Friday, February 3, 2017

HIDUP BAHAGIA SEMESTINYA DENGAN KEHADIRAN ORANG LAIN

 (Disiarkan pada 3. 1. 2017)
Manusia diwujudkan Allah sebagai makhluk yang bersosial. Pembangunan kehidupan nya bersandarkan kehadiran orang lain kerana hidup sedirian tidak banyak kemampuannya untuk melahirkan perubahan pada kehidupan itu. Pepatah mengatakan two heads are better than one, atau dua kepala lebih baik berbanding dengan satu. Dalam erti kata lain pembangu- nan manusia wujud kerana mendapat ilham dari usaha yang telah dilaksanakan oleh orang lain.
Semua ilmu di dalam alam kehidupan ini tidak dapat dikuasai oleh seorang diri. Maka itu melaksanakan pembangunan semestinya memerlukan kehadiran orang lain. Ilmu itu ada yang dipelajari dan ada yang dipunyai oleh seseorang yang diajar oleh Allah s.w.t. Kemahiran berfikir boleh dilakukan oleh setiap individu tetapi ufuk pemikirannya agak berbeza antara satu sama lain, maka itu kita memerlulah kerjasama dalam semua faktor pembangunan. 
Nabi Musa a.s. telah ditegur oleh Allah apabila Nabi berpendapat bahawa kehebatan ilmunya melebihi orang lain kerana Firaun sahaja yang menganggap dirinya lebih berkuasa daripada Tuhan, dapat dijatuhkan pemerintahannya oleh Nabi Musa. Nabi Musa Berfikiran demikian setelah ditanya oleh umatnya , “Siapakah yang lebih berilmu di dunia?”
Allah menasihati Nabi Musa untuk belajar dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir mempunyai ilmu yang jauh lebih luas berbanding manusia biasa. Satu ilmu yang ada pada Nabi Khidir ialah dapat melihat dengan mata hatinya keadaan pembangunan masa depan. Firman Allah surah Al-Kahfi ayat 18:65  yang bermaksud: (terjemahan)
“......Kami kurniakan rahmat dari sisi Kami dan Kami ajarkan pengetahuan yang ada pada Kami kepadanya.”
Nabi Musa berusaha berjumpa dengan Nabi Khidir kemudian belajar ilmu dengannya. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 18: 66 yang bermaksud: (terjemahan)
“ Berkata Musa kepadanya (Khidir): “Bolehkah aku mengikutimu, supaya engkau ajarkan kepadaku ilmu yang menjadi petujuk yang telah diajarkan oleh Allah kepada mu?”
Nabi Khidir memberi peluang kepada Nabi Musa dengan syarat “Jangan bertanya jika ia menyaksikan sesuatu amal yang pelik, yang akan dilakukan oleh Nabi Khidir”. Apabila Nabi Musa menyaksikan sesuatu amal yang amat tidak berpatutan, mengikut kefahaman oleh Nabi Musa, maka Nabi Musa melanggar syarat yang dikenakan kepadanya. Kegagalan Nabi Musa memelihara syarat yang tersebut, maka Nabi Khidir tidak membenarkan Nabi Musa mengikutinya lagi. Oleh itu Nabi Musa terpaksa berpisah dengan Nabi Khidir untuk menuntut ilmu darinya. Maka itu Nabi Musa  sedar bahawa tidak semua ilmu di alam dunia ini boleh dikuasai oleh seorang diri.
Hidup dengan budaya bekerjasama akan melahirkan solidariti sosial yang
menjadi  tulang belakang hidup bermasyarakat, sebagai kunci mewujudkan kemurnian hidup. Memeli- hara kemurnian hidup harus membudayakan suasana kasih sayang sesama insan mahupun makhluk-makhluk lain termasuklah tumbuh-tumbuhan serta haiwan yang ada di alam ini.
Semua yang hidup dalam alam ini mempunyai kemanfaatan kepada manusia. Allah tidak wujudkan semua makhluk tersebut tanpa tujuan. Allah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 96:1 yang bemaksud: (terjemahan)
“Bacalah olehmu (Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menjadikan (alam).”
Perintah ini menyuruh (Muhammad)manusia supaya membaca demi memperolehi ilmu pengetahuan. Apa yang dibaca ialah dua dokumen yang Allah wujudkan di alam kehidu- pan iaitu dokumen yang terucap oleh Allah (Al-Quran) dan dokumen yang tercipta oleh Allah iaitu alam ini serta segala makhluk di dalamnya. Allah menciptakan alam ini dengan segala makhluknya sama ada yang hidup atau tidak, semestinya ada manfaatnya kepada pembangu- nan manusia; kerana Allah tidak mencipta sesuatu itu tanpa tujuan.
