Friday, October 21, 2016

PERPADUAN WAWASAN HIDUP MANUSIA

 (Disiarkan pada 21. 10. 216)
Mengikut kamus Dewan edisi keempat, wawasan merupakan pandangan jauh terutamanya yang berkaitan dengan perkembangan masa depan; bagi mencapai matlamat penting sesebuah organisasi atau negara. Negara Malaysia sebagai contoh telah menyediakan berbagai strategi untuk pembangunan rakyat dan negaranya. Membina masa depan negara yang cerah dan maju, berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan negara-negara lain yang maju di dunia, satu wawasan telah disediakan yang dikenali sebagai Wawasan 2020.
               Wawasan 2020 Malaysia telah diilhamkan oleh mantan Perdana Menterinya Tun Dr. Mahathir Muhammad. Agenda tersebut memerlukan nadi perjuangannya  berpaksi kepada perpaduan negara demi mencapai cita-cita yang dimuatkan dalam agenda pembangunan. Merealisasikan pembangunan yang mapan dan menyeluruh, kena mula dengan Perubahan sikap di kalangan rakyat Malaysia bergerak ke arah suatu yang inovatif, berfikiran terbuka dan global.
               Membina sesebuah negara kita kena menghadapai berbagai cabaran yang mana cabaran itu menjadi agenda penting dalam mengubah persepsi pemikiran rakyat menuju ke era pembangunan moden. Ada sembilan cabaran yang telah digariskan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia dalam kertas kerjanya yang mesti diatasi oleh rakyat. Secara ringkasnya segala cabaran adalah seperti berikut:
               1.  Cabaran untuk mewujudkan Bangsa Malaysia bersatu yang dapat hidup dengan aman dan bahagia dan sentiasa taat setia kepada negara Malaysia.
               2.  Cabaran untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang bebas dan penuh keyakinan diri dan sentiasa pula sanggup menghadapi cabaran demi menuju  kecemerlangan yang akan dihormati oleh negara luar.
               3.  Cabaran untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang demokratik supaya menjadi model kepada negara luar.
               4.  Cabaran untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral tinggi berpegang kepada nilai murni yang berlandaskan agama.
               5.  Cabaran untuk mewujudkan masyarakat yang toleran, dapat menerima hakikat yang negara mengandungi berbagai kaum yang menganuti berbagai-bagai agama.
               6.  Cabaran untuk melahirkan sebuah masyarakat saintifik, progresif, inovetif dan berpandangan jauh kemudiannya menjadi penyambung kepada peradaban teknologi dan bukan sebagai pengguna teknologi.
               7.  Cabaran untuk mewujudkan masyarakat penyayang yang merupakan pasak kepada  sistem berkeluarga.
               8. Cabaran untuk mewujudkan masyarakat adil yang sedar tentang keperluan pembangunan hasil negara secara adil yang boleh dipraktikkan melalui perkongsian dalam pembangunan ekonomi di samping menghapuskan fahaman dan prasangka yang mengaitkan  sesuatu sektor ekonomi dengan sesuatu kaum tertentu.
               9.  Cabaran untuk mewujudkan masyarakat makmur yang dapat dicapai melalui kegiatan ekonomi yang competitive, dinamik, robust dan resilent.
               Secara umumnya menampakkan bahawa negara yang diimpikan oleh Perdana Menteri nanti ialah sebuah negara yang seolah-olah tidak lagi mempunyai berbilang kaum, tetapi hanya satu bangsa iaitu bangsa Malaysia. Hasrat yang sebegini mungkinlah asing dan ‘absurd’ bagi rakyat Malaysia yang hidup 20 tahun yang lampau tetapi bagi masyarakat kini, ia sudah merupakan satu kemungkinan besar. Kalau kita yakin bahawa satu bangsa  boleh menyatukan kaum dan telah terbukti mampu berbuat demikian, maka kerajaan hendaklah memperteguhkan elemen itu, walaupun menghadapi berbagai rintangan. Yakinkan rakyat yang cuba menentang bahawa perubahan yang dikenakan adalah untuk kebaikan dan bukan kehancuran.             
Di segi penyediaan sumber manusia, pembinaan sekolah-sekolah berasrama penuh,  penambahan beberapa universiti dalam negara dan penghantaran beramai-ramai pelajar menuntut di luar negara adalah langkah positif ke arah itu. Lapangan Pendidikanlah yang menjadi kejayaan terbesar kerajaan melaksanakan Dasar Ekonomi Baru. Usaha gigih ini telah menampakkan kesannya pada hari ini dan pada hari akan datang. Benih yang ditanam beberapa tahun lampau kini mula menampakkan hasilnya. Cuma yang perlu dilakukan kini, ialah pembentukan nilai dan penyemaian semangat agar golongan ini dapat memberi sumbangan dalam erti kata yang sebenar kepada negara.
