Friday, September 9, 2016

SAYAI JIRANMU SEPERTI MANA ANDA MENYAYANGI DIRI SENDIRI

 (Disiarkan pada 9. 9. 2016)
               Kasih sayang merupakan naluri dalam hati setiap insan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain atau makhluk dan  sesuatu yang bersifat ghaib (Allah). Setiap individu, Allah lengkapi dengan perasaan kasih sayang  sebagai fitrah. Untuk mengenali diri sendiri wajar terlebih dahulu bermuara daripada meninjau samada kehadiran fitrah tersebut ada pada  anda kerana fenomena inilah yang mendekatkan kita kepada Allah.
Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang oleh itu mengenali Allah wajar bermuara  dengan mengenali diri sendiri  terlebih dahulu; seperti mana yang telah dilakukan oleh  Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Al-Singkel dan lain-lain ulama’ zaman Acheh, yang mengenali Tuhan, setelah terlebih dahulu mengenali diri sendiri.  
               Manusia diwujudkan di dunia untuk beribadat kepada Allah s.w.t. dan ibadat yang sempurna merangkumi hubungan  ukhuwah kemanusiaan serta perasaan kasih sayang antara sesama. Dengan pada itu juga manusia adalah digalakkan untuk menyayangi makhluk-makhluk lain yang hidup  bersama di alam ini seperti haiwan dan juga makhluk lainnya seperti tumbuh-tumbuhan. Penjagaan makhluk yang tidak hidup seperti logam berbagai jenis, batu, pasir, udara, air, juga menjadi agenda dalam kehidupan kerana makhluk tersebut merupakan kepentingan hidup dalam pembangunan umat.
               Menyayangi diri sendiri menjadi fenomena yang akan mendidik kita untuk menyayangi atau memelihara fenomen kewujudan makhluk lainnya kerana Allah wujudkan semua itu semestinya ada kemanfaatannya kepada kehidupan. Maka itu menjadi tanggung jawab kepada manusia untuk memakmurkan alam-alam tersebut. Inilah agenda yang tersirat dalam menangani peranan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.
               Sayangi jiranmu seperti mana anda menyayangi diri anda sendiri merupakan satu konotasi yang akan mendidik setiap individu bahawa dalam hidup ini Allah menyediakan berbagai fitrah yang membolehkan setiap individu memelihara ukhuwah kemanusiaan dan kasih sayang kerana di situlah tapak pembangunan tamadun manusia.
               Menyayangi diri sendiri harus bersandarkan kepada ibadah yang menyelamatkan diri dari segala kekufuran dan tingkatkan usaha untuk menimba ilmu terutama sekali ilmu ukhrowi atau ilmu kerohanian mahupun ilmu akhirat. Setiap yang kita lakukan wajar bersandarkan kepada keredaan Allah s.w.t..
               Maka itu menyayangi jiran seharusnya melaksanakan ibadat untuk tegur-menegur dan nasihat menasihati terhadap amal yang tidak mendatangkan kemanfaatan kepada diri dan kepada orang lain. Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. telah menasihatkan bahawa apabila kita masak lauk banyakkan kuahnya untuk dibahagikan kepada jiran kita. Ini bermakna apa yang kita ada harus dikongsi bersama dengan jiran. (Hadith sahih)
               Antara amal yang wajar kita kongsikan bersama kepada jiran ialah tentang ilmu yang kita perolehi wajar dijadikan bahan perkongsian. Ilmu yang diamal atau ditarbiahkan kepada orang lain akan sentiasa bersama dengan kita tetapi jika ianya tidak  disibarkan kepada  orang lain maka ilmu itu tidak akan kekal bersama kita.
               Berbincang serta bermusayarah untuk mencari solusi penyelesaian kepada sesuatu masalah adalah antara ibadah yang digalak oleh Islam. Dalam pandangan ahli falsafah - “Two heads are better than one.” Berbicara dengan sekumpulan orang adalah lebih bermanfaat berbanding dengan berfikir seorang diri. Dalam erti kata lain pendapat orang ramai adalah lebih baik  berbanding dengan pendapat seorang diri.
               Murnikan hubungan antara sesama menjadi dasar pembangunan umat. Dalam erti kata lain mencintai orang lain menjadi amanah kerana Allah yang dikenali sebagai ukhuwah kemanusiaan. Mengeratkan siratulrahim merupakan elemen atau perasaan kasih sayang yang menjadi nadi pembangunan dalam perjuangan hidup di dunia.
               Setiap umat Islam dalam usaha melaksanakan ibadah kerana Allah wajib mempunyai
perasaan  kasih sayang, yang membentuk keperibadian sejagat. Hidup bersosial akan mem- bangun disiplin budaya hormat menghormati serta melaksanakan ibadah tolong menolong dalam segala agenda pembangunan.
Hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, mempunyai falsafah di sebaliknya, yang menuntut manusia untuk memelihara perjanjian  dengan Allah s.w.t yang telah didoku- mantasikan sejak kewujudan manusia pertama kelak menjadi tanggungjawab kepada setiap insan yang lahir di dunia ini untuk memeliharanya sebagai amanah.
                Untuk apakah manusia dicipta? Pertanyaan ini wajib kepada manusia untuk mempertanyakannya, setelah mengetahui dirinya sebagai makhluk sang Pencipta dan makhluk yang dipelihara oleh sang Pemelihara, iaitu melalui penjabaran: Untuk apa manusia dicipta dalam kehidupan ini? Kenapa manusia mempunyai keistemawaan yang lebih berbanding makhluk lain? Dan apa kepentingan mereka di atas bumi?
               Allah s.w.t. adalah yang menciptakan manusia dan  yang mengatur urusan-urusannya. Dia menciptakan manusia agar menjadi khalifah (wakil Penguasa) di muka bumi. Inilah suatu penjelasan yang paling jelas kepada anak cucu Adam dan harapan-harapan yang  mengganggu para malaikat kerana kedudukannya.
               Keistimewaan manusia berbanding makhluk lain di alam kehidupan ini adalah atas dasar manusia mempunyai ilmu pengetahuan yang diajar oleh Allah s.w.t.. Dengan berbekal
kan ilmu tersebut maka manusia diamanahkan sebagai khalifah Allah di dunia ini. Ilmu merupakan kekuatan mental manusia dalam mengolah dan memakmurkan alam kehidupan sebagai ibadah kerana Allah. Antara fitrah yang ada pada manusia ialah mempunyai kemahiran berfikir untuk menemukan solusi penyelesaian terhadap masalah terhadap agenda yang ditemuinya lewat hidayah atau ilham dari Allah s.w.t..
               Berfikir merupakan ibadah kerana Allah. Manusia ialah sejenis makhluk ciptaan Allah yang terbentuk daripada cantuman roh yang bersifat ghaib dan kekal dengan jasad yang bersifat nyata dan sementara. Roh diciptakan oleh Allah terlebih dahulu daripada jasad dan ia sudah mempunyai  beberapa pengetahuan kerohanian sebelum bercantum dengan jasad.                                                                                                        
               Allah s.w.t. menegaskan dalam firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 2:30 yang bermaksud:
Terjemahan: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguh nya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata: ‘Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi ini orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’
               Pertama yang harus diketahui manusia dalam masalah kekhalifahnya adalah mengenal Tuhan secara benar dan menyembah-Nya dengan sebenar-benar penyembahan kepadaNya.
               Allah s.w.t. menjelaskan dalam firman-Nya surah al-Talaq ayat 65:12 yang bermaksud (Terjemahan): “Allahlah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan susungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.”
               Dalam ayat tersebut dijelaskan  bahawa pengenalan kepada Allah merupakan puncak pengenalan daripada penciptaan langit dan bumi. Firman Allah selanjutnya menjelaskan dalam surah al-Dhariyat ayat 51:56-58 yang bermaksudd (Terjemahan),
               “Dan  Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun daripada mereka dan Dan Aku (Allah) tidak menghendaki agar mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki, yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kukuh.”
Allah menciptakan manusia hanyalah agar manusia menyembah Allah sepanjang masa(mu) dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. (terjemahaan Hadith Qudsi).
               Sembahlah Allah, tiada Tuhan yang lain bagimu selain Dia sendiri. Itulah seruan pertama yang dikumandangkan oleh setiap risalah.
               Penyembahan kepada  Yang Esa itu adalah sebagai manifestasi daripada perjanjaian yang paling terdahulu. Iaitu  suatu perjanjian yang diambil daripada anak cucu manusia, dan ditulis-Nya dengan kalam (pena) kepastian dalam fitrah manusia. Kemudian ditaburkan pada tabiat mereka yang asli semenjak di kepala mereka diberi akal yang lemah dan di dada mereka diberi hati (jantung) yang berdengup. Di samping itu, di alam  sekitar mereka terdapat ayat-ayat yang cukup menunjukkan sebagai bukti.
               Misalnya firman Allah s.w.t. surah Yasin ayat 36:60-61 yang bernaksud (terjemahan)
               “Bukankan Aku telah memerintahkan kepada kamu hai Bani Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.
