Friday, June 10, 2016

ISLAM MEMBETULKAN CARA HIDUP DIEDHAI ALLAH S.W.T.

 (Disiarkan pada 11. 6. 2016))
Setiap ciptaam Allah swt mempunyai fitrahnya sendiri. Jika jasmani diciptakan Allah dari tanah maka segala makanan yang diperlukan oleh fisikal itu berasal dari zat-zat tanah. Begitu juga jiwa  yang datangnya dari Allah selalu merindukan sesuatu daripada-Nya untuk memenuhi keperluannya. Agama Islam merupakan makanan jiwa yang paling sesuai. Islam itu  sesuai dengan fitrah manusia. Firman Allah dalam al-Qur’an surah Yunus ayat 10:57 yang bermksud:
               “Hai sekalian manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu pegajaran dari Tuhanmu, ubat bagi hatimu, pimpinan dan rahmat bagi orang yang beriman.
               Allah menyatakan kepada golongan kaum Quraisy Makkah yang pada masa itu mendapat perhatian Allah secara khusus dan kepada sekalian umat manusia secara  umum: bahawasanya kamu telah didatangi sebuah kitab al-Qur’an yang lengkap dengan pelbagai perkara yang kamu hajati, kerana ia mempunyai empat macam pengaruh untuk menjamin kebahagian hidup di dunia dan di akhirat, iaitu:
               1.  Merupakan pelajaran yang baik. Semua pengajaran mengandungi pengaruh yang menggemarkan orang untuk berbuat kebajikan serta kebaikan, dan mengandungi pengaruh yang menakutkan orang untuk berbuat dosa atau maksiat. Pengajaran yang dapat melunakkan hati untuk membuat atau meninggalkanya, kalau baik segera dibuatnya dan kalau jahat segera pula ditinggalkannya. Demikianlah pengajaran yang ada di dalam al-Qur’an.   
               2.   Sebagai ubat atau penyembuh bagi penyakit hati. Al-Qur’an boleh menjadi penawar dan penyembuh hati manusia yang dihinggapi pelbagai penyakit seperti, syirik terhadap Allah dan kufur terhadap nikmatNya, sikapnya yang nifak dan riyak, sombong dan takabur, iktikadnya yang sesat dan salah, kerosakan akhlak dan budi pekertinya, kejahilan yang mencelakkan, pencerobohan dan kezaliman, hasad dan dengki – semua merupakan penyakit hati atau penyakit jiwa.
               Hanya al-Qur’an yang menjadi ubat untuk menghilangkan segala penyakit tersebut. Kerana di dalamnya ada ayat-ayat yang mengandungi rahsia yang berhikmat, ada ajaran, sengahan, penggerun, penggemar, memberi takut, ancaman dan ada memberi peringatan – semua perkara ini adalah ubat atau penyembuh bagi penyakit dalam hati.
               3.  Merupakan pimpinan ke jalan yang hak, memudahkan seseorang menjadi yakin dan menjauhkan daripada  kesesatan di dalam iktikad dan amalan.
               4.  Menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman; kerana orang yang beriman sahaja yang akan mendapat faedah daripada pengajaran al-Quran itu, sedang yang lain tidak.
               Firman Allah s.w.t.  dalam al-Qur’an surah al-Rum ayat 30:30 yang bermaksid:
               “Luruskanlah muka engkau menghadap agama (Islam) serta condong kepadanya, itulah agama Allah yang mencip takan manusia sesuai dengan kejadian (agama tersebut). Tidak boleh ditukar-ganti ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
               Jiwa manusia perlu diisi dengan nilai kebenaran atau agama, supaya ia tetap sihat dan memperoleh limpahan kurnia dari Allah s.w.t.. Jika ianya tidak diberi makanan atan bimbingan rohani maka akan timbullah berbagai masalah dan gangguan kejiwaan.
               Islam membimbing  umat  manusia ke arah kebenaran, dan menjanjikan kebahagiaan jika manusia meninggalkan semua kemaksiatan dan taat kepada ajaran-Nya. Sifat-sifat yang tercela yang dilakukan oleh manusia itu membuat jiwanya menjadi resah dan rohaninya menjadi lapar. Mereka menderita kelaparan akan ketenangan dan kesihatan jiwa.
               Al-Ghazali menerangkan bahawa maksiat itu ada dua macam, iaitu maksiat zahir dan maksiat batin. Begitu juga ketaatan itu dapat dibahagi kepada dua macam iaitu taat zahir dan taat batin.
               Maksud dan tujuan agama itu ada dua macam. Pertama meninggalkan yang dilarang dan kedua, menyuruh melakukan yang dianjurkan. Pekerjaan menjauhkan diri dari larangan lebih sukar bagi manusia daripada mengerjakan sesuatu ketaatan. Nabi s.a.w. pernah bersabda:
“Bahawa orang yang dapat disebut muhajirin ialah orang yang dapat berpindah dari kejahatan dan orang yang dapat disebut mujahidin ialah orang yang dapat berperang atau menentang hawa nafsu.”
               Setiap perbuatan manusia akan ditanya kelak oleh Allah di hari kiamat, dan setiap anggota badan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Yaa-Siin ayat 36:65 yang bermaksud:
