Sunday, May 22, 2016

BAIKI KELEMAHAN DIRI WAJAR DALAM HIDUP

 (Disiarkan pada 21. 5. 201)
Allah s.w.t. menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Firman Allah dalam surah An-Nisaa ayat 4:28 yang bermaksud:   
“Allah ingin memberikan kamu keringanan, kerana manusa itu dijadikan ber sifat  lemah.”
Allah tidak memberatkan manusia, kerana Allah tidak mengadakan sesuatu yang memberatkan di dalam agama. Bahkan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya itu merupakan suatu keringanan dan kemudahan jua untuk mengamalkannya.
Tetapi manusia dijadikan oleh Tuhan bertabiat dan bersifat lemah. Kerana kelemahannyalah maka ia kurang sabar menghadapi perempuan yang sewaktu-waktu mudah saja hendak mempersuntingnya dan menjadikan mangsanya. Dan kerana lemahnya jualah maka ia tidak  kuat menahan desakan syahwatnya  yang setiap saat mencari kepuasannya. Dan kerana kebijaksanaan Allah jualah maka Allah tidak mengadakan sesuatu yang memberatkan seseorang di dalam agama. Bahkan semua ketetapan-Nya mempunyai ukuran yang selaras dengan tenaga dan kemampuan sese orang untuk menjalankannya, sehingga tidak ada jalan bagi seseorang untuk berdalih atau coba menolaknya.
Memperbaiki kelemahan diri terutama sekali dalam melaksanakan ibadat kerana Allah bermuara dari hati yang akan mengukukan iman dalam diri. Meningkat kan tahap ilmu pengetahuan yang akan mengukuhkan iman kepada Allah. Maka apabila kita sentiasa dekat dengan Allah maka segala kemuskilan dalam pembangunan akan dimudahkan Allah lewat tawakal yang kita laksanakan.
Manusia mempunyai kelebihan dalam dirinya sebagai mahkluk Allah s.w.t. disebabkan disiplin hidup yang sentiasa bertemankan budaya berfikir sebelum melak sanakan setiap  ibadat untuk menangani hidup yang berwawasan. Berfikir merupakan satu usaha mendekatkan kita kepada Allah kerana segala makhluk di alam kehidupan ini sama ada yang hidup atau sebaliknya adalah kepunyaan Allah s.w.t..
Budaya berfikir  menjadi faktor dalam hidup yang memimpin manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Benda yang tidak boleh dilihat dengan mata kepala boleh dilihat dengan mata hati maka ia akan memotivasikan manusia untuk merekabentukan sesuatu alat yang boleh mengesan nun di perut bumi seperti minyak tanah termasuk lah petrol dan berbagai logam untuk kegunaan pembangunan manusia melalui fitrah budaya berfikir.
Melaksanakan kekhalifahan di bumi Allah ini, ilmu tauhid semestinya dalam keadaan yang baik demi memastikan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia  adalah dalam keadaan yang diredhai Allah s.w.t., yang diungkapkan dalam Al-Quran sebagai hablum minallah dan hublum minnanas.
Membaiki kelemahan diri mempunyai kaitan dengan usaha bertaubat kerana ia akan mengikis dan membersihkan segala amalan yang mengundang kemurkaan Allah s.w.t.. Taubat merupakan anak kunci bagi kemenangan seseorang. Orang yang suka bertaubat dikasihi Allah s.w.t.. Rasulullah memuji orang yang menyesali dirinya atas perbuatan yang menyesatkan dan kembali bertaubat kepada Allah.
Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: “Orang yang bertaubat itu dicintai Allah, orang yang bertaubat dari dosanya seakan-akan tidak berdosa lagi.”
Untuk melakukan taubat itu  mempunyai tiga syarat:
(i)   Harus meninggalkan maksiat yang dikerjakan itu.          
(ii)  Harus menyesali diri atas perbuatan maksiat tersebut.
(iii) Berjanji tidak akan kembali lagi kepada kejahatan itu selama-lamanya. Sya
       rat itu merupakan dosa yang berkaitan antara manusia dengan Allah.  Namun jika dosa tersebut berhubungan dengan manusia, maka ditambah satu lagi syarat iaitu minta kemaafan kepada orang yang bersangkutan.
Taubat adalah wajib bagi setiap muslim lelaki dan perempuan. Allah s.w.t. berfirman
dalam surah At-Tahrim ayat 66:8 yang bermaksud:
“Hai orang-orang yang beriman! Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutup kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.......”
               Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman bertaubat dengan taubat yang dipanggil “Taubat Nasuha”. Ketika Umar ditanya mengenai taubat Nasuha, jawabnya; “Iaitu orang bertubat tidak kembali lagi berbuat dosa seperti air susu tidak akan kembali lagi ke buah dada.”  
