Wednesday, April 11, 2012

UKHUWAH ISLAMIYAH LANDASAN KESETIAAN SOSIAL

(Disiarkan pada 7. 4. 2012)
Ukhuwah Islamiyah adalah tali yang paling kuat, benar, kekal dan lebih sempurna dari semua ikatan dan hubungan lainnya. Segala sesuatu yang menyatu dan mengukuhkannya diakui dan dianjurkan oleh Islam. Dan segala yang bertentangan dan menghilangkannya, digagalkan dan ditentang oleh Islam.
Allah s.w.t. berfiram dalam surah al-Mujadilah: 22 Yang bermaksud (terjemahan): “Tidak mungkin engkau menemui sesuatu kaum yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun mereka itu bapa-bapa mereka, atau anak-anak atau saudara-saudara, atau pun keluarga mereka”.
Tidak mungkin akan mendapati seorang yang mengaku dirinya beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat itu mempunyai pendirian hidup untuk berkasih sayang dan bermesra-mesraan dengan golongan atau pihak yang menentang Allah dan rasul-Nya sebagai musuh Allah dan rasul-Nya. Kerana iman orang Mukmin akan rosak dan terbinasa iman tersebut kalau dia berkasih sayang dengan orang kafir. Bahkan adalah menjadi suatu kewajipan bagi orang Mukmin tidak menjadikan orang kafir itu pemimpinnya.
Pengajaran ayat ini ialah mengingatkan, siapa yang mengasihi Allah hendaklah memusuhi musuh Allah. Kerana tidak akan berjumpa di dalam hati seseorang kasihkan Allah dan kasihkan musuh-Nya pada satu ketika, sebagaimana cahaya terang suasana kegelapan, kedua-duanya tidak akan berjumpa pada suatu ketika. Kalau di dalam hati masih terdapat kasihkan musuh Allah, maka akan sirnalah segala iman yang ada di dalamnya. Bermakna: Kasihkan musuh-musuh Allah itu akan membinasakan iman.
Quthubi mengatakan tentang firman Allah s.w.t.: “Innama al-mukminuna ikhwatun” (Al-Hujurat:10) maknanya dalam urusan agama dan kehormatan bukan keturunan. Oleh itu, dikatakan “Persaudaraan kerana agama adalah lebih kukuh daripada persaudaraan kerana keturunan. Persaudaraan kerana keturunan akan terputus kerana perbezaan agama, tetapi persaudaraan kerana agama tidak akan putus kerana perbezaan keturunan.
Syaikh Hasan Ayyub berkata, “Persaudaraan kerana agama tidak tumbuh dari paksaan, tetapi timbul dari pengertian. Tali agama menyatukan sesama Mukmin seperti halnya cahaya matahari menyatukan pandangan. Orang yang beriman kepada Allah s.w.t. dan mencinti-Nya dengan tulus, orang-orang Mukmin akan mencintainya kerana hal tersebut.
Oleh itu jelaslah perbezaan antara ikatan darah dan nasab dengan ikatan iman dan Islam lebih kuat dan lebih penting kerana merupakan ikatan antara hamba dengan Tuhannya. Ikatan iman lebih sempurna dan lebih terjaga dari ikatan darah dan nasab. Ia merupakan ikatan yang kekal, tidak akan binasa, abadi, tidak akan hilang setelah kematian penganutnya. Ia juga merupakan penjelasan tentang keadaan manusia dan posisinya di sisi Allah s.w.t. di dunia dan di akhirat. Hanya Dia-lah satu-satunya pengkal kebahagian, kepemimpinan, kemuliaan dan kehormtan.
Dalam hidup seorang mukmin dianjurkan supaya memelihara hubungan yang baik dengan Allah s.w.t. dan juga hubungan yang baik kepada sesama manusia. “hablum minallah dan hablum minannas”.
Hubungan kita dengan Allah wajar diberi keutamaan dari segala-galanya kerana Allahlah yang berkuasa memberi kita segala nikmat hidup di alam ini dan juga alam akhirat nanti. Nikmat hidup yang ada dalam badan kita sendiri sahaja tidak terkira banyaknya. Nikmat-nikmat yang terpenting antara nikmat yang lain ialah nikmat hidup. Dalam hidup itu sahaja kita diberi berbagai nikmat yang tidak ada kepada makhluk lainnya seperti nikmat berfikir, merasa gembira, merasa kelezatan apabila menyentuk makanan dan berbagai-bagai lagi nikmat yang kita
perolehi dalam menangani hidup. Nikmat-nikmat yang menyeronokkan dalam hidup ialah nikmat berhubung dengan sesama insan yang dikenali sebagai ukhuwah kemanusiaan. Kebahagian yang kita perolehi tidak sehebat perasaannya berbanding apabila ada hubungan kita dengan orang lain. Segala faktor kehebatan dalam hidup wujud sisebabkan ada orang lain bersama kita.
