Friday, October 7, 2016

MANUSIA WAJAR MENGENALI PERPADUAN

 (Disiarkan pada 07. 10. 2016)
               Kemerdekaan merupakan satu penyatuan masyarakat manusia berlandaskan satu idelogi yang mementingkan  teras perpaduan. Kemerdekaan adalah satu kedulatan negara yang bebas dari segala anasir luar yang berbentuk penjajahan. Ia juga mempunyai kerajaan sendiri yang dipimpin oleh orangnya sendiri.
               Perpaduan merupakan satu penyatuan semua rakyat jelatan yang bermastautin di negara itu tidak mengira bangsa, keturunan, agama yang dianuti dan sebagainya; semua disatukan dengan satu semangat kekitaan dalam unsur-unsur perpaduan di dalam naungan pemerintahan Raja berpelambagaan yang memberi lindungan, naungan dan harapan kepada rakyatnya.
               Malaysia sebagai contoh, dalam sejarahnya berbangga dan beruntung kerana pemerintahan Raja  berpalimen telah berhasil memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada rakyat.  Di dalam beberapa krisis negara, seperti Peristiwa 13 Mei 1969, Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara telah berjaya mengatasi dan menyelamatkan krisis ini.    
Dengan kuasa yang diberi  kepadanya maka perlembagaan tidak tergugat. Parlimen tidak terumbang-ambing, undang-undang dapat ditegakkan serta ketenteraman dapat dipulih kan, kemantapan politik  dapat dikekalkan dan demokrasi dapat subur kembali.
Demikianlah rahmat yang diberikan oleh Allah Yang Maha Pengasih lagi  Penyayang kepada negera Malaysia dan rakyatnya yang tercinta. Selain dari rahmat besarnya yang lain yang subur dengan segala tumbuh-tumbuhan, sungai dan laut yang banyak ikan, gunung-ganang dan hutan belantara dengan kaya bermutu, keindahan alam semula jadi yang menggahirahkan,  kekayaan kebudayaan dan warisan tradisi yang beranekaragam, dan  rakyatnya yang bebas  di bawah kuasa politik yang mengamalkan demokrasi, bernaung di bawah Ketua Negara yang pengasih.
               Perpaduan seharusnya bermuara dari  diri sendiri di mana segala anggota badan meng- amalkan perpaduan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan kehidupan. Allah s.w.t. telah membentuk jasmani manusia lengkap dengan anggaota-anggota badan sebagai parajurit pelaksana berbagai ibadat kerana Allah.
               Segala anggota badan seharusnya ada perpaduan dengan fitrah-fitrah kehidupan yang ada dalam diri seseorang itu. Sebagai contoh, mata merupakan anggota badan yang mem- punyai tanggungjawab yang amat besar dan amat penting dalam menangani ibadah kehidupan. Mata melihat sesuatu keperluan hidup maka ia memerlukan perpaduan dari anggota-anggota badan yang lain untuk melaksanakan agenda pembangunan seperti otak untuk berfikir dan mengarah anggota lain untuk bertindak, hati untuk mentafsir kemanfaatan nya kepada kehidupan dan nafsu sebagai pemangkin diri untuk melaksanakan.
               Hati merupakan rusul dalam diri manusia yang bertanggungjawab dalam mengolah aktiviti kehidupan. Baik atau buruk sesuatu ibadat itu ditentukan oleh hati seseorang, dan pada masa itu juga hati bersepadu dengan iman untuk menentukan perlaksanaannya sama ada diteruskan atau sebaliknya.
               Kita tidak lupakan juga peranan anggota tangan yang pada dasarnya bertanggung jawab melakukan agenda berkenaan. Walaubagaimana pun anggota kaki tidak kurang juga peranannya dalam hal perlaksanaan ibadat. Kesemua anggota badan tersebut semestinya ada perpaduan dalam kelangsungan ibadat demi melahirkan pembangunan kehidupan.
               Semangat perpaduan wajar ada antara pembangunan dunia dengan pembangunan akhirat (rohani) kerana kedua-duanya merupakan matlamat hidup menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi  itu. Kita diberi akal dan semangat serta kemahiran berfikir untuk mengolah segala aktiviti pembangunan kehidupan yang dipertangugjawabkan kepada anggota-anggota  badan sebagai parajurit perlaksana.
               Hati merupakan raja dalam perlambagaan kehidupan yang dipimpin oleh Islam (iman)
kepada Allah sebagai Zat yang mengwujukan manusia sebagai khalifah-Nya. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada hati merupakan satu bentuk pemerintahan dalam hidup seorang insan di bawah naungan Allah  s.w.t..
