Monday, June 15, 2015

HIDUP BERTAMADUN AGENDA MANUSIA DI DUNIA

 (Disiarkan pada 13. 6. 2015)
Tamadun merupakan istilah yang paling popular digunakan dalam masyarakat Melayu untuk mencerita tentang kebudayaan, kemajuan, pembangunan, peradaban dan kemakmuran yang dicapai oleh sesuatu bangsa (Amdun Husain, 1986, 548). Peradaban merangkumi maksud adab sopan dan tatasusila hidup yang baik serta keluhuran dan kehalusan budi.
               Gabungan istilah di atas, memberi makna; sebuah masyarakat yang membangun melalui proses urbanisasi dengan nilai-nilai, adab-adab dan tatasusila hidup serta berbudi luhur. Jika istilah tamadun dilihat menurut perspektif Islam ia merangkumi pembangunan spiritual dan material secara serentak dan sepadu.
               Ciri-ciri asas tamadun menurut perspektif global ialah seluruh masyarakat dan tamadun yang ada di dunia ini menerima pakai bahawa ciri-ciri yang dinyatakan sebagai ciri-ciri asas bagi seluruh Tamadun selain Islam. Islam tidak menerima sebagai ciri-ciri asas, sebaliknya menerima sebagai ciri-ciri pelengkap kepada  Tamadun Islam.
               Dilihat kepada realiti yang wujud pada hari ini, nyatanya masyarakat Barat lebih memberikan penekanan  kepada kemajuan material berbanding moral, malah mereka sudah tidak boleh menerima lagi apa sahaja yang bersifat tradisi, termasuk doktrin keagamaan. Fenomen ini timbul setelah mereka kecewa dengan tindakan golongan gereja di barat suatu masa dahulu yang gagal membawa perubahan dalam masyarakat, malah bersikap zalim kepada mereka yang memperjuangkanya.
               Oleh kerana agama sebahagian daripada makna tradisi, agama juga turut dianggap oleh Tamadun Barat sebagai pengancam kepada tamadun manusia. Sedangkan agama dipandang oleh masyarakat  Timur, amat berperanan dalam menentukan kejayaan sesebuah tamadun.
               Kehidupan beragama biasanya selari dengan wujudnya penempatan kekal sesebuah masyarakat. Perkembangan agama juga memberi gambaran berkembangnya status kehidupan sosial dalam masyarakat. Kehidupan beragama menjadi ciri terpenting masyarakat bertama- dun.
               Kepercayaan kepada wujudnya kuasa ghaib menjadi pemangkin kepada  kawalan kehidupan manusia. Kepercayaan kepada kuasa ghaib juga menunjukkan manusia berfikir tentang keperluan spritual mereka yang menjadi unsur terpenting wujud tamadun. Kemunculan rumah-rumah ibadah sebagai titik tolak kepada lahirnya sesebuah tamadun.
               Keharmonian sosial amat bergantung kepada pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Pendidikan adalah elemen terpenting kepada pembentukan sesebuah masyarakat cemerlang. Hanya anggota masyarakat yang terdidik dan terasuh jiwanya mampu menjadi penyumbang kepada pembangunan negara. Lantara itu pembangunan negara tidak mungkin dapat direalisasikan sekiranya proses pedidikan tidak diberikan perhatian sebaik mungkin.
               Pendidikan bukanlah hanya proses meningkatkan kemahiran hidup atau meningkatkan kualiti intelektual serta merta, malah lebih jauh dari itu bertujuan menghasilkan insan yang  sempurna dan seimbang dari segi kualiti fisikal, spiritual, intelek dan emosi, yang nantinya akanberfungsi sebagai suatu tenaga yang mampu membangunkan diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama.
               Pendidikan Islam, adalah suatu proses untuk melahirkan insan beradab dan berakhlak mulia. Adab yang ditekrifkan sebagai perlakuan yang betul manusia sesama manusia dan manusia  dengan Alam akan menjaminkan kelangsungan keadilan dalam sesebuah negara. Manakala akhlak mulia adalah proses pemupukan dan perespan sistem nilai murni yang berasaskan tanggungjawab kepada Allah, sesama insan dan dengan alam sejagat.
               Islam dan fungsi pendidikan bukanlah sesuatu yang baru (Hasan Langgulung 1979). Dalam kontek Malaysia, pendidikan Islam cuba dilaksanakan sebaik mungkin, dan cuba
diterapkan dalam sistem pendidikan yang disajikan kepada pelajar dengan terancang agar manusia yang dihasilkan nanti mempunyai kekuatan dan wibawa diri yang tinggi (Wan Mohd. Zahid Mohd Nordin, 1993).
               Resolusi Seminar Pendidikan Tinggi Sains; Ke Arah Refomasi Pendidikan telah membuat pernyataan tentang Falsafah Pendidikan Tinggi Sains seperti berikut (Mohd Yusuf Hj. Othman dan Khalijah Mohd Salleh ed., 1992):