               Perjanjian ini terjadi antara Allah dengan hamba-Nya. Hal ini juga digambarkan secara jelas di dalam al-Qur’an dengan bentuk yang lain. Allah berfirman dalam surah al-A’raf ayat 7:172-173 yang bermaksud (terjemahan).
               “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): ‘Bukankah Aku ini Tuhanmu? ‘Mereka menjawab: ‘Benar (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. ‘(Kami lakukan yang demikian itu) agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan: ‘Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).’ Atau agar kamu tidak mengatakan : ‘Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka, apakah Engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?’
 Jadi, tidak menghairankan jika tujuan utama dari pengutusan para nabi dan kebangkitan para rasul serta diturunkan Kitab-kitab yang suci adalah untuk memperingatkan perkara-perkara yang disaksikan mereka atau fitrah yang terpendam, berupa debu-debu yang melalaikan. Wathaniyah (patung berhala), atau taklid.
Tidak menghairankan pula jika seruan pertama yang dikumandangkan oleh para rasul adalah:
Terjemahan... “Wahai kaumku , sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya....” (al-A’raf ayat 7:59).
Setelah Allah menyebutkan dalam ayat-ayat yang lalu tentang kekuasaan-Nya dapat menciptakan pelbagai perkara yang pelik dan ajaib yang menandakan Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan setelah memberikan pula dalil dan bukti bahawa hari kebangkitan di mana manusia yang sudah mati akan dihidupkan semula itu, adalah suatu perkara yang hak dan
benar. Maka pada ayat ini dan berikutnya, Allah menyebutkan pula tentang kisah rasul (a.s.)        
               Allah mengkisahkan cerita rasul tersebut bersama dengan umat masing-masing, tujuannya untuk mengalihkan perhatian Nabi Muhammad (s.a.w.) kepada mereka dan menjadi ingatan kepada Baginda serta penawar hatinya yang duka. Bahawa, bukanlah kaumnya sahaja yang bersikap menentang seruannya dan memusuhinya, bahkan kaum dan umat yang terdahulu daripadanya pun mempunyai sikap yang  sama seperti kaumnya. Iaitu, mereka sentiasa menentang dan memusuhi para nabi dan rasul yang datang menyeruhkan agama allah kepada mereka.
               Dengan mendengarkan kisah-kisah tersebut dapatlah nanti diketahui bahawa mereka yang mendustakan para rasul itu, akibatnya mendapat kerugian dan kecelakaan di dunia ini, sedang di akhirat pula menerima seksa yang amat  besar. Begitu pulalah hal orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad (s.a.w.), akibatnya akan sama seperti orang-ornag dahulu yang mendustakan para rasul.
                    Dan dengan menyebutkan kisah-kisah ini pula menjadilah ia bukti tentang benarnya kenabian Muhammad (s.a.w.). Kerana Nabi (s.a.w.) itu seorang yang ummiy, yang tidak tahu baca dan tulis, bahkan tidak pernah berguru dengan sesiap pun pada zamannya. Oleh sebab itu, manakala Baginda dapat menceritakan peristiwa para rasul dan umatnya pada zaman purbakala – iaitu suatu cerita yang benar-benar berlaku dan terjadi sehingga seorang pun tidak dapat menafikannya, nyatalah apa yang diceritakan oleh Baginda itu datangnya daripada Allah (S.W.T.) yang diwahyukan kepada Baginda.  
                    Masyarakat Islam berkeistimewaan dari segi emosi persaudaraan yang kukuh dan cinta yang mendalam di kalangan para penganutnya sekalipun mereka saling berjauhan negeri, dipisahkan oleh sempadan tanahair, berbeza bangsa serta kulit dan berbeza kedudukan serta status.
                    Allah s.w.t. telah menganugerahkan kepada umat Islam dengan nikmat persaudaraan dan keimanan. Firman Allah s.w.t. surah Ali Imran ayat 3:103 yang bermaksud (terjemahan)
                    “Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu bermusuh-musuhan (zaman Jahiliyyah) maka  Allah menyatukan hati kamu, iaitu  menjadilah kamu bersaudara lantaran nikmat Allah.”
                    Seluruh masyarakat Islam yang benar tiada di dalamnya ruang  untuk perasaan kecemburuhan dan pertelingkahan antara kelas-kelas manusia. Tiada juga  di dalamnya ruang untuk  perasaan sombong dan diskriminasi antara bangsa dan warna kulit. Tiada ruang untuk perasaan fanatik terhadap sesuatu daerah negara Islam atau terhadap sesuatu kaum umat dari kalangan umat Islam atau terhadap kaum lain
yang  juga umat Islam. Tanahair bagi seseorang Muslim ialah negara Islam dan kaum Muslim adalah para penganut Islam.  

No comments:

Post a Comment