               Suatu yang agak menarik mengenai Wawasan 2020 ialah persediaan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, khususnya ketika diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anuar Ibrahim. Pada zaman pentadbiran beliaulah berbagai dasar yang inovasi dikemukakan disamping mengetengahkan berbagai ungkapan seperti ‘Falsafah Pendidikan’, ‘Pembakuan Bahasa’, ‘Kempen kebersihan  di Sekolah’, ‘Insan Kamil’, Pembelajaran Bahasa Asing’, ‘Kemahiran Manipulatif’ dan lain-lain lagi.
Kurikulum Bersepadu sekolah menengah jelas bertujuan ke arah melahirkan pelajar untuk mengisi masa depan negara. Yang pentingnya ialah fungsi agama yang kelak  menunjangi setia tindak tanduk individu terpelajar itu pada akhir muka. Rencana berjudul, Cabaran Pendidikan telah memaparkan segala-galanya. Seolah-olah ada semacam satu betuk persefahaman ketika sesuatu dasar pendidikan diumumkan. Misalnya Falsafah Pendidikan Negara adalah merupakan ara tuju kepada tahun 2020.
               Berhubung keajaiban ekonomi di negara yang miskin di segi sumber semula jadi, adalah jelas bahawa sumber utama mana-mana negara ialah bakat, kemahiran, kepakaran dan semangat rakyat. Apa yang kita ada dalam kepala kita, pada tulang empat kerat dan dalam hati pada tulang empat kerat dan dalam hati kita adalah lebih penting daripada apa yang kita ada di bawah tapak kaki dan sekeliling kita. Rakyat itu adalah sumber paling  utama. Tanpa ragu-ragu lagi penekanan  sepenuh mungkin kepada pembangunan  sumber utama ini. (Dipetik daripada “Malaysia: The way forward”).
               Akta Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Negara adalah dua elemen yang telah menunjangi mantap tidaknya persediaan menghadapi kurun ke 21. Kelengkapan Wawasan 2020, Falsafah Pendidikan yang menjadi pasak  akta Pendidikan amat jelas fungsinya sebagai nandi yang akan mengukuh perlaksanaan Wawasan 2020. Falsafah pendidikan diungkapkan seperti berikut, “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis di segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketarampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan  berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta  memberikan sumbangan terhadap kehar monian dan kemakmuran masyarakat dan negara”.
               Dalam satu temurama yang dibuat oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohammad dengan majalah Newsweek, beliau telah meramalkan tentang Malaysia pada tahun 2020. Katanya, “We feel that by then, there will be less emphasis on race. The Malays will gain more confidence. They will be  able to compete better. There will be more profesionals. The nonindigeneous people (predminant Chinese) would understand the need to accommodate to work together. Those who cannot accomodate (will find) this is not good society for them...”(Newsweek may 2, 1988)
               Apa yang diucapkan oleh mantan Perdana Menteri pada tahun 1988 itu seolah-olah sudah dekat dengan kenyataan melihatkan kepada perkembangan  yang ada pada hari ini, yang berkaitan dengan kedudukan orang Melayu yang sudah mula peka dan bergiat dalam bidang-bidang yang sebelum ini diterokai. Mungkin berasas kepada keadaan demikian jugalah agaknya maka Perdana Mentri yakin yang wawasan 2020 dapat dipenuhi.
               Masyarakat Malaysia menjelang tahun 2020 adalah bersendikan kepada nilai-nilai baik. Konsep penerapan nilai murni ke dalam jiwa masyarakat Malaysia masih merupakan satu kesinambungan kepada hala cara yang ditentukan pada awal  pentadbiran beliau pada awal tahun 80-an dulu. Dasar penerapan nilai-nilai Islam itu adalah juga penerapan nilai-nilai yang baik. Dengan jelas menampakkan tentang harapan Perdana Menteri agar wujud satu keadaan masyarakat yang unik berbanding dengan masyarakat lain di dunia yang telah menempuh zaman yang dikatakan moden. Walaupun kita  mengejar kemajuan dalam bidang ekonomi namun pegangan kita kepada nilai-nilai murni sesuai dengan budaya kita masih tetap disokong.
               Wujudnya masyarakat yang hidup harmoni memerlukan perasaan toleransi di kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Keadaan sebegini telah wujud dan perlu dipupuk dan dibaja. Tidak timbul sebarang pertelingkahan di antara penganut agama di negara ini walaupun masing-masing menganut agama yang berlaianan.