               “Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.”
               Allah menerangkan, bahawasanya pada hari akhirat orang-orang kafir akan ditutup mulut mereka sehingga tidak  dapat bercakap. Sebabnya ialah, tatkala mereka diperintahkan masuk ke dalam neraka akibat kekufuran mereka, telah tidak mengaku salah bahkan menyangkal “Demi Allah!  Tuhan kami, tidak pernah kami menjadi orang-orang yang menyeku tukan.” Mereka juga menyakal tidak ada melakukan dosa maksiat dan kejahatan semasa di dunia. Itulah sebabnya mulut mereka dikunci ta’ dapat menuturkan lagi walau sepata kata. Sebaliknya Allah jadikan anggota-anggota badan mereka pula pandai bercakap, supaya mengakui dosa, maksiat dan kejahatan yang telah mereka kerjakan.
               Allah membahaskan dalam ayat ini, bahawa tangan mereka pandai bercakap dan kaki mereka pula boleh menjadi saksi. Kerana tangan manusia itu selalu dipakai untuk bekerja dan kaki pula dipakai berjalan untuk hadir menyaksikan sesuatu kejadian. Maka logiknya orang yang menghadir sesuatu kejadian itu kata-katanya adalah merupakan saksi dari apa yang dilihatnya, dan kata-kata dari anggota si pelaku itu sendiri adalah merupakan pengakuan yang berterus-terang atau perbuatannya.
               Jika jiwa lapar daripada bimbingan agama maka akan menjadi orang yang tidak penyayang. Akhirnya akan timbul dari jiwa yang tidak penyayang itu tadi berbagai kemaksiatan lahiriah seperti, mencuri, merompak, menyeksa, menganiaya, membunuh, penyeksaan terhadap seks dan sebagainya. Kecelaruan tingkah laku masyarakat terutama para remaja itu, timbul disebabkan oleh jiwa mereka tidak diisi dengan ilmu agama secara lebih mendalam.
               Di samping itu kurang kefahaman ilmu agama juga akan menyebabkan berbagai kemaksiatan yang disebabkan oleh jiwa manusia. Maksiat yang bersumber dari jiwa ini lebih merbahaya, ia lebih sukar untuk menghilangkannya. Selama maksiat yang disebabkan oleh jiwa ini belum dihilangkan, maka maksiat yang bersifat lahiriah sukar dihindari.
               Islam membimbing umat ke jalan yang diredhai Allah s.w.t. di dunia dan di akhirat. Wawasan kehidupan umat Islam bukan wawasan keduniaan semata, sebaliknya matlamat akhir dari kehidupan ini adalah akhirat. Kehidupan dunia ini tidak lebih merupakan jambatan untuk kita menuju destinasi yang abadi. Dunia bukan tujuan, tetapi ianya hanya merupakan alat untuk mencapai kepada tujuan yang sesungguhnya.
               Untuk tunduk dan patuh kepada ajaran Islam dan kepada perintah Allah s.w.t. memerlukan ilmu dan akal  fikiran yang sihat. Ilmu dan petunjuk-petunjuk dalam Islam itu merupa kan perintah Islam yang harus  ditaati atau dilaksanakan. Di dalam menjalankan ketaatan dan perintah kepada Allah itu juga terbahagi kepada dua bahagian iaitu, kepatuhan lahiriah dan kepatuhan batiniah.
               Yang dimaksudkan dengan taat zahir ialah melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan Allah swt seperti mengucap dua kalimah syadadat, solat, puasa, berzakat, naik haji dan banyak lagi amalan-amalan yang lain. Seperti mematuhi hukuman Allah yang mengatur  hubungan antara sesama manusia, seperti berjihad, memerdekakan tanahair, melenyapkan kezaliman dan sebagainya.
               Walaubagaimana pun menghendaki yang dilakukan oleh manusia itu lebih baik lagi. Manusia tidak hanya baik dan indah pada lahirnya sahaja, tidak hanya bersih dari kotoran yang lahirnya sahaja, tetapi bersih badan, pakaian dan tempat semata. Tetapi yang paling  penting usaha membersikan jiwa dan niat, yang merupakan penggerak atau nadi kehidupan jiwa dan raga manusia.
               Apabila anggota tubuh telah bersih dan teratur, maka manusia harus menghadapi dua perkara: Membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan membersihkan niat daripada menyembah selain Allah.
               Jika syarat ini telah selesai barulah kita menuju kepada pengisian jiwa yang bersih dan sihat dengan apa yang dinamakan taat batin (jiwa). Taat batin iaitu memakai  sifat-sifat yang terpuji dan dapat mendekatkan manusia dengan Allah swt., dan dapat manusia merasakan kebahagian dan erti kehidupan ini. Jalan kepada Allah itu terdiri dari dua usaha: Terus menerus berada dalam zikir terhadap Allah dan terus menerus  menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat merlupakan kepada Allah.