               “Pendidikan sains adalah usaha untuk melahirkan siswazah sains yang berilmu, berketerampilan dan mempunyai sahsia yang sempurna membolehkan ia mencari  dan menegakkan kebenaran dan mendekati diri  kepada Tuhan melalui ciptaan-Nya serta menyempurnakan amanah sebagai hamba dan khalifah Allah supaya ilmu dan keterampilan yang diperolehi dapat digunakan sebaik-baiknya ke arah membina satu tamadun bangsa yang berdaya saintifik dengan cara seimbang dan harmonis dengan alam persekitaran.”    
               Melihat kepada falsafah ini, pendidikan sains juga kelihatan berusaha untuk  mengha- silkan insan seimbang yang selari dengan ajaran wahyu. Meneliti kepada senario masyarakat Malaysia kini, nampaknya gejala kebajatan sosial semakin hari   menunjukkan kadar jenayah yang membimbangkan. Data-data dan maklumat yang dilapurkan oleh akhbar-akhbar menunjukkan kedar jenayah yang berpunca daripada pembangunan sosial yang tidak sempurna amat mengecewakan.
               Gejala seperti penyalahgunaan dadah, dedah, ragut, rogol, bunuh, lomba haram dan pembuangan bayi semakin menjadi-jadi. Laporan akhbar-akbar tempatan tentang sesuatu kajian yang dibuat oleh kementerian Belia dan Sukan (Berita Harian 1. 6. 1994; New Straits Times, 25 Mei  1994)  mendapati, daripada 5,860 anak remaja yang dikaji, 71% menghisap rokok, 40% melihat video luca, 28% berjudi, 25% minum arak, dan 14% terlibat dengan pengambilan dadah, manakala kes zina pula banyak melibatkan golongan remaja antara 15 – 18 tahun (Mohd.Yusuf Hj. Othman,1995.) Berdasak perangkaan ini, menunjukkan suatupetanda bahawa gejala kebajatan sosial di Malaysia amat membimbangkan
Berdasarkan hurain di atas, dapatlah dirumuskan bahawa, penekanan kepada pendidikan Islam yang seimbang dan bersepadu perlu diambil perhatian. Ketahanan sesuatu ummah dan penerusan sesebuah tamadun tidakcukup dengan kemajuan kebendaan semat-mata. Jestru itu dalam menghadapi dekad-dekad yang mendatang, perlu diperingkatkan ketahanan kerohanian dan kejiwaan, di samping mempertingkatkan keupayaan sains dan teknologi.
Perancangan yang imiginatif dan tindakan segera amat diperlukan bagi mengekalkan sistem pendidikan yang bermakna. Sistem pendidikan masa depan haruslah dibentuk secara sedar dan sistematik supaya ia sesuai dengan perubahan semasa.Jika tidak ia akan menjadi mangsa kepada perubahan masa.
Agama amat berperanan dalam memelihara keharmonian sosial. Institusikeagamaan yang bertindak sebagai pusat perpaduan dan pendidikan masyarakat memang mampu membawa masyarakat ke arah kemajuan dan kemakmuran. Masyarakat yang bersatu akan kukuh dan kuat sekaligus kestabilan politik akan dapat dicapai. Sementara masyarakat yang terdidik mampu membina kestabilan sosial dan sekaligus akan menyumbangkan kepada kesuburan ekonomi negara.
Dengan alasan itu, keyakinan masyarakat kepada kemampuan agama membawa kejayaan kepada sesebuah tamadun, sudah tentu menjadi tenaga peransang yang amat kuat kepada kesuburannya. Islam contohnya, mempunyai tiga elemen yang menjadi asas kepada pembinaan tamadun.
Asas aqidah mengajak setiap individu masyarakat  melihat ke hadapan yang jauh ke hadapan  iaitu akhirat. Segala usaha yang dilakukan mesti bertujuan Mardhatilah dan kejayaan di sana. Sementara asas syari’at mengarakan manusia mengikuti peraturan yang disediakan. Orang yang mengikutinya bererti syurga, orang yangmengkufurinya  bererti menempah azab
neraka.Manakala asas akhlak pula berkehendakkan seseorang memiliki moral yang tinggi, peribadi yang luhur, kelakuan yang sopan santun. Dalam pada itu pula banyak ayat-ayat al-Qur’an dan sunnan Rasulullah SAW yang menggesakan umatnya agar berperanan sebagai pemakmur muka bumi, kerana bumi ini diwariskan oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya yang salih
               Berdasarkan penjelasan itu, nyata sekali agama amat berperanan dalam meransang pembangunan  tamadun ke arah kejayaan, kegemilangan yang abadi.
               Toleransi atau sikap terbuka adalah suatu sikap yang amat diperlukan dalam membina tamadun. Sesebuah masyarakat sukar untuk berubah dan berkembang sekiranya berasal dengan sikap tertutup dan enggan menerima perubahan yang dibawa oleh orang lain. Bagaimanapun  keterbukaan harus berada dalam keadaan terkawal bukan semua perkara boleh diterima. Kadangkala ada perkara yang diamalkan oleh tamadun asing yang bercanggah dengan  prinsip dan moral keagamaan. Lebih-lebih lagi Islam yang mempunyai syari’atnya tersendiri dan menyentuh pelbagai aspek kehidupan manusia.
