Sunday, November 22, 2015

HIDUP BERSOSIAL 'BERMASYARAKAT' MEMBAWA BERKAT

 (Disiarkan pada 21. 11. 2015)
Manusia diwujudkan Allah di dunia lengkap dengan berbagai fitrah. Fitrah merupakan sifat semula jadi manusia yang dijadikan  oleh Allah dalam diri manusia. Setiap manusia mem punyai potensi semula jadi atau fitrah untuk tumbuh dan berkembang menjadi insan yang baik dan berwawasan.
Walaubagaimana pun pada hakikatnya, daya intelek bukanlah hak milik individu secara mutlak, tetapi ianya adalah hak milik Allah. Setiap individu dimanahkan dengan daya intelek sebagai ujian daripada Allah. Oleh itu, individu yang berjaya menggunakan daya tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah akan mendapat kebahagian, manakala individu yang gagal pula akan mendapat penderitaan.
Hidup bersosial atau bermasyarakat merupakan fitrah setiap individu mukmin kerana hidup ini tidak membuahkan keseronokan tanpa kehadiran orang lain. Para pakar sains mengakui bahawa manusia adalah makhluk bersosial. Manusia sentiasa menginginkan kesamaan dan persamaan dalam semua keperluan hidup bermasyakat.
Allah berfirman dalam al-Qur’an surah  Al-Hujerat ayat 49:13 yang bermaksud:
“Hai manusia sesungguhnya, Kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan (ibu dan bapa) dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa (bermacam-macam umat) dan bersuku-suku supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha amat mengetahui.”
Allah menerangkan bagaimana pergaulan sesama manusia yakni bukan supaya berperang atau bersengkita melainkan supaya berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan antara satu dengan yang lain. Satu bangsa tidak lebih baik daripada yang lain, melainkan dengan ilmu pengetahuannya, sedang seorang yang terlebih mulia di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa.
Manusia, apabila dipandu oleh alam kebendaan maka ia mempunyai pembawaan diri yang sangat tinggi dan tidak akur kepada peraturan kemanusiaan sebagai panduan untuk membudayakan amalan hidup yang bebas dari perasaan sombong, takabur dan merasakan diri itu lebih hebat dari orang lain.
Pembawaan diri serupa demikian amatlah rendah di sisi Allah SWT. kerana hanya Allah sahajalah yang berhak untuk  merasa kehebatan dari  segala-galanya. Umat manusia harus fikir bahawa untuk mendekati Allah dan merasakan diri itu tidak ada apa yang boleh ditujukkan kehebatannya tanpa pertolongan dari Allah SWT.
Persaudaraan di dalam Islam merangkumi semua kelompok masyarakat. Tidak ter- dapat di sana sekelompok manusia yang terlalu tinggi darjatnya untuk bersaudara dengan orang lain dan tidak terdapat di sana sekelompok manusia yang  terlalu rendah darjatnya untuk bersaudara dengan orang lain.
Adalah tidak harus kita menjadikan harta, jawatan, keturunan, kedudukan di dalam masyarakat sama ada dalam bentuk material atau bukan sebagai alasan untuk meninggikan diri antara satu sama lain.
Pemerintah adalah saudara kepada yang diperintah dan pemimpin adalah saudara kepada yang dipimpin. Di dalam sebuah hadith ada menyebutkan:
“Sebaik-baik pemimpin kamu ialah orang-orang yang kamu sayangi mereka dan mereka menyanyangi kamu, kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu. Sejahat-jahat pemimpin kamu ialah orang-orang yang kamu bencikan mereka dan mereka membenci kamuu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu.” (Diriwayat oleh Muslim dari ‘Auf Ibn Malik).
Kesejahteraan hidup wajar dihiasi dengan akhlak yang luhur untuk memandu manusia memelihara kemurniaan hidup. Menghormati orang lain dengan layanan yang saksama adalah
dituntut oleh agama Islam sebagai nadi pembangunan ummah.
Hidup bersosial membina masyarakat sebagai rukun hidup bermaruah. Kebahagian hidup merupakan fitrah yang dituntut oleh semua lapisan masyarakat. Untuk mendapatkan kebahagian, segala usaha manusia harus  difahami sebagai tawakal yang akan menempah kemurnian hidup di sisi Allah SWT.
Manusia hidup bermasyarakat membentuk nilai-nilai murni dalam hubungan kemanu- siaan sebagai teras pembangunan sosial. Hidup ini wajar dihiasi dengan disiplin tolong-menolong  demi membina empangan untuk memurnikan budaya hidup sebagai hamba Allah SWT.