               Memperbaiki kelemahan diri wajar melakukan sifat-sifat yang terpuji antaranya takut kepada Allah, zuhud, sabar, redha, syukur, Ikhlas, tawakal, mencintai Allah dengan sesungguhnya dan mengingati mati.
1. Takut kepada Allah:
               Takut kepada Allah ini merupakan perhiasan diri orang-orang yang soleh. Kerana petunjuk dan rahmat itu hanya diberikan kepada mereka yang takut kepada Tuhannya. Orang yang takut kepadaNya berusaha mencegah dirinya daripada mengikut kehendak hawa nafsu. Akhirnya orang-orang yang takut kepada Allah itu akan memperoleh kenikmatan syurga di akhirat kelak. Insya Allah!
2.  Zuhud.
               Zuhud adalah melepaskan daripada kesenangan dunia. Orang sufi beranggapan zuhud itu merupakan suatu martabat yang tertinggi kerana hidup yang semacam itu pernah terdapat pada diri Nabi dan diri sahabat.
               Nabi pernah bersabda , “Apabila Allah hendak memberikan sesuatu kebajikan kepada hamba-Nya membuat dia hidup zuhud, tidak tertarik kepada dunia dan menanam rasa suka kepada akhirat, serta kepada membuka matanya melihat kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dirinya.” 
               Al-Ghazali mengertikan zuhud itu sebagai tidak menyukai dunia, kerana ingin memper banyakkan ketaatan semampunya kepada Allah. Orang yang zuhud menunjukka seluruh kehi dupannya untuk akhirat. Oleh kerana itu harus mengerjakan ibadah sebanyak-banyaknya dengan tidak mempedulikan kesenangan dirinya. Ia memakan makanan sekadar untuk hidup, dan memakai pakaian sekadar menutup aurat.
3   Sabar.
               Sabar juga dianggap sebagai sifat yang terpuji. Bersabarlah kamu, kerana Allah besama-sama orang yang sabar. Sabar itu tinggi nilainya, sehingga Nabi bersabda, bahawa sabar itu sebahagian daripada iman, dan sabar itu sebuah perbendaharaan daripada perben daharaan syurga.
               Sabar juga dilakukan dalam berbuat taat dan ibadah, sabar dalam kekurangan, kesu sahan, dan kehinaan, sabar itu juga merupakan ketaatan jiwa. Bagi orang awam  sabar itu atas segala kesusahan dan kesakitan yang dianggapnya semua datang dari Allah. Bagi orang yang soleh menerima sabar itu dengan hati yang syukur tentang sesuatu kesusahan dan kesakitan, yang dianggapnya cubaan dari Allah s.w.t.. Bagi orang zahid tidak berusaha melepaskan diri dari kesusahan dan kesakitan itu kerana dianggapnya yang demikian itu sudah tertulis di Luh Mahfuz.
4   Redha.
               Redha ialah rela menerima segala yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah s.w.t., tentunya setelah kita menjalankan usaha untuk mencapai matlamat yang kita cita-citakan itu. Nabi pernah bersabda: “Persembahkan ibadahmu kehadirat Allah dengan redha, jika engkau sukai, kerana yang demikian itu lebih baik bagimu.”
               Menurut Abu Ali Ad Duqaq berkata: “Tidak dapat dinamakan rela hanya menderita dari bencana belaka, tetapi yang dinamakan rela atau redha itu, tidak berpaling dari hukum Allah dan qadha’Nya.”             
5   Syukur.
               Syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada hamba itu merupakan sifat yang terpuji, sedangkan kufur atau menentang Allah merupakan azab yang sangat pedih. Allah s.w.t. berfirman dalam surah Ibrahim ayat 14:7 yang bermaksud:
               “Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberi tahu: Sekiranya kamu mensyukuru nikmat, pasti Kami beri tambahannya kepada kamu. Dan sekiranya kamu kufur, sesungguhnya seksaan-Ku sememangnya amat pedih.”
               Sekiranya kamu berterima kasih di atas nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan-Nya kepada kamu kerana Allah telah menyelamatkan kamu dan sebagainya, sedang cara berterima kasih itu pula ialah dengan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi semua tegahan-Nya, sudah barang tentu Allah akan menambahkan nikmat-Nya lebih banyak lagi kepada kamu, atau dimaksudkan juga menambahkan pahalanya lebih banyak.
