Sunday, October 26, 2014

FAKULTI AKAL MEMIMPIN MANUSIA DALAM LANDASAN YANG BENAR

 (Disiarkan pada 25. 10. 2014)
Akal merupakan satu fungsi roh manusia. Oleh itu, akal adalah satu entiti kerohanian. Dalam kehidupan duniawi akal mempunyai dua dimensi yang berbeza. Dari aspek fizikal, akal merujuk  organ otak, manakala dari aspek kerohanian pada akal merujuk kebolehan manusia untuk memahami, membeza, membanding, menimbang dan membina skim ilmu.
               Otak (entiti fizikal) dan akal (entiti kerohanian) saling berinteraksi antara satu  sama lain. Misalnya akal memperolehi maklumat tentang benda-benda dalam persekitaran melalui pancaindera; keperluan asas tubuh ditafsirkan oleh akal, sementara akal pula mungkin  mengarah tingkah laku yang tertentu. 
Melalui akal, manusia berkemampuan membaca, memerhati, mengkaji, menganalisis, menterjemah, mentafsir, dan memahami tanda –tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta. Rengkasnya, akal merupakan alat atau wahana untuk berfikir, bertaakul, membuat keputusan, dan membina  skim ilmu tentang alam semesta.
               Dalam proses membina skim ilmu, akal tidak berfungsi secara bersendirian. Malah, proses tersebut  membabitkan gabungan tiga daya yang terdapat dalam diri manusia:
1.       Daya intelek (akal) atau pintar cerdas yang berkait dengan fungsi akal
2.       Daya kemahuan (iradah), pemilihan, kerelaan hati, atau komitmen yang berkait dengan fugsi jiwa.
3.       Daya perasaan(wujdan) atau motivasi yang berkait dengan funsi jiwa.
Islam memberi penekanan dan pengiktirafan yang tinggi kepada penggunaan akal atau
berfikir dalam usaha mencapai kebenaran dan keyakinan. Malah berfikir adalah satu kewaji- pan menurut Islam.  Dalam al-Qur’an terdapat 16 frasa ulil albab (orang yang memahami atau berfikir) dan 34 tempat seruan berulang kali disebut agar manusia memerhati, berfikir, dan bertafakur. Dalam satu hadis riwayat Ibn Majjah pula, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Berfikir sejam adalah lebih baik daripada tujuh puluh tahun sembahyang sunnat”.
               Antara lain,  hadis ini menggambarkan kepentingan ikhtiar intelektual dalam pemba- ngunan insan. Malangnya, sesetengah  individu  Muslim mengabaikan inti sari hadis ini. Misalnya mereka lebih berminat untuk meneliti budaya Barat bagi mendapatkan bimbingan dan nasihat mengenai isu-isu pembangunan, daripada meneliti warisan intelektual,  tradisi moral, prinsip etika, sistem nilai, dan sumber kerohanian mereka sendiri untuk mencari penyelesaian yang selaras dengan ajaran Islam.
               Dalam konteks pembangunan, masalah itu merupakan satu peluang bagi kita untuk menuju ke destinasi kecemerlangan kerana ia memberi kita satu jalan untuk menggunakan kemahiran berfikir demi memahami mengapakah wujud masalah itu?
               Ini bermakna akal adalah satu alat untuk mencari jalan atau ikhtiar melakukan sesuatu agar karenah-karenah yang menghalang kita untuk meneruskan agenda pembangunan sesuatu dapat diatasi.
               Akal adalah fikiran yang sihat bagi menempatkan manusia  sebagai makhluk yang mempunyai kewibawaan dalam menangani pembangunan hidup. Jika akal itu digunapakai dengan sajian iman kepada Allah Subhanahu wa Tala, maka segala penyelesaian kepada permasalaan kehidupan dapat ditangani dengan sempurna dan seksama mengikut lunas-lunas ketamaadunan manusia.
               Manusia dijadikan Allah Subhanahu wa Tala di syurga dengan keadaan hidup yang senang dan mewah tanpa menggunakan akal untuk mendapatkan sesuatu keperluan hidup. Semuanya disediakan Allah Subhanahu wa Tala, akan tetapi manusia mengkufuri kemewahan hidup tersebut dan tidak bersyukur kepada Allah malahan membelakangi nasihat-Nya supaya
jangan menyentuh buah khuldi yang terlarang itu.
Akibat kegagalan mematuhi amanah berkenaan maka manusia disingkir oleh Allah dari syurga-Nya dan ditempatkan di alam dunia buat selama-lamanya  sehingga akhir hayatnya sebelum bertemu kembali dengan Allah dengan izin-Nya!.Kehidupan di dunia dihiasi dengan berbagai macam ujian Allah Subhanahu wa Tala. Untuk menangani ujuan-ujian tersebut kita menggunakan akal fikiran demi mendapatkan hikmah disebalik ujian tersebut..
