Friday, November 6, 2015

UKHUWAH RUKUN HIDUP BERSEPADU

 (Disirkan pada 7. 11. 2015)
Islam memandang berat tentang hubungan sesama manusia (muamalah). Kerukunan hidup manusia adalah diikat dengan kesamaan dan persamaan dalam semua keperluan hidup di alam ini. Walaubagaimana pun pentingnya manusia bermasyarakat atas sebab keperluan hidupnya tidak dapat ditangani oleh seorang diri. Segala ilmu keperluan hidup di dunia tidak dapat dikuasai oleh seorang diri maka wajib  bertolong-tolongan antara satu sama lain; dalam bahasa lainnya “give and take”.
Apabila kita perhatikan persamaan yang diperintahkan oleh Islam, kita lihat tidak ada undang-undang agama ataupun undang-undang ciptaan lainya yang mengawasi prinsip persamaan seperti yang dilakukan oleh Islam.
Islam mengiktirafkan bahawa seluruh manusia adalah sama di hadapan undang-undang dan hak-hak umum politik. Tidak ada perbezaan warna kulit, kaya miskin, berpangkat dan tidak berpangkat.
Allah berfirman dalam surah Al-Hujerat ayat 49:13 yang bermaksud:
“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadi kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa!”
Ayat ini menyeru seluruh manusia, bukan suatu kabilah atau sesuatu umat sahaja. Mereka semua adalah dari satu bapa dan dari satu ibu; jadi tidak patutlah mereka mendakwa diri mereka lebih tinggi atau mulia dari bangsa atau seseorang lain. Perbezaan-perbezaan warna kulit, bahasa dan bangsa tidaklah menghapuskan sifat persaudaraan mereka, tetapi mereka wajib berkenal-kenalan antara satu dengan lain supaya terjalin perasaan kasih sayang dan berkerjasama untuk menghapuskan halangan-halangan hidup.
Jadi, di sini jelas dapat dilihat betapa tingginya prinsip atas dasar persamaan yang dibawa oleh Islam. Rasulullah juga pernah melafazkan kata-kata yang bermaksud:
“Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu, bapa-bapa kamu satu. Semua kamu adalah anak Adam dan Adam dijadikan dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang Ajam, tidak orang Ajam ke atas orang Arab, tidak orang yang berwarna merah ke atas yang putih, dan tidak orang yang putih ke atas yang merah kecuali dengan takwa.” Riwayat Imam Ahmad.
Inilah dasar persamaan yang telah lahir sejak 14 kurun yang lampau yang dibawa oleh Islam di negeri Arab yang sangat terkenal dengan bangsa yang berbangga dengan keturunan.
Rasulullah tidak  membezakan hak-hak dan pergaulan antara orang putih dan dengan yang hitam atau antara orang merdeka dengan hamba. Baginda telah melantik Bilal menjadi ketua di Medinah sedang di sana masih ramai terdapat sahabat dan Bilal itu sendiri bekas hamba yang ditebuskan oleh Abu Bakar.
Ketinggian Islam akan lebih ternyata dapat dilihat apabila dibandingkan dengan cara pergaulan umat yang maju sekarang ini yang menafikan kemuliaan manusia.
Islam telah memerintahkan umatnya supaya melaksanakan keadilan di kalangan manusia. Firman Allah surah An-Nisa ayat 4:135 yang bermaksud:
“Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu berdiri teguh di atas keadilan serta menjadi saksi (atas kebenaran) kerana Allah – sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibubapa dan kaum kerabatmu. Kalaulah dianya kaya atau miskin maka Allah lebih mengetahui tentang keduanya. Oleh sebab itu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk berlaku buruk (aniaya). Dan sekiranya kamu memutar belit atau berpaling, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui akan apa-apa yang kamu kerjakan.”
Hendaklah kamu menjalankan keadilan dengan sungguh-sungguh di dalam semua
penyaksian, dan jangan zalim atau aniaya. Begitu pula hendaklah jujur dan benar dalam masa  
menjadi saksi – semata-mata  kerana Allah dan dengan penuh rasa keikhlasan. Kejujuran sewaktu menjadi saksi itu adalah perlu dan sangat-sangat dituntut, walaupun, umpamanya, akan melibatkan atau merugikan diri sendiri, atau orang-orang yang dikasihi, seperti ibubapa dan kaum kerabat.
Al-Quran tidak memandai dengan ini sahaja malah ia menyuruh umat Islam supaya
menjaga keadilan walaupun terhadap pihak musuh. Firman Allah SWT.
               “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorongkan kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa.”
               Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 4:58 yang bermaksud:
               “Apabila kamu menghukum di antara manusia maka hemdaklah kamu menghukum dengan adil.”
               Antara nilai kemanusiaan masyarakat yang anjurkan oleh Islam ialah persaudaraan atau ukhuwah. Ia bermaksud; manusia hidup di dalam sebuah masyarakat yang sayang-menyayangi, mempunyai perhubungan yang erat dan saling bantu-membantu.  
Mereka dihimpunkan oleh perasaan sebagai anak bagi keluarga yang satu yang saling menyayangi antara satu sama lain, memberi peransang antara satu sama lain sehingga setiap orang di dalamnya merasakan kekuatan saudaranya adalah kekuatannya, kelemahan saudara nya adalah kelemahannya. Ia akan merasa kecil apabila bersendirian dan merasa banyak apabila bersama saudara-saudaranya.
Al-Qur’an al-Karim telah menjadikan persaudaraan sebagai saudara  kandung kepada  keimanan di dalam masyarakat yang beriman. Kedua-duanya tidak boleh berpisah seperti mana firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 49:10 yang bermaksud:
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara.”
Al-Qur’an juga telah menjadikan persaudaran itu sebagai nikmat yang paling besar. Firman Allah SWT surah Ali-Imran ayat 3:103 yang bermaksud:
“Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) kamu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu bersaudara dengan sebab nikmat Allah tersebut.”
Sebelum kedatangan agama Islam kamu adalah suku-suku yang saling bermusuh-musuhan dan berbunuh-bunuhan;
yang kuat  menganiaya yang lemah dan yang kaya menganiaya yang miskin. Tetapi Allah telah mengurniakan nikmat-Nya
dengan mendatang kan kepada kamu agama Islam. Disatukan-Nyalah hati sehingga semuanya menjadi saudara yang amat mesrah
Dalam surah yang berlainan, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 8: 62 – 63 yang bermaksud:
 Dialah yang memperkuatkan kamu dengan pertolongan-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan Yang mempersatukan hati-hati mereka (orang-orang yang beriman). Sekalipun kamu menggunakan kekayaan yang berada di atas permukaan bumi, nescaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
               Ada dua pertolongan yang dijanjikan dalam ayat ini: Pertama, pertolongan yang mempunyai sebab-sebab tersembunyi tanpa diketahui ialah yang dimaksudkan dengan pertolongan Allah, iaitu yang datang daripada-Nya secara langsung tanpa sebarang perantara- an dan tanpa dimaklumi. Pertolongan kedua, yang mempunyai sebab-sebab zahir yang diketahui iaitu pertolongan  yang datangnya dengan perantaraan orang-orang yang beriman yang membantu berjuang di medan perang.
               Allah menerangkan cara pertolongan dengan perantaraan orang-orang mukmin, iaitu Allah mempersatukan mereka pada mengimani (mempunyai) engkau ya Muhammad berupa pengorbanan nyawa dan harta mereka untuk mempertahankan engkau, iaitu selepas bermusuhmusuhan dan berpecah-belah berikutan berlakunya peperangan di antara mereka dengan berlanjutan dan mengambil masa yang amat panjang. 
               Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Seorang muslim adalah saudara kepada seorang muslim yang lain, ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh...janganlah kamu saling berhasad dengki, janganlah saling bermusuhan, dan janganlah saling menipu...jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara.”
               Sebuah Hadith yang telah diriwayatkan oleh  Imam Ahmad dari Zaid Ibn Arqam bahawa Rasulullah s.a.w. membaca setiap kali selepas solat yang maksudnya:
               “Ya Allah Ya Tuhan, Tuhan segala sesuatu serta Pemiliknya, Aku bersaksi sesungguhnya Engkaulah Allah Yang Maha Esa tiada sekutu bagiMu.
               Ya Allah Ya Tuhanku, Tuhan segala sesuatu serta Pemikiknya, Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hambaMu dan pesuruhMu.
               Ya Allah Ya Tuhanku, Tuhan segala sesuatu serta Pemiliknya, Aku bersaksi sesungguhnya semua hambaMu adalah bersaudara.”
               Ungkapan Rasulullah s.a.w. “sesungguhnya semua hamba adalah bersaudara” mengandungi dua makna yang mana kedua-duanya adalah benar.
