Friday, January 20, 2017

ILMU, ZAT MELAHIRKAN KEBAHAGIAAN HIDUP

 (Disirakan pada 20. 1. 2017)
               Kebahagian dunia semestinya dengan ilmu; kebahagian akhirat juga wajar dengan ilmu; dan jika inginkan kebahagian di kedua-duanya, dunia dan akhirat, semestinya dengan ilmu. Ilmu itu faktor memanusiakan manusia demi memenuhi tugas sebagai khalifah Allah atau pemakmur alam kehidupan di dunia.
               Islam mewajibkan kaum muslimin dan muslimat menuntut ilmu sejak dari buaian hingga ke liang lahad, kerana orang yang berilmu di masyarakat menduduki derajat yang tinggi, sedangkan yang tidak berilmu menduduki derajat yang rendah.
               Hakikat Islam bukanlah hanya tata cara peribadatan yang berpindah-pindah dari nenek moyang turun temurun, tetapi ia bersumber kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits, yang metoda dan tahnis pengumpulan isi Al-Qur’an bukanlah tergantung kepada pembacaan dan hafalan orang-orang saja, tetapi dihimpun berdasrkan beberapa sahabat yang tergolong Al-Hafiz (penghafal Al-Qur’an), ulama dan cerdik pandai yang memiliki daya fikir yang matang dalam memahami sesuatu yang benar.
               Islam agama ilmu dan agama akal. Maka itu sebelum Islam membebankan pengikut-pengikutnya supaya menghasilkan maksud-maksud keduniaan, lebih dahulu Islam mewajib kan mereka menjadi orang yang berilmu, berakal, sihat, faham, cemerlang pemikirannya, elok penglihatannya, berpandangan luas, dapat mendalami segala urusan sebelum mengerjakannya, dapat membanding sesuatu dengan berbagai perbandingan bersesuaian dengan, kebenaran, keadilan, kemaslahatan dan kewajiban.
               Apabila kita memperhatikan ayat Al-Qur’an yang pertama kali turun, nyatalah bahawa Allah memberikan perhatiannya kepada qalam dan tulis menulis dan baca-membaca kepada ilmu dan mempelajarinya.
               Islam  menganggap, bahawa agama tidak akan mendapat tempat  yang baik, apabila orang-orang Islam tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang matang dan fikiran yang sihat. Oleh itu ilmu pengetahuan bagi Islam bagaikan ruh (nyawa) bagi manusia.
               Ini terkandung dalam al-Qur’an mencakup semua ruang lingkup kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 14:52 yang bermaksud: (terjemahan)
               “(Al-Qur’an) ini adalah penjelasan yang cukup bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengan dia, dan supaya mereka mengetahui bahawasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.”
               Kitab Al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, adalah penting untuk disampaikan kepada manusia, kerana mengandungi perkara yang menjadi keterangan dan pengajaran yang berguna bagi mereka.
               Dan dengan al-Qur’an itu pula menjadi amaran yang menakutkan tentang adanya seksaan dan hukuman daripada Allah kepada orang-orang yang  berbuat maksiat dan derhaka kepada-Nya
               Begitu juga supaya mereka mengetahui bahawasanya Allah itu Tuhan yang Maha Esa – tidak  ada duanya apalagi berbilang-bilang seperti yang disangkakan oleh orang-orang musyrik dan penyembah berhala – bahkan dengan ayat-ayat Al-Qur’an ini hendaklah mereka mengambil dalil tentang keesaan Allah.
               Dan dengan al-Qur’an jugalah  hendaknya orang-orang yang berakal dan berfikiran itu mengambil pengajaran serta peringatan daripadanya, untuk dijadikan iktibar, contoh dan teladan.
               Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayat-Nya untuk beramal dengan suruhan-Nya, sesuai dengan yang disyariat-Nya.Tuhanlah sebaik-baik penolong.
               Allah swt memuliakan kehidupan manusia apabila manusia itu setelah dewasa dan tumbuh kekuatannya, ia siap membersikan diri dengan ajaran yang paling suci dan tinggi. Dengan kata lain, Islam membimbing manusia sesuai dengan perkembangannya untuk menuju
kesempurnaan. Bahkan Islam jangkauan yang luas dalam  menjalani kehidupan menuju kemajuan dunia yang lebih dekat daripada itu.
