Tuesday, August 25, 2015

KEMUAFAKATAN TERAS PEMBANGUNAN UMMAH

 (Disiarkan pada 22.8. 2014)
Muafakat merupakan amalan persetujuan manusia pada satu-satu agenda pembangunan. Kemuafakatan  merupakan satu ibadat untuk menyatukan  semangat juang demi melahirkan perubahan sesuatu agenda pembangunan kehidupan. Penyatuan semangat juang dalam melahirkan perubahan merupakan hidayat dari Allah SWT. Manusia berusaha melaksanakan sesuatu agenda lewat semangat tawakal kepada Allah.
               Turunnya wahyu Illahi yang diterima oleh Nabi Muhammad saw menjadi dokumen masyarakat mukmin dalam menangani kehidupan di dunia yang fana ini. Dokumen wahyu Illahi ini menjadi penyatuan dan kemuafakatan hati kepada seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah SWT. 
               Islam adalah agama Allah. Dia yang menciptakan-Nya untuk manusia sebagai dokumen  yang membina strategi pembangunan kehidupan di dunia  dan juga di akhirat nanti. Firman Allah Surah Al-Maaidah ayat 5:3 yang bermaksud:
               “.........Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agama mu, dan telah Ku cukupkan kepada mu nikmat-Ku dan telah-Ku redhai Islam itu jadi agama bagi mu.”
               Dengan turunnya ayat ini, nyatalah kepada kita bahawa agama Islam telah sempurna, berisikan perkara-perkara yang fardu dan sunat, ada batas-batas hukuman, diterangkan perkara-perkara yang halal dan haram, sehingga tidak ada satu hukum yang halal atau haram diturunkan lagi selepas itu.
Syariatnya berkekalan hingga hari kiamat. Dengan sempunanya Islam, menjadilah ia suatu nikmat dari Allah, di antaranya  orang-orang mukmin dapat mengerjakan haji dengan aman. Agama Islam telah diredai oleh Allah. Sehingga siapa yang menghendaki agama lain dari Islam, tidaklah Allah terima agamanya, dan rugilah ia di akhirat.
Firman Allah dalam surah Ali Imran aya 3:103 yang bermaksud:
“Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah (Agama Islam), dan jangan kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah. Allah (yang memberi-Nya) kepada mu, ketika kamu telah bermusuh-musuhan.”
Dalam percaturan hidup yang berhubung dengan muamalah sama ada dalam hubungan perdagangan mahu pun pemburuhan yang telah mementingkan kepada sumber rezeki, sering kali menimbulkan persengkitaan akan tetapi apabila kita  kembali berpegang teguh kepada tali Allah (Agama Allah), terhindarlah perasaan dan sikap hidup yang hanya mementingkan diri untuk ingin keuntungan sendiri. Manusia harus hidup tunjang menunjangi.
               Allah itu Maha Berkuasa dalam segala-gala jenis kehidupan samada di alam kehidu- pan dunia mahupun di alam ghaib. Setiap insan itu dibekalkan dengan berbagai fitrah demi membantunya mengola aktiviti kehidupan sesuai dengan pembangunan semasa. Maka itu segala agenda yang perlu dilaksanakan dalam melairkan perubahan merupakan ibadat.
               Manusia sebagai makhluk berakal selalu berfikir, menyelidik dan menetapkan kesim- pulan-kesimpulan dan apa saja yang difikirkan dan diselidiki itu. Dan berdasarkan atas kesimpulan dari pemikirannya itulah dia bertindak, berbuat dan berlaku dan baiklah segala laku dan perbuatan yang dihasilkan manusia itu.
               Orang-orang yang jalan pemikiran benar, sehingga tindak perbuatannya benar dan baik, orang itu dikatakan mendapat hidayat (petunjuk) dari Allah. Sedang orang yang jalan pemikirannya salah, sehingga tindak dan perbuatannya salah dan jahat, bererti tidak  mendapat petunjuk dari Allah, tetapi mendapat petunjuk atau pengaruh dari syaitan atau iblis.
               Dengan keterangan yang ringkas ini, dapatlah kita mengetahui betapa tinggi nilai petunjuk atau hidayat dari Allah itu. Nikmat pemberian  Allah yang paling penting, yang paling tinggi nilainya, yang  diberikan Allah kepada kita manusia, bukan nikmat atau pemberian yang berupa makanan atau minuman, harta kekayaan atau pangkat yang tinggi, bukan berupakan benda-benda, tetapi adalah nikmat atau pemberian yang berupakan hidayat
dan petunjuk.
               Setiap manusia bertindak berpandukan petunjuk atau hidayat dari Allah SWT. Hidayat Allah sentiasa diberi dengan syarat setiap individu berkenaan menunjukkan keimanan dan ketakwaan kepada Zat yang Maha Berkuasa. Hati yang ikhlas dan jujur dalam penyeleng- garaan ibadat akan sentiasa mendapat keredhaan Allah SWT.
               Hidayat atau petunjuk dari Allah inilah yang harus selalu kita cari dalam hidup kita di dunia ini, di samping kita mencari harta kekayaan atau pangkat. Apa erti kekayaan atau pangkat kalau hidup kita tersesat, hidup kita bergelumang dengan kesesatan dan kejahatan.
               Kemuafakatan merupakan hidayat dari Allah kerana bertindak tanpa bersandar kepada pendapat orang lain kadang-kadang ibadat yang kita laksanakan kurang bermanfaat kepada agenda yang kita inginkan ia berlaku. Pepatah bahasa Inggeris mengatakan, “Two heads are better tahn one.” Bertindak atas usaha ukhuwah kemanusiaan akan membuahkan satu penghasilan yang saksama dan sempurna.
               Baginda Rasul Nabi Muhammad saw. dalam usaha menangani kemarahan musuh Islam berpandukan kepada dua faktor iaitu hidayah dari Allah atau wahyu-Nya dan kedua ialah banginda mesti mengadakan musawarah dengan perjuang-perjuang Islam yang bersamanya mencari jalan yang stratejik cara bagimana jalan yang terbaik untuk mengalahkan dan menundukkan musuh di medan perang.
