Friday, November 13, 2015

SEMANGAT KERJASAMA CINTAKAN UMAT

(Disiarkan pada 7 November 2015)
Kesatuan adalah keperluan persaudaraan maka semangat kerjasama menghidupkan ukhuwah kemanusiaan kelak melahirkan suasana cintakan umat. Hidup di dunia seharusnya dimuliakan dengan semangat tolong menolong dalam menyelenggarakan kemanfaatan hidup di dunia dan di akhirat kelak kerana segala keperluan hidup dapat ditangani dengan adanya kerjasama antara sesama.
Ahli-ahli falsafah mengatakan bahawa “Two heads are better than one”, yang membawa maksud bahawa dalam menyelesaikan masalah pembangunan adalah lebih bermanfaat jika dibawa ke meja perundingan bersama orang lain kerana di situ percambahan fikiran atau pendapat boleh dilaksanakan untuk menemukan jalan penyelesaian mengenai masalah yang dihadapi.
Kita tahu bahawa segala ilmu di alam dunia ini tidak dapat dikuasi oleh seorang diri. Allah SWT taburkan ilmu-Nya kepada hamba-hamba-Nya mengikut kadar yang ditetapkan kepada setiap individu. Maka itu adalah wajar ada semangat kerjasama demi menyatukan umat dalam memurnikan pembangunan kehidupan di dunia.
Dalam percambahan fikiran, kita dapat mewujudkan ukhuwah demi melahirkan perasaan kasih sayang antara sesama yang mengikatkan suasana kekitaan sebagai semangat keunggulan yang akan menelurkan solusi penyelesaian yang boleh diterima oleh semua pihak. Solusi berkenaan merupakan satu ilham dari Allah SWT kelak mendekatkan kita kepada-Nya sebagai Zat yang Maha Berkuasa dan Bijaksana.
Dalam dunia pembangunan, ilham yang merupakan hidayah yang kecil dari Allah SWT, wajar setiap individu menemuinya kerana manusia hanya sebagai perintis pelaksana atau merancang pembangunan dan ketentuannya terpulang kepada Allah SWT.  
Segala agenda yang berkaitan dengan ekonomi atau hal-hal pembangunan lainnya dalam kehidupan dunia adalah kepunyaan Allah SWT dan manusia diamanahkan untuk menyeleggarakan sesuai dengan fitrah kehidupan bermasyarakat.
Adalah menjadi dasar ekonomi Islam di dalam masyarakat Islam ialah menganggap harta pada hakikatnya sebagai harta Allah dan menganggap manusia  hanya sebagai pemegang amanah atau peminjamnya sepertimana yang disebutkan oleh Al-Qur’an al-Karim dalam surah Al-Hadid ayat: 57:7 yang bermaksud:
“Hendaklah kamu beriman dengan Allah dan rasul-Nya? Dan hendaklah kamu belanjakan sebahagian daripada (harta) yang Allah telah jadikan kamu penguasa padanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang membelanjakan sebahagian hartanya mereka itu memperolehi pahala yang besar.”
Allahlah Pemilik harta benda kerana Dialah Penciptanya serta Pencipta sumber-sumbernya dan Pemudah kepada sarana untuk mendapatkannya. Bahkan Allahlah Pencipta manusia dan alam sejagat. Setelah Allah menyuruh manusia supaya beriman, disuruh-Nya pula membelanjakan harta atau sebahaginnya dengan jalan memberikan nafkah untuk diri, isteri dan anak dan dengan berderma atau bersedekah. Harta tersebut Allah telah jadikan mereka penguasa padanya.
Sebenarnya harta itu pada hakikatnya kepunyaan Allah, bukan kepunyaan manusia, kerana Allah yang menjadikannya. Manusia disenangkan-Nya menerusi harta dan diberi kuasa membalanjakannya sebagai wakil Allah yang tidak boleh menahan harta itu daripada dibelanjakan pada perkara yang diperintah oleh Allah sebagai pemiliknya.
Islam menetapkan hak milik perseorangan daripada segi harta, dengan jalan memilikinya secara syarak, sama; sama ada dengan jual beli, mengupah, menyewa, menggadai, wasiat, pusaka dan lain-lain muamalat yang halal, yang telah ditetapkan olehnya – bukan dengan jalan curi, rampas, rompak, tipu, pemalsuan, khianat dan sebagainya.
Hak milik ini sentiasa dilindungi, dengan membenarkan pula berbelanja dan menafkahkannya pada jalan Allah, dalam perkara-perkara yang wajib, sunat dan yang mubah; bukan dibelanjakan dalam perkara-perkara yang haram yang membazir atau yang menyebabkan kehilangannya.
Walau bagaimana pun, Islam tidak membiarkan hak milik perseorangan itu lepas bebas tanpa ikatan atau batasan. Ia menetapkannya dan menetapkan di sampingnya dasar-dasar yang lain; mengubahnya daripada segi teori bukan daripada segi praktikal dan hampir-hampir pemiliknya terlepas daripada hak miliknya sebaik-baik mencukupi apa yang dihajatkannya.