Pertama: Hamba disitu adalah merujuk kepada  manusia keseluruhannya. Mereka adalah saudara  antara satu sama lain berdasarkan kepada semuanya adalah anak Adam dan hamba kepada Allah. Ini adalah persaudaraan kemanusiaan umum.
                    Allah SWT telah menyifatkan beberapa orang Nabi bahawa mereka adalah saudara kepada kaum mereka sekalipun kaum mereka mengkufuri risalah yang dibawa oleh mereka lantaran persamaan mereka dari segi bangsa dan asal keturunan sepertimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT surah al-A’raf ayat 7:65 yang bermaksud:
                    “...Dan (Kami telah mengutuskan) kepada kaum ‘Ad saudara mereka, Hud”
Surah al-A’raf ayat 7:73 yang bermaksud:
 “...Dan (Kami telah mengutuskan) kepada kamum Tsamud saudara mereka, Saleh.”
Surah al-A’raf ayat 7:85 yang bermaksud:
                    “...Dan (Kami telah mengutuskan) kepada penduduk Madyan saudara mereka,  Syu’aib.”
Kedua: Hamba yang dimaksudkan disini hanyalah  khusus kepada umat Islam sahaja  berdasarkan kepada persamaan mereka dari segi agama. Mereka dihimpunkan oleh akidah yang  satu iaitu tauhid, qiblat yang satu iaitu ka’bah, kitab yang satu iaitu al-Qur’an, Rasul yang satu iaitu Muhammad s.a.w. dan manhaj yang satu iaitu Syariat Islam.
                    Ini adalah persaudaraan Islam yang khusus. Ia tidak menafikan yang pertama kerana yang khusus tidak boleh menafikan yang umum, begitu juga sebaliknya.
                    Apa yang lebih pentingnya, persaudaraan Islam ini mempunyai hak yang lebih banyak, berdasarkan kepada kesatuan akidah dan syariat serta pemikiran dan tingkah laku.
                    Unsur utama bagi persaudaraan ini ialah perasaan kasih sayang. Peringkat kasih sayang yang paling rendah ialah bersihnya hati dari perasaan hasad dengki, kebencian, iri hati  dan punca-punca yang menyebabkan permusuhan dan pertengkaran.
                    Antara keperluan persaudaraan di dalam Islam ialah saling tolong-menolong, bantu-membantu dan sayang menyayangi. Tidak ada nilainya persaudaraan jika anda tidak membantu saudara anda ketika diperlukan, membantunya ketika kesulitan dan mengasihani nya ketika lemah.
                    Rasulullah s.a.w. telah menggambarkan kepada kita contoh yang mengkagumkan tentang tolong-menolong dan ikatan yang kukuh di kalangan anggota masyarakat Islam. Sebahagian dari gambaran yang menarik itu ialah sabda Rasulullah s.a.w.
                    “Bandingan seorang yang beriman kepada orang yang beriman yang lain adalah
umpama sebuah bangunan yang saling mengukuhi antara satu dengan yang lain”. Lantas Rasulullah s.a.w. memasukkan jari-jemari baginda antara satu sama lain. Disepakati oleh al-
Bukhari dan Muslim dari Abu Musa.
Seketul bata sudah tentulah lemah sekalipun buatannya kelihatan kukuh. Sementara ribuan batu yang berselerak tidak boleh membentuk apa-apa dan tidak dinamakan sebagai bangunan. Binaan yang kukuh hanya terjadi dengan batu-bata yang saling diikat dalam barisan-barisan yang terusun berdasarkan sistem tertentu. Lantara itu akan terbentuklah dari batu-bata tersebut sebuah dinding yang kukuh. Dari himpunan beberapa dinding terbentuklah   rumah yang tegap. Rumah yang tegap itu amat sukar hendak dimusnahkan oleh tangan-tangan para perosak.
Rasulullah s.a.w. juga menggambarkan keagungan kasih sayang antara anggota masyarakat, saling melengkapi dan  kasihan belas antara satu sama lain dengan sabda Baginda:
“Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam jalinan cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seperti tubuh yang satu apabila ada anggota tubuh yang merasa sakit, maka seluruh anggota yang lainnya merasa demam dan tidak dapat tidur malam”.
Diriwayatkan oleh Muslim dari al-Numan Ibnu Basyir.
                    Itu adalah ikatan penghubungaan antara anggota tubuh. Setiap satu memerlukan kepada yang lain. Ia tidak dapat berpisah dan takkan hidup tanpa yang lain. Organ pernafasan tidak dapat berpisah dari organ pencernaan. Kedua organ tersebut tidak dapat berpisah dari saluran dan tekanan darah. Setiap satu melengkapi yang lain. Dengan bantuan setiap anggota maka  hiduplah seluruh tubuh. Ia akan

berterusan berkembang dan berperanan.

No comments:

Post a Comment