Friday, June 17, 2016

ISLAM KEREDAAN ALLAH S.W.T. SEBAGAI AGAMA MANUSIA

 (Disiarkan pada 18. 6. 2016)
               “Islam” ialah nama yang dikenali bagi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.. Nama ini bukanlah hasil dari Ijtihad Baginda tetapi  dari Allah s.w.t. sepertimana yang difirmankan-Nya dalam al-Qur’an surah al-Maa-idah, ayat 5:3;
Waradhiitu lakumu –I islaama diina. “Dan telah-Ku redhai Islam itu menjadi agama bagimu.”
               “Islam” dari segi makna  bahasanya, para ahli-ahli bahasa, ahli tafsir dan para Orintalis banyak meninbulkan perbincangan. Meneliti perkataan ‘salama’ dari segi bahasa kita dapati ia membawa pengertian-pengertian berikut:
1.Terlepas dan bebas dari keburukan-keburukan  atau kekurangan-kekurangan yang lahir
atau yang batin. 2. Aman dan damai 3. Taat dan patuh.
Pengertian dari segi syrak, Islam ialah mentauhidkan Allah, tunduk , patuh dan ikhlas kepada-Nya serta beriman dengan dasar-dasar yang diturunkan dari Allah.
               Al-Qur’an menganggap ‘Islam’ sebagai bertentengan dengan ‘Syirik’. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Al-An’am ayat 6:14 yang bermaksud:
               “Katakanlah: “Adakah patut selain Allah akan saya jadikan Pelindung? Sedang Allah itu pencipta langit dan bumi, Dia yang memberi makan dan bukan yang diberi makan.” Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintahkannya supaya menjadi orang yang pertama menyerahkan dirinya (kepada Allah),dan janganlah kamu menjadi orang-orang musrikin (menyekutukan Allah).”
               Mukatil mengatakan: “Tatkala Rasulullah saw diseru oleh orang-orang Musyrikin supaya mengikuti agama nenek moyang mereka, maka Allah turunkan ayat ini, yang maksudnya: “Katakanlah ya Muhammad kepada mereka: Adakah patut selain Allah akan saya jadikan Tuhan yang disembah dan akan saya jadikan pelindung tempat meminta pertolo ngan?” Perbuatan ini tentulah tidak layak. Tak mungkin selain Allah hendak dijadikan pelindung.
               Terjadinya langit dan bumi ini, yang tercipta tanpa memakai model yang ditiru terlebih dahulu, adalah bukti tentang sang penciptanya, iaitu Allah. Mengapa hendak dicari juga pelindung selain Allah?            
               Allah itu Maha Kaya. Dialah yang memberi rezeki makan minum kepada hamba-hamba-Nya, dan memberikan segala mereka hajati, sedang Allah tiada berhajat kepada sesuatu pun. Maka Tuhan yang demikian sifatnya sahajalah yang layak dijadikan pelindung tempat meminta perlindungan.
               Setelah alasan-alasan tadi diberikan yang menetapkan wajibnya Allah itu dipertuhan – bukan yang lain – katakanlah pula Ya Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu: “Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah supaya menjadi orang yang pertama sekali dari gulungan umat Islam kerana bersedia menyerahkan diriku kepada Allah untuk mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala tegahan-Nya. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang menyekutukan Allah disebabkan memilih pelindung kepada yang lain.
               Demikian juga  al-Quran menganggap ‘Islam’ bertentangan dengan ‘kufur’. Firman Allah s.w.t. surah Ali Imran ayat 3:80 yang bermaksud:
               “Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan Malaikat dan para Nabi sebagai Tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran pada waktu kamu sudah (menganut agama) Islam.”
               Perbuatan mereka yang sedemikian adalah serupa dengan perbuatan orang-orang kafir Quraisy dan As-Sobiin, mendakwakan  bahawa malakat-malaikat itu adalah anak perempuan Allah, juga seperti kaum Yahudi yang mendakwakan bahawa Uzair itu anak Allah dan kaum Nasrani yang mendakwakan Isa Al-Masih anak Allah. Allah mengecam mereka dengan menyatakan bahawa perbuatan mereka itu sangatlah tidak patut kerana mereka menyeru
supaya orang-orang berada di dalam kekufuran setelah mereka berada di dalam keislaman.
               Al-Quran juga mengatakan ‘Islam’ sebagai bermakna “Ikhlas” kepada Allah. Firman Allah surah An-Nisa’ ayat 4:125 yang bermaksud:
               “Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan mukanya (dirinya) kepada Allah–sedang dianya berbuat kebajikan, dan mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu teman.”
