Friday, October 14, 2016

NALURI MANUSIA CINTAKAN UMAT

 (Disiarkan pada 14. 10. 2016)
               Naluri manusia  berpangkal daripada hati yang berperanan sebagai rasul dalam diri manusia. Naluri, mengikut kamus dewan Bahasa dan Pustaka edisi ke empat memberi makna desakan hati untuk melaksanakan sesuatu; tabiat semula jadi. Manusia diciptakan Allah swt lengkap dengan berbagai fitrah demi menangani hidup bertamadun dan bersepadu.
               Antara fitrah yang membina keunggulan hidup sebagai insan ialah mempunyai naluri untuk pembangunan bersepadu. Manusia secara fitrah sentiasa cintakan umat kerana  kehadi rannyalah membuat hidup ini menyeronokan. Sejak kehidupan manusia pertama, telah menunjukkan hidup seorangan tidak mendatangkan kebahagian.
               Nabi Adam a.s. sebagai makhluk manusia yang pertama wujud di syurga dengan segala fasiliti hidupnya tersedia tidak merasa kelezatan hidup tanpa teman maka Allah ciptakan Siti Hawa sebagai temannya. Maka mulai dari situlah manusia mempunyi naluri cintakan umat demi melahirkan kebahagian hidupnya.
               Pertanyaan timbul apakah itu cinta? Mengikut kamus dewan Bahasa dan Pustaka, memberi tafsiran sebagai perasaan atau berperasaan sangat kepada negara, orang tua, kebebasan dan lain-lain. Walaupun cintanya kepada keamanan amat kuat tetapi ia tetap mengangkat senjata kalau dicerobuh. Perasaan atau berperasaan sangat berahi asyik, kasih, sayang antara lelaki dan perempuan. Cinta kepada  suaminya masih tinggal bersarang dalam hati.
               Cinta kepada perempuan atau sebaliknya mempunyai makna yang sangat mendalam. Perempuan asal usulnya ialah dari lelaki iaitu tulang rusuk Nabi Adam atas kekuasaan Allah s.w.t. maka jadilah Siti Hawa sebagai teman hidup Adam di Syurga. Maka itu cinta perempuan terhadap lelaki  adalah atas sebab asalnya kepunyaan Adam, maka ia (perempuan) ingin nak kembali kepada asalnya. Manakala lelaki pula cintanya kepada perempuan  atas dasar lelaki nak ingin mengambil balik (tulang rusuk) kepunyaannya. Maka timbullah naluri terhadap satu dengan yang lain yang dikenali sebagai cinta.
               Cinta merupakan sesuatu fenomena yang membolehkan manusia menginginkan untuk menjadi agen pembiakan. Cinta adalah kesepaduan jiwa antara lelaki dan perempuan yang akan melahirkan kasih sayang sebagai faktor untuk pembangunan umat. Manusia diwujudkan untuk membiak dan menjadi khalifah Allah di alam dunia, kelak membentuk masyarakat demi kelahiran tamadun.
               Naluri cintanya kepada umat merupakan satu fitrah Allah s.w.t.. Setiap umat semesti nya mempunyai fitrah yang ia akan mencintai umat terutama sekali kepada jantina yang berlainan dengannya seperti lelaki rasa cinta kepada perempuan dan perempuan rasa cinta kepada lelaki. Walau bagaimanapun fenomena serupa ini adalah atas kekuasaan Allah untuk menciptanya. Maka itu jika kita cinta kepada ciptaan Allah s.w.t. wajar manusia cinta kepada Zat yang menciptakan fenomena tersebut.
               Iman dan takwa yang hidup subur pada diri seorang akan berbuah. Buah iman dan takwa itu banyak sekali, dan terus menerus sepanjang masa, tidak bermusim seperti mangga atau durian, sehingga buahnya di musim susah ialah kesabaran, di musim senang dan beruntung ialah kesyukuran, di musim perang dan kekacauan ialah ketenangan, di kala bersalah ialah ampunan dan taubat. Buahnya yang terus ada di segala musim ialah bahagia dan puas hati. Dan buahnya yang paling tinggi kedudukannya, ialah timbulnya perasaan ‘cinta’ terhadap Allah.