               Contoh yang paling sesuai yang harus kita ikuti yakni Rasulullah saw. Baginda merupakan makhluk yang paling dekat dengan Allah dan merupakan makhluk mulia disayangi Allah. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang bermaksud:
               “Katakanlah: Sesungguhnya Tuhan kamu itu ialah  Tuhan Yang Esa.”Barang siapa mengharap berjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia  mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang dalam beribadah kepada Tuhannya.”
               Mengikut buku “Al-Islam” yang ditulis oleh Hasbi Ash-Shiddiqi, Ibadah atau amal soleh itu terbahagi kepada dua iaitu amalan batin dan amalan zahir (lahir).
Amalan Batin
(a)     Kepercayaan mencakupi aspek, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhirat dan iman kepada qada dan qadar.
(b)     Budi pekerti berkaitan dengan mencintai Allah, mencintai dan memberi kerana Allah, mencintai Rasul, ikhlas dan benar, taubat dan nadam (penyesalan), takut akan Allah, harapkan Allah, syukur menepati janji, sabar, redha akan qadha, tawakkal, menjauhkan ujub dan takbur, rahmat dan syafaat, tawadhu dan malu, menjauhkan dengki atau riya’ menjauhkaan mara dan suka memberi maaf serta menjauhkan penipuan.
Amalan  Zahir(lahir)
(a)     Amalan anggota lidah, mencakupi aspek mengucap dua kalimah syahadat, membaca Al-Qur’an, mempelajari dan mengajarkan ilmu, berzikir, bertilawah dan bertahmid, beristigfar dan berdoa dan menjauhkan perkataan yang sia-sia.
(b)     Tugas hidup untuk diri sendiri, berkaitan dengan bersuci, menutup aurat dan berpakaian, mendirikan solat, mengeluarkan sedekah, zakat dan infaq di jalan Allah. Memberi makanan fakir miskin dan mengurus anak yatim, memuliakan tamu, mengerjakan puasa, mengerjakan haji dan umrah, berhijrah dari negeri syirik, berhati-hati mengeluarkan sumpah, menyelesaikan urusan jenazah, membayar hutang dan kifarat, belaku benar dalam muamalah, menunaikan syahadat(saksi) dan memerdekakan hamba.
Segala liku-liku yang ditempuhi oleh manusia itu adalah sebagai wadah perjuangannya untuk berbakti kepada Allah s.w.t. Bagi menilai sejauh mana kesanggupannya untuk menempuh hidup yang penuh bergolora ini, berani mati demi mempertahankan keyakinan akidah, sanggup berkorban apa sahaja asalkan dirinya dan peribadinya tetap sebagai muslim. Ini kerana orang-orang Islam tidak pernah gentar menghadapi perjuangan hidup ini. Mereka tidak mengenal putus asa, penat jerih dan sebagainya malahan mereka tetap di dalam tahap perjuangannya untuk berbakti kepada Allah s.w.t. Sikap keunggulan orang-orang mukmin ini dinyatakan oleh Allah s.w.t. seperti firman-Nya dalam al-Qur’an surah Fusilat ayat 30 yang bermaksud:
                    “Sesunggunya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah kemudian mereka tetap dalam istiqamah (berpendirian) nescaya turun kepada mereka Malaikat (yang berkata):”Janganlah kamu takut dan janganlah kamu berdukacita, bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan.”
                    Suatu sikap yang tidak luntur di kalangan orang-orang yang beriman ialah istiqamah atau teguh pendiriannya, tetap dengan perjuangan dan matlamat hidupnya, tidak mudah dan hidupnya tidak terumbang-ambing oleh arus hidup yang penuh tipu hela itu.
                    Segala ujian hidup baik berupa perhiasan dunia, kenikmatan hidup, godaan syaitan, tuntutan hawa nafsu, baik dan buruk, lapar dan dahaga, harta dan anak atau pangkat dan pingat, dihadapinya dengan tabah dan waspada agar dia tidak tersasul dipersimpangan jalan. Semua itu sebagai ujian Tuhan kepadanya untuk menyelami dan menyelidik tahap-tahap keimanannya kepada Alah s.w.t.
                    Begitulah perjuangan hidup yang mesti dilalui oleh setiap orang manusia. Perjuangan itu tetap berjalan setiap saat dan setiap detik meskipun manusia tidak mengetahuinya. Proses perjuangan ini bermula dari lahirnya manusia ke dunia ini dan berakhir dengan mati. Dengat kematian itu bukan bererti hidup manusia berakhir tetapi hidup dalam erti kata lain sudah selesai daripada perjuangannya dan manusia akan menerima hasil perjuangan tersebut.

                    Di saat kematian itulah manusia aka melihat sendiri terhadap perjuangan hidupnya di dunia ini sama ada baik berakhir dengan kematian yang indah atau buruk dengan ditutupi oleh kematian yang menakutkan. Di sini manusia akan menrima ganjaran yang wajar dari perjuangannya itu sama ada menju ke nerka atau pun ke syurga. 

No comments:

Post a Comment