               Dalam perlambagaan hidup seseorang, segala anggota badan seharusnya mengikut perintah atau disiplin yang disediakan oleh Allah s.w.t. sebagai fitrah. Mengkufuri fitrah  hidup berkenaan akan menggugatkan kestabilan arus pembangunan kehidupan sama ada pembangunan jasmani dan lebih-lebih lagi pembangunan rohani (akhirat).
               Islam mempunyai kasih sayang di antara  Allah dengan hamba-hamba-Nya. Dalam buku “Falsafah Agama” karangan  Edward Rose ada mengatakan: “Kalimah Islam maknanya tunduk atau berserah kepada kehendak Allah. Allahlah yang menjadi hakim dan Dia tidak mempunyai sifat suci dan kasih”. Kata-kata ini memperlihatkan niat buruk dan kejahilan penulis. Oleh kerana jahil maka agak susah kita hendak menolak tuduhannya, sebab memang banyak sekali terdapat ayat  Al-Quran yang menunjukkan adanya kasih sayang antara hamba dengan Tuhannya.
               Ayat-ayat tersebut ada dalam berbagai bentuk sama ada dalam bentuk nafi atau isbat. Ianya terbahagi kepada dua iaitu kasih sayang  hamba kepada Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba.
               Mukmin yang sebenar dapat mengetahui kecantikan dan keagongan Allah. Ia dapat merasakan kebaikan Tuhan. Juga dapat mengetahui secara yakin bahawa Allahlah yang memberi nikmat kepadanya. Pengetahuan yang seperti ini memberi kesan kepadanya dan menyebabkan dia kasihkan Allah. Hatinya akan sentiasa mengingatkan Allah dan dia akan melakukan perbuatan yang semuanya ditujukan kepada Allah. Ia merasakan lazat, merasa lapang dan merasa senang mentaati Allah.
Kasih seorang kepada Allah merupakan keimanan sebenarnya. Iman yang sebenar bukanlah hanya mengetahui, tetapi iman yang kasihkan Allah dan kasih itu memberi kesan pula kepada jiwa. Kesan kasih ini akan lahir dalam semua perkataan, perbuatan dan tingkah lakunya. Adapun keimanan yang tidak lebih daripada hanya menyerah dan mengaku di hati sahaja tetapi tidak melahirkan kedaannya dalam perbuatan maka ia bukanlah keimanan yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hamba-Nya. Firman Allah dalam surah At-Taaubah ayat 9:24 yang bermaksud: (terjemahan
“Katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugian nya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad pada jalan-Nya maka tungguhlah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya, Allah tidak memberi pimpinan kepada orang-orang yang fasik.”
Allah menyeruh rasul-Nya supaya mengatakan kepada orang-orang Mukmin yang berkenaan, iaitu: Kalaulah kamu lebih cinta kepada dunia, yakni lebih mengutamakan bapa, anak, saudara, isteri, keluarga, harta, perniagaan ataupun tempat tinggal -lebih dari- mencintai Allah dan Rasul-Nya serta berperang pada jalan Allah yang dengannya kamu dijajikan oleh Allah untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalaulah semuanya ini lebih kamu cintai maka tungguhlah kedatangan keputusan Allah yang memerintahkan supaya menurun kan seksa kepada kamu. Dan seksa itu  pasti akan datang sama ada cepat atau lambat.
Jika kita perhatikan ayat ini, nyatalah ia mengandungi suatu ancaman dan ugutan, yang mana ayat ini mengisyaratkan sekiranya seseorang muslim itu menghadapi dua macam kepentingan, iaitu kepentingan agama dan kepentingan dunia, maka wajiblah atasnya mengutamakan kepentingan agama, dan membuangkan kepentingan dunia itu jauh-jauh ke belakang, supaya kesucian agama tetap terpelihara. Sekiranya ia tidak mengambil tindakan demikian, pasti akan ditimpa seksa, sama ada cepat atau  lambat seksa itu.
Allah menggambarkan sifat orang-orang mukmin yang benar yang Allah kasihkan
mereka dan mereka juga kasihkan Allah dengan firman-Nya dalam surah Al-Ma’idah ayat 5:54 yang bermaksud (terjemahan)
“Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah-lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Inilah kurnia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
               Setelah Allah mejelaskan larangan-Nya kepada orang-orang mukmin yang mengambil orang-orang Yahudi dan Masrani menjadi pemimpin mereka kerana perbuatan itu boleh menarik kepada  murtad, maka dalam ayat ini diterangkan-Nya pula tentang orang-orang murtad secara umum. Erti murtad ialah orang yang berbalik dari agamanya yang  hak, iaitu keluar dari agama Islam yang telah diperlukannya atau menukarkannya dengan agama lain, sehingga menjadi kufur setelah beriman, atau kafir susudah Islam. Dan seseorang itu  menjadi murtad tersebab oleh salah satu dari tiga perkara, iaitu tersebab perkataannya, perbuatannya, atau hanya dengan niatnya sahaja. Maka tindakan yang telah diambilnya itu tidak akan menyusahkan Allah sedikit pun, bahkan akan menyusahkan diri sendiri.