               Apabila kita memperhatikan ibadat solat, yang merupakan ibadat pokok dalam Islam, sebelum solat dikerjakan terlebih dahulu dikumandangkan adzan oleh mu’adzin. Adzan yang dilakukan oleh muadzin semata-mata merupakan ketentuan yang dapat diterima akal. Ajakan untuk mengerjakan solat dengan untaian kata-kata yang mengetuk hati dan menggugah akal. Isinya mengagungkan Allah, bahawa Allah Maha besar , tiada Tuhan melainkan Allah, dan  bersaksi bahawa Nabi Muhammad utusan-Nya; mengajak mencapai  kebahagian.
               Solat itu sendiri dapat dipelajari dalam kitab-kitab pelajaran solat, yang isinya mencakup kebaikan-kebaikan yang penting dan petunjuk-petunjuk bagi kita. Sejauh mana diterima solat, ini harus disertai dengan fikiran yang bersih dan akal yang mampu merenungkannya, dalam bentuk khusyuk dan tadharru (roh tawadhu) kepada Allah.
               Dengan kemampuan, kecerdasan dan keteguhan fitrah, manusia dapat meresapi ajaran Islam di dalam hatinya. Kerana hanya orang-orang yang picik pandangannya sajalah yang jauh sekali akan boleh maju di dalam beragama. Allah berfiman dalam surah Al-Alaq ayat 96:1-5 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dan telah mencipta kan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manausia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”
               Apabila kita perhatikan ayat yang paling pertama turunya dari al-Qur’an, nyatalah bahawa Tuhan memberikan perhatiannya kepada qalam dan tulis menulis, kepada ilmu dan mempelajarinya.
               Dengan memperhatikan ayat itu saja, cukuplah sudah untuk menegaskan bahawa Islam itu agama ilmu dan agama akal. Islam menghendaki supaya pemeluknya pandai memegang kalam dan otaknya penuh dengan aneka rupa ilmu.
               Allah menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad saw. merupakan pemberitahuan dan seruan yang pertama dari Allah, yang juga menyatakan perang terhadap kebodohan dan menetapkan membaca serta belajar merupakan landasan petama dalam pembangunan tiap-tiap orang besar. Yang memperkuatkan pendapat ini adalah Allah sendiri bersumpah dengan qalam dan meninggikan peranannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 68:1 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Nun demi qalam dan apa yang mereka tulis.”
               Allah bersumpah dengan qalam, iaitu alat tulis yang dipakai oleh manusia, untuk menuliskan ilmu dan pengetahuan, kerana qalam atau pena itulah saudara kandung kepada lidah, yang mempunyai peranan benar, sama-sama dapat mentakbirkan dan melahirkan bayang hati. Dan qalam itu merupakan nikmat yang terbesar dari Tuhan kepada hamba-Nya. Bermakna, Allah bersumpah dengan qalam yang dipakai untuk menulis kejadian alam di dalam Lohmahfuz dan juga perkara-perkara yang baik dan berguna dan yang telah ditulis oleh para malaikat – untuk mengingatkan makhluk-Nya akan nikmat, di antara mengajarkan manusia itu pandai menulis untuk  mendapatkan  pengetahuan dan ilmu dengan perantaraan qalam.
               Dalam hubungan ini, sebuah khabar yang diriwayatkan oleh Ibdu Abbas: Makhluk yang mula-mula dijadikan oleh Allah itu ialah qalam atau pena, kemudian Allah bertitah kepadanya: “Tulislah!” Pena bertanya: “Apa yang akan saya tulis?” Kata Tuhan: “Tulislah keadaan yang telah lalu, juga  keadaan yang sedang berlaku dan yang akan berlaku sampai hari kiamat, dari jenis amalan manusia atau ajalnya atau rezekinya atau kesannya.” Maka Qalam pun melakukan perintah Allah itu  dengan menulis terus-menerus apa yang akan berlaku sampai hari kiamat.
               Akan malaikat-malaikat pula, mereka menulis dalam buku catatan mereka mengenai
takdir yang akan berlaku di seluruh alam  yang disalinnya tulisan itu dari Lohmahfuz. Demikian mengikut Tafsir Hasyiatul Jamal.
               Oleh kerana itu Allah memuliakan para ulama’ dan diberiNya sifat yang cukup tinggi, yang oleh manusia sifat  itu dijadikan tujuan berlumba dan dengan mati-matian mereka berebut mendapatkannya.
               Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 58:11 yang bermaksud: (terjemahan)
               “.....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
               Firman Allah lagi dalam surah Ankabut ayat 29:43 yang bermaksud: (terjemahan)