Pepatah mengatakan bahawa guru yang paling bijaksana ialah pengalaman. Dari pengalaman timbul akal untuk berhati-hati supaya kesalahan yang telah dialami tidak berulang lagi. Jika kesalahan yang sama berulang juga maka manusia tidak mempunyai akal fikiran untuk memandunya dalam menelusuri kehidupan.
Jika pengalaman hidup tidak pernah dilalui seperti kesusahan atau kesangsaraan hidup yang memerlukan akal untuk menanganinya, maka apabila ia bertemu susah amat sukar baginya untuk menyelesaikan.
Dari sudat rohani akal bertanggungjawab terhadap proses persepsi, pemahaman, penakulan, pemikiran dan pembinaan skim ilmu. Dengan akal, manusia dapat berfikir tentang baik dan buruknya sesuatu perkara mengatasi  konflik kognatif, dan meneliti perubahan dalam persekitaran sehingga dapat mengambil manfaat darinya. Pada asasnya, akal terdiri daripada bahan kerohanian yang membolehkan  roh rasional mengenali dan membezakan kebenaran daripada kebatilan.
               Secara tabii, fakulti akal mempunyai kecendrungan untuk mengetahui. Akal merupa kan alat yang membolehkan seseorang memahami dan mengamati fenomena alam semula jadi, sejarah tamadun manusia, dan perkembangan diri serta menganalisis kepentingan hidup beragama.
               Melalui akal, manusia dapat memerhati, mentafsir, dan memahami tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat lingustik begitu juga yang bukan bersifat lingustik. Tanda linguistik merujuk kepada ayat-ayat al-Quran (wahyu-Nya), manakala tanda bukan lingustik  merujuk kepada fenomena alam semualajadi (alam tercipta)  oleh Allah..
               Pada sesetengan ulama akal merupakan rasul dalam diri seseorang kerana ia membantu memahami sesuatu fenomen alam kehidupan. Akal terdapat satu proses penting yang dikenali sebagai fikir. Konsep fikir merujuk kepada aktiviti renungan (refleksi) atau penyoalan dalam yang rasional dan kritis. Melalu fikir, roh manusia bergerak ke arah memperoleh makna tentang sesuatu objek pengetahuan.
               Pemerolehan makna atau ketibaan roh kepada makna tentang sesuatu itu pula adalah melalui proses intuisi yang berlaku dalam kalbu. Dalam konteks ini, perkaitan antara akal dengan kalbu dapat dilihat dengan jelas. Akal berfungsi membina skim ilmu melalui tiga proses asas, iaitu penglibatan aktif, fikir (refleksi), dan pengabstrakan, manakala kalbu pula berfungsi mengembangkan skim ilmu menjadi ilmu  melalui proses intusi atau ilham. 
               Pada umumnya, fikir merupakan kekuatan yang merintis jalan ke arah memperolehi makna tentang sesuatu. Fikir boleh dibahagi kepada dua tahap, iaitu  tahap rendah dan tinggi. Pada tahap rendah, fikir mengamati ciptaan Allah dalam dunia ini sebagai fenomena biasa sahaja.
               Pada tahap tinggi pula, fikir mengamati fenomena alam semesta dan maju untuk mengenal pasti sifat-sifat Allah yang dimanifestikan dalam fenomena tersebut. Manusia bukan sekadar merenungi fenomen alam semesta, tetapi pada masa yang sama mereka mengingati pencipta dan penguasa sebenar bagi fenomena tersebut.
               Dalam konteks ini, fikir bertukar menjadi zikir dan manusia memperolehi kesedaran serta keupayaan untuk meletakkan sesuatu objek pengetahuan pada tempat yang sepatutnya dalam urutan dan fitrah kejadian.                   
               Kemampuan akal untuk mengetahui dan memahami adalah terbatas. Malah akal tidak
mampu memahami dan mengetahui ilmu Allah kecuali dengan kehendak Allah. Kekuatan ilmu saling berkait dengan kekuatan akal kerana ilmu diperoleh melalui akal yang rasional. Akal merupakan benda yang paling istimewa bagi manusia. Walaubagaimana pun akal manusia mempunyai kemungkinan untuk berkembang secara tidak lurus. Apabila keadaan ini berlaku, manusia akan kehilangan hikmah.           
