Friday, November 11, 2016

MULIAKAN IBADATMU KEPADA ALLAH BERSENDIKAN ISTIQAMAH

 (Disiarkan pada 11. 11. 2016)
               Mengingati Allah secara istiqamah merupakan satu disiplin hidup setiap mukmin sebagai khalifah-Nya di dunia ini. Kita diberi hidup oleh Allah dengan tujuan melaksanakan ibadat kepada-Nya dan memegang amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai pemain (khalifah) dalam pembangunan tamadun.
               Muliakan ibadat berpangkal kepada hati. Kasih sayang adalah sifat  keutamaan dan ketinggian budi yang menjadi hati mencurahkan belas kasihan kepada segala hamba Allah, kelak mengharapkan keredhaan Allah s.w.t. sebagai imbalan kepada kebajikan yang kita telah curahkan demi kemurnian dan kebahagian hidup makhluk lainnya.
Islam tidak  menentukan bahawa untuk bersikap dan berbuat kasih sayang itu hanya kepada segolongan manusia saja, atau  kepada  kaum muslim saja, melainkan kasih sayang itu harus diberikan kepada semua makhluk Allah, baik manusia maupun binatang, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
               “Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, supaya engkau disayangi oleh  orang yang di langit (yakni para malaikat).”
               Kasih sayang itu sifat dan perbuatan yang menambah kesempurnaan watak yang membuat seseorang merasa iba bila melihat penderitaan melanda kehidupan makhluk, sehingga membangkitkan rasa ingin turut berusaha menanggulangi, baik sebatas meringankan beban si penderita maupun sampai ke batas kesempurnaannya.
               Jika penderitaan yang dilihat itu, dalam bentuk kesesatan i’tiqad, iapun turut merasa sedih dan berusaha untuk menolong, paling tidak dalam bentuk do’a memohon kepada Allah, agar mereka diberi petunjuk-Nya, dan dihindarkan dari kesesasatannya.
               Demikian pula, rahmat merupakan sifat dan perbuatan yang menambah kesempurnaan watak, kerana apabila manusia tidak memiliki sifat ramah, maka  dapat menurunkan derajat manusia dan menghilangkan keutamaannya. Keutamaan manusia itu ialah perasaan yang hidup dan aktif dengan senang dan sayang kepada siapapun. Manusia yang hanya memiliki sifat kekerasan saja, tanpa memiliki sifat rahmat, dapat menurunkan fitrah manusia ke darajat binatang, bahkan ke darajat benda padat yang tidak boleh bergerak sendiri dan tidak dapat menggapi  ransangan.
               Rahmat yang tinggi dan luas merata, adalah sifat Tuhan, kerana rahmatNya meliputi alam semesta. Oleh kerana itu do’a para malaikat kepada Allah, ialah seperti dalam firman Allah surah At Mukmin ayat 40:7 yang bermaksud: (terjemahan).
               “Ya Tuhan kami, sungguh rahmat dan ilmu Engkau luas meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada oramg-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari seksaan neraka yang menyala-nyala.”
               Sayang menyayangi, bermanis muka, kebaikan, kebajikan dan mencinta, adalah pantulan rahmat Allah yang dititipkan kepada hati dari sebahagian makhlukNya.
               Orang yang bersikap lemah lembut dan orang yang  mempunyai sifat teggang rasa terhadap orang yang lemah di antara rakyat jelata, adalah orang-orang yang paling banyak mendapat bahagian dari rahmat Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, penjahat, sombong, mereka adalah penghuni neraka, sebagaimana sabda Nabi saw yang bermaksud:
               “Bahawasanya sejauh-jauh manusia dengan Allah ialah orang-orang yang keras hatinya.”
               Rahmat Allah yang dicurahkan kepada makhlukNya, melalui anugerahNya yang diberikan kepada seorang laki-laki atau perempuan yang suka membebaskan penderitaan, meringankan kesedihan, memberitahukan masalah, dan dengan berbagai pengorbanan dalam bentuk apapun. Ia membimbing orang-orang yang lemah, ia melemahkan keganasan orang kuat, sehingga jinak. Untuk itu Allah s.w.t. mengutus Nabi Muhammad saw dengan dibekali ilmu dan kesabaran hatinya untuk mengisi akhlaqnya dengan kegembiraan dan kebajikan.
               Beliau sentiasa berlapang dada, bemuka manis dengan senyum simpatinya yang sentiasa menghiasi tiap langkah dalam perjalanan hidupnya. Beliau seorang yang berpantang keras kepala: beliau seorang yang lemah lembut dalam sikap, tutur bahasanya dan perbuatannya.
               Sikap yang demikian sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 3:159 yang bermaksd: (terjemahaan)
               “Maka disebabkan rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya bersikap keras lagi berhati besar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerana itu maafkan mereka.”