               Kerana itu Rasulullah saw. dan orang yang beriman setiap saat dari kehidupan mereka selalu bermunajat dan bermohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk-petunjuk-Nya, dan agar jangan  membelokkan hati mereka dari petunjuk-petunjuk Allah itu. Mereka tidak takut kehilangan harta dan jiwa, tetapi takut bila kehilangan hidayat Allah.
               Do’a mereka ialah:
               “Rabbana la tuzigh qulubana ba’da izh hadaitana, wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahab.”
Yang ertinya:
               “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau belokkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu kerana hanya Engkau yang suka memberi.”
               Doa tersebut menunjukkan, bahawa kita bila sudah  merasa mendapat petunjuk dari Allah, kita harus selalu berdo’a agar hati kita jangan sampai membelok dari petunjuk Allah itu, kerana tidak sedikit pun manusia yang sebenarnya sudah mendapat petunjuk dari Allah, tetapi hatinya lalu membelok dari hidayat itu.
               Setiap orang Islam diwajibkan oleh Allah untuk bermohon minta petunjuk 17 kali dalam sehari, iaitu dalam tiap-tiap rakaat solat, yang berbunyai:
               Ihdina sh shitathal l mustaqim, sirathal la zhina an’am ta alaihim ghairil maghuubi ‘alaihim. Wa la dh dhallin.
               Yang bererti
               “Ya Allah, tujuklah kami jalan yang benar, iaitu jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang Engkau beri nikmat atas mereka, jangan jalan orang-orang dimarahi, tidak pula jalan orang-oramg yang sesat.”
               Do’a  minta hidayat atau petunjuk, adalah permintaan yang amat besar dan penting, sebab itu bukan saja akan membawa keberuntungan di dunia, tetapi akan membawa kebahagian yang kekal abadi di alam akhirat nanti. Maka itu do’a minta petunjuk ini huruslah kita ucapkan terus menerus kepada Allah setiap saat dalam hidup kita, siang atau malam, di waktu pagi dan petang. Lebih-lebih di kalah kita mengerjakan solat, di saat itu  membaca Al-Fatihah di tiap-tiap rakaat solat kita itu.
               “Ihdina sh shiraatha l Mustaqim, ertinya: “tunjukilah kami jalan yang lurus”. Shirathal l Mustaqiim atau Jalan Yang Lurus itu tidak lain tidak bukan ialah Al-Qur’anul Kariem, iaitu agama Islam, iaitu “Shiraatha l lazina an’ amta ‘alaihim”, iaitu jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri ni’mat atas  mereka, ialah jalan
yang sudah ditempuhi para Nabi dan Rasul-rasul yang terdahulu.
               Al-Qur’an atau agama Islam yang kita anuti ini  adalah ajaran semua Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang pernah diutus Allah ke permukaan bumi ini. Iaitu ajaran Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya’quub dan anak cucunya, ajaran Nabi Isa, dan Ayyuub, Yunis, Harun, Sulaiman, ajaran Nabi Daud, ajaran semua Nabi dan Rasul-rasul, baik Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Qur’an atau tidak (baca Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 163, 164, 165).
               Al-Qur’an atau agama Islam mengajarkan bahawa tidaklah ada Tuhan yang wajib di sembah selain daripada Allah, Maha Esa atau Tunggal. Selain Allah, tidak boleh disebut sebagai Tuhan, tidak boleh diperlakukan sebagai Tuhan.
               Agama Islam dalam Al-Qur’an mengakui semua Nabi dan Rasul. Tetapi bukanlah tiap-tiap Nabi itu Rasul, sebab Nabi ialah seorang lelaki yang merdeka yang diturunkan oleh Allah ke atasnya wahyu (syariat) untuk dipakai sendiri dengan tidak menyampaikannya kepada orang lain–sedang Rasul pula–syariat atau wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nya itu, disamping ia sendiri memakainya, maka mestilah disampaikan pula kepada orang lain.
               Di dalam Al-Qur’an ada disebut seramai 25 orang Rasul sahaja yang wajib dipercayai. Nama-nama mereka mengikut tertib huruf ejaan (Arab) iaitu:
1        Adam                                                                        14  Salih
2        Ibrahim                                                                      15  Isa
3        Idris                                                                           16  Zulkifli
4        Ishak                                                                         17  Lut
5        Ismail                                                                        18  Musa
6        Ilias                                                                           19  Nuh
7        Ilyasa’                                                                       20  Harun
8        Ayub                                                                         21  Hud
9        Ahmad (Muhammad)                                                  22  Yahya
10      Daud                                                                         23  Yaakub
11      Zakaria                                                                      24  Yusuf
12      Sulaiman                                                                    25  Yunus
13      Suib  