Setiap individu harus memelihara kesetiaan sosial yang disulami dengan perasaan bertimbang rasa sebagai pemangkin untuk membudayakan benih-benih kaih sayang sesama insan.
Unsur manusia ada dua iaitu jasmani dan rohani, maka kedua-duanya wajar dipelihara untuk mewujudkan perasaan timbang rasa terhadap diri sendiri kerana Allah.  Setiap manusia sememangnya berasal dari sumber yang sama di mana Allah SWT bertanggungjawab terhadap kewujudannya. Allah SWT bersifat Pengasih dan Penyayang yang telah menjadikan manusia mempunyai sifat-sifat tersebut.
               Fitrah ini harus ada pada manusia yang digunakan untuk dirinya, masyarakat dan juga kepada makhluk-makhluk Tuhan yang ada disekelilingnya. Dengan adanya kasih sayang
akan melahirkan timbangrasa kepada sesama makhluk kelak membina kesejahteraan hidup yang dituntut oleh agama.
               Bertimbang rasa itu merupakan sifat naluri setiap individu yang bersifat ghaib tetapi kehadirannya dalam jiwa manusia amat diperlukan. Bertimbang rasa terhadap diri sendiri merupakan satu penghormatan serta rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana mewujudkan manusia dengan keadaan yang amat mulia dan sempurna berbanding dengan kejadian makhluk-makhluk  Allah yang lain di muka bumi ini.
               Firman Allah surah Al-Ira’ ayat 17:70 yang bermaksud:
               “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan manusia dan Kami tempatkan mereka di daratan dan di lautan, serta Kami berikan mereka rezeki daripada barang-barang yang baik serta Kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan dengan sebenar-benar kelebihan.”
               Manusia adalah makhluk mulia, kemuliaan manusia kerana persediaan yang diberikan kepadanya, persediaan ini tidak lain daripada kesempurnaan dirinya zahir dan batin. Kesem- purnaan lahir dengan adanya anggota kerja dan kesempurnaan batin dengan adanya tenaga jiwa yang menjadi sumber kepercayaan (ketuhanan), perasaan dan kemahuan. Dari sumber ini timbullah perbuatan, muncullah amalan, dan wujudlah pembalasan.
               Islam memandangkan sifat semula jadi (fitrah) manusia, mencerminkan fenomena percantuman entiti manusia yang terbentuk daripada tanah liat yang menggambarkan kecendurungan manusia ke arah kejahatan, manakala entiti manusia yang terbentuk daripada roh suci menggambarkan kecenderungan manusia ke arah kebaikan.
               Manusia memiliki keupayaan yang terpendam untuk menjadi jahat atau menjadi baik di samping memiliki potensi untuk menolak atau menerima petunjuk Allah SWT. Oleh itu ia mempunyai entiti yang unik. Manusia bukanlah malaikat dan juga bukan syaitan. Bagaimana pun taraf manusia  boleh mencapai tempat tertinggi daripada malaikat atau boleh terjatuh ke tempat yang paling rendah  sehingga bersifat seperti syaitan.
               Semasa Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW diisra mi’rajkan atau di naikkan ke tujuh petala langit ditemani oleh malaikat Jibril hingga ke Sidratul Muntaha iaitu Arasy Allah, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menghadap Allah tanpa ditemani Jibril untuk menerima mandat melaksanakan shalat lima waktu.
               Shalat merupakan media untuk mencapai kesalehan spritual individual hubungannya
dengan Allah. Shalat juga menjadi sarana untuk menjadi keseimbangan tatana masyarakat yang egalitar, beradab, dan penuh kedamaian.
               Hidup bersosial membawa berkat dengan syarat bahawa semua kegiatan seseorang hamba Allah sama ada yang berupa ibadat terhadap Illahi atau pun yang  berupa muamalat terhadap sesama manusia, semuanya itu hendaklah  dilakukan dalam rangka persembahannya kepada Allah SWT. dengan niat hendak mencapai keredhaan Allah SWT., keredhaan Illahi yang memungkinkan tercapainya hidup yang  sebenar-benarnya.
               Hidup yang lebih tinggi mutunya dari hidup yang duniawi, hidup yang bukan bermaksud kebendaan sebagai kelanjutan hidup material iaitu hidup di alam akhirat yang puncak kebahagiannya terletak dalam pertemuan dengan Khalik. Inilah ertinya penyembahan
Allah SWT sebagai tujuan hidup.