               Ayat ini menujukkan kepada kita, betapa besar hikmah akhlak yang luhur perangai yang bersih, tutur bahasa yang manis, betapa banyak rahsia yang terkandung dalam kelem- butan hati sehingga menyebabkan tercurahnya limpahan rahmat Allah iaitu kemenangan.
               Berdasarkan ayat ini pulalah, beliau banyak memberikan pelajaran yang berharga kepada kita tentang pentingnya akhlak yang luhur yang pada pokoknya menegaskan bahawa  nilai akhlak lebih besar dan agung dari kekayaan harta benda.
               Akhlak secara keseluruhan ialah kipra hidup seseorang di persada bumi ini dengan sikap yang terpuji, sikap yang menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.
               Akhlak Islam membuat seseorang selalu berseri-seri wajahnya dalam menghadapi orang lain, kerana menurut ajaran Islam wajah yang berseri-seri, wajah yang menampakkan kasih sayang kepada orang lain merupakan sedaqah.
               Sabda Nabi Muhammad saw yang bererti:
               “Dan senyummu untuk saudaramu adalah sedekah.”
 (Hadis Riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi)
               Ketahuilah bahawa senyuman yang jernih, akan mampu menyentuh perasaan hati seseorang, sebaliknya harta yang disodorkan belum tentu dapat melunakkan hati orang lain.
               Oleh kerana itulah Rasulullah saw memberikan tuntunan dan memerintahkan kepada kita, agar dalam setiap pergaulan kita harus selalu menampakkan senyuman dengan wajah yang jernih dan berseri-seri. Sebaliknya Rasulullah saw telah melarang kepada semua pengikutnya berwajah murka, berwaja cemburu, sebab lantaran menampakkan wajah yang murka itu dapat merusak suasana dan merenggangkan pergaulan.
               Sifat-sifat keutamaan ini, selalu ada pada diri peribadi Nabi Muhammad saw terutama di saat-saat  yang kritis seperti pada  waktu perang Uhud, di mana kaum musyrikin berusaha membunuh Nabi saw dan para sahabat banyak terletak di tanah berlumuran darah. Dalam keadaan kritis semacam inilah para sahabat mendesak kepada Nabi  saw untuk  berdo’a agar kaum  musyrikin dihancurkan Allah, tetapi  Nabi saw yang memiliki sifat-sifat rahmah, cinta kasih sayang, berjiwa besar dan berlapang dada, memberikan maaf kepada musuh-musuhnya, dan  berdo’a:
               “Ya Allah, Tuhan kami, berilah kaumku petunjuk, sebab mereka belum mengerti.”
               Sungguh tinggi semangat dan keyakinannya yang terkandung di dalam jiwa besarnya, yang tidak  terlalu menginginkan bantuan, sekalipun situasinya sudah demikian kritis. Dan selamanya beliau lebih dekat kepada memaafkan daripada balas dendam.
               Suatu kenyataan membuktikan dalam ruang lingkup sejarah bangsa, bahawa sikap keras kepala dan tindakan yang kejam adalah pantulan akhlaq yang rendah, yang merupakan pangkal malapetaka dan kerosakan yang amat  tragis. Oleh kerana itu Islam memperingatkan nya dan memandang hal tersebut sebagai sebab dari kefasikan/kedurhakaan manusia terhadap perintah Allah, dan itu merupakan penyelewengan dari jalan dan tuntunan Allah.
               Firman Allah dalam surah Al Hadid ayat 57:16 yang bermaksud: (Terjemahan)
               “Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingati Allah dan kepada kebenaran  yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturukan Al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara orang-orang yang fasik.”
               Sebabnya ayat ini diturunkan: Apakala orang mukmin sampai ke Medinah, mereka mengalami sedikit kesenangan hidup dan kemewahannya, sehingga bosan untuk melakukan seperti biasa daripada sebahagian amalan-amalan mereka. Oleh sebab itu mereka pun dicela dengan turunnya ayat ini iaitu : “Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk merendahkan hati mereka mengingati Allah?”
               Allah memberi amaran” Janganlah orang-orang Islam menjadi seperti keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya telah dituruni kitab Taurat dan kitab Injil, tetapi orang-orang ahli kitab itu kemudian setelah lama berlalu beberapa masa yang panjang tidak diutuskan kepada mereka para rasul lalu hati mereka menjadi keras, yakni cenderung kepada dunia dan berpaling daripada mengikuti Kitab Allah. Maka janganlah orang-orang Islam yang sepatutnya khusyu’, merendah hati dan lembut untuk mengikuti pengajaran al-Qur’an berubah pula kemudiannya menjadi keras iaitu cendrung kepada dunia seperti orang-orang Ahli Kitab tersebut.
