Wednesday, March 28, 2012

KEWUJUDAN MANUSIA SEBAGAI HAMBA ALLAH S.W.T.

(Disiarkan pada 24. 3. 2012)
Kewujudan manusia sebagai hamba Allah adalah semata-mata beribadat kepada Allah s.w.t. Ibadat bukanlah suatu perkara yang berada pada sisi kehidupan.. Akan tetapi, ibadat merupakan masalah pertama yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya. Rasul-Nya diutus untuk menyampaikan dakwah kepada manusia agar beribadat. Hal ini mengingatkan mereka jika sedang lupa dalam beribadat, atau bahkan mengalami kesesatan daripadanya. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Al-Anbiya’ 21:25 yang bermaksud (terjmahan):
“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: ‘Bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku’.”
Seruan ini adalah Allah menguatkan dalil-dahlil tentang keesahan-Nya dengan menyatakan: Bahawa Kami tidaklah mengutuskan para rasul kepada umat, melainkan mereka Kami berikan wahyu untuk memaklumkan, bahawa tidak ada Tuhan Aku sahaja. Oleh itu, kalau kamu hendak menyembah dan beribadat, sembahlah Aku dengan tulus ikhlas – jangan pula menyembah Tuhan yang lain.
Firman Allah s.w.t. menerangkan:
“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): ‘Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut..”(Terjemahan al-Qur’an surah al-Mu’minun163:36)
“…..Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tiada Tuhan selain daripada-Nya…”
(Terjemahan al-Qur’an surah al-Mu’minun 23:32)
Allah s.w.t. mengakhiri Kitab-Nya dengan al-Qur’an, menutup risalah-Nya dengan Islam, dan mengakhiri nabi-nabi-Nya dengan Muhammad s.a.w., maka semakin kuatlah hakikat (penyembahan) ini. Diumumkan dalam kitab yang abadi, bahawa puncak tujuan dari penciptaan mukallafin adalah agar mereka mengenal Allah sebagai Tuhannya dan sekaligus menyembah-Nya. Inilah rahsia di sebalaik penciptaan jenis makhluk yang mempu berbicara dan berfikir, yang mereka memerlukan alam.
Firman Allah s.w.t. menyatakan: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi Aku makan.” (Terjemahan al-Qur’an surah al-Dhariyat 51: 56 -57.
Pada kelazimannya manusia sentiasa menunjukkan kelemahannya sehingga sampai kaum Muslimin sendiri sekalipun, mereka mengabaikan “ibadat”, lalu mengubahnya sedikit demi sedikit dari bentuk keasliannya. Tidak hanya itu, mereka mengubah pula dari hakikat dan tempat-tempatnya. Baik menurut kefahaman, dasar-dasar, pandangan mahupun tingkatannya.
Kita juga menjumpai manusia-manusia, yang mereka beriman dengan kedudukan ibadat dan tempat-tempatnya, tetapi mereka mempunyai arah tersendiri yang tertuju kepada selain yang berhak menerimannya dan tidak tertuju kepada Tuhan Yang Maha Tinggi, yang telah mencipta kan (manusia), kemudian menyempurnakannya. Yang telah menetapkan lalu menunjukkan mereka. Namun demikian, di antara mereka ada yang menetapkan bersama Allah atau ada yang menjadikan sebahagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.
Sehingga kita dapat melihat golongan Mutaakhirin di antara kaum muslim itu sendiri, menciptakan sesuatu kekotoran yang masuk dalam kesesatan ini. Di antara mereka adalah yang mengagung-agungkan, menyucikan, takut. Menyembelih (berkorban), atau melakukan ketaatan, dengan bentuk ketaatan yang mutlak, pada selain Allah.
Ada juga orang-orang yang beriman, dengan sesuatu, yang menempatkan sebagai ibadat.
Mereka menghadap dan menuju kepada yang berhak menerima, Maha Suci Allah, tetapi mereka tidak menyembah Allah dengan mematuhi perintah perintah-perintah yang sudah ditetapkan-Nya. Mereka juga tidak mengikuti syariat dari jalan-jalan ibadat dan gambaran aslinya. Mereka jestru melakukan ibadat dengan syariat yang tidak diizinkan Allah sama sekali.
Maka, terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam jiwa mereka; mereka lari dari jalan yang lurus. Mereka melangkah menampak ibadat disertai kebid’ahan-kebid’ahan dan kesesatan, yang telah diwarisi oleh orang-orang yang telah sesat sebelumnya. Mereka itulah penganut agama yang menyimpang dari jalur sebenarnya dan yang melupakan pembaikan besar yang telah datang dalam agama mereka.
