Tuesday, January 17, 2017

HIDUP BAHAGIA WAWASAN DUNIA SERANTAU

 (Disirkan pada 13. 1. 2017)
Setiap makhluk Allah yang hidup memerlukan satu bentuk kebahagian atau rahmat dalam menelusuri kehidupan. Maka itu Allah bekalkan disiplin hidup yang bersesuaian dengan cara kehidupan setiap makhluk. Tidak mungkin manusia dapat memikirkan kadar rahmat Allah yang dianugerahkan kepada dirinya; di mana hidup bersama rahmat itu dalam kesamaran batasnya yang berada di luar matematis manusia untuk menggambarkannya, sebab semenjak ia belum lahir ke dunia pun, rahmat itu sudah Allah berikan.
Setiap manusia semestinya memerlukan kebahagian yang berbentuk rahmat dari Allah. Maka itu manusia perlu memikirkan kebahagian hidup sejagat yang dipusakainya bersama sebagai wawasan hidup bersama. Allah s.w.t. memberi rahmat hidup kepada semua makhluk tanpa dikecuali.  
Kemakmuran dunia akan melahirkan kebahagian hidup setiap manusia. Tanpanya dunia menjadi medan pertempuran dan kehidupan itu dipimpin oleh sistem undang-undang rimba. Siapa yang kuat dialah yang memerintah! Soal ekonominya samada kuat atau sebaliknya tidak menjadi perjuangan. Apabila dunia sudah menjadi makmur segala kekayaan alam Allah taburkan menjadi milik besama serantau.
Manusia diciptakan Allah cukup dengan fitrahnya seperti ukhuwah kemanusiaan pasti melahirkan perasaan kasih sayang. Ini wajar ada kerana fitrah tersebut amat diutamakan oleh manusia agar tidak mengkufuri kuderat kemanusiaan yang sememangnya mempunyai perasaan kasih sayang antara sesama insan.
Hidup bahagia semestinya wawasan hidup setiap insan kerana tidak ada orang yang tidak inginkan kebahagian dalam hidupnya. Bahagia hidup merupakan agenda yang dikejar dalam menelusuri pembangunan di dunia. Manusia diciptakan Allah lengkap dengan fitrah pembangunannya. Naluri dalam diri setiap insan ialah kasih sayang kerana Allah hembuskan roh ciptaan-Nya ke dalam setiap janin maka itu sifat Allah ialah Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Hidup bahagia semestinya produk terbinanya persaudaraan sejagat. Menumbuhkan kesedaran untuk memelihara  persaudaraan serta menjauhkan diri dari perpecahan, merupakan realisasi pengakuan bahawa pada hakikatnya kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah. Sama kedudukannya sebagai hamba dan khalifah Allah. Sama-sama mengemban amanat Allah dengan bidang tugas dan pekerjaan masing-masing.
Allah mengembalikan ke dasar keturunan manusia kepada dua orang nenek moyang, iaitu Adam dan Hawa, kerana Allah hendak menjadikan tempat bertemu yang kokoh dari keakraban hubungan ukhuwah atau persaudaraan seluruh anak manusia. Tidak ada pembeda di antara hamba Allah, tiadalah seseorang lebih mulia dari yang lain, kecuali ketaqwaan mereka kepada Allah.
Firman Allah dalam al-Qur’an surah Al-Hujurat, ayat 49:13 yang bermaksud: (terjemahan).
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenali.”
Pengertian yang kita peroleh dari ayat tersebut di atas, ialah bahawa segala bangsa yang tersebar di seluruh dunia adalah dari keturunan yang sama, yakni Adam dan Hawa. Perbedaan warna kulit, bahasa dan tempat berpijak bukanlah halangan untuk saling kenal mengenal menuju persaudaraan.
Menyedari makna ini, maka nyatalah bahawa pertikaian dan perpecahan hanyalah akan menjerumuskan kita ke lembah kerusakan dan kehancuran, yang dengan kata lain dapat disebut menyia-niyakan amanat Allah. Firman Allah dalam al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 2:213 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Manusia adalah ummat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan......”
               Dari ayat di atas kita memperoleh pengertian bahawa manusia di dunia ini hakikatnya adalah satu, tempat berpijak yang berbeda menyebabkan tumbuhnya adat istiadat, perangai dan cara berfikir yang berbeda sehingga tidak mustahil terjadi benturan-benturan, pertikaian dan perselisihan di antara mereka. Hal inilah yang merupakan salah satu sebab diangkatkan para Utusan Allah.