Kasihkan Allah ialah alamat atau tanda orang-orang mukmin yang sebenar dan mereka tidak mencari alternatif lain. Oleh kerana inilah Rasulullah bersabda yang bermaksud:
               “Tiga perkara yang jika jiwa seseorang memilikinya maka dia mendapat kemanisan iman. Iaitu Allah dan Rasulu-Nya paling ia kasihi, ia mengasih seseorang kerana Allah, dan ia benci untuk kembali kepada kufur sepertimana ia benci kalau ia dilimparkan ke dalam api”. (Hadith sahih)
“Kasihkan Allah menjadi dasar terpenting dalam pembinaan akhlak. Ia menjadikan jiwa kita lembut yang tidak akan melahirkan perkara-perkara buruk atau perkara-perkara yang melampaui batas. Ia menyebabkan kita merasa kasih kepada setiap benda dalam alam, jika kita gambarkan yang alam seluruhnya sebagai ciptaan Tuhan yang dikasihi. Perasaan seperti ini bukan mudah berlaku kecuali apabila jiwa kita telah bersih yang menyebabkan kita lupakan marah, dengki, dendam dan sifat-sifat lain yang merosakkan kejernihan hidup”. (Al-Tasawuf Al-Islami, oleh Dr. Zaki Mubarak, Juzuk 2, cetakan 1, hal: 161).
Kasih sayang Allah kepada  hamba-Nya tidak dinyatakan oleh Al-Quran kecuali kepada mereka yang membuat pengorbanan yang meliputi kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat manusia. Ianya tidak pula menafikan kasih itu kecuali kepada orang yang bersifat buruk  yang mengakibatkan  manusia lain sering ditimpa bahaya dan kerusakan.
Ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya ialah ayat-ayat yang menyanjung sifat-sifat akhlak yang mulia kerana orang yang mempunyai sifat-sifat itu akan dikasihi oleh Allah. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5:42 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan jika kamu memutuskan perkara mereka maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.
Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 3:76 yang bermaksud:.
“Sebenarnya siapa yang menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.
Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 3:159 yang bermaksud:
“Kemudian apabila kamu telah berazam,maka bertakwalah epada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepada-Nya’.
Firman Allah dalam surah Al-Ma’idah ayat 5:13 yang bermaksud:
“Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah  mereka, sesugguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.
Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 2:222 yang bermaksud:
“Sesungghnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang
menyucikan diri”.
                    Allah tidak akan mengasihi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang menjadi punca kesengsaraan manusia. Sepertimana Firman-Nya dalam surah al-Qasas ayat 28:77 yang bermaksud:
                    “Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerosakan”.
Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 3:57 yang bermaksud:
“Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.
Allah berfirman dalam Surah Al-A’Raf ayat 7:31 yang bermaksud:
“Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah  tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.
Allah berfirman dalam al-Quran surah An-Nahl ayat 16:23 yang bermaksud:
“Sesungguhnya Dia (Allah) tidak suka orang yang besar diri”.
Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4:36 yang bermaksud:
“Allah tidak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri”.   
                    Perasaan kasih sayang kepada sesama merupakan satu rasa perpaduan. Sebenarnya setiap yang kita merasa kasih sayang menunjukkan satu sifat penyatuan. Perpaduan merupakan satu bentuk penyatuan yang diikat dengan perasaan kasih sayang. Maka kasih sayang Allah kepada manusia dan juga kasih sayang manusia kepada Allah adalah sebenar satu bentuk perpaduan yang diikat dengan rasa kasih terhadap yang satu iaitu Allah s.w.t..

                (Sumber: Nadi Ajaran Islam karya Asal Ruh oleh Ad-din Al-Islami 1992)

No comments:

Post a Comment