               Tujuan ayat ini mengingatkan umat Islam, setelah mereka mendengar al-Qur’an janganlah mengabaikan pengajarannya dan jangan memperlakukan al-Qur’an seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hati mereka itu keras seperti batu setelah lama mereka itu dituruni kitab dari langit.
               Cinta kasih sayang menyayangi terhadap sesamanya, merupakan ajaran Islam yang ditekankan oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad saw dan juga merupakan perwujudan kesempurnaan iman. Kerana itu setiap muslim harus memiliki rasa kasih sayang di dalam hatinya untuk boleh berbuat kebajikan kepada sesama manusia, menurut kadar kemampuan nya yang dimilikinya.
               Sabda Nabi Muhammad saw  yang diriwayatkan oleh Thabrani yang bermaksud:
               “Tidak sempurna iman kalian, sehingga kalian menyayangi. Para sahabat berkata: “Ya Rasulullah kami kasih sayang.” Nabi bersabda: “Bahawa sayang yang dimaksud bukan saja sayang sekadar sayang kepada salah seorang temannya, dalam ruang lingkup terbatas, tetapi sayang (yang dimaksud) ialah sayang yang bersifat menyeluruh.”
               Hadis-hadis yang menuntun kita berbuat cinta kasih sayang, banyak sekali antara lain Nabi saw bersada yang diriwayat oleh Bukhari  dan Muslim yang bermaksud:
               “Sesungguhnya Allah sangat berbelas kasihan dan suka kasih sayang, lemah lembut dalam segala hal.”
               Masyarakat dan kekeluagaan Islam yang harmonis, adalah masyarakat yang anggota-anggota keluarganya saling mencintai, saling sayang-menyayangi, terhadap sesamanya, tetapi bersikap keras terhadap orang kafir, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur’an; sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al-Fath ayat 48:29 yang bermaksud; (Terjemahan)
               “Muhammad itu adalah Utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang-orng kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka....”
               Bersikap tegas dan keras terhadap orang-orang kafir yang ingkar, bukan bererti kejam, tetapi justru kasih sayangnya Islam kepada mereka, sehingga Islam mengingatkan kepada  mereka dari kesesatannya, yang apabila perlu dengan sikap tegas dan keras, agar mereka menyedari kesesatannya dan kembali ke jalan yang lurus yang diredhai Allah. Demikian bagaikan sayang  seorang ayah kepada  anaknya, yang memberikan peringatan secara tegas dan keras kalau dianggap perlu, untuk membetulkan kesalahannya.
               Ayat-ayat al-Qur’an tersebut di atas cukup menguatkan pemerataan rahmat. Islam bertindak keras terhadap mereka untuk  mengingatkan dan memperbaiki kesalahan mereka, dan sikap itu tidak lepas dari rasa sayang Islam tehadap mereka. Kerana Islam adalah risalah yang bertugas untuk memperbaiki dan mendamaikan dengan kasih sayangnya terhadap
manusia tanpa kecuali.
               Firman Allah dalam al-Qur’an surah Al-Anbiya ayat 21:107 yang bermaksud: (terjemahan)
                    “Dan tidaklah Kami mengutus  engkau (Muhammad) kecuali untuk  menjadi rahmat bagi alam semesta.”
                    Di dalam Al-Qur’an, semua suratnya dimulai dengan “Bismillaahhirahmaannirrahim”, yang ertinaya  “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”
                    Para Mufassir (ahli tafsir), mengertikan Arrhaman (Dzat yang memberikan rahmat umum di dunia), dan Arrahim (Dzat yang memberi rahmat khusus di akhirat. Tetapi penghalang-penghalang yang terdiri dari manusia-manusia itu sendiri, selalu menghalang-halangi jalannya rahmat itu yang  membuat sumbernya terputus dan mereka binasa. Dalam rahmat ini tidak kekurangan kecuali orang yang menutup diri dari rahamatNya. Itulah sebabnya rahmat Allah yang meluputi segala susuatu tidak diperoleh orang yang musyrik dan ingkar.
                    Firman Allah dalam al-Qur’an surah  al-A’raf, ayat 7:154 – 157 yang bermaksud: (Terjemahan)
                    “Maka akan Aku tetapkan rahmatKu untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.” (Iaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul. Nabi yang ummi.”
                    Yang dimaksudkan dengan takwa ialah takut berbuat maksiat atau menjadi kufur. Yang dimaksudkan mengeluarkan zakat ialah bersedekah wajib atau sunat, iaitu suatu perbuatan yang dapat membersihkan diri mereka dari dosa.
                    Allah akan menuliskan rahmat-Nya ke atas orang-orang yang bersifat takwa, mengeluarkan zakat dan mempercayai keterangan-keterangan Allah. Mereka itu kelak bila sampai masanya Muhammad saw dibangkitkan sebagai rasul dan nabi yang ummi bersedia untuk

mengikutinya.

No comments:

Post a Comment