               Setelah Allah menyatakan bahawasanya syurga itu bagi orang yang  beriman (mukmin), maka diterangkannya pula tentang orang yang beragama Islam dan kelebihannya, iaitu Allah menyatakan tidak ada orang yang  lebih baik agamanya selain daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, jelasnya orang yang beragam Islam. Kerana erti ‘Islam’ ialah menyerahkan diri dengan tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan mengikuti hukum-hukumnya yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w..
               Orang yang telah menyerahkan dirinya itu bukanlah sekadar mengikrarkan dengan lidahnya sahaja bahkan diiringi dengan amalan yang dikerjakannya. Dan amalan yang dikerjakan itu meliputi perkara-pekara yang baik, perkara-perkara yang merupakan kewajipan, perkara-perkara yang membawa kepada ketaatan, dan menjauhkan perkara-perkara kejahatan.
               Pengakuan Allah terhadap syariat Nabi Ibrahim itu telah dikuatkan-Nya dengan mengatakan: “Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu teman.” Dia telah dijadikan oerang pilihan menegakkan agama Allah ditengah-tengah umat yang sedang tersesat keana menyembah atung-patung dan berhala. Oleh keana Nabi Ibrahim mendapat gelaran “teman Allah” maka sudah selayaklah syariatnya patutu diikuti sampai sekarang ini.
               Al-Quran seterusnya menyatakan ‘Islam’ sebagai bermakna “tunduk dan patuh kepada Allh.” Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 3:83 yang bermaksud:
               “Mengapakah mereka menghendaki agama yang bukan agama Allah? Pada hal telah berserah (tunduk) kepada-Nya semua orang yang dilangit dan di bumi,denan sukarela atau terpaksa, dan kepada Allah mereka kembali.”
               Orang-orang yang dilangit dan yang di bumi yang telah disebutkan – baik yang beriman secara rela mahupun yang beriman secara terpaksa – semuanya telah tunduk kepada Allah dengan menganut agama Islam, tetapi orang-orang yang ahli kitab itu pula masih berdali untuk mencari agama yang lain. Mereka kesudahannya akan kembali juga kepada Allah untuk menerima balasan. Sindirin ayat ini jelas menunjukkan betapa besarnya dan ancaman Allah terhadap orang yang menyalahi-Nya di dunia ini.
               Islam menyeru mentauhidkan Allah. Islam menolak adat orang-orang Arab yang menyembah selain daripada Allah. Ia mengakui tauhid yang mutlak, zat dan sifat Allah serta mengarah semata-mata kepada-Nya di dalam beribadat. Allah  berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2:167 yang bermaksud:
               “Tuhanmu Tuhan yang Esa. Tiadalah Tuhan melainkan Dia, yang pengasih dan penyayang.”
               Sebabnya ayat ini diturunkan, kerana orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi saw. tentang sift-sifat Allah. Mereka hendak tahu adakah Allah itu seperti berhala-berhala mereka yang berbilang-bilang banyaknya itu? Maka untuk menolak sangka-sangka mereka yang sesat itu–sambil menjelaskan tentang Tuhan yang sebenarnya–diturunkan lah ayat ini dan juga beberapa ayat yang lain yang bermaksud dengannya. Di antaranya ayat-ayat yang terkandung di dalam surah al-Ikhlas:
               “Katakanlah oleh mu Ya Muhammad; Allah itu Esa. Allah itu tempat meminta. Tiada Dia beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tak ada seorang pun yang menyerupai-Nya.”
               Tuhan yang Esa di sini ialah tidak berbilang-bilang, tidak dapat dipadankan dengan lain zat ketuhanan, tidak dapat diserupakan sifat-Nya dengan sifat-sifat makhluk. Jadi Allah itu ialah Tuhan yang Esa pada sifat-Nya, Esa pada perbuatan-Nya dan Esa pada sifat-Nya.
Dialah Tuhan yang bersifat “Ar-Rahim” – Pengash kepada hamba-hamba-Nya dengan mengurniakan nikmat-nikmat yang tiada terhingga – bersifat “Ar-Rahim” – Penyayang dengan mengatur segala nikmat-Nya sehingga ke semua makhluk-Nya.
               Tauhid ialah kaedah pertama dalam Islam di mana hati orang-orang Islam wajib beriman dan lidahnya mesti mengatakan: “Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah dan lagi Maha Maha Penyayang.”
               Jadi syahadat orang-orang Islam “Lailahaillah” ialah pengiktirafan dengan lidah serta hati mempercayai dengan pengetahuan dan keyakinan bahawa tiada ada yang disembah melaikan Allah. Syahadat seperti ini ialah syahadat dengan kewujudan Allah dan dengan keEsaan-Nya.