Tugas para Rasul itu ialah memberitahukan kepada manusia bahawa orang-orang yang taat kepada Allah akan mendapat balasn pahala, iaitu syurga (ini adalah berita gembira), dan memberitahukan pula bahawa orang-orang yang kufur, yang suka berbuat maksiat ataupun derhaka kepada Allah nescaya akan disiksa, iaitu balasannya mereka (dan ini adalah berita duka atau ancaman).                 
Agama yang menolak kebenaran atau mendustkan kebenaran adalah agama yang tidak benar. Orang yang menolak kebenaran atau  mendustakan yang benar itulah dinamakan orang yang sesat (Dlallin), dan bila kesesasatan seperti ini diteruskan sekali pun sudah diperingatkan maka inilah orang yang Dimarahi Allah (Maghdlubu Alaihim).
Kita  harus  berhati-hati terhadap sikap hidup kita menghadapi ajaran berbagai-bagai agama, jangan sampai menolak ajaran yang benar, bahkan mintalah selalu segala macam ajaran yang benar itu.
Untuk itulah dalam tiap-tiap rakaat dari solat kita, kita selalu berdoa: Yang ertinya:
“Tunjukilah kami selalu akan jalan yang benar, iaitu jalan yang ditempuh orang-orang yang telah Engkau beri ni’mat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau marahi, bukan pula jalan orang-orang yang sesat itu.”
Tetapi sayang, tidak semua orang dapat menerima petunjuk atau hidayat dari Allah itu, sebab petunjuk dan hidayat itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang
dicintai Allah sahaja.
Sabda Rasulullah saw yang bermaksud:
“Sesungguhnya Allah SWT. memberikan harta kepada orang yang Ia cintai dan orang yang tidak Ia cintai, tetapi tidaklah Ia memberikan agama (hidayat) selain kepada orang yang Ia cintai saja.”
Sebab itu kita hendaklah insyafi, bahawa bila kita umpamakan diberi Allah harta kekayaan yang banyak atau kedudukan yang tinggi, tidaklah bererti bahawa Allah cinta kepada kita, sebab sebagai tersebut di dalam hadis di atas ini, bahawa Allah itu memberikan harta kepada orang yang Ia cintai dan orang yang tidak Ia cintai.
Tetapi bila Allah telah menunjuki seseorang kepada  satu agama yang benar, maka orang itu  benar-benar sudah dicintai  oleh Allah. Apalagi bila di samping itu  Allah memberikan pula kepadanya harta yang banyak dan pangkat yang tinggi.
Bermuafakat teras pembangunan ummah membawa satu masej bahawa kesatuan dalam menangani kehidupan di dunia wajar berlandaskan satu ideologi yang dipimpin oleh utusan Allah atau Rasulullah.

Baginda Rasul Nabi Muhammad saw. telah meninggalkan pesan kepada umatnya bahawa baginda meninggalkan satu dokumen. Jika kamu ikuti  kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Dokumen tersebut ialah Al-Qur’an dan hadith  Rasulullah saw.

No comments:

Post a Comment