk – tetapi telah cuai, lali dan menyia-nyiakan tugasnya.
               Allah berfirman dalam al-Quran surah Al-Isra’ ayat 37 yang bererti: “Janganlah kamu berjalan di atas bumi Allah ini dengan berlagak sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan tidak akan mencapai setinggi gunung.”
               Allah melarang, janganlah seseorang itu berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, umpamanya  berjalan dengan menghentak-hentak kaki kerana menunjukkan kemegahan. Sebabnya dilarang – Allah menyindir – kerana engkau tidak akan dapat  menembusi bumi. Dengan kesombongan dan takburmu, engkau tidak akan dapat menembusi bumi sampai ke hujung atau sebaliknya. Dan tidak pula dapat engkau menandingi gunung dengan kesombonganmu hingga mencapai  puncaknya kerana engkau tidak  dapat memanjang  saetinggi gunung.
               Jelasnya: Janganlah manusia itu membesarkan diri walhal dia adalah makhluk yang lemah. Jika dibandingkan manusia itu dengan bumi, gunung dan benda-benda yang ada disekelilingnya, dia adalah jauh lebih kecil dan paling lemah. Kesombongan hanyalah bergantung dengan  besarnya kekuatan dan besarnya tubuh badan, sedang kedua-duanya ini tidak pula dipunyai oleh manusia. Maka apakah yang menyebabkan dia berlagak sombong sedangkan dia lebih hina daripada bumi dan lebih kecil daripadanya.
               Tidak layak bagi orang mukmin berjalan dengan lagak (gaya) ujub dan takabur (sombong). Pada ayat lain Allah memuji hamba-hamba-Nya yang salih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqaan ayat 63 yang ertinya,
“Dan hamba-hamba Tuhan yang Pengasih itu, ia lah mereka yang berjalan di muka bumi beradab sopan. Dan apabila diajak bercakap oleh orang-orang yang bodoh, mereka katakan: “Baik sahaja.”Jika hamba Ar-Rahman berjalan di atas bumi, mereka berjalan dengan tenang dan rendah hati.”
Allah  sebutkan akan pekerti hamba-hamba-Nya daripada orang-orang Mukmin yang sungguh-sungguh ikhlas di dalam beribadat kepada Allah. Mereka itu sifat-sifatnya yang sempurna dengan segala budi pekertinya yang mulia, yang dengannya layaklah mereka mendapat pahala yang besar dari Tuhan mereka dengan diberi kehormatan yang mulia.  
Gambaran mereka yang baik itu pula dibayangkan dengan beberapa macam si                                                    fat-sifat seperti yang berikut: Hamba-hamba Allah yang layak mendapat pahala sebagai pembalasan dari Tuhan mereka, ialah orang yang berjalan dengan penuh tertib dan beradab sopan, tidak menghentak-hentakkan kakinya di atas bumi untuk  menunjukkan kesombongan nya dengan membuat bising ribut da bising suara kakinya.
Dalam hubungan ini Sayidina Umar (r.a.) telah meriwayatkan: Apakala beliau melihat seorang budak laki-laki jalannya berlenggang dengan lagak yang sombong, beliau menegur nya dengan berkata: Sesungguhnya berlenggang dengan lagak yang sobong itu adalah cara berjalan yang dibenci. Maka bercermatlah engkau waktu berjalan. Demikian Sayidina Umar mengingatkan budak tersebut. Untuk apa manusia berjalan di muka bumi ini dengan gaya yang sombong? Sedangkan ia tidak dapat menembus bumi dan tidak dapat juga mencapai setinggi gunung?
               Bagikan orang yang mengendarai mobil atau kendraan bermotor yang mewah dengan kecepatan yang luar biasa, tanpa mempedulikan pejalan kaki  sehingga mereka itu sering menjadi korban kecelakaan.
               Sebagai orang Muslim, hendaklah memperhatikan ketertiban dan berlaku baik,
menjauhi sifat-sifat sombong atau ujub. Sebagaimana sabda baginda Nabi shallahu alai wasallam.

               “Barang siapa yang menganggap dirinya besar dan berlaku sombong dalam perjalanannya, maka ia akan menemui Allah dan dimurkai-Nya.” (H.r. Ahad dan Bukhari)

No comments:

Post a Comment