               Tauhid dalam Islam tidak mempunyai keraguan. Tauhid itu keluar dari hati dan diikuti dengan semua sifat mulia. Kalimah tauhid menenemkan kepercayaan kepada orang yang mengatakannya bahawa tidak ada yang disembah, tidak ada yang menghidup, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki dan tidak ada memberi manfaat kecuali Allah s.w.t.
               Islam memberi galakan khas untk mendapatkan ilmu, sebab seseorang manusia tdak akan bernilai dan tidak akan menjadi maju kecuali dengan ilmu. Firman Allah dalam menggalakan demikian, dalam surah Az-Zumar ayat 39:9 yang bermaksud:
               “Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanyasanya yang mengambil pengajaran itu ialah orang-orang yang berakal.”
               Ayat ini sebagai melengkapkan kenyataan Allah yang dimulai dengan amal dan di akhiri dengan ilmu. Adalah amal itu merupakan perjuangan dan ilmu itu merupakan penyingkapan. Kalau manusia beramal dengan berilmu menunjukkan kesempurnaan dan kelebihan dirinya.
               Orang yang mahu mengambil teladan mengenai bukti-bukti yang diberikan Allah dan mengambil pelajaran daripadanya itulah dikatakan berakal – bukanlah orang yang jahil dan cuai – kerana orang yang berkal  dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Sedang orang yang tidak  berakal tdak pula dapat membezakan.
               Al-Quran dalam ayat yang lain menjelaskan bahawa ulama-ulama mempunyai darjat di sisi Allah. Firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 58:11 yang bermaksud:
               “Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat.”
Kedudukan orang yang beriman dan orang yang berilmu; banyk ayat –ayat Al-Quran yang membahas dan menjelaskan tentang kedudukan orang yang beriman dan berkedudukan orang yang berilmu di dalam Islam. Peranan ilmu dalam Islam sangat penting sekali. Kerana tanpa ilmu, maka seseorang yang mengaku mukmin, tidak akan sempurna bahkan tidak benar dalam keimanannya.
Seorang muslim wajib mempunyai ilmu untuk mengenal berbagai pengetahuan tentang Islam baik itu manyangkut aqidah, adab, ibadah, akhlak, muamala, dan sebagainya. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman ilmu yang benar, maka diharap kan pengamalannya akan sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w..
Demikian juga Allah mengakui penyaksian ahli-ahli ilmu tentang keEsaan-Nya. allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 3:18 yang bermaksud:
“Allah menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu.   
                Allah menerangkan keEsaan-Nya, Malaikat serta orang-orang yang berilmu pengetahuan naik saksi – berikrar dengan lisan dan membenarkan di dalam hati bahawa Allah itu berdiri dengan adil.
                    Maksud berdiri dengan adil adil disini iaitu; berkuasa mentadbirkan semua makhluk-
Nya dengan adil, yakni melalui jalan tengah di dalam iktikad itu ialah, mentauhidkan Allah atau mengesakan-Nya. Maka tauhid atau pengesaan adalah terletak di tengah-tengah pengingkaran dan penyekutuan. Mengingkari adalah Allah tidak adil, menyekutukan-Nya juga tidak adil. Yang adil ialah memilih jalan tengah iaitu; mengesakan-Nya – tidak mengingkarinya dan tidak pula menyekutukannya.
                    Dari segi lain kita lihat Al-Quran tidak menyukai orang-orang  yang tidak berilmu. Firman Allah surah Ar-Rum ayat 30:59 yang bemaksud:
                    Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak (mahu) memahami.”
                    Begitlah Allah menutup pintu hati mereka rapat-rapat dan dipatrinya,sehingga tidak dapat lagi menerima pengetahuan, pengajaran, nasihat, contoh teladan dan keterangan-keterangan yang jelas mengenai bukti-bukti Allah. Malahan mereka tidak dapat memahami sebarang ayat dan keterangan yang dibacakan dari Kitab Allah, disebabkan buruknya persediaan mereka, buruknya tutur kata dan perangai mereka yang berterusan melakukan kezaliman.
                    Allah jua menyatakan tidak ada batasan dalam ilmu. Firman-Nya dalam surah Yusuf ayat 12:76 yang bemaksud:

                    “Kami tinggikan darjat-darjat orang yang Kami kehendaki. Dan di atas tiap-tiap orang yang berilmu (pandai) ada lagi yang lebih pandai.” 

No comments:

Post a Comment