               Adapun asal bersyukur atau berterima kasih itu ialah, membayangkan di dalam fikiran akan nikmat Tuhan serta memperlihatkannya. Dan hakikat bersyukur pula ialah, mengakui serta mengagungkan Tuhan yang memberikan nikmat itu, dengan mempersiapkan diri supaya bersikap sedemikian.
               Seorang hamba yang mengenangkan nikmat Allah dan mengenangkan segala macam kelimpahan, kelebihan dan kebaikan-Nya kepadanya, bererti dia berterima kasih terhadap nikmat tersebut, dan patut mendapat tambahannya. Dengan hal yang demikian maka ia benar-benar mencintai Allah, dan ini satu darjat yang mulia. Ada lagi darjat yang lebih tinggi dari pada itu, iaitu kecintaan terhadap Allah semata-mata tanpa pengaruh  nikmat, maka inilah darjat yang dipunyai oleh para Siddiqin.
               Siapa bersyukur di atas rezeki Allah nescaya diluaskan-Nya lagi rezekinya, siapa bersyukur di atas kemudahannya mentaati Allah nescaya ditambah lagi pada mentaati-Nya dan siapa bersyukur di atas kesihatan yang dikurniakan kepadanya nescaya Allah menambah kannya lagi kesihatan dan demikian seterusnya.
               Yang dimaksudkan dengan kufur di sini ialah, memungkiri nikmat, atau tidak berterima kasih. Kerana tidak menjalan kewajipan yang sepatutnya mesti bersyukur kepada Tuhan yang mengurniakan nikmat, maka orang yang demikian akan diseksa oleh Allah dengan seksaan yang pedih. Di dunia ini sahaja sudah terseksa kalau orang itu kehilangan nikmat, apalagi di akhirat tidak dapat dibayangkan betapa besar seksaannya.
6  Ikhlas.
               Dalam menempuh jalan ke arah yang dicita-citakan, hendaklah seseorang itu berlaku benar dan ikhlas. Allah pernah berfirman dalam hadith Qudsi ertinya: “Ikhlas itu merupakan sebuah  rahsia daripada rahsia-rahsia-Ku yang Aku berikan kepada hamba-Ku yang Ku  kasihi.”
               Allah s.w.t. tidak  menerima amalan kita, jika amalan itu tidak dikerjakan secara ikhlas semata-mata kerana Allah s.w.t. Ibrahim bin Adham menjelaskan bahawa ikhlas itu ialah niat yang benar terhadap Allah s.w.t..
7  Tawakal.
               Menurut Al Ghazali tawakal itu ialah berpegang kepada Allah, tetap dalam hati menyerahkan diri kepada Allah, sedikit pun tidak berpaling daripada keyakinan itu. Tiga tingkatan tawakal itu ialah: “Percaya kepada Allah sebagai wakilnya yang sebenarnya. Percaya akan haknya terhadap Allah seperti kepercayaan seorang anak kepada ibunya. Dan menyerahkan diri dan segala pekerjaannya kepada Allah.
8   Mencintai Allah dengan sesungguhnya.
               Hikmah cinta dan kasih kepada Allah itu antara lain: Bersifat fardhu, dengan cinta
semacam ini manusia berkeinginan mengerjakkan amal ibadah sebanyak-banyaknya dan menjauhi diri daripada maksiat yang dibenci oleh Allah s.w.t.. Bersifat sunat, sehingga seseorang berkeinginan mengerjakan ibadah sunat sebanyak-banyaknya. Menjauhkan segala yang bersubahat dan makruh,, kemudian menahan hawa nafsu kepada sesuatu yang dibenci Allah.
9   Mengingati Mati
               Amalan mengingati mati merupakan sifat yang terpuji, kerana dapat membuat  manusia sedar, kemudian berusaha untuk beramal sebanyak-banyaknya. Baik dalam bentuk amalan ibadah, muamalah, mahupun segala amalan yang baik untuk manusia.
               Baginda Rasul Nabi Muhamad s.a.w. berpesa kepada umatnya: “Perbanyakkanlah engkau mengingati mati, yang akan memutuskan kamu dengan kesenangan dunia. Tiap orang yang mengingati mati akan dilapangkan hidupnya yang sempit dengan keluasan nikmat, sebaliknya tiap orang yang tidak ingat akan mati, akan dikecilkan hidupnya yang luas.” *
               Demikianlah di antara sifat-sifat yang terpuji yang perlu kita lakukan untuk mendidik jiwa kita ke arah yang cemerlang demi melenyapkan kelemahan kita dalam melaksanakan agenda pembangunan. Ingat segala fitrah dalam diri kita yang Allah bekalkan harus diguna kan lewat tawakal kita kepada Allah s.w.t.. Tanpa tawakal kita mengkufuri nikmat Allah yang diuntukkan kepada kita demi menyempurnakan pembangunan kehidupan.

            *Sumber: Muhammad Isa Selamat. “Penawar Jiwa – Psikologi Ketenangan Minda.” Darul Numan 1998 

No comments:

Post a Comment