               Bila seorang hamba sudah berhasil mendapatkan rasa cinta terhadap Allah, berubahlah dunia dan segala isinya dalam pandangan hidupnya. Bayangkan bagaimana indahnya perasan seorang pemuda mendapatkan kekasih sejantung hati dan bagaimana bahagia dan lega hatinya bila berada di samping kekasihnya itu.
               Cinta seorang lelaki terhadap wanita atau cinta  seorang suami terhadap isterinya
adalah hanya cita kecil, sedang cinta seorang hamba yang iman dan takwa terhadap Tuhannya adalah cinta kaliber berat, cinta teragung dan tertinggi, serta terindah, melebih segala cinta. Dia merasa dirinya selalu di samping Tuhan yang dicintainya. Tuhan Yang Maha  Gagah Perkasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Kaya.
               Bila orang sudah merasa cinta kepada Allah dan merasa diri selalu di samping Tuhan nya, tak satu perkara lagi yang dikhawatirkannya dalam hidup atau sesudah mati. Ta’ takut miskin atau melarat, ta’ takut musuh siapa pun, ta’ takut ditangkap atau diculik, dan ta’ takut ditahan atau dipenjara. Di mana saja dia berada. Dia di samping Tuhannya.
               Sebab itu orang yang telah mengenal akan Tuhannya, sesudah iman dan takwa (menja- lankan  segala ibadat dan perintah Allah) ia berjuang untuk mendapatkan rasa cinta terhadap Tuhan. Tinggi gunung akan didakinya, dalam jurang akan dituruninya, samudera luas akan diselaminya dan  direnanginya, jalan apa saja akan ditempuhinya sekali pun penuh onak dan duri. Ia akan merasa keringat  berhabis tenaga, sekalipun akan mengorbankan seluruh harta atau jiwanya untuk memperoleh cinta terhadap Tuhan, dan agar ia dicintai oleh Tuhan.
               Ke arah itulah ditujukan perjuangan tiap-tiap seorang yang beriman dan takwa itu. Umur panjang atau pendek, hidup susah atau senang, orang benci atau suka, tidak menjadi persoalan dalam hidupnya, tidak menjadi halangan dalam perjuangan hidupnya. 
               Cina adalah perasaan. Perasaan itu tak dapat dilihat oleh mata. Semua orang mungkin saja merasa mencintai Allah, sehingga dengan mudah sekali dapat berkata: “Aku cinta akan Allah; si Anu dicintai oleh Allah”. Agar manusia jangan  dapat dibohongi oleh perasaanya sendiri, maka di dalam berbagai-bagai ayat dan hadis, Allah dan Rasulnya menerangkan tanda-tanda kecintaan manusia terhadap Allah. Perhatikanlah ayat-ayat dan  hadis tersebut di bawah ini.        
               Pernah sekelompok manusia di zaman Rasulullah saw. sama-sama berkata cinta terhadap Allah, lalu turunlah ayat tersebut di bawah ini. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 3:31 dan 32 yang bermaksud:
               “Katakanlah ya Muhammad! Jika kamu cinta akan Allah, maka hendaklah kamu mengikuti aku, nescaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa kamu. Dan Allahlah Maha Pengampun lagi Penyayang.”
               Allah menyuruh Rasul-Nya untuk mengatakan “Saya ini adalah  pesuruh Allah yang menyeru kamu kepada Allah, jika sekiranya kamu mengasihi Allah ikutlah saya patuhilah suruhan saya, nescaya Allah mengasihi pula akan kamu dan reda kepada kamu.
               Maksud “mengasihi Allah” di sini ialah, mentaati Allah dan gemar berbuat amal yang boleh mendekatkan diri kepada-Nya. Kerana dengan mengasihi Allah secara demikianlah seseorang baru dapat mengikuti Rasul-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Penyayang kepada orang yang mengasihi-Nya dengan jalan mentaati-Nya.