               Sudah wujud satu keadaan toleransi di antara satu dengan lain. Dari segi agama, boleh dikatakan Malaysia telah berjaya mencipta satu suasana yang harmoni di antara kaum. Perayaan agama dirayakan oleh semua rakyat Malaysia tidak mengira kaum. Inilah harapan dan matlamat yang ingin dituju.
               Cabaran keenam yang digariskan oleh Perdana Menteri ialah mewujudkan satu masya rakat yang saintifik dan innovatif. Ini merupakan satu harapan yang tidak pernah difikir dan dilahirkan dalam zaman Tunku Abdul Rahman. Tun Abdul Razak pernah juga menyarankan keadaan demikian tetapi masyarakat pada ketika itu  sangat tebal dengan berbagai fahaman yang lebih cendong kepada arah yang negatif.
               Prasangka  bahawa  orang Melayu  lemah dalam mata pelajaran Sains dan Metametik dapat dipecakan dengan terbinanya puluhan  Sekolah Menengah Sains dan  penghantaran ribuan pelajar ke pusat pengajian tinggi yang mengambil jurusan sains. Dengan demikian mengharapkan wujudnya satu masyarakat saintifik dan inovatif pada tahun 2020 bukan merupakan suatu yang mustahil.
               Perdana Menteri menyebut juga tentang program ‘national human resource development’. Negara-negara  yang dianggap sebagai negara baru  perindustrian telah memberikan penekanan kepada bidang pembangunan sumber insan. Sepertimana kita ketahui bahawa kemajuan Singapura, Hong Kong, Korea Selatan misalnya tidak bergantung kepada sumber alam seperti bijih, getah atau minyak tetapi bergantung kepada keupayan dan kebolehan rakyatnya mengembelingkan setiap peluang ekonomi yang berada di hadapan mereka. Dan Malaysia juga akan bergerak dengan lebih pantas ke arah itu. Strategi ekonomi yang mengharapkan kepada sumber alam semata-mata telah jelas tidak membawa kemajuan
Negara sebagaimana yang diharpkan.
               Telah sekian lama biji dan getah merupakan hasil ekonomi utama kita. Ini ditambah pula dengan keluaran hasil minyak. Namun negara kita masih tidak maju seperti yang dijangkakan sehingga strategi mempelbagaikan pengeluaran bahan mentah pertanian diperkenalkan oleh Tun Razak. Strategi itu rupanya hanya sesuai untuk zaman itu.
               Dengan demikian maka apabila Dr. Mahathir menerajui negara, satu strategi yang lebih mantap perlu diperkenalkan. Kini startegi mempelbagaikan pengeluaran barang-barang industri pula diperkenalkan.
               Perlu difahami juga bahawa arah tuju ekonomi negara sehingga tahun 2020 ialah kita akan keluar dari obit yang dipanggil “industrialisasi” dan akan bergerak menuju ke satu era  yang dinamakan “Post industrial stage”. Inilah sebenarnya matlamat kita pada tahun 2020, dan untuk menuju ke arah itu, Perdana Menteri telah menggariskan  tentang perlunya masalah ‘narrow manufacturing base’ diselesaikan dengan segera.
               Misalnya pada tahun 1988, 63% daripada  jumlah eksport barangan siap kita datang daripada industri elektrikal, elektronik dan tekstil. Barangan elektronik sahaja merupakan
50% daripada keseluruhan eksport barangan siap. Dengan itu perlu dipelbagikan.
               Satu lagi bidang kegiatan ekonomi yang diambil perhatian tetapi kurang dipedulikan ialah tentang teknologi tradisional yang sebahagian besar diusahakan oleh Bumiputra. Ini juga merupakan strategi yang akan digunakan memajukan  SMI (Industri  kecil dan sederhana) yang akan menghasilkan banyak peluang pekerjan kepada rakyat khususnya masyarakat Melayu.
               Semenjak tahun 1981 lagi Dr, Mahathur telah beberapa kali menegaskan tentang usaha yang gigih untuk memajukan Bumiputra. Masalah Bumiputra  bukanlah diserahkan kepada kerajaan semata tetapi melalui dayausaha Bumiputra sendiri dengan cara meningkatkan kemahiran dalam bidang-bidang tertentu.

               Dalam usaha memajukan sumber manusia, harus diberi perhatian bahawa separuh daripada penduduk yang tinggal dalam negara ini iaitu Bumiputra. Maka itu masyarakat Bumiputra mestilah memainkan peranannya yang sebenar dalam mencapai matlamat nasional. Adalah tidak mungkin sebarang negara di dunia ini mencapai kemajuan sepenuhnya dengan hanya bergantung kepada kemampuan separuh daripada penduduknya.

No comments:

Post a Comment