Kita dikenali sebagai orang yang pintar disebabkan ada perbandingannya dengan orang lain yang kurang penampilannya. Jika kita hidup seorangan sahaja segala nikmat dalam kehidu- pan tidak dapat kita perolehi seperti ketampanan, kemuliaan, kekayaan, kecantikan, kerajinan, kepintaran, kecergasan dan sebagainya. Hubungan kita dengan orang lain atau ukhuwah Islamiah menjadi faktor kesempurnaan hidup di alam dunia ini.
Setiap insan harus memelihara ukhuwah kemanusiaan kerana dengan cara demikian kita dapat melihat kasih sayang Allah s.w.t. terhadap makhluk ciptaan-Nya. Dalam surah Al-Fatihah, Allah berfirman: “Iyyaka nak’ budu wa Iyyaka nastai’an.” Engkaulah yang kami sembah dan Engkaulah jua tempat kami meminta pertolongan. Apabila iyyaka nak budunya beres maka pasti nasta’innya pasti ada.
Dalam Islam sebagai agama Allah s.w.t. seluruhnya tertumpu di dalam kedua-dua persoalan ini iaitu ibadat dan doa. Orang yang beragama atau beriman kepada Allah, harus menyembah (beribadat) kepada-Nya dan harus meminta peretolongan kepada Allah s.w.t. (berdoa). Allah sahaja mempunyai kekuasaan mewujudkan segala sesuatu dan Dia sahajalah berhak memberi segala kenikmatan dalam kelangsungan hidup.
Tidaklah dikatakan beragama atau beriman bila kita berdoa sahaja tanpa beribadat kerana beragama Islam seharusnya membangun menjadi khalifah Allah s.w.t.. Ukhuwah Islamiah merupakan ibadat kerana Allah s.w.t. Kita mempunyai kasih sayang antara sesama insan sebagai unsur memelihara ketakwaan kita kepada yang Maha Kuasa.
Kasih sayang itu merupakan nikmat dari Allah yang dibekalkan kepada makhluk manusia seperti mana kita memahami bahawa unsur kehidupan manusia ada dua iaitu jasmani dan rohani. Rohaninya adalah ciptaan Allah s.w.t. yang dihembuskan-Nya ke dalam jasad (janin) setelah usianya genap 120 hari dalam rahim ibu.
Apabila roh Allah dimasukkan ke dalamnya maka jadilah seorang insan yang secara tabii mempunyai kasih sayang terhadap dirinya dan juga kepada sesama insan (ukhuwah) serta makhluk-makhluk lainnya yang ada di alam kehidupan ini. Memelihara ukhuwah Islamiah seharusnya menjadi agenda utama dalam hidup ini kerana ia merupakan ibadat kepada Allah s.w.t.
Firman Allah dalam surah Al-Hajj:27, yang bermaksud (terjemahan): “Hai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlahh dan sembahlah Tuhanmu dan buatlah kebajikan, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan (kejayaan)”.
Allah menyeruh orang-orang mukmin supaya mendirikan solat sebagai tanda tunduk merendahkan diri kepada Allah s.w.t. dan hendaklah berbuat baik sesama insan sebagai tanda kasih sayang kepada Allah di samping menghubungkan silaturrahim atau ukhuwah kemanusia an, dengan menanamkan penampilan dan akhlak yang baik, berbakti untuk melaksanakan perintah Allah s.w.t., berbudi bahasa yang mendatangkan kebajikan.
Islam menganjurkan umatnya supaya sentiasa bermasyarakat serta berpegang teguh kepada tali Allah s.w.t. iaitu agama Islam sebagai cara hidup yang telah dilengkapi dengan pengajaran serta panduan hidup dalam kelangsungan hidup di alam buana ini, bagi memandu manusia kepada jalan yang lurus dan dilindungi dari kesesatan.