               Ayat 32 dalam surah yang sama yang bermaksud (terjemahan)
               “Katakanlah: Hendaklah kamu taati Allah dan Rasul. Maka sekiranya kamu berpaling, sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang-orang yang kafir”.
               Katakanlah kepada  mereka ya Muhammad! Hendaklah kamu taati Allah dengan mengikuti suruhan-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta taatilah Rasul-Nya  dengan mencontohi teladannya dan berjalan di atas petunjuk dan ajarannya.
               Ayat ini mengisyaratkan, bahawa Allah menyuruh manusia mengikuti Muhammad kerana utusan-Nya, bukan seperti mengikut apa yang didakwakan oleh orang-orang Nasrani terrhadap Nabi Isa itu. Jika mereka enggan menerima suruanmu disebabakan terpedaya  oleh dakwaan yang mengatakan “mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-Nya” maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada  orang-oramg yang  kafir yang  telah dipesongkan oleh  nafsu mereka daripada memperhatikan benar-benar akan ayat-ayat Allah itu.
               Allah telah menerangkan bahawa agama yang hak ialah Islam dan Tauhid, dan diterangkan-Nya bahawa adanya pertelingkahan di kalangan orang-orang Ahli Kitab itu
kerana mereka hasad, dan bahawasanya kejayaan serta kemenangan  itu hanyalah diperolehi dengan  mengikuti Rasul-Nya yang menjadi pilihan Allah, yang ditugaskan menjadi pesuruh-Nya untuk memberi penerangan kepada manusia dan mengajar bagaimana cara-cara mengasihi Allah itu, iaitu dengan beriman kepada-Nya, patuh dengan perintah-Nya dan beramal dengan amalan yang diredai-Nya.
               Mereka yang telah dipilih oleh Allah itu ialah, sebagai mana yang disebutkan pada ayat 33 surah yang sama yang bermaksud: (Terjemahan)
               “Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di antara segala orang-orang di dalam alam”.
               Allah telah memilih mereka sebagai pati dari segala penduduk, kerana  merekalah orang-orang yang menyandang pangkat Nabi dengan tugas seruan (risalah), yang dimulakan dengan Nabi Adam (a.s.) iaitu bapa segala manusia, yang dari keturunannya terbit para Nabi dan Rasaul-Nya.
               Kedua Nabi Nuh (a.s.) iaitu bapa manusia yang kedua. Kerana pada zamannya telah berlaku taufan yang kencang dan bah yang besar yang memusnahkan semua keturunan manusia hanya dia dan ahli-ahlinya yang taat terselamat berada di atas bahteranya yang besar. Dari anak cucunya pula terbit para Nabi dan Rasul. Kemudian anak cucu mereka berselerak pula di permukaan bumi dan selang beberapa lama kemudian telah meresap pengaruh dan adat menyembah berhala di kalangan mereka.
               Kemudia Allah bangkitkan pula Nabi Ibrahim (a.s.), sebagai Nabi dan Rasul. Sesudah itu berturutan anak cucunya dilantik menjadi Nabi atau Rasul, seorang demi seorang dan dari semasa ke semasa seperti Ismail, Ishaq, Yaaqub dan Asbat ( rumpun  Yaaqub). Dan di antara keturunannya yang mempunyai sebutan tinggi dan  ternama ialah  keluarga Imran iaitu Nabi Isa dan ibunya Maryam, anak perempuan Imran. Dan keturunan Ibrahim itu telah diakhiri dengan Nabi Muhammad (s.a.w.) dari keturunan Ismail.            
Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 9:24 yang bermaksud:
               “Katakanlah: Jika ada bapa-bapa kamu anak-anak kamu,saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, keluarga kamu, harta benda yang kamu peroleh perdaangan yang kamu takuti kemundurannya tempat-tempat yang kamu senangi, lebih kamu cintai darpada Allah dan Rasul-Nya dan berjuhad dalam jalan-Nya, maka  tungguhlah sampai Allah akan datangkan urusan )berupa siksaan-Nya, kerana Allah tidak  akan tujuki kaum yang melewati batas".       