Segala kerja amal manusia untuk menghasilkan sesuatu bagi keperluan manusia dalam
menangani kehidupan merupakan rangkaian kebudayaan yang memerlukan penyertaan berbagai peringkat kemahiran manusia untuk melaksanakannya.
Sebagai contoh, untuk mendapatkan sehelai kain baju saja, menutup aurat kita memerlukan rangkaian kerja amal berbagai manusia dengan kemahiran mereka masing-masing. Pertama kita perlukan pekebun menanam kepas untuk dipintal menjadi benang. Apabila benang sudah dipintal, kita perlukan manusia yang mahir dalam bidang menenun kain. Setelah benang menjadi kain memerlukan orang yang mahir dalam membuat kain baju. Baju yang telah siap perlu seorang membuat pemasaranya sebelum ia dapat sampai ke tangan kita sebagai pengguna. Maka itu untuk mendapatkan sehelai kain baju menutup aurat kita memerlukan empat rangkain manusia melaksanakan ibadat dengan kemahiran masing untuk membuat kain baju.
Dalam satu-satu kemahirna individu itu akan melahirkan satu kebudayaan yang menyinarkan identiti manusia bersosial. Jika kita melihat dengan mata hati mengenai satu-satu kebudayaan itu, ia merupakan amal ibadah kerana Allah s.w.t.
Manusia diciptakan Allah s.w.t. berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 49:13 yang bermaksud: (terjemahan)
“ Hai sekalian manusia! Sesungguhnya Kami (Allah) telah menjadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah orang  yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui lagi Mengerti.
Tiadalah  seyogia manusia itu  bermegah-megah antara satu sama lain,
dengan men- yombongkan keturunannya, kebangsawanannya atau pangkatnya. Janganlah menghinakan orang lain, atau mengejek-ejek, mencela, mentertawakan dan sebagainya. Sedangkan mereka semuanya berasal dari satu keturunan, walaupun berlain-lainan bangsa, bahasa, warna kulit dan bentuk roman mukanya. Apalah yang hendak dimegah-megahkan, walhal semuanya berasal dari air dan tanah.
Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik  dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Dalam hubungan ketetanggaan bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus  dipelihara hak-haknya.
Dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga,
maupun jama’ah(warga) dan jami’iyah (organisasi haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung-tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan.)
Mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Memupuk jiwa toleransi, menghormai kebebasan orang lain, menegakkan budi baik, menegak kan amanat dan keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat yang salih dan utama.
Bertanggungjawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar. Berusaha untuk menyatu dan berguna/bermanfaat bagi masyarakat, memakmurkan masjid, dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk kepada sesama, peduli kepada orang miskin dan yatim. Tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat ishlah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Peranan ilmu di dalam Islam sangat penting sekali. Kerana tanpa ilmu, maka seorang yang mengaku mukmin, tidak akan sempurna bahkan tidak benar dalam keimanannya. Seorang muslim wajib mempunyai ilmu untuk mengenal berbagai pengetahuan tentang Islam baik itu menyangkut akidah, adab, ibadah,, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Dengan
memiliki pengetahuan dan pemahaman ilmu yang benar maka diharapkan pengamalannya
akan sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw.
Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 58: 11 yang bermaksud: (terjemahan)
“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”’ maka berdirilah, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha  Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Allah menyeru orang-orang Mukmin, iaitu yang percaya kepada Allah dan rasul-Nya, apabila mereka itu diminta melapangkan tempat duduk dalam majlis persidangan atau persiapan perang, yang  dihadiri oleh Rasulullah saw lalu melapangkannya, nescahaya Allah nanti akan melapangkan pula kedudukan mereka di dalam syurga.