Pergertian menghamba adalah merendakan diri, dan diperhambakan mempunyai erti direndahkan diri (nya). Bagi kaum Muslimin dikatakan: “Mereka menghambakan kepada Allah. Orang yang menghamba bererti orang yang mengesahkan Allah.” Dalam bahasa lisan, menghamba adalah beribadat, dan ibadat bererti taat atau patuh. Penyedaran hakikat penghambaan adalah mentaati Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi, kewajipan mengikutinya itu melukiskan adanya suatu kepatuhan.
Apabila seorang hamba menegakkan perintah Allah, bahkan besama itu ia berkeyakinan dengan ketinggian (darjat)Nya dan menyedari akan ketinggian kehendakNya, sedangkan hatinya terpenuh oleh perasaan bersyukur dan menyebut-nyebut kebaikan atas pemberian nikmat dan pertolonganNya, maka sesungguhnya ia telah sampai pada keagungan dan pemuliaan kepada Nya. Semua itu dinamakan penghambaan dan peribadatan. Ketundukan itu tidak
hanya dengan menundukkan kepalanya sahaja, tetapi harus disertai juga dengan ketundukan hati.
Al-Maudidi melihat, bahawa pangkal erti al-‘Ibadah adalah tunduk dan patuh secara totaliti. Tunduk secara sempurna dan patuh secara mutlak. Makna ini juga disandarkan kepada unsur perumpamaan ibadah hati setelah melalui ubudiyah dengan kepala dan lutut (rukuk dan sujud).
Mendekatkanlah kepada Allah, bermaksud ia menyembah Allah, mentaati, dan tunduk kepada-Nya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah bererti beribadat, mentaati, dan tunduk kepada-Nya. Mengerjakan setiap perkara yang disyariatkan Allah dan mengikuti apa yang diserukan oleh Rasul-Nya, meliputi segala perintah dan larangan, yang dihalalkan dan yang diharamkan. Inilah perkara yang mendekati unsur taat dan tunduk kepada Allah.
Kewujudan manusia sebagai hamba Allah mempunyai keterikatannya yang amat penting dalam pembangunan kehidupan di alam dunia. Dasar tunduk kepada Allah adalah adanya rasa perhatian dengan kewahdaniyatan (keesaan) Allah, keperkasaan-Nya terhadap semua manusia dan apa saja yang ada. Semua hamba Allah dan makhluk ciptaan-Nya berada dalam genggaman kekuasaan dan kehendak-Nya.
Tentang masalah ini al-Qur’an menegaskan dalam surah ar-Ra’d 13:15–16 yang bermaksud (terjemahan): “Dan sekalian yang berada di langit dan di bumi sujud (tunduk) kepada Allah mahu atau tidak mahu, begitu juga bayang-bayang mereka pada pagi dan petang. Katakanlah: “Siapakah Tuhan langit dan bumi?” Katakanlah: “Allah.” Katakanlah: “Mengapakah kamu ambil selain Allah menjadi pemimpin yang tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan muderat pada dirinya?”Katakanlah : Adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? Atau adakah sama gelap dengan terang? Atau mereka mengadakan sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan sebagai ciptaan Allah sehingga mereka ragu tentang ciptaan itu?” Katakanlah : “Allah menjadikan tiap-tiap sesuatu dan dia Maha Esa lagi Pekasa.”
Yang dimaksudkan dengan “sujud” di sini mengandungi dua pengertian: Pertama,
sebenar-benar sujud dengan meletakkan dahi di atas tanah. Sujud seperti ini dilakukan kepada Allah oleh sekalian penduduk bumi, iaitu orang-orang Mukmin, sama ada mereka suka atau terpaksa.
Tentang orang-orang Mukmin pula ada yang sujud kepada Allah dengan perasaan suka, iaitu orang-orang Mukmin yang ikhlas dalam ibadatnya kepada Allah, dan ada pula dengan perasaan terpaksa iaitu orang-orang munafik yang termasuk dalam kumpulan orang-orang Mukmin tetapi bukan benar-benar Mukmin, sebab orang-orang itu sujudnya terpaksa sahaja, mereka tidak mengharapkan pahala dan tidak pula takut meninggalkan perbuatan sujud itu.
Kedua, sujud di sini bererti tunduk, patuh kepada Allah dan meninggalkan tegahan-Nya. Maka sekalian penduduk langit dan bumi itu tunduk kepada Allah dengan pengertian yang disebutkan langsung di bawah kekuasaan dan kehendak Allah. Sehingga bayang-bayang mereka pun sujud dan tunduk kepada Allah mengikuti tubuh badan mereka pada pagi dan petang, yang bererti sujudnya berkekalan sepanjang masa.