               Dengan membawa kitab Allah, para Nabi dan Rasul melaksankan tugas, mengajak dan mengingatkan kembali manusia untuk kembali kepada kesatuan dan persatuan serta mencegah dari perpecahan. Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 3:103 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan jangan kamu bercerai berai.....”
               Di ayat lain dijelaskan bahawa orang-orang yang sentiasa bersatu di dalam agama Allah serta menjauhkan diri dari perpecahan adalah benar-benar orang yang mendapat petunjuk, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 3:101 yang bermaksud: (terjemaan)
               “....barang siapa yang berpegang teguh kepada Agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”
               Dua ayat di atas jelas memberikan arah yang lurus, agar manusia sentiasa bersatu dalam langkah dan kehendaknya untuk mewujudkan kemakmuran, berdasarkan keadilan, perdamaian dan saling hormat menghormati serta persatuan yang penuh ampunan dan keredhaan Allah s.w.t.
               Dengan keterangan-keterangan di atas, semakin jelaslah manfaat pembinaan ukhuwah Islamiah; manfaat persatuan untuk mewujudkan satu kesatuan dan persatuan yang dimulai dari tingkat keluarga, kampung yang akhirnya sampai ke tingkat umat  secara keseluruhan.
               Saling kenal mengenal satu sama lain adalah dasar hubungan antara manusia sesama manusia. Juga saling mengenal dalam mengembangkan pengaruh-pengaruh kehidupan yang baik, yang  kadangkala timbul rintangan-rintangan yang mengganggu kelancaran hubungan yang serasi.
               Dalam percaturan hidup yang berhubungan dengan mu’amalah baik dalam hubungan perdagangan mahupun perburuhan yang  mengarah kepada sumber rezeki, seringkali menimbulkan persengkitaan, akan tetapi apabila kita kembali berpegang teguh kepada tali Allah (Agama Allah), maka kita mengetahui bahawa kerana inilah yang merupakan salah satu sebab diangkatnya para utusan Allah.
               Tiap-tiap hubungan yang diperkokoh perkenalan ini dengan menghilangkan rintangannya, adalah hubungan yang wajib didukung dan dimanfaatkan. Kerana Islam bukanlah merupakan ikatan yang hanya menghimpunkan jumlah manusia saja, tetapi  juga menghimpun kebenaran-kebenaran yang menetapkan berbagai hubungan yang baik antara manusia dengan  Tuhan Yang Maha Pencipta, dan antara manusia dengan sesamanya. 
               Oleh kerana itu para Rasul dan para penganut Islam wajib menyedari keagungan aqidah, yang dengan aqidah itu Allah melapangkan dada mereka dan Allah mempersatukan urusan mereka di atasnya, dan mempersatukan persahabatan dalam soal yang pantas mendapat perhatian dan dukungan.
               Persatuan yang semacam ini merupakan pancaran iman yang hidup, dan merupakan inti dari perasaan yang timbul dari seorang muslim terhadap saudara-saudaranya sesama muslim, sehingga menanamkan perasaan hidupnya untuk mereka. Kerana adanya kesepaduan rasa  dalam jiwa mereka, yang  seolah-olah mereka masing-masing merupakan cabang yang  menginduk kepada satu pohon yang menghidupkan cabang yang banyak itu.
               Manusia di dunia ini tidak dapat hidup sendirian, tetapi perlu tunjang menunjang. Oleh kerana itu hidarlah rasa dan sikap hidup yang hanya mementingkan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Apabila manusia telah dihinggapi oleh rasa ingin hidup sendiri, rasa ingin untung sendiri, maka hilanglah sifat keutamaan manusia.
Apabila rasa ingin untuk sendiri telah menguwasai manusia, maka hilanglah sifat kebaikan manusia, dan tumbuhlah dengan suburnya kerakusan yang berkembang dalam hidupnya, sehingga membuat manusia terkepung dalam ruang lingkup yang sempit. Dan apabila telah berlaku demikian, maka dia tidak dapat lagi melihat orang lain, kecuali hanya dirinya sendiri.