               Akal yang keterlaluan akan menerbitkan sifat-sifat negatif seperti pembujuk, penipu dan penghelah. Akal yang lalai pula akan menerbitkan sifat-sifat  seperti  degil, tolol, bebal, dan bodoh. Orang yang tolol mempunyai tujuan yang benar tetapi cara dia mencapai tujuan itu adalah salah, iaitu dia tidak mempunyai pertimbangan yang benar dalam merancang dan melaksanakan sesuatu agenda untuk sampai kepada tujuan itu.    
               Budaya ilmu memerlukan ketahanan akal untuk sentiasa berada dalam cabaran intelektual, di samping ketahanan jiwa untuk sentiasa berada dalam kebenaran. Dewasa ini, budaya membaca dan budaya berfikir mendapat tentangan atau persaingan yang hebat darpada budaya hiburan dan budaya berpesta.
               Al-Qur’an merupakan “dinn” akal dengan pengertian bahawa ia sebagai pembawa hidayah, petujuk, pemimpin dan pembimbing kepada akal. Prinsip ini boleh difahami oleh akal dan akal perlu merujuk kepadanya pada setiap perkara.
               Maka itu, al-Qur’an hakikatnya diturunkan untuk memandu akal manusia ke arah kesempurnaan jiwa, maka seorang itu adalah manusia dari sudut jiwanya, dia akan dapat mencapai tahap kemanusiaan yang sangat tinggi.
               Di dalam al-Qur’an banyak ayat  yang diakhiri dengan kalimah:”Apakah kamu tidak berakal?” “Apakah kamu tidak berfikir?” dan “Apakah  kamu tidak melihat?”
               Maka jelaslah ini menunjukkan bahawa al-Qur’an mengarahkan manusia kepada menggunakan akal fikiran. Sebenarnya apa yang Allah subhanahu wa Tala firmankan tentang pemikiran, penglihatan, dan pengamatan, kesemuanya membawa maksud mengambil ‘ikhtibar’ iaitu Allah Subhanahu wa Tala mahu menyatakan hendaklah anda berfikir supaya dapat melihat bahawa Allah Subhanahu wa Tala ialah al-haq dan di sana ada sesuatu yang baik.
               “Dinn” akal yang dimaksudkan  oleh al-Qur’an sebagai pembawa hidayah, memberi maksud  sebagai penerang hati untuk melihat sesuatu yang berlandaskan kepada akal manusia  dengan catatan bahawa Allah Subhanahu wa Tala redha kepada aqlak manusia yang  memandunya untuk menerima petunjuk berkenaan.
               Akal manusia semata tidak dapat mencernakan kefahaman tanpa petunjuk dari yang Maha Kuasa. Inilah satu kelemahan manusia untuk mengiklankan kepekaannya menggunakan akal tanpa berkiblatkan kepada kefahaman bahawa segala kekuasaan kita mencernakan pemikiran adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Tala.
               Kekuasaan manusai mengolahkan akal fikirannya adalah petunjuk dari Tuhan dan bukan kekuasaannya sebagai manusia biasa. Allah Subhanahu wa Tala Maha Pemberi dan Maha Mengasihani.
               Apabila kita memahami Al-qur’an sebagai dinn akal yang berkiblat sebagai pemimpin dan pembimbing manusia, jelas menunjukkan bahawa akal manusia itu boleh dipetang gungjawabkan dengan catatan bahawa segala tindak-tanduknya menjurus kepada ajaran yang termaktub di dalam dokumen wahyu tersebut. Tanpanya akan berlaku satu kefahaman yang  memfokuskan kepada akal kebendaan sepertimana yang dibangga-banggakan oleh masyara kat Barat  pada zaman moden ini.
               Menurut pandangan ulama terkenal dunia, Prof. Doktor Yusof Al-Qardawi dalam bukunya bertajuk: “Wawasan Islam antara Keaslian dan Kemodenan,” akal manusia merupa kan “forum dan media” kemunikasi bagi syariat Islam yang bertugas untuk mempelajari
dan memahami isi kandungan ajaran Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.

               Imam al-Raghib al-Isfahani menjelaskan dalam bukunya yang bertajuk: “Jalan Menuju Syriat yang Mulia”.Katanya; “Allah Suhanahu wa Tala telah mengutus dua Rasul kepada para hamba-Nya. Salah satunya datang dari diri manusia, iaitu: “Akal” dan  yang kedua datangnya dari luar, iaitu Rasul. Untuk memahami risalah yang dibawa oleh  Rasul yang Zahir (Nabi atau Rasul Shallallahu wa sallam) mesti menggunakan Rasul yang batin (akal), kerana Rasul yang batin dapat mengesan kesahihan dakwaan Rasul Shallallahu wa sallam yang zahir.

No comments:

Post a Comment