Friday, August 26, 2016

KASIH SAYANG INTIPATI BERMASYARAKAT DALAM KONSEP ISLAM

 (Disiarkan pada 26 . 8. 2015)
               Rasulullah SAW, bersabda, “Tidak akan masuk syurga kecuali orang penyayang.” Baginda juga bersabda, “Orang yang penyayang itu bukan orang yang hanya menyayangi dirinya sendiri, tetapi orang yang menyayangi dirinya dan orang lain.” Erti sayang kepada dirinya sendiri ialah menyayanginya agar terhindar dari seksa Allah.
Dengan meninggalkan maksiat kepada Tuhan, taubat dari maksiat itu dan mengerjakan taat dengan ikhlas. Sedang erti sayang kepada orang lain ialah tidak menyakiti muslim lain.* (*Dipetik dari kitab Mukashafah Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang bertajuk “Penenang Jiwa Pengubatan dan Rawatan)
               Orang yang mempunyai sifat kasih sayang dalam hatinya terhadap sesuatu, bermakna hidupnya sentiasa dekat dengan Allah, kerana kewujudan sesuatu itu adalah kerana Allah yang Maha Berkuasa maka semestinya ada kemanfaatnya dalam hidup. Dalam kontek bermasyarakat sewajarnya yang membina kesatuan masyarakat itu ialah perasaan kasih sayang dari ahli-ahli yang membentuk masyarakat tersebut.
               Membentuk masyarakat lewat budaya ukhuwah kemanusiaannya merupakan hasil kesatuan dan persatuan pada setiap jiwa manusia. Hubungan antara sesama insan diwajibkan oleh Islam dalam fenomena bermasyarakat kerana nadi pembangunannya ialah kerana Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang yang menyantuni perasaan penyayang terhadap orang lain berupakan ibadah kerana Allah.
               Kasih sayang Allah s.w.t. menjadikan mereka sebagai saudara yang saling mencintai, bersatu dan saling menolong, saling berhubungan dan saling berbalas kasihan. Maka Allah s.w.t. berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 49:10 yang bermaksud:
               “Sesungguhnya orang Mukmin besaudara.”
               Orang Mukmin hanya bersaudara dengan orang mukmin, dan persaudaraan yang hakiki adalah pesaudaraan atas dasar kesamaan iman. Maka tidak ada persaudaraan yang benar tanpa iman dan tidak ada iman yang benar tanpa rasa persaudaraan terhadap orang-orang beriman dan melaksanakan hak-hak terhadap mereka. Maka persaudaraan dan keimanan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dan  menyayangi orang-orang mukmin adalah tanda benarnya keimanan. Hal ini merupakan pengukuh kecintaan Allah s.w.t. berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5:55-56 yang bermaksud:
               “Sesungguhnya penolong kamu hanylah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan solat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman sebagai penolong nya maka sesunghnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.”
               Kerjasama adalah suatu faktor untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat ditingkat yang tinggi atau ke tingkat kemewahan bersama. Tamadun moden mendapati kerjasama ini sangat penting. Oleh demikian diadakan berbagai-bagai institusi kerjasama pada setiap bandar. Dan ini jelas menunjukkan betapa penting wujud kerjasama itu untuk kebahagian individu dan untuk kebahagian masyarakat.
               Asas kerjasama ini disebut dalam al-Quran surah Al-Ma’idah ayat 5:2 yang bermaksud:
               “Bertolonglah kamu kepada kebaikan dan takwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada  perkara dosa dan permusuhan.”
               Allah menyeru umat Islam itu hendaklah antara satu sama lain bertolong-tolongan dalam  perkara kebajikan, iaitu segala kerja yang baik dan membawa faedah kepada masya rakat, dan bertolong-tolongan dalam kebaktian, iaitu beramal yang baik yang menghubungi jasa – sesuai dengan  yang diperintahkan oleh Allah dan jauh dari apa yang ditegah-Nya.
               Dan Allah melarang bertolong-tolongan dalam perkara maksiat yang mendatangkan dosa, demikian pula dalam perkara permusuhan dan melanggar hukum. Jika seruan ini dipegang, dan dilaksanakan sepenuhnya dalam hubungan bermasyarakat, maka akan tercipta
lah kusucian, kebahagian dan perdamaian dalam perhubungan umat manusia.
               Al-Qur’an menyuruh umat Islam supaya berkerjasama dalam membuat kebaikan dan takwa. Kebaikan atau Al-Birru daripada segi bahasa boleh membawa pengertian: “pemberian, taat, benar dan membuat damai”. Jadi al-Birru merupakan suatu kalimah yang banyak mengandungi sifat-sifat baik. Sedangkan takwa itu pula ialah takutkan Allah dan beramal dengan patuh kepada-Nya.