Islam membenteras sifat-sifat yang hanya mementingkan diri sendiri. Islam membenteras egoisme yang buas. Islam menanamkan rasa ukhuwah Islamiyah dan mengajarkan manusia bahawa kehidupan itu  bukan hanya  untuk  diri sendiri saja, dan sungguh kita ulangi sekali lagi bahawa manusia itu  tidak dapat hidup sendirian, melainkan harus  tunjang menunjang. Oleh kerana itu hendaknya kita mengetahui bahawa nun jauh di sana banyak manusia semacam kita.
Apabila seorang menuntut haknya yang menjadi kewajiban mereka dan menuntut kepentingannya yang ada pula pada mereka, hendaklah dia memberikan pula hak dan kepentingan mereka  yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian sifat ingin hidup sendiri dan  sifat egoisme dapat hilang dari watak manusia dan tumbuhlah rasa kasih sayang terhadap sesama.
Rasulullah saw bersabda yang bermaksud: (terjemahan)
“ Kamu akan melihat orang-orang yang beriman dalam saling sayang menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi bagikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka tertariklah bahagian anggota yang lain ikut merasakan sakit dengan tidak dapat tidur dan badan panas.”  (H.R.Bukhari – Muslim)
Alangkah nikmat dan indahnya ajaran Islam yang menganjurkan kasih-sayang; berbahagialah kaum muslimin yang sentiasa hidup diliputi suasana kasih sayang.
Marilah kita melihat sejenak keadaan kita sendiri, sudahkah kita melaksanakan anjuran mulia itu? Sejauh manakah pengaruh iman dan taqwa kita terhadap perjalanan hidup sehari-hari?
Dengan membuka kembali lembaran-lembaran catatan kehidupan masa lalu, kita akan memperolehi perbandingan perhitungan antara negatif dan positif; selanjutnya kita berkewajiban memperbaiki yang negatif serta mempertahankan dan menambah semua kebaikan yang pernah kita lakukan.
Kita hendaklah menyedari bahawa kehidupan dunia hanyalah  sementara; kerana sementara itulah kita hendaknya mempersiapkan bekal bagi perjalanan hidup yang lebih panjang dan abadi, yakni kelak di kampung akhirat.
Sebab itulah kita hendaknya selalu berbuat, berlaku dan berperanan sebagai hamba Allah yang baik; berbuat dalam pengertian yang luas yang mencakup nilai-nilai rohaniah dan lahiriyah.
Nilai rohaniah, yakni iman dan ‘akidah serta segala bentuk perbuatan yang bersifat ‘Ubudiyah (penghambaan diri kepada Maha Pencipta.)
Nilai lahiriyah, iaitu segala perbuatan yang berhubung dengan sesama hamba Allah di dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari ruang lingkup terkecil yakni keluarga, sampai kepada masyarakat lingkungan bahkan negara.
Kita harus baik dalam mu’asyarah ma’al Khaliq. Maksudnya ialah, tidak benar seseorang yang baik ibadatnya, tetapi perbuatan merugikan masyarakat, sebaliknya tidak benar seorang yang baik di mata masyarakat tetapi ibadatnya sembarangan.
               Apabila kita merenungkan secara sedar maka kita berkesimpulan bahawa  seorang yang ibadatnya baik sudah pasti ia pun akan baik terhadap masyarakat, sebab iman dan taqwa yang benar akan membuahkan penghambaan yang ikhlas kepada Allah. Dari  penghambaan yang ikhlas akan terpancar akhlak luhur serta perangani terpuji.
               Jelasnya seorang yang selalu menjaga iman dan takwa hidupnya laksana ratna mutu menikam yang dicintai dan disayangi oleh masyarakat kerana keindahan, keelokan serta kebaikannya; sifatnya halus tutur katanya ramah, hatinya terbuka penuh dengan kasih sayang, perbuatannya banyak memberikan manfaat bagi sesama.  
               Hal ini kerana seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidaklah mengharapkan balas jasa ataupun upah, melainkan dari Allah semata-mata.  Firman Allah dalam surah Asy-Syuura ayat 42:23 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Katakanlah: “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.”                                                  
               Ayat di atas merupakan penegasan bahawa seorang yang beriman  dan bertaqwa kepada Allah sentiasa berusaha menciptakan suatu iklim yang sihat dalam kehidupan masyarakat dengan landasan kasih sayang dalam persaudaraan.   

No comments:

Post a Comment