Orang yang membaca dan mendengar ayat ini adalah disunatkan sujud tilawah ketika ia membaca dan mendengarnya. Dalam masa sujud itu dibaca: “Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ruku, sujud dan berdiri di dalam mentaati Engkau.
Setelah Allah menerangkan bahawa sekalian penduduk langit dan bumi mahu tidak mahu mesti tunduk di bawah kekuasaan Allah dan kehendak-Nya pada sepanjang masa, maka diajar-Nya Rasul-Nya Muhammad s.a.w. membuat tanya jawab kepada orang-orang musyrik penyem- bahan-penyembahan berhala itu untuk ditunjukkan kepada mereka sebagai hujah yang dapat memberi kepuasan dalam bersoal-jawab, supaya mereka tidak dapat lagi berdalih hendak menafikan tentang keesaan Allah lalu mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Mula-mula Allah menyuruh menanyakan mereka: “Siapakah Tuhan yang menguasai langit dan bumi?” Untuk member jawapannya yang betul: “Dia ialah Allah.”
Kemudian tanyakan pula: “Mengapa kamu ambil selain Allah menjadi pemimpin (dengan menjadikan berhala itu Tuhan yang kamu sembah) yang tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan muderat pada dirinya (sedangkan berhala itu tidak dapat melakukannya pada dirinya apalagi kepada orang lain. Maka alangkah tercelanya perbuatan orang yang menyembahnya)?”
Sesudah itu kemukankanlah pertanyaan yang berupa perumpamaan kepada orang-orang musyrik itu, supaya mereka menjawabnya, iaitu: “Adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik?”(Dimaksudkan orang yang buta itu ialah orang kafir, kerana ia tidak dapat milihat bukti kebenaran. Dan celik itu ialah orang yang Mukmin yang dapat melihat bukti kebenaran dan bersedia untuk mengikutinya). Jawapan yang mesti mereka berikan ialah: “Tentulah tidak sama.”
Kemudian tanyakan lagi : “Adakah sama gelap dengan terang?” (Dimaksudkan gelap itu ialah kegelapan kufur. Dan terang itu ialah cahaya iman. Bererti, samakah orang yang kufur kerana tersesat dalam gelap dengan orang yang beriman kerana dapat melalui jalan yang terang? Jawapan yang mesti mereka berikan: “Tentulah tidak sama.”
Setelah itu tanyakan pula: “Kamu mengadakan sekutu bagi Allah yang dapat mencipta kan sebagai ciptaan Allah sehingga kamu ragu tentang ciptaan itu?” (Adakah berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah itu dapat menciptakan sesuatu ciptaan seumpama langit, bumi, matahari, bulan, gunung, laut, manusia dan jin seperti ciptaan Allah? Sehingga kamu ragu-ragu pula tentang ciptaan itu siapakah yang menciptakannya, adakah berhala yang mencitakannya atau Allah? Atau kamu sengaja berbuat bodoh, tak mahu mengakui mana yang benar dan mana yang salah.?)
Pertanyaan-pertanyaan itu semata-mata merupakan celaan daripada Allah kepada mereka. Maka untuk menggulung hujah-hujah yang terdahalu disuruh-Nya rasul-Nya mengatakan:
bahawasanya Allah itulah sebenar yang menjadikan segala sesuatu. Dia jugalah yang menjadikan kamu dan berhala-berhala kamu, Dialah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada duanya, lagi Perkasa menguasai segala sesuatu, maka kepada-Nya sahajalah hendaknya kamu menyembah.”
Sebagai hamba Allah semestinya dapat menerangi kekufuran dalam menelusuri kehidupan dengan kehadiran iman, kerana orang yang beriman dapat melalui jalan yang terang iaitu dijauhi dari kemusrikan. Inilah felosofi hidup seorang hamba Allah yang sentiasa melak- sanakan ibadat kepada Zat yang Maha Suci dan Maha Berkuasa, Allah s.w.t.
(Sumber:Prof. Dr. Yusuf Qardhawi : “Ibadah Dalam Islam”; Ahmad Sonhadji Muhamad: “Tafsir al-Qur’an”)

1 comment:

  1. SALAM TN, SY MENYAMPAIKN JUGA SALAM TN MUHD. ARABI KEPADA TUAN HARAP TN DAPAT MENGUNJUNGI BLOG YG DITULIS OLEH TN ARABI YG DISELENGGARAKAN KAMI DI : http://persaudaraansejagat.blogspot.com

    agar dpt bertukar idea dan pemikiran bagi menaikkan Agama Allah SWT.

    Wassalam

    ReplyDelete