               Jadi al-Birru dan at-Taqwa ialah kerjasama kepada setiap perkara yang dapat menghasilkan kebaikan sama ada ianya berkerjasama untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat atau kerjasama bagi kemajuan umat seperti membina sekolah, hospital, tempat-tempat perlindungan atau kerja-kerja amal yang lain.
               Dalam bahagian kedua dari ayat di atas, ditegah berkerja sama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan. Ithmun dari segi bahasa ialah kerja-kerja yang hina. Sedang permusuhan (‘udwan) ialah kezaliman. Temasuk dalam dosa dan permusuhan ialah setiap kerja yang mendatangkan keburukan kepada individu atau masyarakat.
               Sesiapa yang mengamati ayat al-Qur’an akan dapat melihat bahawa ayat al-Qur’an bukan sahaja menyeruh manusia supaya berkerjasama dalam hal al-biru dan takwa, malah al-Qur’an juga memberi amaran jangan berkerjasama untuk melakukan maksiat dan perkara-perkara kemuderatan.
               Jadi kerjasama yang sebenar yang diturunkan oleh Islam ialah kerjasama untuk kebahagian individu dan masyarakat dan kerjasama yang apabila dilakukan oleh masyarakat akan menimbulkan perdamain di kalangan mereka.
               Antara sifat mulia yang patut ada pada manusia ialah sifat ithar, yang banyak mem- bawa kebaikan kepada manusia. Ianya sentiasa menjadi lambang kepada orang-orang yang berjiwa besar yang berusaha untuk kebajikan umat manusia.
               Pengorbanan atau ithar mempunyai kesan besar dalam memperkukuhkan kaih sayang di kalangan anggota masyarakat. Menjadikan mereka berperasaan tolong menolong. Inilah kebahagian yang dibawa oleh ithar kepada tuannya. Salah satu penemuan yang penting yang ditemui oleh ilmu jiwa moden ialah “kebahagian tidak akan diperolehi tanpa pengorbanan oleh seorang untuk kebaikan.”
               Al-Quran menyeru kepada ithar serta memuji orang-orang yang bersifat demikian. Fiman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 59:9 yang bermaksud:
               “Dan mereka mengutamakan (orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan
siapa yang dipelihara dari kekirian dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung.”
               Allah memuji orang-orang Ansor serta menerangkan kelebihan dan kemuliaan mereka. Mereka itu ialah orang-orang yang telah sedia mendiami kota Medinah dan menetap di sana serta  telah beriman dengan Allah dan rasul-Nya sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. dan kaum Muhajirin ke Medinah dengan mempunyai keimanan yang tulus ikhlas. Mereka  mencintai saudara-saudara mereka daripada kaum Muhajirin dan menggembirakan hati kaum Muhajirin itu dengan memberi sebahagaian hartanya  kepada mereka  serta mengajak mereka tinggal serumah bersama-sama.
               Dan kaum Ansor itu sedikit pun tidak menaruh keinginan di dalam hati ataupun sifat dengki terhadap apa yang dikurniakan daripada harta Ghanimah kepada kaum Muhajirin. Mereka adalah golongan kaum Mukminin yang kedua
Kata para Mufasirin: Bahawasanya Rasulullah (s.a.w.) telah membahagikan harta rampasan perang kaum Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin sedangkan kaum Ansor sedikit pun dari harta tersebut tidak yang diberikan kepada mereka, kecuali 3 orang daripada kalangan mereka, sedang hati orang-orang Ansor itu merasa senang dengan pembahagian Rasulullah (s.a.w.) tersebut.
Malahan kaum Ansor lebih megutamakan orang lain dengan pemberian harta tersebut
daripada diri mereka sendiri, serta di dalam hati mereka tidak ada perasaan mengingininya sekalipun mereka sebenarnya sangat berhajat kepadanya. Sikap mengutamakan orang lain itu bukanlah menunjukkan mereka tidak berhajatkan kepada harta tapi sebenarnya mereka adalah juga orang yang berhajat. Hal ini menunjukkan besarnya pengorbanan mereka dengan mendahulukan orang lain daripada kepentingan diri sendiri.
Dan barang siapa yang dipelihara lokek dan kikir disebabkan rakus dan tamak yang merupakan suatu naluri dan sifat semulajadi pada diri seseorang – maka siapa yang dipelihara  oleh Allah daripada sifat-sifat yang  tercela itu – kata Tuhan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Kata Ibnu Umar: Bukanlah yang dikatakan lokek itu orang yag menahan hartanya, hanyasanya lokek itu ialah orang yang tamak matanya memendang kepada apa yang tidak dimilikinya. Dalam hadis disebut:
“Takutlah oleh kamu sifat kikir. Kerana sesunguhnya dia telah membinasakan orang-