               Di samping itu manusia semuanya telah bersumpah dan berjanji kepada Allah SWT serta mengakui bahawa Allah adalah Tuhan yang perlu disembah dan Dialah yang mengatur seluruh makhluk ini.
               Allah SWT. menyatakan bahawa manusia telah mengakui keesahan-Nya dan berjanji untuk berbakti dan beribadat kepada-Nya di alam arwah. Maka setiap perjanjian itu perlu menempuhi neraca ujian, apakah iman itu benar atau palsu, sadurankah atau sejati (waja), ianya ibarat emas yang mesti diuji terlebih dahulu, apakah tulin atau tidak. Setelah diuji barulah ianya bernilai baik atau tidak, tinggi atau rendahnya mutu emas itu. Begitu juga iman belum boleh dikatakan seorang itu beriman kerana kedudukan iman seseorang itu berbagai rupa menurut kesanggupan menguasai iman masing-masing.
               Dunia yang kita diami sekarang ini bukanlah merupakan syurga yang aman bahagia. Bahkan disebaliknya merupakan tempat ujian, tempat pecubaan, tempat persaingan, pentas drama untuk manusia berlakon dan memainkan peranan penting sekali dalam menentukan nasib hidupnya di masa akan datang iaitu alam akhirat.
               Seandainya manusia dapat menghadapi segala cubaan-cubaan dan rintangan-rintangan itu, maka berjayalah mereka di dalam hidupnya dan dapatlah dia mempertahankan keperi- badian sebagai manusia yang sebenarnya. Tanpanya hidup mereka sentiasa diselimuti penderitaan dan kehinaan
Allah menyatakan di dalam Al-Qur’an bahawa manusia dilantik menjadi khalifah di muka bumi ini, sepertimana yang tersebut di dalam kisah Adam a.s.. dan cita-cita para malaikat untuk menduduki tempatnya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 2:30 yang bermaksud:
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata: ‘Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) dimuka bumi itu  orang yang membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan  kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau.’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku lebih mengatahui dari apa yang kamu tidak ketahui.’”
FirmanNya lagi dalam surah Al-An’am ayat 6:165 yang bermaksud:
“Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa (khalifah) di bumi.”
Ditangan manusia terletak kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan segala isi alam ini. Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 2:29 yang beremaksud:
“Dialah Tuhan yang menjadikan segala apa yang di bumi ini untuk kepentingan manusia.”
Oleh itu, maju dan mundur, baik dan buruknya keadaan alam ini adalah bergantung kepada manusia. Manusialah yang layak memegang amanah ini yang tidak dapat ditanggung oleh makhluk-makhluk lain. Perkara ini ditegaskan oleh Allah SWT sendiri dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 33:72 yang bermaksud:
“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung,
maka semuanya tidak sanggup memikulnya, mereka takut akan mengkhianatinya dan manusialah yang layak memikul amanah ini, tetapi manusia ini amat zalim dan bodoh.”
Tanggungjawab manusia terhadap Tuhan tentang amanah ini bukanlah suatu perkara yang ringan malah ianya haruslah  melaksanakannya dengan baik dan jujur. Perkara utama tentang kelayakan jawatan khalifah ialah bahawa manusia itu hendaklah mengenali Tuhannya dengan sebenar-benarnya dan beribadat kepadanya dengan sebenar-benar ibadat.
Firman Alah SWT dalam surah  At-Thalaq ayat 65:12 yang bermaksud:
“Allah yang menjadikan tujuh petala langit dan begitu juga bilangannya dari bumi, yang mana segala perintah diturunkan di antara kedua-duanya supaya kamu mengetahui bahawa Allah amat berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu dan Allah ilmuNya telah meliputi tiap-
tiap sesuatu.”
               Dalam ayat ini ternyata bahawa mengenali Allah SWT. itu ialah tujuan bagi segala kejadian langit dan bumi.

               Bilamana manusia melalaikan tugas itu, nescaya Allah SWT. akan rurunkan kepadanya azab yang  pedih. Sebaliknya apabila mereka dapat menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya itu dengan sempurna, nescaya dia diberikan Allah SWT penganugerahan yang utama dan mulia.

No comments:

Post a Comment