Allah menjamin kepada tiap-tiap orang Mukmin yang berusaha memberi kan kelapangan kepada hamba-Nya dalam perkara kebaikan dan kemudahan, nescahaya dilapang kan pula  oleh Allah akan urusan dunianya dan juga akhiratnya. Jelasnya Dia akan  dilimpahi dengan rahmat-Nya dan  diluaskan rezekinya. Ayat ini merupakan galakan, agar setiap Muslim saling memberikan kelapangan dan kemudahan dalam segala bidang kebaikan, walau yang dapat hanya dengan memasukkan rasa gembira ke dalam hati saudaranya.
Kebudayaan merupakan aset negara. Ia membantu pertumbuhan ekonomi dalam bidang industri pelancungan. Selain daripada aset negara kebudayaan juga memurnikan ukhuwah kemanusiaan berbagai ethnk, keturunan dan keyakinan di seluruh dunia.
Menumbuhkan kesedaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhkan diri dari perpecahan merupakan realisasi pengakuan bahawa pada hakikatnya kedudukan manusia ada sama di hadapan Allah. Sama kedudukannya sebagai hamba dan khalifah Allah.  Sama-sama mengemban amanat Allah sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaan masing-masing.
Allah mengembalikan ke dasar keturunan manusia kepada dua orang nenek moyang, iaitu Adam dan Hawa, kerana Allah hendak menjadikan tempat bertemu yang kokoh dari keakraban hubungan ukhuwah atau persaudaraan seluruh anak manusia. Tidak ada pembeda di antara hamba Allah. Tiadalah seseorang lebih mulia dari yang lain, kecuali ketaqwaan mereka kepada Allah.
Surah Al-Hujurat ayat 49:13 Allah menerangkan bahawa segala bangsa yang tersebar di seluruh dunia adalah dari keturunan yang sama, yakni Adam dan Hawa. Perbedaan warna kulit, bahasa dan tempat berpijak bukanlah halangan untuk saling kenal mengenal menuju persaudaraan.
Pengertian ayat tersebut nyatalah bahawa pertikaian dan perpecahan hanyalah akan menjerumuskan kita ke lembah kerosakan dan kehancuran. Dengan kata lain dapat disebut menyia-nyiakan amanat Allah.
Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 2:213 yang bermaksud: (terjemahan)
“Manusia adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.”
Manusia di dunia ini hakikatnya adalah satu; tempat berpijak yang berbeda menyebab kan tumbuhnya adat istiadat, perangai dan cara berfikir yang berbeda sehingga tidak mustahil terjadi  benturan-benturan, pertikaian dan perselisihan di antara mereka. Hal inilah yang
merupakan salah satu sebab diangkatnya para Utusan Allah.
Dengan membawa Kitab Allah, para Nabi dan Rasul melaksanakan tugas, mengajak
dan mengingatkan kembali manusa untuk kembali kepada kesatuan dan persatuan serta
mencegah dari perpecahan.
Ajakan persatuan jelas terukir dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 3:103 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali(agama) Allah dan janganlah bercerai berai.”
Di ayat lain dijelaskan bahawa orang-orang yang sentiasa bersatu di dalam agama Allah serta menjauhkan diri dari perpecahan adalah benar-benar orang yang mendapat petujuk, sebagaimana Firman Allah swt dalam surah Ali Imran ayat 3:101 yang bermaksud: (terjemahan)
“....barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”
Dua ayat di atas memberikan arah yang lurus, agar manusia sentiasa bersatu dalam langkah dan kehendaknya untuk mewujudkan kemakmuran, berdasarkan keadilan, perda- maian dan saling hormat menghormati serta persatuan yang penuh ampunan dan keredhaan Allah swt.
Dari keteraangan-keteangan di atas, semakin jelaslah manfaat pembinaan ukhuwah Islamiyah; manfaat persatuan untuk mewujudkan satu kesatuan dan persatuan yang dimulai dari tingkat keluarga, kampung yang akhirnya sampai ke  tingkat umat secara

keseluruhan

No comments:

Post a Comment