Ikatan akidah Islam dan persaudaraan seagama merupakan satu hubungan kemanusiaan
yang lebih kekal dan lebih tegak. Ia adalah hubungan yang kuat, mengakar, berbenih yang dalam, mendarah daging dan meresap dalam hati. Ia merupakan bahagian dari akidah orang Islam dan salah satu asas agamanya yang mulia yang ia pilih dengan rasa senang dan rela hati.
Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzalami dan menyerahkannya (pada musuh). Siapa pun yang menolong (memenuhi keperluan) saudaranya Allah s.w.t. akan menolongnya. Siapapun yang melapangkan kesulitan seorang muslim, Allah s.w.t. akan menolongnya dari kesulitan di hari kiamat. Dan siapa pun yang menutup (aib) seorang muslim, Allah s.w.t. akan menutupi (aib)nya di hari kiamat.(Hadith diriwayakan oleh Bukhari dan Muslim).
Turunnya wahyu Allah kepada manusia serta dipermudahkan kefahamannya dengan Haduth Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w., tidak ada sebab mengapa manusia tidak menjadi kannya sebagai panduan dalam memakmurkan kehidupan agar menjauhi umat manusia dari kesesatan dalam menangani hidup yang diredhai Allah s.w.t.
Untuk menyelesaikan agenda dunia demi mencapai kebahagiaan dalam hidup dunia dan akhirat, al-Qur.an menjadi faktor jaminan menempuhi jalan yang lurus yang diredhai Allah s.w.t.. Membudayakan hidup merendahkan diri untuk bertakwa kepada Zat yang Maha Suci menjadi faktor mencapai kebahagiaan dalam menangani hidup.
Firman Allah Surah Al-An’am ayat 153 yang bermaksud (terjemahan): “Sesungguhnya itulah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah ia, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) nescaya terpisahlah kamu dari jalan Allah. Itulah yang diperintahkan Allah kepada kamu, mudah-mudahan kamu takut (membuat kejahatan).”
Allah s.w.t. menjelaskan bahawa perintah yang berupa tegahan dan suruhan, sperti yang telah dinyatakan dalam ayat tersebut, itilah jalan Allah s.w.t. atau jalan Islam yang diredai-Nya untuk dijadikan pegangan hidup seluruh umat manusia. Itulah jalan yang lurus dan tidak akan bengkok selama-lamanya. Itulah jalan yang paling mudah ditempuhi dan tidak akan menyusahkan orang yang melaluinya kerana mengandungi kumpulan semua hokum syarak.
Oleh sebeb itu, ikutilah ia, jangan mengikuti jalan lain yang bermacam-macam corak kepercayaan dan keyakinan, seperti dianuti oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan agama-agama lain, baik yang datang dari langit mahupun yang diciptakan oleh manusia sendiri yang menyalahi agama Islam. Kerana bilamana seseorang itu telah memilih jalan lain atau memilih agama selain Islam, maka terpisahlah ia dari jalan Allah dan terkeluar dari agama Islam.
Mudah-mudahan orang yang mengikuti jalan Allah itu akan takut membuat kejahatan dan terselamat dari kesesatan. Gunakan akal fikiran dan landaskan amalan kita kepada jalan yang diredhi oleh Allah s.w.t.. Dengan cara itu sahajalah manusia dapat menikmati kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat kelak Insya Allah.
Rasulullah s.a.w. menjelaskan posisi memberi pertolongan dan memusuhi dalam agama, kedua-duanya merupakan akar keimanan yang kuat (Haditah diriwayat oleh Ibnu Abu Syaibah). Maka mencintai dan menolong orang-orang Mukmin merupakan buah keimanan yang kuat. Ia terikat olehnya; ketika seorang menjadi lebih beriman, ia akan menjadi orang yang paling mencintai, menyayangi, menolong dan menasihati bagi sesama kaum muslimin, bersungguh-sungguh membantu dan melindungi mereka.
Allah s.w.t. telah memberi anugerah bagi hamba-hambanya yang mukmin melalui belas kasihan yang Allah s.w.t. tanamkan dalam hati mereka dan persaudaraan yang Allah s.w.t. jalinkan tersebut, seperti mana dalam firman-Nya yang bermaksud (terjemhan):
“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat (kurnia) Allah yang dilimpahkan-Nya ke atas kamu – ketika
kamu bermusuh-musuhan (dahulu), maka dipersatukan-Nya hati kamu menjadilah kamu bersaudara dengan sebab nikmat tersebut”. (Ali Imran:103)

No comments:

Post a Comment