Pertama-tama dasar yang ditetapkan oleh Islam, di samping hak milik persaorangan, ialah orang persaorangan seakan-akan wakil daripada jemaah orang ramai di dalam harta tersebut dan penglibatan orang tersebut tidak lain hanyalah sebagai seorang pekerja lebih daripada seorang pemilik. Pada umumnya harta itu hak milik jemaah orang ramai. Sedang jemaah orang ramai pula merupakan peninggalan (pusaka) Allah, yang tidak berhak memiliki sesuatu melainkan Allah – di mana Allah telah menyatakan dalam ayat 7 surah al-Hadid).
Tujuan ayat ini untuk menggalakkan umat Islam mengeluarkan nafkah yakni membelanjakan harta pada jalan Allah, disertakan bersifat zuhud yakni tidak terlampau mencintai kemewahan dunia. Oleh itu Allah melanjutkan firman-Nya yang bermaksud: 
“Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan membelanjakan sebahagian hartanya mereka itu memperoleh pahala yang besar”.
Maksudnya: Mereka yang menghimpunkan antara keimanan yang sejati dengan mengeluarkan nafkah pada jalan Allah, semata-mata mengharapkan keredaan Allah akan memperolehi pahala yang besar iaitu syurga.
               Allah itulah Tuhan pencipta dan menguasai seluruh alam baik di langit mahupun di bumi dan perlukan oleh-Nya, mengikut sesuka-Nya. Firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 53:31 yang bermaksud:
               “Dan kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan (syurga).
               Tidak siapa boleh  mengganggu gugat kekuasaan Allah. Oleh sebab itu orang yang jahat dibalas dengan kejahatan dengan memasukkannya ke dalam neraka, dan yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan pula dengan memasukkannya ke dalam syurga.
               Dalam surah Yunus ayat 10:66  Allah berfirman yang bermaksud:
               “Ingatlah! Sesungguhnya kepunyaan Allah siapa-siapa yang di langit dan siapa-siapa yang di bumi, dan  orang-
orang yang menyembah selain Allah itu tidak akan mengikuti sekutu-sekutu (berhala). Tidak lain yang mereka ikut kecuali
persangkaan, dan tidak lain mereka kecuali  berdusta.”
               Allah mengingatkan, bahawa tidak ada yang memiliki siapa-siapa yang berada di langit, makhluk yang berakal, iaitu para malaikat. Begitu pula siapa-siapa yang berada di bumi – dimaksudkan manusia dan jin. Kecuali yang memiliki mereka hanyalah Allah.
               Perbuatan mereka menyembah berhala itu sesuatu persangkaan mereka bahawa hal itu dapat memberikan syafaat diri kepada Allah, maka itulah persangkaan mereka amat keliru! Dan tidak lain mereka hanyalah berdusta, iaitu terhadap apa yang mereka dakwakan.  
               Islam mengharam pencarian yang kotor kerana prinsip Islam ialah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang kotor. Pencarian yang kotor ialah pencarian yang diperolehi melalui jalan kezaliman dan mengambil harta orang lain secara tidak benar seperti: merompak, mencuri, menipu, mengurangkan sukatan dan timbangan, monopoli, menggunakan kesempatan atas keterdesakan orang lain untuk mengaut keuntungan dan lain-lain lagi.
               Begitu juga memperolehi sesuatu tidak sepadan dengan usaha dan pengorbanan seperti riba dan judi (termasuk loteri) dan sebagainya. Begitu juga pencarian melalui aset yang haram seperti: arak, babi, berhala, patung, bijana yang  diharamkan, anjing yang diharamkan....dan sebagainya. Begitu juga dengan pencarian yang dihasilkan melalui manfaat yang tidak diakui Syarak seperti upah para dukun, tukang ramal, penenung nasib, pengurusan riba, atau berkerja di bar-bar, disko dan tempat-tempat hiburan yang diharamkan....dan seumpama.
               Rasulullah saw. memberi ancaman terhadap pemakan harta yang haram dengan api neraka. Sabda baginda Nabi Muhammad saw.
               “Setiap jasad yang tumbuh dari benda yang haram maka neraka adalah tempat yang paling layak untuknya.” (Diriwayatkan oleh Ahmad, al Darami dan Ibn Hiban di dalam kitab Sahih al-Jami’ sepertimana yang disebutkan di dalam kitab Sahih al-Jami al-Saghir).
               Islam tidak menilai bagusnya niat yang baik serta matlamat yang mulia jika ia dilakukan melalui jalan pencarian yang haram. Oleh itu jika pemakan riba membina sebuah universiti atau mengasaskan sebuah sekolah untuk anak-anak yatim atau seumpamanya, usahanya itu tidak dihargai oleh Islam. Sebuah Hadith yang sahih ada menyebutkan:
               “Sesungguhnya Allah Maha Baik dan Dia tidak menerima melaikan yang baik sahaja”. (Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah)
               Sebuah Hadith yang lain ada menyatakan:
               “Sesungguhnya yang kotor itu tidak akan menghilangkan yang kotor juga.” (Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim dari Ibn Mas’ud).
               Sesuatu yang haram tetap menjadi haram menurut perspektif Islam, sekalipun hakim menghukumnya sebagai halal berdasarkan bukti yang ada padanya.
               Firman Allah SWT dalam surah Al-Bakarah ayat 2:188 yng bermaksud:
               “Janganlah kamu memakan harta orang dengan jalan yang tidak halal (batil), dan kamu bawa kepada hakim supaya dapat kamu memakan sebahagian daripada harta orang  dengan berdosa (aniaya), sedang kamu mengetahui.”
               Dilarang  menguasai harta  orang dengan jalan yang batil, melalui mahkamah pengadilan. Iaitu dengan membawa saksi-saksi bohong yang menerima upah, pada hal dia tahu bahawa tuan punyalah yang berhak atas harta itu, meskipun ia tidak mempunyai bukti-bukti yang  boleh  memberi puas  hati pihak mahkmah. Maka harta demikian itu adalah harta yang diperolehi secara zalim dan aniaya.
               Berhubung dengan masalah ini terdapat sebuah Hadith Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
               “Sesungguhnya kamu semua mengadu kepadaku, barangkali sebahagian kamu lebih pandai berhujah daripada sebahagian yang lain, sehinggakan aku memutuskan untuknya sebahagian yang aku dengar. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya daripada hak saudaranya, maka itu adalah sepotong dari api neraka. Maka tinggalkan atau ambilkan.”
(Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan juga Muslim).
               Meskipun hakimnya adalah Rasulullah s.aw. kerana Baginda memutuskan berdasarkan bukti yang jelas padanya.
               Lantaran ini, Islam telah menjadikan hati nurani dan ketakwaan seseorang muslim sebagai pegawai kepada kehidupan ekonominya. Jika seseorang hakim itu berhukum berdasarkan kepada zahir maka Allah Maha Mengetahui hakikat yang tidak zahir.
               Antara perkara yang sangat diharamkan ialah pengeksploitasian golongan kuat terhadap golongan lemah. Umpamanya pemegang wasiat yang memakan harta anak-anak yatim, para suami yang memakan harta isteri secara tidak sebenar, pemimpin memakan harta rakyat, majikan memakan hak pekerja dan pemilik tanah yang memakan hasil titik peluh para petani tanpa bayaran upah.
               Antara lain yang diharamkan oleh Islam secara keras  ialah; mengambil harta awam secara salah, kerana setiap orang mempunyai hak ke atas harta awam. Jika ia mencuri atau merampasnya bererti ia telah menzalimi mereka keseluruhannya. Kelak mereka semua akan menuntutnya pada Hari Qiamat nanti.
Allah berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 3:161 ayang bermaksud:
“Barang siapa yang menipu dalam urusan rampasan peperangan maka pada Hari Qiamat ia akan datang membawa apa yang ditipunya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberikan pembalasan terhadap apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal dan mereka tidak akan dianiya”.
Begitu juga diharamkan menggunakan harta awam ke atas harta pemerintah yang tinggi seperti mana ia juga haram ke atas kerani-kerani yang rendah. Tidak harus  bagi mereka tidak boleh menggunakan  jawatan mereka untuk menimbun kekayaan atas alasan bonus atau hadiah. Semua orang yang berfikiran waras tahu bahawa ia adalah rasuah dalam bentuknya
yang samar.
Islam adalah agama fitrah. Tidak terdapat satu pun prinsip Islam yang menyalahi atau merosakkan fitrah tersebut. Sebaliknya di dalam Islam hanyalah terdapat prinsip yang bersesuaian dengan fitrah, mendidiknya serta menaikkan martabatnya.
Antara fitrah yang telah ditentukan ke atas manusia ialah sukakan pemilikan sepertimana yang kita lihat semenjak dari alam kanak-kanak tanpa dijajar dan ditunjuk. Sebaliknya Allah telah melengkapkan kepada manusia sifat naluri ini untuk bertindak sebagai faktor yang kuat agar manusia lebih  aktif, tekun dan teliti apabila mereka mengetahui mereka akan memiliki hasil usaha mereka kesudahannya.

Jestru itu kehidupan menjadi berkembang, ketamadunan menjadi pesat dan produktiviti bertambah dan berkualiti.

No comments:

Post a Comment