               Allah menyuruh rasul-Nya supaya mengatakan kepada orang-orang Mukmin yang berkenaan, iaitu: Kalaulah kamu lebih cinta kepada dunia, yakni lebih mengutamakan bapa, anak saudara, isteri, keluarga, harta, perniagaan ataupun tempat tinggal – lebih dari  mencintai Allah dan rasul-Nya serta berperang pada jalan Allah yang dengannya kamu dijanjikan oleh Allah untuk mendapat kebahagian di dunia dan akhirat. Kalau semuanya ini lebih kamu cintai, maka tungguhlah kedatangan keputusan Allah yang memerintahkan supaya menurunkan seksa kepada kamu. Dan seksa itu pasti akan datang sama ada cepat atau lambat.
               Seorang jatuh cinta terhadap seorang lain setelah berlaku beberapa sebab. Begitu juga orang yang  cinta terhadap Allah. Di antara sebab-sebab yang membawa seorang hamba cinta terhadap Allah adalah sebagai berikut:
               1   Seorang membaca Al-Quran dan memahami isi dan maknanya. Setiap ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang berjumlah 6376 ayat itu sekalipun menerangkan berbagai-bagai masalah dan kejadian, tetapi intinya, tujuannya dan maksudnya adalah menerangkan kebesaran, keagungan dan rahmaniat Allah. Bila seorang sering membaca Al-Quran dengan  mengerti akan maksud dan tujuannya, pasti timbul padanya rasa cinta terhadap Allah.  
               2  Sering taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan menjalankan ibadat-ibadat sunat sesudah menjalankan ibadat fardhu. Merasakan enak dan gemar melakukan berbagai-bagai ibadat, bukan saja menunjukkan cinta terhadap Allah, juga menjadi sebab timbulnya,
rasa cinta itu.
               3   Memperbanyakkan zikir (mengingat Allah) dengan hati, dengan lidah, dan dengan amal perbuatan yang diperintahkan dan digemari oleh Allah: Jangan sampai dalam hidup kita berlalu masa satu jam di mana kita tak ingat Allah sama sekali. Biasakanlah menyebut nama Allah dalam segala hal: Yang menyebut basmalah (Bismillah r-Rahmani r-Rahim) sebelum memulai setiap pekerjaan:
                    Menyebut Hamdulilah (Alhamdu lillah) sehabis mengerjakan setiap pekerjaan. Istighfar (membaca Astag firullah) bila melakukan sesuatu kesalahan atau kejahatan. Dan lain-lain kalimat zikir yang sudah tidak  asing lagi,  di antaranya 5 kalimat Agung yang sangat disukai oleh Allah, iaitu Subhanallah, Allahu Akbar, La Haula wala quwwata illa billah, dan La illaha illallah. Termasuk zikir mengingatkan dan memperhatkan alam semesta dengan susunannya yang indah, mengagumi kembang-kembang dengan warna-marni dan baunya, dan lin-lain.
                    4  Berjuang menundukkan hawa nafsu yang nyata-nya bertentangan dengan keredhaan Allah. Jangan membiarkan diri bergelimang dalam memuaskan hawa nafsu itu.  
                    5  Pelajarilah Nama-nama Allah, sifat-sifat-Nya dan perbuatan-Nya, dan ingin semua itu dengan hati. Setiap Nama dari Nama-nama Allah dan setiap sifat-Nta bila dipelajari dan diingati, akan meneteskan rasa cinta terhadap Allah ke dalam lubuk hati.
                    6  Melihat segala ni’mat, kebaikan dan rahmat yang diturunkan Allah kepada diri kita sendiri, kepada keluarga dan manusia umumnya dan memperkatakan ni’mat-ni’mat itu akan menambah rasa cinta terhadap Allah
                    7  Bergaul dengan orang-orang salih yang  menjadi kekasih Allah, mendengarkan kata-kata dan nasihat-nasihat dari mereka.

                    Mudah-mudahan Allah s.w.t. sentiasa memberikan peluang dan  kemampuan kepada kita untuk mencapai kedudukan cinta dan dicintai oleh Allah. Amin.                   

No comments:

Post a Comment