               “ Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.”
               Dalam ayat-ayat tersebut Allah mengumumkan bahawa tidak boleh disamakan antara orang-orang yang alim dan yang bodoh, bahkan yang alim mempunyai peranan besar dan darjat yang tinggi. Orang yang alim mempunyai kelebihan kerana akal, kecerdasan dan ilmu pengetahuannya. Lebih dari itu, Allah meminta persaksian dari para alim dan menilai positif terhadap persaksian mereka, sebagaimana firman Allah surah Ali Imran ayat 3:18 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Allah menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan  melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat  dan orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu)Tak ada Tuhan melainkan Dia. Yang Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana.”
               Dalam ayat-ayat tersebut Allah meninggikan derajat para ulama, sehingga mensejarah kan mereka dengan malaikatNya dalam kesaksian keEsaan Allah dan pengakuan keadilan Nya.
               Memang bagi akal yang tumpul dan pengetahuan yang picik, bagaimana mungkin akan dapat mengetahui Keagungan Allah Yang Maha besar lagi Maha Luhur? Bagimana mungkin orang hidup dalam kebodohan dan kegelapan akan dapat  mengetahui kebesaran Allah, yang mengatur kehidupan? Dan bagaimana mungkin mereka dapat mengetahui satu segipun dari pada sifat-sifat Allah Yang Maha Agung dan tanda-tanda kebesarannya?
               Mengenal dan membenarkan adaNya Allah menurut pengertian iman ialah suatu pengakuan yang harus didasarkan ma’rifat. Mengenal Allah (ma’rifat) dengan baik, bagi Allah lebih utama daripada berasal yang tidak mantap, dan lebih baik daripada beribadat yang tidak disertai ilmunya.
               Rasulullah saw telah banyak menerangkan tentang keutamaan ilmu, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadits antara lain:
               “Keutamaan ilmu itu lebih baik dari pada keutamaan ibadah.” (Hadits Riwayat Al Bazzar)
               “Ilmu yang sedikit, lebih baik daripada ibadah yang banyak.” (Hadits Riwayat Thabrani)
               “Hai Abu Dzar, apabila kamu pergi dari menuntut ilmu satu ayat saja dari Al-Qur’an, itu lebih baik dari pada solat seratus raka’at; dan sungguh apabila kamu menuntut ilmu satu bab yang kamu ketahui, baik diamalkan atau tidak, lebih baik bagimu dari pada solat seribu rakaat.”                                                 
               Amal ibadat termasuk juga shadaqah yang dilaksanakan tanpa mengetahui ilmunya lebih dahulu, amat sedikit kebaikannya, bahkan adakalanya dapat merusak akal itu sendiri; atau amal ibadatnya itu tidak sah. Misalnya orang yang akan melakukan solat, puasa atau haji, sudah barangtentu harus mengetahui ilmunya, harus mengetahui syarat rukunnya lebih dahulu yang mendalam yang mengerti dan faham betul dan apabila tidak, maka  amal ibadatnya tidak sah, kerana tidak menetapi syarat rukun yang telah ditentukan oleh syara’.
               Oleh kerana itu Islam menekankan wajib menuntut ilmu bagi tiap-tiap muslim, kerana
dengan memiliki ilmu boleh tepat dalam melaksanakan ibadatnya.
               Rasulullah saw bersabda:
               “Seorang yang alim, lebih sulit digoda oleh syaitan, dari pada seribu orang yang ahli ibadat (tetapi tidak berilmu).” H.R. At-Turmudzi
               Rasulullah saw bersabda lagi yang diriwayatkan oleh At Turmudzi yang bermaksud: (terjemahan)
               “Kelebihan orang yang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadat (tetapi tidak berilmu), bagikan kelebihanku dibandingkan  dengan laki-laki yang paling hina di antara kamu.”
               Firman Allah dalam surah Al ‘Ankabut ayat 29:43: (terjemahan)
“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami berikan untuk manusia. Dan hanyalah orang-orang berilmu yang mengetahui.”

               Allah menjelaskan, bahawa hati nurani yang mendorong kepada kebaikan dan melarang dari kejahatan, sentiasa mengawasi diri seseorang kerana sangat menginginkan keridhaan Allah, adalah  hati nurani orang-orang berilmu yang waspada dan hati nurani yang mendapatkan hidayah dari Allah.

No comments:

Post a Comment