orang yang ada sebelum kamu. Didorongnya mereka supaya menumpahkan darah mereka
(berbunuh-bunuhan) dan supaya menghalalkan apa yang haram atas mereka.         
         Jika anda ikuti masalah-masalah yang timbul disekitar keluarga dan masyarakat, anda  pasti akan melihat  bahawa dalam banyak keadaan ianya  perpunca dari percakapan yang buruk yang dikeluarkan oleh seseorang tanpa berfikir.  Percakapan seperti ini sering membawa kepada pergaduhan.
               Percakapan yang baik menjadi punca besar untuk mencapai kejayaan dan untuk mencapai suatu masyarakat yang maju. Dengan sebab itulah kita lihat sifat itu mendapat perhatian para pendidik. Mereka menyeru seorang supaya sentiasa bercakap baik. Penggunaan percakapan yang baik serta penggunaan dailek bahasa yang betul akan menjadikan seseorang itu dikasihi oleh masyarakatnya. Ini memberi peluang kepadanya untuk mendapat kawan yang lebih ramai yang akan bersedia memberi pertolongan kepadanya, dan juga  memberi kemungkinan kepada orang-orang itu untuk mencapai kejayaan dalam  pekerjaannya.
               Al-Quran menyeruh orang-orang mukmin supaya menggunakan percakapan yang baik. Firman Allah dalam surah Al-Isra’ ayat 17:53 yang bermaksud:
               “Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku (supaya)  mereka mengucapkan kata-kata yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu merosakkan hubungan di antara mereka, sesung guhnya syaitan itu  bagi manusia adalah musuh yang nyata.”
               Allah mengajurkan kepada orang-orang Mukmin apabila menghujah orang-orang yang menentang mereka dan yang  mendebat mereka, hendaklah diajak berhujah dengan cara yang lemah lembut. Jangan mengelurkan kata-kata yang kasar, atau mencaci atau memaki. Dengan mengucap kata-kata yang baik, tetaplah akan menarik dan menawan hati orang hingga dapat dimenangi, kerana mereka akan berpuas hati. Lebih-lebih lagi dengan orang yang musrik
               Bandingan ayat ini samalah dengan ayat  dalam surah an-Nahl ayat 18:125 yang bermaksud:
               “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu (agama Islam)dengan kebajiksanaan dan pengajaran yang baik, dan ajaklah mereka bermujahadah (berbahas) dengan cara yang lebih baik.”
               Adalah diriwayatkan bahawa ayat 53 ini telah diturunkan untuk ditunjukkan kepada Sayidina Umar Ibnul Khattab, manakala dia dimaki oleh seorang laki-laki maka Sayidina Umar pun memakinya pula lalu hendak membunuhnya.  Perbuatan itu hampir menimbulkan fitnah, maka Allah turunkan ayat ini.
               Kemudian Allah menyatakan: Sesungguhnya syaitan itu merosakkan hubungan di antara mereka.
               Syaitan kerjanya merosakkan hubungan di antara orang-orang Mukmin dengan orang-orang musyrik, dan membangkitkan permusuhan di kalangan mereka.
               Itulah sebabnya Nabi (saw) menegah manakala dilihatnya seorang lelaki mengacu-
acukan sebatang besi kepada saudaranya sesama Muslim, diingatkannya bahawa syaitan itu akan menikam menerusi tangan orang itu, dan boleh jadi akan mengeniayanya.
               Hal tersebut telah dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad daripada Abu Hurairah. Ia mengatakan bahawa Rasulullah (s.a.w.) telah bersabda:
               “Janganlah seseorang kama mengacu-acukan sebuah senjata kepada saudara saudaranya, kerana dia tidak  tahu boleh jadi syaitan akan menikamkan dengan tangannya, yang menyebabkan dia termasuk ke dalam lobang neraka.”
               Jasa yang baik dan budi yang tinggi, kita harus beroleh kehormatan dari sesama manusia. Kehormatan dan pandangan orang kepada kita dapatlah menimbulkan kegiatan hati berusaha membuat yang lebih indah dan bagus. Tetapi kita melangkah dan berhasil, akan ada sahaja orang yang dengki. Maka timbulah yang sangat sayang dan sangat benci. Orang yang benci, makanya benci lantaran diakuinya lebih dahulu kemuliaan dan kehormatan kita. Kepercayaannya bukan kerana kita tidak patut dihormati. Kebenciannya ialah hendak memungkiri kehormatan kita itu.

               Sebab itu hendaklah selalu diusahakan supaya budi  bertamah tinggi. Kehalusan dan kertinggian budi akan menambah jumlah yang sangat sayang dan yang sangat benci tadi. Lantaran menjaga kehormatan dan lantaran menjaga serangan yang bertubi-tubi timbullah perjuangan yang  sengit, mempertahankan kehormatan sambil menjaga budi pekerti.

No comments:

Post a Comment