               Keinginan untuk menerima mana yang terbaik daripada orang lain walaupun musuh adalah suatu sikap yang positif dan banyak membantu meningkatkan prestasi, diri, keluarga, masyarakat, negara dan ummah. Dalam hal ini baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam suatu sabdanya:
               “Ambillah hikmah itu dan jangan kamu pedulikan daripada mana sumbernya.”
Demikian juga  sabdanya:
               “Hikmah itu adalah barang hilang kepunyaan orang-orang beriman. Oleh itu di mana sahaja hikmah itu ditemui, dialah yang paling berhak memilikinya.”
               Bagaimanapun apa yang harus diingati, tidak semua benda yang boleh diambil, terutama Tamadun daripada Barat, kerana sikapnya yang menolak agama. Sebab itu kita tidak seharusnya terpegun dan lalai serta leka diulik olehkesan penjajahan, sehingga merasakan Barat adalah model dalam segalahal. Allah berfirman dalam al-Qur’an Surah al-Zumar ayat17-18 yang bermaksud:
               “... maka berikanlah khabar kepada hamba-hamba yang mendengar segala perkataan lalu ia mengikuti yang terbaik. Mereka lah(sebenarnya) orang-orang diberi hidayah oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai mata hati yang terang.”
               Oleh yang demikian perlu jelas dalam masa kita memilih kebaikan yang ada dalam tamadun Barat. Ambillah ilmu pengetahuan (al-hikmah) yang dimilikinya, kecanggihan teknologi yang dicapainya, bukan budaya negatifyang memang bertentangan bukan sahaja nila-nilai hidup  masyarakat Islam, tetapi  juga norma-norma hidup masyarakat Timur.
               Kemorosotan dan kejatuhan tamadun Islam dapat disakasikan dalam beberapa faktor. Jika ditinjau kepada sejarah tamadun silam yang pernah dicipta manusia, kita dapati tidak ada yang kekal berpanjangan dan berterusan hingga kini. Punca kemerosatan dan kejatuhan ini sudah pasti mempunyai sebab-sebab yang tertentu dan boleh dijadikan ikhtibar dan pengajaran yang sangat berguna kepada jenerasi yang mahu berfikir. Antara sebab-sebab yang boleh diketengah ialah seperti berikut:
               Amir Syakib Arsalan dalam bukunya bertajuk: “Mengapa Islam Mengalami Kemun- duran dan Mengapa Umat-Umat Lain Mengalami Zaman Kemajuan”, antara lain jawapan yang diberikan ialah kerana umat Islam cintakan permusuhan sesama sendiri.
               Memang tidak dapat dinafikan bahawa permusuhan dan peperangan saudara  adalah menjadi sebahagian besar punca kemerosotandan kejatuhan sesebuah tamadun. Antara contoh yang paling jelas ialah, kejatuhan Dawlah ‘Abbasiyah yang berpunca daripada permusuhan ketara antara puak Sunni dan Syi’ah.Masing-masing tidak mahu bersatu atas nama Islam, semangat Asabiyya menebal dikalangan dua puak yang bertelagah telah membawa tercetusanya peperangan dan berakhir dengan perpecahan wilayah-wilayah Islam.
               Antara sebab yang tidak boleh dielakkan darpada berlakunya kemusnahan sesebuah
tamadun ialah akibat ditimpa oleh sesuatu bencana alam yang kadang-kadang dikaitkan juga
Dengan azab Allah SWT. Antara lain ialah firman Allah SWT yang bermaksud:
               “Dan apabila kami menghendaki sesebuah (tamadun) itu musnah, Kami akan limpahkankemewahan kepada penduduk, lalu melakukan kerja-kerja fasik di dalamnya, maka pada ketika itu berhaklah mereka ditimpakan azab, lalu Kami musnahkan mereka sehancur-hancurnya.” (Al-A’raf 96).
               Firmannya lagi:
               “Maka apabila mereka melupakan apa yang Kami peringatkan dengannya, maka kami akan bukakan segala pintu-pintu kemewahan sehingga apabila mereka leka gembira dengan apa yang Kami kurniakan, nescahaya Kami akan tarik kembali dengan cara mengejut. Pada ketika itu mereka akan terkapai-kapai tiada tempat untuk bergantung.” (al- An’am 44)

               Kenyataan al-Qur’an ini terbukti jelas apabila peristiwa azab Allah turun ke atas mereka yang derhakakan rasul-rasul yang diutus dan memusnah segala tamadun duniawi yang dibina bersama-sama dengan para pembinanya. Antara contoh yang boleh dikemukakan ialah Tamadn Kaum Nabi Nuh, Kaum Nabi Lut, Kaum ‘Ad, Kaum Thamud, Firaun dan Qarun.

No comments:

Post a Comment